979/2011

Säädöstä oikaistu.

Annettu Helsingissä 26 päivänä elokuuta 2011

Työ- ja elinkeinoministeriön työjärjestys

Työ- ja elinkeinoministeriön päätöksen mukaisesti säädetään valtioneuvostosta 28 päivänä helmikuuta 2003 annetun lain (175/2003) 7 §:n 2 momentin nojalla:

1 luku

Yleistä

1 §
Soveltamisala

Ministeriön johtamisesta ja johtoryhmistä, ministeriön hallinnonalan ohjauksesta, ministeriön sisäisestä organisaatiosta ja tehtävistä, johtavien virkamiesten asemasta, tehtävistä ja sijaisista sekä asioiden valmistelusta ja virkamiesten ratkaisuvallasta ovat sen lisäksi, mitä muutoin on säädetty, voimassa tämän työjärjestyksen säännökset.

Ministeriön taloushallinnon organisoinnista, suunnittelujärjestelmästä, maksuliikkeestä, kirjanpidosta, muusta laskentatoimesta ja sisäisestä valvonnasta sekä sisäisestä tarkastuksesta säädetään lisäksi työ- ja elinkeinoministeriön taloussäännössä ja sisäisen tarkastuksen ohjesäännössä.

2 §
Työjärjestyksen hyväksyminen

Ennen kuin elinkeinoministeri päättää kansliapäällikön esittelystä työjärjestyksestä tai sen muutoksesta, on työministerin hyväksyttävä työjärjestys oman toimialueensa osalta. Ehdotuksesta on myös ennen päätöksentekoa kuultava ministeriön yksiköitä, osastoja sekä henkilöstöjärjestöjä.

3 §
Määritelmät

Tässä työjärjestyksessä tarkoitetaan

1) toimintayksiköllä työ- ja elinkeinoministeriön kaikkia organisaatioyksiköitä yleiskäsitteenä;

2) yksiköllä politiikka- ja ohjausyksikköä sekä kansliapäällikön välittömässä alaisuudessa toimivia henkilöstö- ja hallintoyksikköä ja viestintäyksikköä;

3) osastolla alueosastoa, energiaosastoa, innovaatio-osastoa, tieto-osastoa, työelämä- ja markkinaosastoa ja työllisyys- ja yrittäjyysosastoa;

4) ryhmällä osastoon sijoitettuja ryhmäpäälliköiden johtamia toimintayksiköitä;

5) vastuualueella muita toimintayksiköitä, joihin on nimetty vastuualueen esimies.

2 luku

Ohjaus ja johtaminen

4 §
Ohjaus- ja johtamisperiaatteet

Elinkeinoministeri ja työministeri johtavat ministeriön ja hallinnonalan toimintaa apunaan kansliapäällikkö, politiikka- ja ohjausyksikkö, ministeriön johtoryhmä sekä valtiosihteerit.

Ministeriössä on lisäksi virkamiesjohtoryhmä, esimiesfoorumi sekä tarvittaessa määräaikaisia johto- ja yhteistyöryhmiä, joiden kokoonpanosta ja tehtävistä määrätään ryhmien asettamispäätöksessä. Kansliapäällikön alaisuudessa voi toimia erillinen esikunta.

Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalalla sovelletaan ministeriön ja hallinnonalan virastojen ja laitosten välillä konserniohjausta ja ministeriössä tulosjohtamista.

Ministerit ja kansliapäällikkö voivat asettaa horisontaalisia, ministeriön useita toimintayksiköitä koskevia

1) äkillisten rakennemuutosten hoitamiseen tarkoitettuja hankkeita sekä

2) strategisia hankkeita strategisten linjausten mukaisten konkreettisten uudistusten toteuttamiseksi.

Hankkeiden asettamisesta säädetään tarkemmin 6 §:ssä.

5 §
Matriisimaisen toimintatavan edistäminen

Ministeriön toimintayksiköt muodostavat matriisiorganisaation. Politiikka- ja ohjausyksikön ja tieto-osaston ohjauksellinen ja yhteensovittava vastuu kohdistuu horisontaalisesti kaikkiin toimintayksiköihin. Myös muilla toimintayksiköillä on horisontaalisia vastuutehtäviä.

Toimintayksiköiden tulee toiminnallaan edistää matriisiorganisaation sekä hallinnonalan yhteistoimintaa useita toimintayksiköitä koskevien asioiden ja hankkeiden sujuvan valmistelun edistämiseksi.

Valmisteltaessa päätöstä tai lausuntoa asiassa, joka koskee usean toimintayksikön toimialaa, on valmisteluvastuussa olevan yksikön kuultava sekä tarvittaessa käytävä yhteensovittavat linjausneuvottelut muiden asiaan osallisten kanssa ennen asian ratkaisemista.

Toimintayksiköiden tulee tiedottaa antamistaan tärkeimmistä päätöksistä ja lausunnoista niitä toimintayksiköitä, joita asia koskee.

