1008/2011

Annettu Helsingissä 1 päivänä syyskuuta 2011

Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljetukseen tarkoitettujen pakkausten, säiliöiden ja irtotavarakonttien vaatimustenmukaisuuden osoittamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty liikenne- ja viestintäministeriön esittelystä, säädetään vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain (719/1994) nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetussa laissa (719/1994) tarkoitettujen pakkausten, säiliöiden ja irtotavarakonttien vaatimustenmukaisuuden osoittamisesta sekä tähän liittyviä tehtäviä suorittavista tarkastuslaitoksista ja niiden tehtävistä.

Mitä tässä asetuksessa säädetään kuljetettavasta painelaitteesta ja siihen liittyvästä venttiilistä ja muusta lisälaitteesta, koskee myös vaarallisten aineiden alus- tai ilmakuljetukseen tarkoitettua kuljetettavaa painelaitetta ja siihen liittyvää venttiiliä ja muuta lisälaitetta, jollei jäljempänä toisin säädetä.

2 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) ADR-sopimuksella vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista tehtyä eurooppalaista sopimusta (ADR) (SopS 23/1979) sellaisena kuin se on Suomea sitovana voimassa;

2) RID-määräyksillä kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevan yleissopimuksen (COTIF) (SopS 52/2006) liitteessä C olevia vaarallisten tavaroiden kansainvälisiä rautatiekuljetusmääräyksiä sellaisina kuin ne ovat Suomea sitovina voimassa;

3) IMDG-säännöstöllä ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen (SopS 11/1981) liitteen VII luvun A osan 1 säännössä määriteltyä säännöstöä, joka sisältää määräyksiä vaarallisten aineiden kuljetuksesta kappaletavarana aluksessa;

4) ICAO-TI:llä kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimuksen (SopS 11/1949) nojalla standardeina julkaistuja teknisiä määräyksiä;

5) CSC-yleissopimuksella turvallisista konteista vuonna 1972 tehtyä kansainvälistä yleissopimusta (SopS 111/1999);

6) irtotavarakontilla vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen (369/2011) liitteen A luvussa 6.11 ja vaarallisten aineiden kuljetuksesta rautatiellä annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen (370/2011) liitteen luvussa 6.11 tarkoitettua irtotavarakonttia taikka kappaletavaran aluskuljetukseen tarkoitettua samanlaista konttia;

7) UN-paineastialla UN-hyväksyttyä kaasupulloa, putkiastiaa, kaasuastiaa, suljettua kryoastiaa tai pullopakettia.

Edellä 1 momentin 3 kohdassa tarkoitetusta säännöstöstä ja 4 kohdassa tarkoitetuista määräyksistä antaa tietoja Liikenteen turvallisuusvirasto.

3 §
Pakkauksen, säiliön ja irtotavarakontin vaatimustenmukaisuuden osoittaminen

Vaarallisten aineiden kuljetukseen tarkoitetun pakkauksen ja säiliön vaatimustenmukaisuus osoitetaan pakkauksen ja säiliön testauksella ja rakennetyypin hyväksynnällä, jollei vaarallisten aineiden tie- tai rautatiekuljetusta koskevalla liikenne- ja viestintäministeriön asetuksella toisin säädetä tai Liikenteen turvallisuusviraston päätöksellä toisin määrätä taikka Suomea sitovasta kansainvälisestä sopimuksesta muuta johdu.

Kuljetettavan painelaitteen vaatimustenmukaisuus osoitetaan vaatimustenmukaisuuden arvioinnilla tai vaatimustenmukaisuuden uudelleenarvioinnilla.

Käyttöön otetun pakkauksen ja säiliön jatkuva vaatimustenmukaisuus osoitetaan tarvittaessa määräajoin suoritettavilla liikenne- ja viestintäministeriön asetuksella säädettävillä taikka Liikenteen turvallisuusviraston määräämillä tarkastuksilla.

Muun kuin CSC-yleissopimuksen mukaisen irtotavarakontin vaatimustenmukaisuus osoitetaan rakennetyypin hyväksynnällä, jollei 2 §:n 6 kohdassa mainituilla asetuksilla toisin säädetä tai Liikenteen turvallisuusviraston päätöksellä toisin määrätä. CSC-yleissopimuksen mukainen irtotavarakontti hyväksytään CSC-sopimuksen mukaisesti.

