1122/2011

Annettu Helsingissä 2 päivänä marraskuuta 2011

Maa- ja metsätalousministeriön asetus Euroopan unionin ulkopuolisista maista tuotavista eläimistä saatavista sivutuotteista, niistä johdetuista tuotteista sekä eläintautien leviämisen vaaraa aiheuttavista muista tavaroista

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään eläinlääkinnällisestä rajatarkastuksesta annetun lain (1192/1996) 2 ja 5 §:n sekä 30 §:n 2 momentin nojalla, sellaisina kuin niistä ovat 2 ja 5 § osaksi laissa 397/1998:

1 luku

Yleiset säännökset

1 §
Tarkoitus ja soveltamisala

Tämän asetuksen tarkoituksena on estää eläintautien leviäminen Suomeen tuotaessa maahan eläimistä saatavia sivutuotteita, niistä johdettuja tuotteita sekä eläintautien vaaraa aiheuttavia muita tavaroita Euroopan unionin ulkopuolisista maista (kolmannet maat). 

Tässä asetuksessa säädetään ehdoista, joilla eläimistä saatavia sivutuotteita, niistä johdettuja tuotteita sekä eläintautien vaaraa aiheuttavia muita tavaroita saadaan tuoda Suomeen joko suoraan kolmansista maista tai kolmansista maista Euroopan unionin toisen jäsenvaltion kautta. Asetusta sovelletaan myös kolmansista maista Suomen alueen kautta edelleen johonkin kolmanteen maahan tai Euroopan unionin jäsenvaltioon kuljetettaviin tai Suomeen varastoitavaksi väliaikaisesti ennen kuljettamista kolmanteen maahan tuotaviin eläimistä saataviin sivutuotteisiin, niistä johdettuihin tuotteisiin sekä eläintautien vaaraa aiheuttaviin muihin tavaroihin. 

Tämän asetuksen säännösten lisäksi on noudatettava, mitä Euroopan unionin kolmansien maiden kanssa tekemissä eläimistä saatavien sivutuotteiden, niistä johdettujen tuotteiden sekä muiden eläintautien vaaraa aiheuttavien tavaroiden tuontia ja kauttakuljetusta koskevissa kansainvälisissä sopimuksissa määrätään.

2 §
Soveltamisalan rajaukset

Tätä asetusta ei sovelleta elintarvikkeeksi tarkoitettuihin tuotteisiin. Asetusta ei myöskään sovelleta tuotaessa eläimistä saatavia sivutuotteita, niistä johdettuja tuotteita sekä eläintautien vaaraa aiheuttavia muita tavaroita sellaisesta Euroopan unionin ulkopuolisesta maasta, jolla on Euroopan unionin lainsäädäntöön tai unionin kanssa tehtyyn sopimukseen perustuva oikeus toimia unionin sisämarkkinoilla.

3 §
Suhde eräisiin säädöksiin

Eläimistä saatavien sivutuotteiden, niistä johdettujen tuotteiden sekä heinän ja oljen maahan tuonnin yhteydessä tehtävästä tarkastuksesta säädetään eläimistä saatavien elintarvikkeiden ja muiden tuotteiden eläinlääkinnällisistä rajatarkastuksista annetussa maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa (1370/2004) sekä kolmansista maista tuotavien tuotteiden eläinlääkinnällisistä tarkastusmenettelyistä yhteisön rajatarkastusasemilla annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 136/2004.

Eläintautien leviämisen vaaraa aiheuttavien tavaroiden sekä muina kuin kaupallisina erinä matkustajien matkatavaroissa Suomeen tuomien, postipaketteina yksityishenkilöille lähetettävien tai etäkauppana tilattujen ja kuluttajalle lähetettyjen lemmikkieläinten ruokien Euroopan unionin ulkorajalla tehtävästä tarkastuksesta ja siihen liittyvistä toimenpiteistä säädetään Euroopan unionin ulkopuolisista maista tuotavien lemmikkieläinten, eläinperäisiä tuotteita sisältävien henkilökohtaisten lähetysten ja eläintautien leviämisen vaaraa aiheuttavien tavaroiden tuontitarkastuksesta annetussa maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa (402/2011).

