1085/2011

Annettu Helsingissä 20 päivänä lokakuuta 2011

Valtioneuvoston asetus bensiinihöyryjen talteenotosta jakeluasemilla

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty ympäristöministeriön esittelystä, säädetään ympäristönsuojelulain (86/2000) 11 ja 13 §:n nojalla:

1 §
Bensiinihöyryjen vähentämisvelvoite

Jakeluasemilla on vähennettävä moottorikäyttöisten ajoneuvojen polttoainetäydennyksen yhteydessä syntyviä bensiinihöyrypäästöjä ilmakehään siten kuin tässä asetuksessa säädetään.

Bensiinihöyryjen varastoinnista ja jakelusta aiheutuvien orgaanisten yhdisteiden päästöjen rajoittamisesta säädetään bensiinin varastoinnista ja jakelusta aiheutuvien haihtuvien orgaanisten yhdisteiden päästöjen rajoittamisesta annetussa valtioneuvoston päätöksessä (468/1996).

2 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) bensiinillä öljystä valmistettuja lisäaineellisia tai lisäaineettomia johdannaisia, joiden höyrynpaine on Reidin menetelmän mukaan vähintään 27,6 kilopascalia ja jotka on tarkoitettu käytettäviksi moottorikäyttöisten ajoneuvojen polttoaineena, lukuun ottamatta nestekaasua;

2) bensiinihöyryllä bensiinistä haihtuvia kaasumaisia yhdisteitä;

3) jakeluasemalla laitosta, jossa bensiiniä siirretään kiinteästä varastosäiliöstä moottorikäyttöisten ajoneuvojen polttoainesäiliöön;

4) bensiinihöyryn talteenotto-ohjelman toisen vaiheen järjestelmällä laitteistoja, joiden tarkoituksena on ottaa talteen jakeluasemalla tapahtuvan polttoaineen lisäämisen yhteydessä moottorikäyttöisen ajoneuvon polttoainesäiliöstä ilmaan joutuva bensiinihöyry ja siirtää se jakeluasemalla sijaitsevaan varastosäiliöön tai takaisin polttoaineen jakelulaitteeseen uudelleen myyntiä varten;

5) bensiinihöyryn talteenottotehokkuudella bensiinihöyryn talteenotto-ohjelman toisen vaiheen järjestelmällä talteen otetun bensiinihöyryn prosenttilukuna ilmaistua määrää verrattuna siihen bensiinihöyryn määrään, joka olisi vapautunut ilmakehään, jos tällaista järjestelmää ei olisi ollut käytössä;

6) höyry-bensiini-suhteella bensiinihöyryn talteenotto-ohjelman toisen vaiheen järjestelmän kautta kulkevan bensiinihöyryn normaalissa ilmanpaineessa olevan tilavuuden ja jaellun bensiinin tilavuuden suhdetta;

7) läpivirtauksella bensiinin kokonaismäärää, joka on vuoden aikana toimitettu jakeluasemalle moottoriajoneuvoihin jaeltavaksi.

3 §
Jakeluasemien varustaminen bensiinihöyryn talteenottojärjestelmällä

Jakeluasemalla on otettava käyttöön bensiinihöyryn talteenotto-ohjelman toisen vaiheen järjestelmä, jos sen:

1) todellinen tai suunniteltu bensiinin läpivirtaus on yli 500 kuutiometriä; tai

2) todellinen tai suunniteltu bensiinin läpivirtaus on yli 100 kuutiometriä ja jakeluasema sijaitsee pysyvän asuin- tai työtilan alla.

Mitä 1 momentissa säädetään, ei sovelleta jakeluasemaan, jota käytetään yksinomaan uusien moottoriajoneuvojen valmistuksen ja toimituksen yhteydessä.

4 §
Bensiinihöyryn talteenoton vähimmäistaso

Bensiinihöyryn talteenotto-ohjelman toisen vaiheen järjestelmä on suunniteltava ja rakennettava siten, että bensiinihöyryn talteenottotehokkuus on vähintään 85 prosenttia.

Jos järjestelmässä talteen otettu bensiinihöyry siirretään jakeluasemalla sijaitsevaan varastosäiliöön, on höyry-bensiini-suhteen oltava vähintään 0,95, mutta enintään 1,05.