4 §
Vaatimustenmukaisuuden uudelleenarviointimenettely

Jos kuljetettavalle painelaitteelle ei ole tehty vaatimustenmukaisuuden arviointia tämän asetuksen voimaantullessa voimassa olleiden säännösten mukaisesti, laitteen vaatimustenmukaisuus arvioidaan liitteessä säädetyssä vaatimustenmukaisuuden uudelleenarviointimenettelyssä.

5 §
Alus- tai ilmakuljetukseen tarkoitetut painelaitteet

Vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain 13 b §:n 1 momentissa tarkoitetut markkinoille saattajan ja muiden mainitun pykälän 2 momentissa tarkoitettujen velvollisuudet koskevat myös vaarallisten aineiden alus- tai ilmakuljetukseen tarkoitettua kuljetettavaa painelaitetta.

6 §
Pakkauksen, säiliön ja irtotavarakontin vaatimustenmukaisuusmerkintä

Pakkauksen, säiliön ja irtotavarakontin vaatimustenmukaisuusmerkinnöistä tie- ja rautatiekuljetuksessa säädetään 2 §:n 6 kohdassa mainituissa liikenne- ja viestintäministeriön asetuksissa. Vaatimuksenmukaisuusmerkinnöistä kappaletavaran aluskuljetuksissa määrätään IMDG-säännöstössä ja ilmakuljetuksissa ICAO-TI:ssä.

7 §
Kuljetettavan painelaitteen vaatimustenmukaisuusmerkintä

Kuljetettaviin painelaitteisiin kuuluvan paineastian ja säiliön vaatimustenmukaisuus osoitetaan 6 §:n vaatimusten lisäksi kiinnittämällä laitteeseen pysyvästi ja näkyvästi kuljetettavista painelaitteista annetun direktiivin 15 artiklassa tarkoitettu pii-merkintä, johon liitetään vaatimustenmukaisuudenarvioinnin, uudelleenarvioinnin tai tarkastuksen suorittaneen ilmoitetun laitoksen tunnusnumero. Tunnusnumeron kiinnittää kuljetettavaan painelaitteeseen laitos itse tai sen ohjeen mukaisesti valmistaja.

Uusissa venttiileissä ja muissa lisälaitteissa, joilla on turvallisuuden kannalta välitön merkitys, tulee olla 1 momentissa tarkoitettu pii-merkintä, johon voidaan liittää ilmoitetun laitoksen tunnusnumero.

Kuljetettavan painelaitteen jatkuvan vaatimustenmukaisuuden osoittamiseksi laitteessa tulee olla määräaikaistarkastuksen suorittaneen tarkastuslaitoksen tunnusnumero. Kuitenkin A-tyypin ilmoitetun laitoksen valvonnassa oleva tarkastuspalvelu käyttää A-tyypin tarkastuslaitoksen tunnusnumeroa.

Jos kuljetettavan painelaitteen vaatimustenmukaisuuden arvioinnin on suorittanut vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain 13 d §:n 2 momentissa tarkoitettu tarkastuslaitos, laitteeseen ei kuitenkaan saa kiinnittää 1 momentissa tarkoitettua pii-merkintää.

Jos kuljetettava painelaite vastaa teknisiltä vaatimuksiltaan IMDG-säännöstössä tai ICAO-TI:ssä olevia sellaisia teknisiä vaatimuksia, jotka eivät ole vaarallisten aineiden sisämaankuljetuksista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/68/EY täytäntöönpanemiseksi annettujen säännösten mukaisia, kuljetettavaan painelaiteeseen ei saa kiinnittää 1 momentissa tarkoitettua pii-merkintää.

8 §
Valmistajan vastuu kuljetettavasta painelaitteesta

Kiinnittämällä tai kiinnityttämällä pii-merkinnän tie- tai rautatieliikenteeseen tarkoitettuun kuljetettavaan painelaitteeseen valmistaja osoittaa ottavansa vastuun siitä, että kuljetettava painelaite täyttää säädetyt vaatimukset.