Sivutuotteita ja niistä johdettuja tuotteita käsittelevien laitosten hyväksymisestä ja valvonnasta säädetään eräitä eläimistä saatavia sivutuotteita käsittelevien laitosten valvonnasta ja eräiden sivutuotteiden käytöstä annetussa maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa (850/2005). 

Rehualan toimijan rekisteröitymisvelvollisuudesta, kun sivutuotteita ja niistä johdettuja tuotteita tuodaan kolmansista maista Suomeen käytettäväksi eläinten rehuna, säädetään rehulaissa (86/2008) sekä rehualan toiminnanharjoittamisesta annetussa maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa (712/2008).

Lannoitevalmisteita valmistavien tai käsittelevien laitosten toiminnan harjoittamista koskevista velvollisuuksista sekä valvonnasta, kun sivutuotteita ja niistä johdettuja tuotteita tuodaan kolmansista maista Suomeen lannoitevalmisteiksi, säädetään lannoitevalmistelaissa (539/2006) sekä lannoitevalmisteista annetussa maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa (13/07). 

4 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) eläimistä saatavilla sivutuotteilla eläimistä saatavia sivutuotteita siten kuin ne on määritelty muiden kuin ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläimistä saatavien sivutuotteiden ja niistä johdettujen tuotteiden terveyssäännöistä sekä asetuksen (EY) N:o 1774/2002 kumoamisesta (sivutuoteasetus) annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1069/2009, jäljempänä sivutuoteasetus, 3 artiklan 1 kohdassa; 

2) johdetuilla tuotteilla johdettuja tuotteita siten kun ne on määritelty sivutuoteasetuksen 3 artiklan 2 kohdassa;

3) välituotteilla välituotteita siten kuin ne on määritelty muiden kuin ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläimistä saatavien sivutuotteiden ja niistä johdettujen tuotteiden terveyssäännöistä sekä asetuksen (EY) N:o 1774/2002 kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1069/2009 täytäntöönpanosta sekä neuvoston direktiivin 97/78/EY täytäntöönpanosta tiettyjen näytteiden ja tuotteiden osalta, jotka vapautetaan kyseisen direktiivin mukaisista eläinlääkärintarkastuksista rajatarkastusasemilla annetun komission asetuksen (EU) N:o 142/2011, jäljempänä täytäntöönpanoasetus, liitteen I kohdassa 35;

4) tutkimusnäytteillä ja diagnostisilla näytteillä tutkimusnäytteitä ja diagnostisia näytteitä siten kuin ne on määritelty täytäntöönpanoasetuksen liitteen I kohdassa 38;

5) kaupallisilla näytteillä kaupallisia näytteitä siten kuin ne on määritelty täytäntöönpanoasetuksen liitteen I kohdassa 39;

6) näyttelyesineillä näyttelyesineitä siten kuin ne on määritelty täytäntöönpanoasetuksen liitteen I kohdassa 34;

7) erikseen määritellyistä taudinaiheuttajista vapailla munilla erikseen määritellyistä taudinaiheuttajista vapaita munia siten kuin ne on määritelty sellaisten kolmansien maiden ja niiden alueiden, vyöhykkeiden tai erillisalueiden luettelon vahvistamisesta, joista saa tuoda yhteisöön tai kuljettaa yhteisön kautta siipikarjaa ja siipikarjatuotteita, sekä eläinlääkärintodistuksia koskevista vaatimuksista annetun komission asetuksen (EY) N:o 798/2008 2 artiklan 6 kohdassa;

8) tavaralla esinettä, tuotetta, jätettä, ainetta, kuljetusvälinettä tai säiliötä;