5 §
Määräaikaistarkastukset ja kuluttajille tiedottaminen

Toiminnanharjoittajan on seurattava jakeluaseman bensiinihöyryn talteenotto-ohjelman toisen vaiheen järjestelmän toimivuutta ja huolehdittava siitä, että sen käytönaikainen talteenottotehokkuus testataan vähintään kerran vuodessa. Testaus voidaan tehdä tarkastamalla, että höyryn ja bensiinin suhde bensiinivirtausta simuloivissa olosuhteissa on 4 §:n 2 momentin vaatimuksen mukainen, tai muuta asianmukaista menetelmää käyttäen.

Jakeluasemalla, jolle on asennettu automaattinen häiriöiden seurantalaitteisto, voidaan talteenottotehokkuuden testaus kuitenkin tehdä kolmen vuoden välein. Automaattisen seurantalaitteiston on oltava sellainen, että se automaattisesti havaitsee häiriöt talteenottojärjestelmässä ja itse seurantajärjestelmän toiminnassa, ilmoittaa niistä toiminnanharjoittajalle ja pysäyttää bensiinin tulon viallisesta jakelumittarista, jollei toimintahäiriötä ole korjattu seitsemän päivän kuluessa.

Toiminnanharjoittajan on tiedotettava jakelulaitteeseen tai sen läheisyyteen kiinnitettävällä tarralla tai kyltillä kuluttajille bensiinihöyryn talteenotto-ohjelman toisen vaiheen järjestelmän käytöstä jakeluasemalla.

Jakeluaseman laitteistojen ja rakenteiden määräaikaistarkastuksista säädetään lisäksi nestemäisten polttoaineiden jakeluasemien ympäristönsuojeluvaatimuksista annetun valtioneuvoston asetuksen (444/2010) 12 §:ssä. Toiminnanharjoittajan velvollisuudesta pitää kirjaa jakeluaseman toiminnasta säädetään mainitun asetuksen 16 §:ssä.

6 §
Talteenottojärjestelmän vaatimustenmukaisuuden varmentaminen

Bensiinihöyryn talteenotto-ohjelman toisen vaiheen järjestelmän valmistajan tai muun markkinoille luovuttajan on varmennettava, että järjestelmä täyttää 4 §:ssä säädetyt vaatimukset.

Varmentaminen on suoritettava bensiinihöyryn talteenotto-ohjelman toisesta vaiheesta, joka koskee moottoriajoneuvojen polttoainetäydennyksen yhteydessä huoltoasemilla tapahtuvaa talteenottoa, annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/126/EY 4 artiklassa tarkoitettujen tyyppihyväksyntämenettelyjen tai teknisten standardien mukaisesti tai, jos tällaisia menettelyjä ja standardeja ei ole, muulla luotettavalla ja todennettavissa olevalla tavalla.

7 §
Voimaantulo ja siirtymäsäännökset

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2012.

Tämän asetuksen voimaan tullessa toiminnassa olevalla 3 §:n 1 momentissa tarkoitetulla jakeluasemalla, jonka bensiinin varastointi- ja jakelujärjestelmän säiliöitä ja putkistoja uusitaan tai muutetaan merkittävästi, on otettava käyttöön 4 §:ssä säädetyt vaatimukset täyttävä bensiinihöyryn talteenotto-ohjelman toisen vaiheen järjestelmä viimeistään näiden muutostöiden yhteydessä. Jos bensiinin läpivirtaus jakeluasemalla on yli 3 000 kuutiometriä, järjestelmä on otettava käyttöön viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2018.

Mitä 2 momentissa säädetään, sovelletaan myös jakeluasemaan, joka on ennen tämän asetuksen voimaantuloa rekisteröity ympäristönsuojelulain (86/2000) mukaiseen ympäristönsuojelun tietojärjestelmään taikka jolla on ennen tämän asetuksen voimaantuloa ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupa tai, jos jakeluaseman käyttöönotto ei edellytä ympäristönsuojelulain mukaista rekisteröintiä tai lupaa, maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) mukainen rakennus- tai toimenpidelupa.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/126/EY (32009L0126); EUVL L 285, 31.10.2009, s. 36

  Helsingissä 20 päivänä lokakuuta 2011

Ympäristöministeri
Ville Niinistö

Hallitussihteeri
Jaana Junnila

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.