1026/2011

Annettu Helsingissä 9 päivänä syyskuuta 2011

Laki merityöaikalain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan merityöaikalain (296/1976) 16, 16 a ja 16 b §, sellaisina kuin ne ovat, 16 § laissa 151/2001, 16 a § laissa 335/1996 sekä 16 b § laeissa 435/1984 ja 335/1996, ja

muutetaan 14 §:n 2 momentti, 19 b §:n 3 momentti, 20 b §:n 1 ja 4 momentti ja 21 §,

sellaisina kuin niistä ovat 19 b §:n 3 momentti laissa 969/2008 sekä 20 b §:n 1 ja 4 momentti ja 21 § laissa 151/2001, seuraavasti:

14 §
Vastikkeena suoritettava ylityökorvaus

Edellä 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettua vapaa-aikaa annettaessa on soveltuvin osin noudatettava, mitä merimiesten vuosilomalaissa (433/1984) on säädetty vuosilomapalkan maksamisesta, loman antamissatamasta sekä loman ajankohdan ilmoittamisesta.

19 b §
Miehistön vaihtokustannusten korvaaminen

Työnantajalla ei ole tämän pykälän nojalla oikeutta saada valtiolta korvausta merityösopimuslain (756/2011) 3 luvun 4 §:ssä eikä merimiesten vuosilomalain 16 §:ssä tarkoitetuista matkoista.

20 b §
Säännösten pakottavuus ja poikkeaminen valtakunnallisella työehtosopimuksella

Työnantajien ja työntekijöiden yhdistyksillä, joiden toimintapiiri käsittää koko maan, on sen lisäksi, mitä tässä laissa säädetään, oikeus sopia toisin siitä, mitä 3—9, 12, 14, 19 ja 19 a §:ssä säädetään. Säännöllinen viikoittainen työaika ei kuitenkaan saa keskimäärin ylittää 40 tuntia enintään 52 viikon ajanjakson aikana.


Työehtosopimuksen määräys, jolla heikennetään Suomea sitovissa kansainvälisissä sopimuksissa määriteltyjä tai Euroopan unionin säädösten mukaisia työntekijöiden etuja vastaavia etuja, on mitätön. Tällaisen määräyksen sijasta on noudatettava kansainvälisen sopimuksen määräyksiä tai Euroopan unionin säädöksiä tai, jos se ei ole mahdollista, säännöksiä, joilla on saatettu voimaan kansainvälisen sopimuksen määräykset tai täytäntöönpantu Euroopan unionin säädökset.

21 §
Nähtävänäpito

Työnantajan on pidettävä tämä laki ja sen nojalla annetut säännökset työntekijöiden vapaasti saatavilla työpaikalla.

Asiakirjojen on oltava nähtävillä myös englanninkielisinä.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 2011.

HE 264/2010
TyVM 16/2010
EV 305/2010
Neuvoston direktiivi 2009/13/EY; EUVL N:o L 124, 20.5.2009, s. 30

  Helsingissä 9 päivänä syyskuuta 2011

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Työministeri
Lauri Ihalainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.