9) tuontierällä eläimistä saatavia sivutuotteita, niistä johdettuja tuotteita sekä muita eläintautien vaaraa aiheuttavia tavaroita, jotka ovat peräisin samasta kolmannesta maasta tai sen alueelta ja joilla on yhteinen eläinlääkärintodistus tai muu alkuperän osoittava asiakirja;

10) tuonnilla tuontierän toimittamista Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueelle tai markkinoille;

11) kauttakuljetuksella tuontierän kuljettamista Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueen kautta edelleen johonkin kolmanteen maahan;

12) alkuperämaalla maata, jossa lopullinen tuote on tuotettu, valmistettu tai pakattu;

13) viejämaalla kolmatta maata, jossa virkaeläinlääkäri on allekirjoittanut tuontierän mukana olevan eläinlääkärintodistuksen tai jossa tuontierän mukana oleva muu asiakirja on myönnetty;

14) unionilla Euroopan unionia;

15) jäsenvaltiolla Euroopan unionin jäsenvaltiota;

16) komissiolla Euroopan komissiota;

17) neuvostolla Euroopan unionin neuvostoa; sekä

18) suojapäätöksellä komission antamaa päätöstä, jolla rajoitetaan tuontia kolmannesta maasta tai kuljetusta sen kautta kyseisen maan eläintauti- tai terveystilanteen muutoksen vuoksi.

Viitattaessa tässä asetuksessa Euroopan unionin säädökseen tarkoitetaan kyseistä säädöstä siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

5 §
Tuontia, kauttakuljetusta ja toiseen jäsenvaltioon toimittamista koskevat yleiset vaatimukset

Suomeen tuotavien, kauttakuljetettavien tai Suomen alueen kautta toiseen jäsenvaltioon kuljetettavien eläimistä saatavien sivutuotteiden ja niistä johdettujen tuotteiden sekä eläintautien vaaraa aiheuttavien muiden tavaroiden kuljetuksesta ei saa aiheutua eläintautien leviämisen vaaraa, rehuhygieenisiä epäkohtia tai vaaraa ihmisten terveydelle.

2 luku

Tuontivaatimukset

6 §
Eläimistä saatavien sivutuotteiden ja niistä johdettujen tuotteiden tuonti- ja kauttakuljetusvaatimukset

Eläimistä saatavien sivutuotteiden ja niistä johdettujen tuotteiden tuonnin ja kauttakuljetuksen ehdoista, rajoituksista ja todistuksista säädetään sivutuoteasetuksessa sekä täytäntöönpanoasetuksessa.

7 §
Välituotteiden tuonti- ja kauttakuljetusvaatimukset

Välituotteiden tuonnin ja kauttakuljetuksen ehdoista ja rajoituksista säädetään täytäntöönpanoasetuksen 23 artiklassa. 

8 §
Sivutuotteiden ja niistä johdettujen tuotteiden tuontiin ja kauttakuljetukseen hyväksytyt alkuperälaitokset

Edellä 6 ja 7 §:ssä tarkoitettujen sivutuotteiden ja niistä johdettujen tuotteiden tuontiin ja kauttakuljetukseen hyväksyttävistä kolmansien maiden laitoksista säädetään sivutuoteasetuksen 41 artiklan 3 b kohdassa. Välituotteiden tuontiin ja kauttakuljetukseen hyväksyttävistä kolmansien maiden laitoksista säädetään lisäksi täytäntöönpanoasetuksen liitteen XII kohdassa 1 e. Kolmansien maiden laitosten listausvaatimuksesta TRACES -järjestelmässä säädetään täytäntöönpanoasetuksen 30 artiklassa.