9 §
Tarkastuslaitokset

Vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetussa laissa tarkoitettuja tarkastuslaitoksia ovat VAK-tarkastuslaitos, VAK-määräaikaistarkastusten laitos, Säteilyturvakeskuksen tunnustama tarkastuslaitos, A-tyypin ilmoitettu laitos, B-tyypin ilmoitettu laitos ja A-tyypin ilmoitetun laitoksen valvonnassa oleva tarkastuspalvelu.

10 §
VAK-tarkastuslaitoksen tehtävät

Kuljetettaviin painelaitteisiin sekä muihin paineastioihin ja säiliöihin sekä radioaktiivisten aineiden kuljetukseen tarkoitettuihin pakkauksiin ja säiliöihin liittyviä tehtäviä lukuun ottamatta VAK-tarkastuslaitos suorittaa sen mukaan kuin laitoksen tunnustamista koskevassa päätöksessä laitoksen tehtäväksi hyväksytään:

1) pakkauksen hyväksynnät;

2) säiliön hyväksynnät;

3) pakkauksen ja säiliön määräaikaistarkastukset;

4) säännöksissä tai määräyksissä edellytetyt muut kuin 3 kohdassa tarkoitetut pakkauksen ja säiliön tarkastukset ja muut vaatimustenmukaisuuden osoittamiseksi edellytettävät tehtävät;

5) muiden kuin CSC-yleissopimuksen mukaisten irtotavarakonttien hyväksynnät, tarkastukset ja muut vaatimustenmukaisuuden osoittamiseksi edellytettävät tehtävät;

6) ADR-sopimuksen liitteissä tarkoitetut pakkauksen, säiliön ja muun kuin CSC-yleissopimuksen mukaisen irtotavarakontin hyväksynnät, tarkastukset ja muut vaatimustenmukaisuuden osoittamiseksi edellytettävät tehtävät;

7) RID-määräysten liitteessä tarkoitetut pakkauksen, säiliön ja muun kuin CSC-yleissopimuksen mukaisen irtotavarakontin hyväksynnät, tarkastukset ja muut vaatimustenmukaisuuden osoittamiseksi edellytettävät tehtävät;

8) IMDG-säännöstössä tarkoitetut pakkauksen, säiliön ja muun kuin CSC-yleissopimuksen mukaisen irtotavarakontin hyväksynnät, tarkastukset ja muut vaatimustenmukaisuuden osoittamiseksi edellytettävät tehtävät;

9) ICAO-TI:ssä tarkoitetut pakkauksen ja säiliön hyväksynnät, tarkastukset ja muut vaatimustenmukaisuuden osoittamiseksi edellytettävät tehtävät.

11 §
VAK-määräaikaistarkastusten laitoksen tehtävät

Kuljetettaviin painelaitteisiin kuuluviin paineastioihin ja muihin paineastioihin sekä radioaktiivisten aineiden kuljetukseen tarkoitettuihin pakkauksiin liittyviä tehtäviä lukuun ottamatta VAK-määräaikaistarkastusten laitos voi suorittaa pakkausten määräaikaistarkastuksia sekä muita säännöksissä tai määräyksissä edellytettyjä pakkausten tarkastuksia sen mukaan kuin laitoksen tunnustamista koskevassa päätöksessä laitoksen tehtäväksi hyväksytään.

12 §
Radioaktiivisten aineiden kuljetukseen tarkoitettuja pakkauksia ja säiliöitä koskevat Säteilyturvakeskuksen tehtävät

Säteilyturvakeskus suorittaa radioaktiivisten aineiden kuljetukseen tarkoitetuilta pakkauksilta ja säiliöiltä:

1) edellytetyt hyväksynnät;

2) ADR-sopimuksen liitteissä edellytetyt hyväksynnät;

3) RID-määräysten liitteessä edellytetyt hyväksynnät;

4) IMDG-säännöstössä edellytetyt hyväksynnät;

5) ICAO-TI:ssä edellytetyt hyväksynnät.