6 §
Hankkeiden asettaminen ja edustajien nimeäminen hankkeisiin

Ministerit ja kansliapäällikkö voivat asettaa määräaikaisia, ministeriön ja sen hallinnonalan toiminnan kannalta strategisia ja laajakantoisia hankkeita sekä äkillisten rakennemuutosten hoitamiseksi tarkoitettuja hankkeita. Ministeriön johtoryhmä hyväksyy ministeriön useita toimintayksiköitä koskevien hankkeiden alustavat hankesuunnitelmat. Kansliapäällikkö hyväksyy lopullisen hankesuunnitelman.

Hankkeisiin voidaan määrätä toimintayksiköiden virkamiehiä. Tarvittavasta henkilöresurssista ja ajankäytöstä neuvotellaan etukäteen asianomaisen virkamiehen toimintayksikön päällikön kanssa. Asianomaista virkamiestä on kuultava ennen hankkeeseen määräämistä.

7 §
Ministeriön johtoryhmä

Ministeriön johtoryhmä toimii ministereiden tukena ministeriön ja hallinnonalaan liittyvien strategisten asioiden ja linjausten valmistelussa, toiminnan koordinoinnissa sekä merkittävien ja luonteeltaan periaatteellisten operatiivisten asioiden valmistelussa.

Johtoryhmän tehtävänä on huolehtia ministeriön ja hallinnonalan ohjauksesta siten, että asetetut tulostavoitteet ja muut tavoitteet saavutetaan yhteisiä strategioita ja toimintaperiaatteita noudattaen.

Ministeriön johtoryhmä käsittelee ministeriötä ja hallinnonalaa koskevat laajakantoiset ja periaatteellisesti tärkeät linjaukset ja kehittämishankkeet, strategiaperusteiset ennakointia ja toimintaympäristön analysointia koskevat asiat, hallinnonalan sekä ministeriön sisäiset tulostavoitteet, kehys- ja talousarvioasiat, työjärjestysmuutokset sekä muut elinkeinoministerin, työministerin, valtiosihteerien tai kansliapäällikön määräämät asiat.

Johtoryhmään kuuluvat elinkeinoministeri, työministeri, kansliapäällikkö, valtiosihteerit, alivaltiosihteerit, osastopäälliköt sekä ministerien erikseen määräämät muut virkamiehet. Talousjohtaja ja viestintäjohtaja osallistuvat kokouksiin.

Johtoryhmän puheenjohtajana toimii elinkeinoministeri ja varapuheenjohtajana työministeri. Sihteerinä toimii kansliapäällikön määräämä virkamies.

8 §
Virkamiesjohtoryhmä

Ministeriön virkamiesjohtoryhmä toimii ministeriön johtoryhmälle ja kansliapäällikön ratkaistavaksi tuotavien asioiden valmisteluelimenä. Virkamiesjohtoryhmä käsittelee hallinnonalan ja ministeriön toimintaan vaikuttavat keskeiset linjaukset ja toimintaa ohjaavat suunnitelmat sekä niiden edellyttämät voimavarakehykset.

Virkamiesjohtoryhmä päättää ministeriötä tai hallinnonalaa koskevan strategia-asiakirjan valmistelun aloittamisesta ja käsittelee strategia-asiakirjat niiden valmistuttua.

Virkamiesjohtoryhmään kuuluvat kansliapäällikkö, alivaltiosihteerit, osastopäälliköt sekä kansliapäällikön erikseen määräämät muut virkamiehet. Viestintäjohtaja osallistuu kokouksiin.

Virkamiesjohtoryhmän puheenjohtajana toimii kansliapäällikkö ja varapuheenjohtajana kansliapäällikön määräämä virkamies. Sihteerinä toimii kansliapäällikön määräämä virkamies.

9 §
Esimiesfoorumi

Esimiesfoorumi toimii strategiaa, ohjausta, johtamista, organisaatiota ja henkilöstöä yhteisesti koskevien asioiden keskustelu- ja valmisteluelimenä.

Esimiesfoorumiin kuuluvat ministeriön esimiestehtäviin nimetyt virkamiehet, henkilöstön edustajat sekä esimiesten erikseen määräämät muut virkamiehet.

10 §
Tulosjohtaminen ministeriössä

Kansliapäällikkö käy tulosneuvottelut, asettaa tulostavoitteet ja jakaa toimintamenomäärärahat osastoille ja yksiköille.

Alivaltiosihteeri ja osastopäällikkö asettavat tulostavoitteet osaston ryhmille.

11 §
Hallinnonalan virastojen ja laitosten ohjaus

Politiikka- ja ohjausyksikkö johtaa hallinnonalan tulosohjausprosessia. Osastot valmistelevat yhdessä politiikka- ja ohjausyksikön kanssa tulostavoitteet virastoille ja laitoksille.

Ministeriön johtoryhmä käsittelee politiikka- ja ohjausyksikön valmistelemat tulosneuvottelujen lähtökohdat.