9 §
Laittomalla tavalla käsitellyistä eläimistä peräisin olevien eräiden luokkaan 1 kuuluvien sivutuotteiden tuontivaatimukset

Neuvoston direktiivin 96/22/EY 1 artiklan 2 kohdan d alakohdassa tai neuvoston direktiivin 96/23/EY 2 artiklan b alakohdassa tarkoitetulla laittomalla tavalla käsitellyistä elämistä peräisin olevien luokkaan 1 kuuluvien vuotien ja nahkojen, sorkka- ja kavioeläinten suolistojen sisältöineen tai ilman sisältöä sekä selkärangan ja kallon sisältävien luiden ja luutuotteiden tuonnille asetetuista vaatimuksista säädetään täytäntöönpanoasetuksen 26 artiklassa. Mainittujen tuotteiden tuonti Suomeen on sallittua ainoastaan, jos Elintarviketurvallisuusvirasto on myöntänyt siihen luvan. Tuontiluvan myöntäminen edellyttää, että maahantuonti ei aiheuta riskiä eläintautien leviämisestä. Luvassa asetetaan eläinten terveyttä koskevat välttämättömät tuontiehdot, joiden vähimmäisvaatimuksista säädetään täytäntöönpanoasetuksen 26 artiklassa.

10 §
Tiettyjen vesieläimistä, selkärangattomista, jyrsijöistä tai jäniseläimistä saatujen sivutuotteiden tai niistä johdettujen tuotteiden tuontivaatimukset

Sellaisia täytäntöönpanoasetuksen liitteen XIV luvun IV jaksossa 2 mainittuja vesieläimistä ja selkärangattomista sekä niiden kehitysasteista saatavia sivutuotteita tai niistä johdettuja tuotteita sekä jyrsijöiden (Rodentia) tai jäniseläinten (Lagomorpha) lahkon eläimistä saatavia luokkaan 3 kuuluvia osia ja aineksia, joiden tuontiehdoista ei säädetä täytäntöönpanoasetuksessa, saadaan tuoda Suomeen muihin tarkoituksiin kuin tuotantoeläinten ruokintaan, jos Elintarviketurvallisuusvirasto on myöntänyt siihen luvan. Tuontiluvan myöntäminen edellyttää, että maahantuonti ei aiheuta riskiä eläintautien leviämisestä. Luvassa asetetaan eläinten terveyttä koskevat välttämättömät tuontiehdot.

Edellä 1 momentissa mainittuja sivutuotteita ja niistä johdettuja tuotteita saadaan kuitenkin tuoda turkiseläinten ruokintaan 1 momentissa mainituin ehdoin.

11 §
Erikseen määritellyistä taudinaiheuttajista vapaiden munien tuonti- ja kauttakuljetusvaatimukset

Erikseen määritellyistä taudinaiheuttajista vapaiden munien tuonti- ja kauttakuljetusehdoista sekä tuonnista Suomeen väliaikaisesti varastoitavaksi ennen kuljettamista kolmanteen maahan säädetään komission asetuksessa (EY) N:o 798/2008.

12 §
Tutkimusnäytteiden ja diagnostisten näytteiden tuonti- ja kauttakuljetusvaatimukset

Tutkimusnäytteiden ja diagnostisten näytteiden tuonnille ja kauttakuljetukselle asetetuista vaatimuksista säädetään täytäntöönpanoasetuksen 27 artiklassa. Tutkimusnäytteiden ja diagnostisten näytteiden tuonti Suomeen on sallittua ainoastaan, jos Elintarviketurvallisuusvirasto on myöntänyt siihen luvan. Tuontiluvan myöntäminen edellyttää, että maahantuonti ei aiheuta riskiä eläintautien leviämisestä. Luvassa asetetaan eläinten terveyttä koskevat välttämättömät tuontiehdot, joiden vähimmäisvaatimuksista säädetään täytäntöönpanoasetuksen 27 artiklassa.