Säteilyturvakeskus tai sen tunnustama tarkastuslaitos suorittaa radioaktiivisten aineiden kuljetukseen tarkoitetuilta pakkauksilta ja säiliöiltä edellytetyt testaukset, määräaikaistarkastukset ja muut tarkastukset.

13 §
A-tyypin ilmoitetun laitoksen tehtävät

Sen mukaan kuin A-tyypin ilmoitetun laitoksen tunnustamista koskevassa päätöksessä hyväksytään laitoksen tehtäväksi, laitos suorittaa:

1) kuljetettavien painelaitteiden vaatimustenmukaisuuden arvioinnit sekä tähän toimintaan liittyvät laatujärjestelmän arvioinnit ja hyväksynnät sekä niihin liittyvän valvonnan;

2) kuljetettavien painelaitteiden uudelleenarvioinnit;

3) kuljetettaviin painelaitteisiin kuuluvien sarjavalmistettujen astioiden ja niihin liittyvien venttiilien ja muiden lisälaitteiden tyypin vaatimustenmukaisuuden uudelleenarvioinnit;

4) kuljetettavien painelaitteiden määräaikaistarkastuksia;

5) kuljetettavien painelaitteiden muut kuin 4 kohdassa tarkoitetut säännöksissä tai määräyksissä edellytetyt tarkastukset;

6) kuljetettaviin painelaitteisiin kuuluvien paineastioiden ja muiden paineastioiden tarkastukseen liittyvät A-tyypin ilmoitetun laitoksen valvonnassa olevan tarkastuspalvelun laatujärjestelmän arvioinnit ja hyväksynnät sekä niihin liittyvän valvonnan;

7) muiden paineastioiden ja paineellisten säiliöiden hyväksynnät ja tarkastukset sekä näiden astioiden ja säiliöiden valmistajan laatujärjestelmän hyväksynnät;

8) UN-paineastioiden vaatimustenmukaisuuden arvioinnit sekä tähän toimintaan liittyvät laatujärjestelmän arvioinnit ja hyväksynnät sekä niihin liittyvän valvonnan ja määräaikaistarkastuksia.

14 §
B-tyypin ilmoitetun laitoksen tehtävät

Sen mukaan kuin B-tyypin ilmoitetun laitoksen tunnustamista koskevassa päätöksessä hyväksytään laitoksen tehtäväksi, laitos suorittaa:

1) kuljetettaviin painelaitteisiin kuuluvien paineastioiden ja muiden paineastioiden sekä niihin liittyvien venttiilien ja muiden lisälaitteiden määräaikaistarkastuksia;

2) UN-paineastioiden määräaikaistarkastuksia;

3) kuljetettaviin painelaitteisiin kuuluvien sarjavalmistettujen paineastioiden ja niihin liittyvien venttiilien ja muiden lisälaitteiden vaatimustenmukaisuuden uudelleenarviointeja, jos A-tyypin ilmoitettu laitos on suorittanut laitteen tyypin vaatimustenmukaisuuden uudelleenarvioinnin.

15 §
A-tyypin ilmoitetun laitoksen valvonnassa olevan tarkastuspalvelun tehtävät

Sen mukaan kuin A-tyypin ilmoitettu laitos päättää, tarkastuspalvelu suorittaa A-tyypin ilmoitetun laitoksen valvonnassa kuljetettaviin painelaitteisiin kuuluvien paineastioiden ja muiden paineastioiden tarkastuksia.

16 §
Yksityiskohtaiset edellytykset tarkastuslaitoksen tunnustamiselle

Sen lisäksi, mitä vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain 13 e §:ssä säädetään, tarkastuslaitoksen tunnustamisen edellytyksenä on, että tarkastuslaitoksella on asianmukainen menettely, jota sovelletaan vaatimustenmukaisuuden epäämistä koskevia oikaisuvaatimuksia käsiteltäessä.

