1012/2011

Annettu Helsingissä 1 päivänä syyskuuta  2011

Valtioneuvoston asetus yrityskauppojen ilmoitusvelvollisuudesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty työ- ja elinkeinoministeriön esittelystä, säädetään kilpailulain (948/2011) 23 §:n 4 momentin nojalla:

1 §
Ilmoitusvelvollisuus

Kilpailulain 23 §:ssä tarkoitetussa ilmoituksessa on annettava tämän asetuksen liitteen mukaiset tiedot. Ilmoituksesta ja sen liiteasiakirjoista on toimitettava Kilpailuvirastolle yksi alkuperäinen kappale ja neljä jäljennöstä sekä elektroninen kopio.

Kilpailuvirasto voi yksittäistapauksessa myöntää lievennyksiä ilmoitusvelvollisuuteen, jos yrityskaupan vaikutukset kilpailuun ovat ilmeisen vähäiset tai annettavaksi säädetyt tiedot ovat joltain osin tarpeettomia yrityskaupan arvioimiseksi.

2 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 2011.

  Helsingissä 1 päivänä syyskuuta 2011

Työministeri
Lauri Ihalainen

Neuvotteleva virkamies
Johanna Rihto-Kekkonen

Liite

Ilmoitus yrityskaupasta

Yrityskauppailmoituksessa annettavat tiedot on annettava tämän liitteen mukaista numerointia ja otsikointia noudattaen. Ilmoituksen ja liitteiden liikesalaisuudet tulee yksilöidä.

Yrityskaupan osapuolen kanssa samaan yritysryhmään kuuluvilla yhteisöillä tai säätiöillä tarkoitetaan kilpailulain 24 §:n 1 momentissa tarkoitetun osapuolen osalta kaikkia yhteisöjä ja säätiöitä, jotka ovat mainittuun osapuoleen 24 §:n 1 momentin 1—4 kohdassa tarkoitetussa suhteessa ja hankinnan kohteen osalta siihen 24 §:n 3 momentissa tarkoitetussa suhteessa olevia yhteisöjä tai säätiöitä.

1. Ilmoitusvelvollinen

Kunkin ilmoitusvelvollisen:

1.1. Nimi

1.2. Toimialat, joilla ilmoitusvelvollinen toimii

1.3. Osoite

1.4. Puhelinnumero ja telekopionumero

1.5. Yhteyshenkilö (nimi, asema, puhelin- ja telekopionumero sekä sähköpostiosoite)

1.6. Mahdollinen asiamies (nimi, asema, yritys, osoite, puhelin- ja telekopionumero sekä sähköpostiosoite)

2. Muu yrityskaupan osapuoli

Kunkin hankinnan kohteen:

2.1. Nimi

2.2. Toimialat, joilla osapuoli toimii

2.3. Osoite

2.4. Puhelinnumero ja telekopionumero

2.5. Yhteyshenkilö (nimi, asema, puhelin- ja telekopionumero sekä sähköpostiosoite)

2.6. Asiamies (nimi, asema, yritys, osoite, puhelin- ja telekopionumero sekä sähköpostiosoite)

3. Myyjä

Kunkin hankinnan kohteen myyjän tiedot, (sikäli kuin ne ovat ilmoitusvelvollisen tiedossa.):

3.1. Nimi

3.2. Toimialat, joilla myyjä toimii

3.3. Osoite

3.4. Puhelinnumero ja telekopionumero

3.5. Yhteyshenkilö (nimi, asema, puhelin- ja telekopionumero sekä sähköpostiosoite)

3.6. Asiamies (nimi, asema, yritys, osoite, puhelin- ja telekopionumero sekä sähköpostiosoite)

4. Yrityskauppa

4.1. Yrityskaupan oikeudellinen toteuttamismuoto (katso kilpailulain 21 §:n 1 momentti)

4.2. Lyhyt kuvaus yrityskauppajärjestelystä (taloudellinen ja rahoituksellinen rakenne, aikataulu, kuvaus siitä liiketoiminnasta, jota yrityskauppajärjestely koskee, järjestelyä edeltävä ja sen jälkeinen omistuksen ja määräysvallan rakenne), järjestelyyn johtaneista taloudellisista ja muista tekijöistä, taloudellisista perusteista sekä järjestelyn tavoitteista.

