1161/2011

Annettu Helsingissä 18 päivänä marraskuuta 2011

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus tapaturmavakuutuslain 35 a §:ssä tarkoitetusta tilastohistoriasta

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti säädetään tapaturmavakuutuslain (608/1948) 35 a §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 647/2010:

1 §
Tilastohistoriaan kuuluvat tiedot

Tapaturmavakuutuslain (608/1948) 35 a §:n 1 ja 3 momentissa tarkoitettuun tilastohistoriaan kuuluvat tiedot annetaan viideltä viimeiseltä täydeltä sekä kuluvalta kalenterivuodelta siten kuin 2—6 §:ssä säädetään. Jos vakuutus on ollut yhtiössä tätä lyhyemmän ajan, tiedot annetaan vastaavasti vakuutuksen voimassaoloajalta.

2 §
Palkkatiedot

Tapaturmavakuutuslain 35 a §:n 1 ja 3 momentissa tarkoitettuun tilastohistoriaan kuuluvat palkkatiedot eritellään Tapaturmavakuutuslaitosten liiton tapaturmavakuutuslain 35 e §:n nojalla ylläpitämän riskiluokituksen edellyttämän toimialaa tai teetettyä työtä koskevan tiedon mukaisesti viimeiseltä täydeltä ja kuluvalta kalenterivuodelta. Aikaisemmilta vuosilta toimitetaan vain vakuutusmaksun perusteena käytettyjen palkkojen vuosittainen yhteismäärä.

Palkat ilmoitetaan lopullisina palkkoina. Jos lopullista palkkatietoa ei ole käytettävissä, ilmoitetaan ennakkopalkkatieto.

3 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) ohimenevillä korvauksilla tapaturmavakuutuslain 17 §:n mukaista päivärahaa, 15, 15 a ja 15 b §:n mukaista sairaanhoidon kustannusten korvausta, 17 a §:n mukaista fysikaalisen hoidon aikaista ansionmenetyskorvausta, 14 §:n 3 ja 4 momentin, 41 §:n 5 momentin ja 46 §:n 3 momentin mukaisia kulukorvauksia sekä 20 b §:n mukaisia kodinhoidon lisäkustannuksia;

2) pysyvillä korvauksilla tapaturmavakuutuslain 18 §:n mukaista tapaturmaeläkettä, 18 a §:n mukaista haittarahaa, 20 §:n mukaista haittalisää, 20 a §:n mukaista vaate- ja opaskoiralisää, 23 §:n mukaista perhe-eläkettä ja hautausapua sekä tapaturmavakuutuslain nojalla korvattavasta kuntoutuksesta annetun lain (625/1991) 6 ja 7 §:n nojalla korvattavia kuluja;

3) varauksilla pysyvien korvausten vakuutusyhtiön tekemiä vahinkokohtaisia varauksia, jotka ovat keskeneräisiä siten, että niiden määräämisessä käytetyt vahingoittunutta koskevat tiedot eivät ole vakuutusyhtiön arvion mukaan vielä lopulliseksi katsotussa määrin vakiintuneet; ja

4) pääomilla pysyvien korvausten vakuutusyhtiön tekemiä vahinkokohtaisia varauksia, jotka voidaan vahvistaa, koska niiden määräämisessä käytetyt vahingoittunutta koskevat tiedot ovat vakuutusyhtiön arvion mukaan jo lopulliseksi katsotussa määrin vakiintuneet.

4 §
Vahinko- ja korvaustiedot

Vahinko- ja korvaustiedot jaotellaan ammattitauteihin, työmatkalla sattuneisiin työtapaturmiin ja muihin työtapaturmiin. Tapaturmavakuutuslain mukaiset korvaukset ilmoitetaan eriteltyinä maksettuihin ohimeneviin korvauksiin, maksettuihin pysyviin korvauksiin sekä pysyvän korvauksen osalta varauksiin ja pääomiin. Lisäksi ohimenevistä korvauksista ilmoitetaan erikseen maksetut päivärahat koko toimitettavalta tilastojaksolta, jos vakuutuksenottajan viimeisen täyden kalenterivuoden palkkasumma ylittää 1 500 000 euroa.

Korvaustiedot tulee eritellä kalenterivuosittain ristiintaulukoituna. Maksetut korvaukset ilmoitetaan vahingon sattumisvuotta vastaten jaoteltuna niille kalenterivuosille, joina ne on maksettu. Pääomat ja niiden myöhemmät korjaukset ilmoitetaan pääomina vahingon sattumisvuotta vastaten jaoteltuna niille kalenterivuosille, joina pääoma tai sen myöhempi korjaus on vahvistettu. Varaukset ilmoitetaan vahingon sattumisvuotta vastaten niille kalenterivuosille, joina vahingosta on ollut olemassa varaus.

Maksetuissa pysyvissä korvauksissa ei ilmoiteta pääomista vahvistamisvuoden jälkeen maksettuja korvauksia. Maksettujen korvausten, varausten ja pääomien määrä ilmoitetaan niihin kohdistuvat takautumisoikeuteen perustuvat saamiset ja tapaturmavakuutuslain 60 b §:n mukaiset jakojärjestelmäkorvaukset vähennettyinä. Vastaavasti vähennetään ne työnantajan itse maksamat omavastuut, jotka on maksettu ennen 1 päivää tammikuuta 2012 sattuneiden työtapaturmien tai ilmenneiden ammattitautien johdosta.