VAK-tarkastuslaitoksen on täytettävä standardin SFS-EN ISO/IEC 17020:2004 tai tätä vastaavassa uudemmassa standardissa tarkoitetut A-tyypin tarkastuslaitosta koskevat vaatimukset, VAK-määräaikaistarkastusten laitoksen standardissa tarkoitetut B-tyypin tarkastuslaitosta koskevat vaatimukset ja A-tyypin ilmoitetun laitoksen valvonnassa olevan tarkastuspalvelun standardissa tarkoitetut C-tyypin tarkastuslaitosta koskevat vaatimukset. A-tyypin ilmoitetun laitoksen valvonnassa olevan tarkastuspalvelun toiminta on otettava huomioon akkreditoitaessa A-tyypin ilmoitettua laitosta.

Säteilyturvakeskuksen tunnustaman tarkastuslaitoksen tunnustamisessa on soveltuvin osin noudatettava vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain 13 e §:ssä säädettyjä vaatimuksia.

17 §
Tarkastuslaitoksen tunnustamisen hakeminen

Tarkastuslaitoksen tunnustamista haetaan kirjallisesti siltä viranomaiselta, jonka toimivaltaan tunnustaminen kuuluu. Hakemuksessa on oltava tiedot siitä, mitä tarkastuslaitostehtäviä hakemus koskee ja sen mukaisesti kuvaus:

1) vaatimustenmukaisuuden arviointiin, määräaikais-, väli- ja ylimääräisiin tarkastuksiin sekä vaatimustenmukaisuuden uudelleenarviointiin liittyvistä toimista;

2) 1 kohdassa tarkoitettuihin toimiin liittyvistä menettelyistä;

3) pakkauksista ja säiliöistä, joita koskeviin tarkastuslaitostehtäviin laitos katsoo olevansa pätevä.  

Kuljetettaviin painelaitteisiin liittyvien tarkastuslaitostehtävien suorittamiseen tunnustamista hakevan on liitettävä hakemukseensa akkreditointipäätös vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain 13 e §:ssä ja tämän asetuksen 16 §:ssä säädettyjen edellytysten täyttämisestä.

Muiden kuin kuljetettaviin painelaitteisiin liittyvien tarkastuslaitostehtävien suorittamiseen tunnustamista hakevan on liitettävä hakemukseensa Mittatekniikan keskuksen tai sitä vastaavan organisaation antama todistus tai lausunto taikka muu laitoksen tunnustavan viranomaisen riittäväksi katsoma todistus tai lausunto vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain 13 e §:ssä ja tämän asetuksen 16 §:ssä säädettyjen edellytysten täyttämisestä.

Jos tarkastuslaitos on jo aikaisemmin tunnustettu suorittamaan vaarallisten aineiden kuljetukseen tarkoitettujen pakkausten tai säiliöiden vaatimustenmukaisuuden osoittamiseen liittyviä tehtäviä, tämän tunnustamisen yhteydessä esitetyt todistukset, lausunnot tai muut selvitykset voidaan ottaa huomioon harkittaessa tarkastuslaitoksen tunnustamista suorittamaan uusia tehtäviä.

Edellä 1—4 momentissa säädetystä poiketen A-tyypin ilmoitetun laitoksen valvonnassa olevan tarkastuspalvelun tunnustamista haetaan A-tyypin ilmoitetulta laitokselta ja hakemusmenettelyyn sovelletaan 2 §:n 1 momentin 6 kohdassa mainittujen asetusten liitteiden kohtaa 1.8.7.6.2 ja 1.8.7.7.5.

18 §
Tarkastuslaitoksen tunnustaminen

Tarkastuslaitoksen tunnustava viranomainen tunnustaa tarkastuslaitoksen A-tyypin ilmoitetuksi laitokseksi suorittamaan 13 §:ssä tarkoitettuja tehtäviä tai B-tyypin ilmoitetuksi laitokseksi suorittamaan 14 §:ssä tarkoitettuja tehtäviä, jos laitos täyttää tunnustamiselle säädetyt edellytykset.

Jos tarkastuslaitos täyttää sille säädetyt edellytykset, Turvallisuus- ja kemikaalivirasto tunnustaa:

1) tarkastuslaitoksen VAK-tarkastuslaitokseksi suorittamaan hakemuksen mukaisessa laajuudessa 10 §:ssä tarkoitettuja pakkauksiin, säiliöihin ja muihin kuin CSC-yleisopimuksen mukaisiin irtotavarakontteihin liittyviä tehtäviä;

2) tarkastuslaitoksen VAK-määräaikaistarkastusten laitokseksi suorittamaan hakemuksen mukaisessa laajuudessa 11 §:ssä tarkoitettuja pakkausten tarkastuksia.