4.3. Jos yrityskaupassa hankitaan liiketoimintaa, kohdassa 4.2. mainitun lisäksi lyhyt selvitys yrityskaupan kohteena olevista toimitiloista, koneista, henkilökunnasta, immateriaalioikeuksista yms.

4.4. Jos kyseessä on yhteisyrityksen perustaminen, selvitys:  

a) siitä mihin yhteinen määräysvalta perustuu (esimerkiksi osakassopimusten keskeiset kohdat, omistusosuudet tms. tiedot)

b) yhteisyrityksen toiminnallisesta itsenäisyydestä (esimerkiksi johto, taloudelliset ja muut voimavarat, riippuvuus emoyhtiöistä) ja pysyvyydestä, mukaan lukien yhteisyrityksen suunniteltu toiminta-aika,

c) osakkaiden ja yhteisyrityksen välisistä sopimuksista ja muista liikesuhteista,

d) perustajien uudelle yhteisyritykselle luovuttamista liiketoiminnoista ja resursseista,

e) perustettavan yhteisyrityksen hyödyketarjonnasta ja maantieteellisistä toiminta-alueista, ja

f) yhteisyrityksen tärkeimmistä asiakkaista ja tavarantoimittajista.

5. Liikevaihtotiedot

Katso kilpailulain 22 ja 24 § sekä yrityskaupan osapuolen liikevaihdon laskemisesta annettu valtioneuvoston asetus(1011/2011):

5.1. Kunkin yrityskaupan osapuolen ja sen kanssa samaan yritysryhmään kuuluvien yhteisöjen ja säätiöiden yhteenlaskettu, maailmanlaajuinen liikevaihto.

5.2. Kunkin yrityskaupan osapuolen ja sen kanssa samaan yritysryhmään kuuluvien yhteisöjen ja säätiöiden yhteenlaskettu, Suomesta kertynyt liikevaihto.

5.3. Selvitys oikaisemisen perusteista, jos liikevaihtoa on laskennallisesti oikaistu sen takia, että tilikausi on poikennut 12 kuukaudesta tai liiketoiminnan luovutuksen, lakkautuksen tai hankinnan vuoksi.

5.4. Kunkin yrityskaupan osapuolen ja sen kanssa samaan yritysryhmään kuuluvien yhteisöjen ja säätiöiden varsinaista toimintaa varten saatu julkinen taloudellinen tuki viimeksi päättyneellä tilikaudella. Tuen luonne ja määrä sekä selvitys siitä, sisältyykö tuki saajien liikevaihtoon. Tässä kohdassa vaadittuja tietoja ei tarvitse toimittaa niiden yrityskauppojen osalta, joissa ei ole epäselvyyttä kilpailulain 22 §:ssä asetettujen liikevaihtorajojen ylittymisestä.

5.5. Yksityiskohtainen selvitys hankintaa edeltäneiden kahden vuoden aikana tehdyistä liiketoiminnan tai määräysvallan hankinnoista, joiden kautta kertynyt liikevaihto on luettu kilpailulain 24 §:n 4 momentin mukaan hankinnan kohteen liikevaihtoon.

5.6. Jos yrityskaupan osapuolten yhteenlaskettu liikevaihto ylittää 2500 miljoonaa euroa, lyhyt selvitys siitä, miksi yrityskauppa ilmoitetaan Suomeen, eikä yrityskeskittymien valvonnasta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 nojalla Euroopan komissioon.

6. Tiedot omistuksista ja määräysvallasta

6.1. Luettelo kunkin yrityskaupan osapuolen kanssa samaan yritysryhmään kuuluvista yhteisöistä ja säätiöistä. Jos nämä yhteisöt tai säätiöt harjoittavat liiketoimintaa jäljempänä 7.1. kohdassa tarkoitetuilla relevanteilla markkinoilla, kunkin yhteisön tai säätiön ja yrityskaupan osapuolen välisen määräysvaltasuhteen luonne ja toteuttamiskeinot.

6.2. Yksityiskohtainen selvitys kunkin yrityskaupan osapuolen ja sen kanssa samaan yritysryhmään kuuluvien yhteisöjen ja säätiöiden kahden viimeisen vuoden aikana hankkimista osuuksista sellaisissa yhteisöissä tai säätiöissä, jotka toimivat jollakin 7.1. kohdassa tarkoitetuista relevanteista markkinoista.