13 §
Kaupallisten näytteiden tuonti- ja kauttakuljetusvaatimukset

Kaupallisten näytteiden tuonnille ja kauttakuljetukselle asetetuista vaatimuksista säädetään täytäntöönpanoasetuksen 28 artiklassa. Kaupallisten näytteiden tuonti Suomeen on sallittua ainoastaan, jos Elintarviketurvallisuusvirasto on myöntänyt siihen luvan. Tuontiluvan myöntäminen edellyttää, että maahantuonti ei aiheuta riskiä eläintautien leviämisestä. Luvassa asetetaan eläinten terveyttä koskevat välttämättömät tuontiehdot, joista säädetään täytäntöönpanoasetuksen 28 artiklassa.

14 §
Näyttelyesineiden tuonti- ja kauttakuljetusvaatimukset

Näyttelyesineiden tuonnille ja kauttakuljetukselle asetetuista vaatimuksista säädetään täytäntöönpanoasetuksen 28 artiklassa. Näyttelyesineiden tuonti Suomeen on sallittua ainoastaan, jos Elintarviketurvallisuusvirasto on myöntänyt siihen luvan. Tuontiluvan myöntäminen edellyttää, että maahantuonti ei aiheuta riskiä eläintautien leviämisestä. Luvassa asetetaan eläinten terveyttä koskevat välttämättömät tuontiehdot, joista säädetään täytäntöönpanoasetuksen 28 artiklassa.

15 §
Lemmikkieläinten ruoan tuonti muuhun kuin kaupalliseen käyttöön

Matkustajien matkatavaroissa tuomien tai postipaketteina yksityishenkilölle lähetettävien muiden kuin kaupallisten erien lihaa, lihasta jalostettuja tuotteita, maitoa tai maitopohjaisia tuotteita sisältävien lemmikkieläinten ruokien tuontiehdoista ja rajoituksista säädetään eläinperäisiä tuotteita sisältävien henkilökohtaisten lähetysten tuonnista yhteisöön ja asetuksen (EY) N:o 136/2004 muuttamisesta annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 206/2009.

16 §
TSE -tauteja koskevat vaatimukset

TSE -tauteja koskevista vaatimuksista sivutuotteiden ja niistä johdettujen tuotteiden tuonnissa säädetään tiettyjen spongiformisten enkefalopatioiden ehkäisyä, valvontaa ja hävittämistä koskevista säännöistä annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 999/2001.

17 §
Eläintauteja aiheuttavat mikrobit ja loiset

Eläintautilain (55/1980) 3 §:n 2 momentin nojalla vastustettaviksi eläintaudeiksi määrättyjä eläintauteja aiheuttavia mikrobeja tai loisia taikka muita vastustettaviin eläintauteihin verrattavia vakavia eläintauteja aiheuttavia mikrobeja tai loisia ja niitä sisältäviä viljelmiä, kudoksia, eritteitä taikka muita vastaavia tavaroita saadaan tuoda maahan vain, jos Elintarviketurvallisuusvirasto on myöntänyt siihen luvan. Tuontiluvan myöntäminen edellyttää, että maahantuonti ei aiheuta riskiä eläintautien leviämisestä. Luvassa asetetaan eläinten terveyttä koskevat välttämättömät tuontiehdot.

18 §
Eläintautien leviämisen vaaraa aiheuttavat tavarat

Seuraavia tavaroita saadaan tuoda maahan vain, jos ne on puhdistettu tai käsitelty siten, ettei niistä aiheudu eläintautien leviämisen vaaraa ja tavaroiden mukana on asiakirja todisteena suoritetusta puhdistuksesta tai käsittelystä:

1) tavarat, joita on käytetty sorkkaeläinten tai lintujen tuotannossa tai hoidossa;

2) tavarat, joita on käytetty elävien tai kuolleiden sorkkaeläinten tai lintujen, niiden osien, alkioiden ja sukusolujen sekä niistä saatavien tuotteiden säilytykseen, pakkaamiseen ja kuljetukseen; sekä

3) käytetyt maatalouskoneet.