Jos A-tyypin ilmoitetun laitoksen valvonnassa oleva tarkastuspalvelu täyttää tunnustamiselle säädetyt edellytykset, A-tyypin ilmoitettu laitos tunnustaa sen suorittamaan 15 §:ssä tarkoitettuja tehtäviä. 

19 §
Tarkastuslaitoksen väliaikainen tunnustaminen

Toimintaansa aloittava kuljetettaviin painelaitteisiin liittyviä tarkastuslaitostehtäviä suorittava tarkastuslaitos voidaan tunnustaa väliaikaisesti. Ennen väliaikaista tunnustamista tunnustavan viranomaisen on varmistettava, että tunnustamista hakeva täyttää vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain 13 e §:ssä ja tämän asetuksen 16 §:ssä säädetyt edellytykset.

Väliaikaisesti tunnustettu tarkastuslaitos on akkreditoitava ensimmäisen toimintavuotensa aikana. Jos tarkastuslaitosta ei akkreditoida ensimmäisen toimintavuoden aikana, väliaikaisen tunnustamisen voimassaolo päättyy vuoden kuluttua väliaikaisesta tunnustamisesta.

20 §
Tarkastuslaitostehtävien suorittaminen

Tarkastuslaitoksen ja sen henkilöstön on suoritettava arvioinnit ja muut tarkastuslaitostehtävät parasta mahdollista ammatillista luotettavuutta ja teknistä pätevyyttä osoittaen.

21§
Tarkastuslaitostehtävien suorittaminen alihankintana

Tarkastuslaitoksen on suoritettava itse tarkastuslaitostehtävät, jotka se sitoutuu tekemään. Se voi kuitenkin antaa osia vaatimustenmukaisuuden osoittamiseen, määräaikaistarkastukseen ja muihin tarkastuksiin liittyvistä tehtävistä hoidettavaksi alihankintana. Näitä tehtäviä suorittavan tahon on kuitenkin sisällyttävä ilmoitetun laitoksen akkreditointiin tai sen on oltava erikseen akkreditoitu.

Tarkastuslaitoksen on varmistettava, että alihankkija täyttää tarkastuslaitokselle säädetyt vaatimukset. Tarkastuslaitoksen on myös valvottava alihankkijaa ja sen on ilmoitettava tarkastuslaitoksen tunnustaneelle viranomaiselle alihankintaa koskevista järjestelyistään.

22 §
Tarkastuslaitoksen toiminnan seuranta

Tarkastuslaitoksen on annettava toiminnastaan vuosittain kertomus sille viranomaiselle, jonka tehtävänä on tunnustaa kyseinen laitos.

23 §
Tarkastuslaitostoimintaa koskeva tiedonantovelvollisuus

Ilmoitetun laitoksen velvollisuuteen antaa tietoja tarkastuslaitoksen tunnustavalle viranomaiselle ja vastaavia tarkastuslaitostehtäviä suorittaville muille ilmoitetuille laitoksille sovelletaan, mitä kuljetettavista painelaitteista annetun direktiivin 27 artiklassa säädetään.

24 §
Tarkastuslaitosten yhteistyö

Ilmoitetun laitoksen on osallistuttava asiaankuuluviin standardointitoimiin ja komission järjestämään ilmoitettujen laitosten väliseen koordinointityöhön tai sen on varmistettava, että sen avainhenkilöstö saa koordinointityöstä tiedon. Ilmoitetun laitoksen on sovellettava ohjeena komission ilmoitettujen laitosten koordinointityön tuloksena laadittuja asiakirjoja.

25 §
Tarkastuslaitoksen tunnustavan viranomaisen ilmoitusvelvollisuus

Tarkastuslaitoksen tunnustava viranomainen vastaa siitä, että komissiolle sekä Euroopan unioniin ja Euroopan talousalueeseen kuuluville valtioille ilmoitetaan kuljetettavista painelaitteista annetun direktiivin mukaisesti ilmoitetut laitokset ja komission niille antamat tunnusnumerot sekä laitoksen tunnustamista koskevat peruutukset.