6.3. Kunkin yrityskaupan osapuolen ja sen kanssa samaan yritysryhmään kuuluvien yhteisöjen ja säätiöiden omistukset, jotka joko erikseen taikka yhdessä oikeuttavat vähintään 10 prosentin osuuteen osakepääomasta tai äänivallasta sellaisessa yhteisössä tai säätiössä, joka toimii 7.1. kohdassa tarkoitetuilla relevanteilla markkinoilla.

6.4. Luettelo kunkin yrityskaupan osapuolen ja sen kanssa samaan yritysryhmään kuuluvien yhteisöjen ja säätiöiden hallintoelinten tai toiminnallisen johdon sellaisista jäsenistä, jotka ovat vastaavassa asemassa myös jossakin muussa yhteisössä tai säätiössä, joka toimii 7.1. kohdassa tarkoitetuilla relevanteilla markkinoilla. Kunkin yhteisön tai säätiön nimi sekä ilmoitetun henkilön asema siinä.

7. Markkinat, joihin yrityskauppa vaikuttaa

7.1. Relevantit markkinat

7.1.1. Selvitys kaikista niistä relevanteista hyödykemarkkinoista, joilla vähintään kaksi yrityskaupan osapuolta tai niiden kanssa samaan yritysryhmään kuuluvaa yhteisöä tai säätiötä harjoittaa liiketoimintaa ja joilla näiden yhteenlaskettu markkinaosuus on vähintään 15 prosenttia Suomessa tai Suomen oleellisella osalla.

7.1.2. Selvitys kaikista niistä relevanteista hyödykemarkkinoista, joilla yrityskaupan osapuoli tai sen kanssa samaan yritysryhmään kuuluva yhteisö tai säätiö toimii ja jotka ovat valmistusketjun taikka tuotteen jakelutien aikaisemmassa tai myöhemmässä vaiheessa suhteessa niihin markkinoihin, joilla jokin toinen osapuoli tai tämän yritysryhmään kuuluva yhteisö tai säätiö toimii. Tiedot tulee antaa, jos osapuolen ja sen kanssa samaan yritysryhmään kuuluvan yhteisön tai säätiön yhteenlaskettu markkinaosuus Suomessa tai Suomen oleellisella osalla on jollakin näistä markkinoista vähintään 20 prosenttia.

7.1.3. Selvitys kohdissa 7.1.1. – 7.1.2. esitettyihin hyödykemarkkinoihin läheisesti liittyvistä hyödykemarkkinoista, joilta ainakin yhdelle yrityskaupan osapuolista tai sen kanssa samaan yritysryhmään kuuluvista yhteisöistä tai säätiöistä kertyy liikevaihtoa Suomesta.

7.2. Markkinatiedot

Jos relevantit maantieteelliset markkinat ovat Suomea laajemmat, tässä kohdassa säädetyt tiedot on annettava sekä Suomen että relevanttien maatieteellisten markkinoiden osalta, jos ne ovat ilmoitusvelvollisen tiedossa.

7.2.1. Markkinoiden koko

7.2.1.1. Arvio kohdissa 7.1.1. ja 7.1.2. tarkoitettujen markkinoiden koosta toteutuneen myynnin arvona (euroina) ja määränä (yksikköinä) kultakin kolmelta viimeiseltä vuodelta sekä arvio siitä, millä tavoin kyseiset markkinat kehittyvät kolmen seuraavan vuoden aikana.

7.2.1.2. Arvio kohdassa 7.1.3. kuvailtujen markkinoiden koosta toteutuneen myynnin arvona (euroina) ja määränä (yksikköinä) kultakin kolmelta viimeiseltä vuodelta sekä arvio siitä, millä tavoin kyseiset markkinat kehittyvät muihin kohdassa 7.1. nimettyihin markkinoihin verrattuna.

7.2.1.3. Laskentaperusteet ja lähteet, joihin arviot perustuvat. Jäljennökset arvioiden perusteena olevasta aineistosta, jos ne ovat saatavilla.

7.2.2. Myynnin määrä ja arvo sekä markkinaosuus

7.2.2.1. Kunkin osapuolen ja kunkin sen kanssa samaan yritysryhmään kuuluvan yhteisön tai säätiön myynnin arvo (euroina) ja määrä (yksikköinä) sekä arvio niiden markkinaosuuksista 7.1.1. — 7.1.3. kohdassa tarkoitetuilla markkinoilla. Tiedot tulee antaa kultakin kolmelta viimeiseltä vuodelta. Jos myynti tai markkinaosuudet ovat pysyväisluontoisesti erilaiset Suomen eri osissa, selvitys vaihtelun syistä sekä arvio vaihtelun määrästä.

