1073/2011

Annettu Helsingissä 13 päivänä lokakuuta 2011

Valtioneuvoston asetus vapaasta sivistystyöstä annetun asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty opetus- ja kulttuuriministeriön esittelystä,

kumotaan vapaasta sivistystyöstä annetun asetuksen (805/1998) 2 §:n 2 momentti,

muutetaan 2 §:n 4 momentti, 3 §:n 3 momentti ja 5 a §:n 1 momentti,

sellaisina kuin ne ovat, 2 §:n 4 momentti asetuksessa 1152/2008, 3 §:n 3 momentti asetuksessa 1201/2005 ja 5 a §:n 1 momentti asetuksessa 1369/2001, sekä

lisätään asetukseen uusi 5 b § seuraavasti:

2 §
Suoritteiden laskeminen kansanopistossa ja liikunnan koulutuskeskuksessa

Kansanopiston ja valtakunnallisen liikunnan koulutuskeskuksen oppilaitoksen toimintasuunnitelmaan perustuvaan etä- ja monimuoto-opetukseen tulee liittyä yksi tai useampi vähintään 15 tuntia kestävä lähiopetusjakso. Lähiopetusjaksosta voidaan poiketa kansanopiston järjestämässä etäopetuksessa yksittäisen henkilön laitoksessa olon tai erityisen terveydellisen syyn vuoksi. Kansanopiston ja valtakunnallisen liikunnan koulutuskeskuksen lähiopetusta korvaavien ja toimintasuunnitelman mukaisesti toteutettujen etäopetusjaksojen 1 momentin mukaisesti lasketuista opiskelijaviikoista ja 3 momentin mukaisesti lasketuista opiskelijavuorokausista otetaan valtionosuuden perusteena käytettäviä opiskelijaviikkoja ja opiskelijavuorokausia laskettaessa huomioon 60 prosenttia.


3 §
Kansanopiston opiskelijaviikon yksikköhinta

Opiskelijaviikon yksikköhinta on opistossa, jolla osana koulutustehtävää on työelämän aktiiviseen kansalaisuuteen ja työolojen kehittämiseen tarkoitettu koulutus tai ylläpitämisluvassa erityisestä syystä määrättävä muu erityinen koulutustehtävä, tämän koulutuksen osalta 20 prosenttia korkeampi kuin muu kuin tässä pykälässä tarkoitettu yksikköhinta.

5 a §
Perustamishanke

Liikunnan koulutuskeskuksen perustamishankkeena pidetään sellaista opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 36 §:n 1 momentissa tarkoitettua toimenpidettä, jonka arvioidut kokonaiskustannukset ovat vähintään 32 000 euroa.


5 b §
Kansanopistojen, kansalaisopistojen, kesäyliopistojen ja opintokeskusten poistot ja arvonlisävero

Laskettaessa vapaasta sivistystyöstä annetun lain 11 §:n 2 ja 4—6 momentissa tarkoitettuja yksikköhintoja yksityisten oppilaitosten ylläpitäjien kirjanpidon mukaisista poistoista vähennetään niihin sisältyvänä arvonlisäverojen suhteellisena osuutena näiden yksityisten ylläpitäjien investointeihin edellä mainituissa säännöksissä tarkoitettuna vuonna sisältynyt arvonlisäveron suhteellinen osuus. Arvonlisäverojen osuus otetaan huomioon laskettaessa vapaasta sivistystyöstä annetun lain 13 a §:ssä tarkoitettuja arvonlisäverojen osuuksia yksityisten oppilaitosten ylläpitäjien arvonlisäverottomista kustannuksista.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2012.

Asetuksen 3 ja 5 b §:ää sovelletaan kuitenkin jo laskettaessa ja määrättäessä yksikköhintoja ja myönnettäessä valtionosuus vuodelle 2012.

Kumotun 2 §:n 2 momentin säännöstä kirjeopetuksen opintokirjeiden laskemisesta kansanopiston opiskelijaviikoiksi sovelletaan vuosien 2012 ja 2013 valtionosuuksia myönnettäessä ottamalla suoritettujen opintokirjeiden lukumäärästä huomioon 60 prosenttia.

Tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä kansanopiston kirjeopetuksen laskemisesta opiskelijaviikoiksi sekä yksikköhinnan porrastamisesta alle kymmenen päivää kestävien kurssien perusteella sovelletaan tämän asetuksen voimaantuloa edeltävien vuosien rahoitukseen.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

  Helsingissä 13 päivänä lokakuuta 2011

Opetusministeri
Jukka Gustafsson

Hallitusneuvos
Marja-Riitta Pönkä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.