26 §
Viranomaisten yhteistyö

Jos valvontaviranomainen kieltää vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain 15 §:n nojalla vaarallisten aineiden kuljetuksen, sen on ilmoitettava asiasta viipymättä Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle, jonka on tarvittaessa ryhdyttävä mainitussa laissa tarkoitettuihin toimenpiteisiin.

27 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä syyskuuta 2011.

Tällä asetuksella kumotaan vaarallisten aineiden kuljetukseen tarkoitettujen pakkausten, säiliöiden ja irtotavarakonttien vaatimustenmukaisuuden osoittamisesta annettu valtioneuvoston asetus (302/2001).

28 §
Siirtymäsäännökset

Liikenne- ja viestintäministeriö tunnustaa A-tyypin ja B-tyypin ilmoitetut laitokset 31 päivään joulukuuta 2011.

Tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukaiset VAK-tarkastuslaitosten ja VAK-määräaikaistarkastuslaitosten oikeudet ovat voimassa sellaisinaan.

Vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain muuttamisesta annetun lain (1004/2011) voimaantulosäännöksen 3 momentissa tarkoitetussa ilmoituksessa ilmoitetun tai hyväksytyn laitoksen on vahvistettava, että se täyttää tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olevat tarkastuslaitoksille säädetyt vaatimukset. Liikenne- ja viestintäministeriö tekee komissiolle ilmoituksen niistä tarkastuslaitoksista, jotka ilmoittavat toimintansa jatkumisesta.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2010/35/EU (32010L0035); EUVL N:o L 165, 30.6.2010, s. 1,

  Helsingissä 1 päivänä syyskuuta 2011

Liikenneministeri
Merja Kyllönen

Liikenneneuvos, johtava asiantuntija
Seija Miettinen-Bellevergue

Liite

VAATIMUSTENMUKAISUUDEN UUDELLEENARVIOINTIMENETTELY

1. Tässä liitteessä säädetään 4 §:ssä tarkoitetusta vaatimustenmukaisuuden uudelleenarviointimenettelystä ja 7 §:n 1 momentissa tarkoitetusta pii-merkinnän kiinnittämisestä. Menettelyssä varmistetaan, että kuljetettavat painelaitteet, joille ei ole suoritettu vaatimustenmukaisuuden arviointia tai uudelleenarviointia, täyttävät kuljetettavia painelaitteita koskevat vaatimukset sellaisina kuin niitä sovelletaan uudelleenarvioinnin ajankohtana.

2. Vaatimustenmukaisuuden uudelleenarviointia varten omistajan tai käyttäjän on annettava standardin EN ISO/IEC 17020:2004 mukaisen A-tyypin ilmoitetun laitoksen käyttöön kuljetettavia painelaitteita koskevat tiedot, joiden avulla kyseinen ilmoitettu laitos voi tunnistaa laitteet täsmällisesti. Näitä tietoja ovat laitteen alkuperä, suunnittelua koskevat säännökset ja määräykset ja asetyleenipullojen osalta myös huokoista materiaalia koskevat tiedot. Tarvittaessa on ilmoitettava mahdolliset käyttörajoitukset sekä vahinkoja ja suoritettuja korjauksia koskevat tiedot.

3. A-tyypin ilmoitetun laitoksen on arvioitava, täyttävätkö kuljetettavat painelaitteet säännöksissä ja määräyksissä kuljetettaville painelaitteille asetetut turvallisuusvaatimukset. Arviointi on suoritettava 2 kohdan mukaisesti toimitettavien tietojen perusteella ja tarvittaessa lisätarkastuksia tehden.