7.2.2.2. Jos kyseessä on sähkömarkkinoilla tapahtuva yrityskauppa, arvio kunkin osapuolen ja kunkin sen kanssa samaan yritysryhmään kuuluvan yhteisön tai säätiön siirtoliiketoiminnan valtakunnallisesta osuudesta 400 voltin jännitteellä jakeluverkossa siirretystä sähkön määrästä.

7.2.2.3. Laskentaperusteet ja lähteet, joihin esitetyt arviot perustuvat. Jäljennökset arvioiden perusteena olevasta aineistosta, jos ne ovat saatavilla.

7.2.3. Tärkeimmät kilpailijat

7.2.3.1. Viisi tärkeintä kilpailijaa ja arvio niiden markkinaosuuksista kohdissa 7.1.1. – 7.1.3. tarkoitetuilla markkinoilla kultakin kolmelta viimeiseltä vuodelta. Kunkin kilpailijan nimi, osoite ja puhelin- ja telekopionumero sekä yhteyshenkilön nimi, asema ja sähköpostiosoite.

7.2.3.2. Laskentaperusteet ja lähteet, joihin esitetyt arviot perustuvat. Jäljennökset arvioiden perusteena olevasta aineistosta, jos ne ovat saatavilla.

7.2.4. Tärkeimmät asiakkaat ja tavarantoimittajat

7.2.4.1. Viisi tärkeintä asiakasta, jotka eivät kuulu yrityskaupan osapuolen kanssa samaan yritysryhmään, kullakin 7.1. kohdassa tarkoitetulla relevantilla markkinalla. Kunkin asiakkaan nimi, osoite ja puhelin- ja telekopionumero sekä yhteyshenkilön nimi, asema ja sähköpostiosoite. Kunkin asiakkaan ostojen osuus yrityskaupan osapuolten ja niiden kanssa samaan yritysryhmään kuuluvien yhteisöjen ja säätiöiden yhteenlasketusta liikevaihdosta kullakin relevantilla markkinalla. Tiedot tulee antaa kohdissa 7.1.1. — 7.1.3. tarkoitettujen markkinoiden osalta kultakin kolmelta viimeiseltä vuodelta.

7.2.4.2. Viisi tärkeintä tavarantoimittajaa, jotka eivät kuulu yrityskaupan osapuolen kanssa samaan yritysryhmään, kullakin 7.1. kohdassa tarkoitetulla relevantilla markkinalla. Kunkin tavarantoimittajan nimi, osoite ja puhelin- ja telekopionumero sekä yhteyshenkilön nimi, asema ja sähköpostiosoite. Kunkin tavarantoimittajan osuus osapuolten ja niiden yritysryhmiin kuuluvien yhteisöjen ja säätiöiden yhteenlasketuista hankinnoista. Tiedot tulee antaa kohdissa 7.1.1. — 7.1.3. tarkoitettujen markkinoiden osalta kultakin kolmelta viimeiseltä vuodelta.

7.2.5. Ulkomaankaupan merkitys

7.2.5.1. Arvio tuonnin ja viennin arvosta (euroina) ja määrästä (yksikköinä) kullakin 7.1.1. ja 7.1.2. kohdassa tarkoitetuilla markkinoilla alkuperä- ja kohdemaittain jaoteltuna. Arvio siitä, kuinka suuri osa tuosta tuonnista ja viennistä on osapuolten tai niiden yritysryhmien toteuttamaa. Tiedot tulee antaa kultakin kolmelta viimeiseltä vuodelta.

7.2.5.2. Arvio kiintiöiden, tullien, maahantuontimaksujen, muiden tuontitoimintaan liittyvien lakisääteisten tekijöiden tai kuljetuskustannusten tai muiden kustannusten vaikutuksesta tuontiin 7.1.1. ja 7.1.2. kohdassa tarkoitetuilla markkinoilla.

7.2.5.3. Laskentaperusteet ja lähteet, joihin esitetyt arviot perustuvat. Jäljennökset arvioiden perusteena olevasta aineistosta, jos ne ovat saatavilla.

