1111/2011

Säädöstä oikaistu.

Annettu Helsingissä 4 päivänä marraskuuta 2011

Työ- ja elinkeinoministeriön asetus työ- ja elinkeinoministeriön työjärjestyksen muuttamisesta

Työ- ja elinkeinoministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan  26 päivänä elokuuta 2011 annetun työ- ja elinkeinoministeriön työjärjestyksen (979/2011) 11 §, 13 §:n 2 momentti,  14 §:n 2 momentti, 16 §, 17 §:n 12 kohta  sekä 19 §:n 7 ja 8 kohta seuraavasti:

11 §
Hallinnonalan virastojen ja laitosten ohjaus

Politiikka- ja ohjausyksikkö johtaa hallinnonalan tulosohjausprosessia. Osastot valmistelevat yhdessä politiikka- ja ohjausyksikön kanssa tulostavoitteet virastoille ja laitoksille.

Ministeriön johtoryhmä käsittelee politiikka- ja ohjausyksikön valmistelemat tulosneuvottelujen lähtökohdat.

Alueosaston osastopäällikkö toimii puheenjohtajana elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten tulosneuvotteluissa.

Tekes – Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskuksen, Teknologian tutkimuskeskus VTT:n, Geologian tutkimuskeskuksen ja Finpro ry:n tulosneuvotteluissa puheenjohtajana toimii kansliapäällikkö tai hänen määräämänsä  alivaltiosihteeri tai osastopäällikkö.

Muiden virastojen ja laitosten tulosneuvotteluissa puheenjohtajana toimii vastuualueen osastopäällikkö.

Finnvera Oyj:n ja Suomen Teollisuussijoitus Oy:n omistajaohjausta sekä  elinkeino- ja omistajapoliittisten tavoitteiden valmistelua johtaa innovaatio-osasto.

Tulossopimukset allekirjoittaa ministeriön puolesta kokouksen puheenjohtaja ja kyseisen viraston tai laitoksen tulosohjauksesta vastaava virkamies.

Ministerit vahvistavat tulostavoitteet politiikka- ja ohjausyksikön esittelystä.

13 §
Strategiaprosessit

Politiikka- ja ohjausyksikkö johtaa konsernistrategian valmistelua.


14 §
Toimintayksiköt

Työ- ja elinkeinoministeriössä on lisäksi toiminnalliselta vastuualueeltaan koko ministeriön käsittävä politiikka- ja ohjausyksikkö.


16 §
Politiikka- ja ohjausyksikkö

Politiikka- ja ohjausyksikkö käsittelee edellä 11 – 13 §:ssä säädetyn lisäksi seuraavat asiat:

1) Ministeriön ja hallinnonalan strateginen johtaminen ja ohjaus ministereiden ja kansliapäällikön apuna;

2) konsernistrategian valmistelun johtaminen;

3) hallinnonalan tulosohjauksen johtaminen;

4) taloussuunnittelu, hallinnonalan kertomukset;

5) konsernirakenne, hallinnonalan vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelma;

6) johtokuntatyö, johtamissopimusten sekä  johtokuntien ja hallitusten jäsenten nimitysasioiden valmisteluun osallistuminen, johdon palkitsemisjärjestelmät, hyvä hallintotapa;

7) hallituksen strategia-asiakirjamenettelyn ja politiikkavaikuttavuuden seuranta ministeriönosalta;

8) elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten strategia-asiakirjan ja strategisten tulossopimusten valmisteluun osallistuminen

9) Eurooppa 2020 strategian sekä vakaus ja uudistusohjelman johtaminen ministeriön osalta;

10) strategisen hankekokonaisuuden koordinointi sekä hallitusohjelmaan perustuvat muut ohjelmalliset tehtävät, joita ei ole osoitettu osastoille;

11) ministeriön yhteisten kansainvälisten ja EU-asioiden kannanottojen yhteensovittaminen sekä johdon tuki EU- ja kansainvälisissä asioissa.

17 §
Alueosasto

Alueosasto käsittelee seuraavat asiat:


12) elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten ohjauksen koordinointi, strategia-asiakirjan valmistelun ja strategisen tulossopimusprosessin johtaminen sekä ministeriön eri osastoilta tulevien ohjaustarpeiden ja tavoitteiden yhteensovittaminen;


19 §
Innovaatio-osasto

Innovaatio-osasto käsittelee seuraavat asiat:


7) julkinen erityisrahoitus, Finnvera Oyj:n ja Suomen Teollisuussijoitus Oy:n omistajaohjaus sekä elinkeinopoliittinen ja omistajapoliittinen ohjaus ja valvonta;

8) yleinen elinkeinopolitiikka sekä elinkeinopolitiikan toimialakohtainen seuranta ja kehittäminen, äkilliset rakennemuutoksetTämä asetus tulee voimaan 8 päivänä marraskuuta 2011.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

  Helsingissä 4 päivänä marraskuuta 2011

Elinkeinoministeri
Jyri Häkämies

Kansliapäällikkö
Erkki Virtanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.