4. Jos 3 kohdassa mainittujen arviointien tulokset ovat tyydyttäviä, kuljetettaville painelaitteille on tehtävä 2 §:n 6 kohdassa mainituissa asetuksissa tarkoitettu määräaikaistarkastus. Jos määräaikaistarkastusta koskevat vaatimukset täyttyvät, määräaikaistarkastuksesta vastaavan ilmoitetun laitoksen on kiinnitettävä pii-merkintä tai valvottava sen kiinnittämistä kuljetettavista painelaitteista annetun direktiivin 14 artiklan 1—5 kohdan mukaisesti. Pii-merkinnän yhteyteen on liitettävä määräaikaistarkastuksesta vastaavan ilmoitetun laitoksen tunnusnumero. Määräaikaistarkastuksesta vastaavan ilmoitetun laitoksen on annettava uudelleenarvioinnista 6 kohdan mukainen todistus.

5. Jos paineastiat ovat sarjavalmistettuja, yksittäisen paineastian, mukaan luettuna venttiilit ja muut kuljetuksessa käytettävät lisälaitteet, vaatimustenmukaisuuden arvioinnin suorittaa kyseisen kuljetettavan paineastian määräaikaistarkastuksesta vastaava ilmoitettu laitos edellyttäen, että tyypin vaatimustenmukaisuuden arvioinnin on suorittanut vaatimustenmukaisuuden uudelleenarvioinnista vastaava A-tyypin ilmoitettu laitos 3 kohdan mukaisesti ja että tyypin uudelleenarvioinnista on annettu todistus. Pii-merkinnän yhteyteen on liitettävä määräaikaistarkastuksesta vastaavan ilmoitetun laitoksen tunnusnumero.

6. Uudelleenarviointitodistuksen antaa kaikissa tapauksissa määräaikaistarkastuksesta vastaava ilmoitettu laitos ja todistuksessa on oltava vähintään:

  a)               todistuksen antaneen ilmoitetun laitoksen tunnusnumero sekä siinä tapauksessa, että kyseessä on eri laitos, vaatimustenmukaisuuden uudelleenarvioinnista 3 kohdan mukaisesti vastaavan A-tyypin ilmoitetun laitoksen tunnusnumero;

b)edellä 2 kohdassa määritellyn omistajan tai käyttäjän nimi ja osoite;

c)            tyypin uudelleenarviointitodistuksen tunnistetiedot, jos sovelletaan 5 kohdassa säädettyä menettelyä;

d)            pii-merkinnällä varustettujen kuljetettavien painelaitteiden tunnistetiedot, mukaan lukien vähintään sarjanumero tai -numerot;

e)           myöntämispäivä.

7. Tyypin uudelleenarvioinnista on annettava todistus.

Jos sovelletaan 5 kohdan mukaista menettelyä, tyypin uudelleenarviointitodistuksen antaa vaatimustenmukaisuuden uudelleenarvioinnista vastaava A-tyypin laitos ja todistuksessa on oltava vähintään:

a)           todistuksen antavan ilmoitetun laitoksen tunnusnumero;

b)             uudelleenarvioitavan kuljetettavan painelaitteen valmistajan nimi ja osoite sekä alkuperäisen tyyppihyväksynnän haltijan nimi ja osoite, jos sen haltija ei ole sama kuin valmistaja;

c)            kyseiseen sarjaan kuuluvien kuljetettavien painelaitteiden tunnistetiedot;

d)             myöntämispäivä;

e)             seuraava ilmaisu: "Tämä todistus ei valtuuta kuljetettavien painelaitteiden tai niiden osien valmistamiseen".

8. Kiinnittämällä tai kiinnityttämällä pii-merkinnän valmistaja tai käyttäjä osoittaa ottavansa vastuun siitä, että kuljetettava painelaite täyttää kuljetettaville painelaitteille säännöksissä ja määräyksissä asetetut vaatimukset sellaisina kuin niitä sovelletaan uudelleenarvioinnin ajankohtana.

9. Lisäksi kuljetettavan painelaitteen on täytettävä vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä annetun valtioneuvoston asetuksen (194/2002) 17 §:n ja vaarallisten aineiden kuljetuksesta rautatiellä annetun valtioneuvoston asetuksen (195/2002) 18 §:n vaatimukset. Kuljetettavassa painelaitteessa on lisäksi oltava mainituissa pykälissä tarkoitettu kylmyysrajaa koskeva merkintä.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.