7.2.6. Markkinoille tulo, markkinoilta poistuminen ja niihin vaikuttavat tekijät

7.2.6.1. Ilmoitusvelvollisen tiedossa olevat elinkeinonharjoittajat, jotka ovat viimeisten kolmen vuoden aikana ryhtyneet harjoittamaan liiketoimintaa 7.1.1. tai 7.1.2. kohdassa tarkoitetuilla markkinoilla taikka samana aikana poistuneet niiltä, sekä näiden elinkeinonharjoittajien yhteystiedot. Ilmoittajan arvio kunkin tällaisen markkinoille tulleen elinkeinonharjoittajan nykyisestä markkinaosuudesta.

7.2.6.2. Keskeiset tekijät, jotka vaikuttavat alalle tulon tai alalta poistumisen helppouteen tai alalla toimimisen kannattavuuteen 7.1.1. tai 7.1.2. kohdassa tarkoitetuilla markkinoilla. Selvitettävä erityisesti:

a) kilpailukykyisen ja merkittävän kilpailijan markkinoille tulosta aiheutuvat kustannustekijät ja niiden arvo / määrä,

b) muodolliset markkinoille tulon esteet, kuten toimiluvat,

c) immateriaalioikeuksista aiheutuvat rajoitukset,

d) mittakaava- ja laajuusedut, ja

f) pääsy hankintalähteisiin ja myyntikanaviin.

7.2.6.3.  Jos kohdassa 7.1.1. tai 7.1.2. tarkoitetuille markkinoille tulo on ilmoittajan näkemyksen mukaan todennäköistä, selvitys niistä elinkeinonharjoittajista (yhteystietoineen), jotka ilmoittajan näkemyksen mukaan ovat todennäköisiä markkinoille tulijoita sekä arvio siitä, kuinka kauan näiden markkinoille tulo todennäköisesti tulee kestämään ja syistä, jotka tekevät kyseisten elinkeinonharjoittajien markkinoille tulon todennäköiseksi.

7.2.7. Muut markkinatiedot

Selvitys 7.1.1. ja 7.1.2. kohdassa tarkoitettujen markkinoiden olosuhteista. Selvityksessä tulee arvioida a—q kohdassa mainittujen tekijöiden merkitystä ensinnäkin sekä yrityskauppajärjestelyn kohteena olevan liiketoiminnan kannalta että yleisemmin 7.1.1. ja 7.1.2. kohdassa tarkoitetuilla markkinoilla toimimisen kannalta. Toisaalta tulee soveltuvin osin arvioida yrityskauppajärjestelyn vaikutuksia a—q kohdassa mainittuihin tekijöihin:

a) markkinoiden kehitysvaihe sekä kysynnän ja tarjonnan arvioitu kehitys seuraavan kolmen vuoden aikana (markkinoiden elinkaari),

b) hyödykkeiden tarjonnassa vallitsevat toimintatavat, mukaan lukien jakelutiet, vertikaalinen integraatio ja hyödykkeiden tarjoaminen yhdessä toisten hyödykkeiden kanssa,

c) markkinoilla jo toimivien elinkeinonharjoittajien mahdollisuudet laajentaa tuotantoaan,

d) markkinoiden kokonaiskapasiteetti sekä yrityskaupan osapuolten tai sen kanssa samaan yritysryhmään kuuluvien yhteisöiden tai säätiöiden osuus markkinoiden kokonaiskapasiteetista ja sen käyttöaste viimeisen kolmen vuoden ajalta,

e) yrityskaupan osapuolten ja kilpailijoiden mahdolliset kehitteillä olevat tuotteet, lähiaikoina markkinoille tulevat tuotteet tai suunnitelmat lisätä tuotanto- tai myyntikapasiteettiaan sekä arvio yrityskaupan osapuolten markkinaosuuksista seuraavien 3—5 vuoden aikana,

f) asiakkaiden mieltymysten ja kulutustottumusten merkitys,

g) tuotteiden ominaisuuksiin tai laatuun perustuvan eriyttämisen merkitys ja kuinka läheisesti korvaavia osapuolten tuotteet ovat verrattuna kilpailijoiden tuotteisiin,

h) toimittajan vaihtamisesta aiheutuvien kustannusten (kuten kulujen ja ajan) merkitys asiakkaille,

i) asiakaskunnan jakautuminen erilaisiin toisistaan selkeästi erottuviin ryhmiin sekä näiden keskeiset ominaispiirteet,

j) julkisen sektorin merkitys asiakkaana,

k) asiakaskunnan ja tavarantoimittajakunnan keskittyneisyysaste ja sen merkitys elinkeinonharjoittajan toimintavapauteen kyseisillä markkinoilla,