Varaukset ilmoitetaan kunkin kalenterivuoden viimeisen päivän tilanteen mukaisena. Pääomat ja niiden korjaukset ilmoitetaan vahvistamisvuotta tai korjauksentekovuotta vastaten kalenterivuoden viimeisen päivän tilanteen mukaisena. Kuluvan suoritusvuoden maksetut korvaukset, pääomat ja varaukset ilmoitetaan viimeisimmän saatavilla olevan tiedon mukaisina.

Vahinkojen lukumäärä ilmoitetaan sattumisvuosittain. Lisäksi ilmoitetaan sattumisvuosittain niiden vahinkojen lukumäärä, joista on tehty varaus tai vahvistettu pääoma.

5 §
Yksilöinti- ja vakuutustiedot

Tilastohistoriaan kuuluvat tiedot annetaan vakuutuskohtaisesti. Vakuutuksesta ilmoitetaan myös:

1) vakuutusyhtiö;

2) vakuutusnumero;

3) vakuutuksenottajan nimi ja osoite;

4) vakuutuksenottajan Y-tunnus;

5) vakuutuksen alkamispäivä;

6) vakuutusyhtiö, josta vakuutus on siirtynyt;

7) vakuutuksen päättymispäivä; ja

8) vakuutusyhtiö, jonne vakuutus on siirtynyt.

Edellä 1 momentin 5 ja 6 kohdassa mainitut tiedot annetaan, jos vakuutus ei ole ollut tiedot antavassa vakuutusyhtiössä viittä edeltävää kalenterivuotta. Saman momentin 7 ja 8 kohdassa mainitut tiedot annetaan, jos vakuutus on päättynyt tiedot antavassa vakuutusyhtiössä.

Tilastohistoriassa on ilmoitettava se päivä, jona tilastopyyntö on tietojärjestelmään tehty (tilastopäivämäärä).

Palkkatiedon osalta ilmoitetaan myös, jos on käytetty 2 § 2 momentin mukaisesti ennakkopalkkatietoa tai jos lopullinen palkkatieto on arvioitu. Palkka- ja korvaustiedot ilmoitetaan yhden euron tarkkuudella.

6 §
Tilastohistorian toimittamistapa

Edellä 1—5 §:ssä tarkoitetut tiedot toimitetaan liitteiden 1 ja 2 mukaisesti esitettyinä. Vakuutusyhtiön tulee toimittaa tiedot käyttäen sähköistä tiedonsiirtomenetelmää. Tapaturmavakuutuslaitosten liitto määrittelee käytettävän sähköisen tiedonsiirtomenetelmän sekä siinä välitettävän sähköisen sanoman.

Vakuutusyhtiöt ilmoittavat Tapaturmavakuutuslaitosten liitolle niiden yhtiönsä lakisääteistä tapaturmavakuutusta hoitavien yksiköiden yhteystiedot, jotka yhtiön puolesta keskitetysti pyytävät tietoja ja joille tiedot toimitetaan.

Vakuutusyhtiön on ilmoitettava Tapaturmavakuutuslaitosten liitolle 4 §:ssä tarkoitettujen varausten ja pääomien laskemisessa käytetty korko varauksen ja pääoman suoritusvuotta vastaten. Jos korko riippuu suoritusvuoden lisäksi sattumisvuodesta tai muusta seikasta, tämä tulee ilmetä ilmoituksesta. Vakuutusyhtiön on toimitettava korkotieto Tapaturmavakuutuslaitosten liitolle suoritusvuotta vastaavan kalenterivuoden kunkin vuosineljänneksen loppuun mennessä. Tapaturmavakuutuslaitosten liitto julkaisee nämä tiedot keskitetysti vakuutusyhtiöiden käytettäväksi.

Palkkatietojen toimittaminen vakuutuksen irtisanomisen yhteydessä

Vakuutusyhtiön, jossa vakuutus päättyy, on toimitettava tilastohistoriaan kuuluvat kunkin pakollisen vakuutuksen tapaturmavakuutuslain 35 a §:n 2 momentissa tarkoitetut palkkatiedot viimeiseltä täydeltä ja kuluvalta vakuutuskaudelta vastaanottavalle vakuutusyhtiölle kahden viikon kuluessa vakuutuksen viimeisestä irtisanomispäivästä. Palkkatiedot eritellään tapaturmavakuutuslain 35 e §:n nojalla ylläpidetyn riskiluokituksen edellyttämän toimialaa tai teetettyä työtä koskevan tiedon mukaisesti.

Mitä tietojen toimittamisesta 6 §:n 1 momentissa säädetään, sovelletaan myös 1 momentissa tarkoitettujen palkkatietojen toimittamiseen.

8 §
Voimaantulosäännös

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2012.

Vakuutusyhtiön on toimitettava tässä asetuksessa mainitut tiedot 6 §:ssä säädetyssä muodossa käyttäen sähköistä tiedonsiirtomenetelmää viimeistään 1 päivänä tammikuuta 2013 alkaen. Sitä ennen tiedot voidaan toimittaa siinä muodossa kuin vakuutusyhtiön tietojärjestelmä sen mahdollistaa. Tätä asetusta sovelletaan myös ennen 1 päivä tammikuuta 2012 sattuneita työtapaturmia ja ilmenneitä ammattitauteja koskeviin tietoihin.

  Helsingissä 18 päivänä marraskuuta 2011

Sosiaali- ja terveysministeri
Paula Risikko

Hallitussihteeri
Tiina Muinonen

Liitteet 1 ja 2

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.