Edellä 1 momentissa tarkoitettuja puhdistamattomia tai käsittelemättömiä tavaroita saadaan tuoda maahan vain, jos Elintarviketurvallisuusvirasto on myöntänyt siihen luvan. Tuontiluvan myöntäminen edellyttää, että maahantuonti ei aiheuta riskiä eläintautien leviämisestä. Luvassa asetetaan eläinten terveyttä koskevat välttämättömät tuontiehdot

19 §
Heinä ja olki

Niistä maista, joista saadaan tuoda sorkka- tai kavioeläimille taikka muille kotieläintiloissa pidettäville eläimille tarkoitettua heinää ja olkea, säädetään komission asetuksen (EY) N:o 136/2004 9 artiklassa. Tuontierää on seurattava alkuperämaan virkaeläinlääkärin antama todistus, josta ilmenee, että tavara on peräisin kyseisestä alkuperämaasta, että se on varastoitu erillään kotieläintiloista vähintään kahden kuukauden ajan ja ettei ole syytä epäillä sen levittävän tarttuvaa eläintautia.

Edellä 1 momentissa säädettyä ei sovelleta prosessoituun heinään ja olkeen, kuten briketteihin ja pelletteihin.

20 §
Elintarviketurvallisuusviraston harjoittama tuonti

Sen estämättä, mitä tässä asetuksessa säädetään tuontiluvista, Elintarviketurvallisuusvirasto saa tehtäviensä suorittamiseksi tuoda sivutuotteita ja niistä johdettuja tuotteita, eläintauteja aiheuttavia muita tavaroita sekä mikrobeja, loisia ja niitä sisältäviä viljelmiä, kudoksia taikka eritteitä diagnostisiin, koulutuksellisiin tai tutkimustarkoituksiin.

3 luku

Erinäiset säännökset

21 §
Todistukset ja muut asiakirjat

Eläimistä saatavien sivutuotteiden ja niistä johdettujen tuotteiden eläinlääkärintodistuksille asetetuista vaatimuksista säädetään täytäntöönpanoasetuksen liitteessä XV.

Tuojan on säilytettävä kaikkia tämän asetuksen nojalla vaadittavia todistuksia ja muita asiakirjoja vähintään kahden vuoden ajan maahantuonnin jälkeen.

22 §
Eläintautitilanteen muutos

Sen estämättä, mitä tässä asetuksessa säädetään, on tässä asetuksessa tarkoitettujen eläimistä saatavien sivutuotteiden, niistä johdettujen tuotteiden sekä eläintautien vaaraa aiheuttavien muiden tavaroiden tuonnissa ja kauttakuljetuksessa noudatettava alkuperä-, viejä- tai kauttakuljetusmaata koskevia komission antamia suojapäätöksiä.

23 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 17 päivänä marraskuuta 2011.

Tällä asetuksella kumotaan eräiden Euroopan unioniin kuulumattomista valtioista tuotavien tavaroiden eläintautivaatimuksista annettu maa- ja metsätalousministeriön asetus (273/2004).

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) 999/2001 (32001R0999); EUVL N:o L 147, 31.5.2001, s. 1
Komission asetus (EY) 136/2004 (32004R0136); EUVL N:o L 21, 28.1.2004, s. 11
Komission asetus (EY) N:o 798/2008 (32008R0798); EUVL N:o L 226, 23.8.2008, s. 1
Komission asetus (EY) N:o 206/2009 (32009R0206); EUVL N:o L 77, 24.3.2009, s. 1
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1069/2009 (32009R1069); EUVL N:o L 300, 14.11.2009, s. 1
Komission asetus (EU) N:o 142/2011 (32011R0142); EUVL N:o L 54, 26.2.2011, s. 1
Komission asetus (EU) N:o 749/2011 (32011R0749); EUVL N:o L 198, 30.7.2011, s. 3

  Helsingissä 2 päivänä marraskuuta 2011

Maa- ja metsätalousministeri
Jari Koskinen

Eläinlääkintöylitarkastaja
Leena Salin

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.