l) tutkimus- ja tuotekehitystoiminnan merkitys ja sen osuus liikevaihdosta markkinoilla yleisesti sekä yrityskauppajärjestelyn kohteena olevan liiketoiminnan osalta,

m) yksinomaisten jakelu- ja muiden sopimusten merkitys,

n) yritysten muodostamien yhteistyöverkkojen (verkostoitumisen) laajuus ja merkitys markkinoilla,

o) erilaisten huolto- ja muiden ylläpitopalvelujen merkitys kilpailutekijöinä ja kilpailutilanne näiden palvelujen osalta,

p) arvio markkinoiden hintatasosta suhteessa maantieteellisesti läheisiin markkinoihin, ja

q) muut mahdolliset markkinoilla vallitsevat olosuhteet, joilla voi olla merkitystä yrityskaupan hyväksyttävyyden arvioinnissa.

7.3. Markkinatiedot tilanteessa, jossa kohdissa 7.1.1. tai 7.1.2. tarkoitetut markkinaosuusrajat eivät ylity

Jos relevantit maantieteelliset markkinat ovat Suomea laajemmat, tässä kohdassa säädetyt tiedot on annettava sekä Suomen että relevanttien maatieteellisten markkinoiden osalta, jos ne ovat ilmoitusvelvollisen tiedossa.

7.3.1. Jos kohdissa 7.1.1. tai 7.1.2. tarkoitetut markkinaosuusrajat eivät ylity, lyhyt selvitys kunkin osapuolen tarjoamista hyödykkeistä tai palveluista (tai liiketoiminta-alueista) sekä maantieteellisestä alueesta, jolla hyödykkeitä tai palveluja tarjotaan.

7.3.2. Arvio kohdassa 7.3.1. kuvailtujen markkinoiden koosta toteutuneen myynnin arvona (euroina) ja määränä (yksikköinä). Tiedot tulee antaa edelliseltä täydeltä kalenterivuodelta.

7.3.3. Arvio kunkin osapuolen ja sen kanssa samaan yritysryhmään kuuluvien yhteisöjen tai säätiöiden markkinaosuuksista kohdassa 7.3.1. tarkoitetuilla markkinoilla. Tiedot tulee antaa viimeiseltä täydeltä kalenterivuodelta.

7.3.4. Viisi tärkeintä kilpailijaa ja arvio niiden markkinaosuuksista kohdassa 7.3.1. tarkoitetuilla markkinoilla. Kunkin kilpailijan nimi, osoite ja puhelin- ja telekopionumero sekä yhteyshenkilön nimi, asema ja sähköpostiosoite. Tiedot tulee antaa edelliseltä täydeltä kalenterivuodelta.

7.3.5. Viisi tärkeintä asiakasta, jotka eivät kuulu yrityskaupan osapuolen kanssa samaan yritysryhmään, kohdassa 7.3.1. tarkoitetuilla markkinoilla. Kunkin asiakkaan nimi, osoite ja puhelin- ja telekopionumero sekä yhteyshenkilön nimi, asema ja sähköpostiosoite. Kunkin asiakkaan ostojen osuus yrityskaupan osapuolten ja niiden kanssa samaan yritysryhmään kuuluvien yhteisöjen ja säätiöiden yhteenlasketusta liikevaihdosta. Tiedot tulee antaa edelliseltä täydeltä kalenterivuodelta.

7.3.6. Viisi tärkeintä tavarantoimittajaa, jotka eivät kuulu yrityskaupan osapuolen kanssa samaan yritysryhmään, kohdassa 7.3.1. tarkoitetuilla markkinoilla. Kunkin tavarantoimittajan nimi, osoite ja puhelin- ja telekopionumero sekä yhteyshenkilön nimi, asema ja sähköpostiosoite. Kunkin tavarantoimittajan osuus osapuolten ja niiden yritysryhmiin kuuluvien yhteisöjen ja säätiöiden yhteenlasketuista hankinnoista. Tiedot tulee antaa edelliseltä täydeltä kalenterivuodelta.

7.3.7. Laskentaperusteet ja lähteet, joihin esitetyt arviot perustuvat. Jäljennökset arvioiden perusteena olevasta aineistosta, jos ne ovat saatavilla.

8. Ilmoitusvelvollisen näkemykset yrityskaupan vaikutuksista

8.1. Jos ilmoitusvelvollinen haluaa vedota tehokkuusetuihin, yksityiskohtainen selvitys yrityskaupalla saavutettavista tehokkuuseduista, niiden välittymisestä asiakkaille Suomen markkinoille sekä siitä, mistä syystä yrityskaupan osapuolet eivät voi saavuttaa kyseisiä tehokkuusetuja samassa laajuudessa muilla keinoin kuin ehdotetulla yrityskaupalla ja tavalla, joka ei todennäköisesti aiheuta kilpailuongelmia.

8.2. Arvio yrityskaupan kokonaisvaikutuksista relevanteilla markkinoilla sekä perustelut siitä, miksi ilmoitettava yrityskauppa tulisi hyväksyä.

9. Toimialajärjestöt

Tässä kohdassa säädetyt tiedot on annettava vain 7.1. kohdassa tarkoitettujen markkinoiden osalta.

9.1. Kotimaiset ja ulkomaiset toimialajärjestöt, joissa yrityskaupan osapuoli tai sen kanssa samaan yritysryhmään kuuluva yhteisö tai säätiö on jäsenenä.

9.2. Kotimaiset ja ulkomaiset toimialajärjestöt, joiden jäseninä ovat yrityskaupan osapuolen tai sen kanssa samaan yritysryhmään kuuluva yhteisön tai säätiön:

a) asiakkaat tai

b) tavarantoimittajat

Kunkin 9.1. ja 9.2. kohdassa mainitun toimialajärjestön ja sen yhteyshenkilön nimi, osoite, puhelin- ja telekopionumero sekä sähköpostiosoite.

10. Yrityskaupan liitännäisrajoitukset

Yrityskaupan liitännäisrajoituksella tarkoitetaan sellaisia kilpailunrajoituksia, jotka välittömästi liittyvät yrityskauppaan ja ovat välttämättömiä sen toteuttamiselle. Kilpailuviraston tekemä yrityskauppapäätös kattaa automaattisesti yrityskaupalle liitännäiset rajoitukset. Jos ilmoitusvelvollinen haluaa Kilpailuvirastolta arvion yrityskaupan yhteydessä sovittujen kilpailunrajoitusten liitännäisrajoitusluonteesta, tässä ilmoitetaan ne kilpailunrajoitukset, joita ilmoitusvelvollinen pitää liitännäisrajoituksina sekä perustelut, miksi niitä on pidettävä yrityskaupan liitännäisrajoituksina.

11. Ilmoitukset yrityskaupasta muille viranomaisille

11.1. Ulkomaiset kilpailuviranomaiset ja

11.2. Suomen viranomaiset ja tuomioistuimet, joille yrityskaupan osapuolet ovat ilmoittaneet tai ilmoittavat yrityskaupan tai joilta osapuolet ovat hakeneet tai hakevat lupaa yrityskaupalle. Kunkin viranomaisen nimi, osoite, puhelinnumero, telekopionumero ja sähköpostiosoite sekä ilmoituksen tai hakemuksen antopäivämäärä tai suunniteltu ajankohta.

12. Muut yrityskauppaan liittyvät seikat

Muut tiedot, joita ilmoitusvelvolliset pitävät yrityskauppa-asian käsittelyn kannalta tarpeellisina.

13. Ilmoituksen liitteet

Ilmoitukseen on sisällytettävä seuraavat liitteet:

– kunkin yrityskaupan osapuolen kaupparekisteriote;

– yrityskauppaa koskevat ja siihen liittyvät asiakirjat, kuten yrityskauppaa koskevat tai siihen liittyvät sopimukset ja julkiset ostotarjoukset;

– ilmoitusvelvollisen tekemät tai teettämät yrityskauppaa koskevat tai siihen liittyvät selvitykset;

– kunkin yrityskaupan osapuolen ja kunkin sen kanssa samaan yritysryhmään kuuluvan yhteisön ja säätiön viimeisin vuosikertomus ja viimeisin laadittu tilinpäätös; sekä

– asiamiesten valtakirjat.

Ilmoituksessa annettuja tietoja voidaan täydentää muilla liitteillä ja ilmoituksessa annettuja tietoja voidaan täsmentää taulukoilla ja kaavioilla. Kaikkien liitteiden on oltava alkuperäisiä tai oikeaksi todistettuja jäljennöksiä. Ilmoitukseen on sisällytettävä luettelo liitteistä.

14. Päiväys ja allekirjoitus

Ilmoitus on päivättävä ja allekirjoitettava.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.