Alueosaston osastopäällikkö toimii puheenjohtajana elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten tulosneuvotteluissa.

Tekes - Teknologian innovaatioiden kehittämiskeskuksen, Teknologian tutkimuskeskus VTT:n, Geologian tutkimuskeskuksen ja Finpro ry:n tulosneuvotteluissa puheenjohtajana toimii kansliapäällikkö tai politiikka- ja ohjausyksikön alivaltiosihteeri.

Muiden virastojen ja laitosten tulosneuvotteluissa puheenjohtajana toimii vastuualueen osastopäällikkö.

Finnvera Oyj:n ja Suomen Teollisuussijoitus Oy:n  elinkeino- ja omistajapoliittisten tavoitteiden valmistelua johtaa innovaatio-osasto.  Edellä mainittujen yhtiöiden omistajaohjausta johtaa politiikka- ja ohjausyksikkö.

Tulossopimukset allekirjoittaa ministeriön puolesta kokouksen puheenjohtaja ja kyseisen viraston tai laitoksen tulosohjauksesta vastaava virkamies. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten osalta allekirjoittajana toimii kokouksen puheenjohtaja sekä politiikka- ja ohjausyksikön edustaja.

Ministerit vahvistavat tulostavoitteet politiikka- ja ohjausyksikön alivaltiosihteerin esittelystä.

12 §
Tilinpäätöskannanoton valmistelu ja vahvistaminen

Virasto- ja laitoskohtaisen tilinpäätöskannanoton valmistelee elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten osalta alueosasto ja muiden virastojen ja laitosten osalta vastuuosasto. Ministeriötason tilinpäätöskannanoton valmistelee politiikka- ja ohjausyksikkö.

Politiikka- ja ohjausyksikkö esittelee tilinpäätöskannanoton ministeriön johtoryhmälle ja molemmat ministerit allekirjoittavat ne.

13 §
Strategiaprosessit

Politiikka- ja ohjausyksikkö johtaa strategiaprosessia ja strategian kytkemistä työ- ja elinkeinoministeriön keskeisiin prosesseihin.

Politiikka- ja ohjausyksikkö johtaa konsernistrategian ja aluestrategian valmistelua.

Osastot valmistelevat yhdessä politiikka- ja ohjausyksikön kanssa strategia- ja tavoitelinjaukset.

Ministeriötä tai hallinnonalaa koskevan strategia-asiakirjan valmistelun aloittamisesta päätetään virkamiesjohtoryhmässä joka myös käsittelee strategia-asiakirjat ennen niiden hyväksymistä.

Konsernistrategia käsitellään ministeriön johtoryhmässä.

Ministerit vahvistavat konsernistrategian politiikka- ja ohjausyksiköstä vastaavan alivaltiosihteerin esittelystä.

3 luku

Ministeriön organisaatio ja tehtävät

14 §
Toimintayksiköt

Työ- ja elinkeinoministeriössä on alueosasto, energiaosasto, innovaatio-osasto, tieto-osasto, työelämä- ja markkinaosasto ja työllisyys- ja yrittäjyysosasto. Osastoja johtaa osastopäällikkö. Osastoilla on ryhmiä. Osastopäällikkö määrää kansliapäällikköä kuultuaan ryhmien esimiehet enintään viideksi vuodeksi kerrallaan.

Työ- ja elinkeinoministeriössä on toiminnalliselta vastuualueeltaan koko ministeriön käsittävä politiikka- ja ohjausyksikkö. Politiikka- ja ohjausyksikköä johtaa alivaltiosihteeri. Alivaltiosihteeri määrää kansliapäällikköä kuultuaan sijaisensa enintään viideksi vuodeksi kerrallaan.

Kansliapäällikön välittömässä alaisuudessa ovat lisäksi viestintäyksikkö ja henkilöstö- ja hallintoyksikkö, joiden päällikköinä toimivat kansliapäällikön tehtävään enintään viideksi vuodeksi kerrallaan määräämät virkamiehet. Kansliapäällikön välittömässä alaisuudessa toimii lisäksi sisäinen tarkastus.

Toimintayksiköiden päälliköt määräävät vastuualueiden esimiehet enintään viideksi vuodeksi kerrallaan.

Toimintayksiköt voivat toimintansa yhteensovittamiseksi asettaa johtoryhmän.

Valtakunnansovittelijalla ja yhteistoiminta-asiamiehellä on ministeriössä toimistot. Toimistoihin sovelletaan soveltuvin osin ministeriön toimintayksiköitä koskevia tämän työjärjestyksen säännöksiä.

15 §
Toimintatapa ja vastuunjako asioiden käsittelyssä

Osaston tehtävänä on vastata vastuualueensa toimintojen sisällön valmistelusta ja toimeenpanon johtamisesta. Politiikka- ja ohjausyksikkö tukee ja yhteensovittaa politiikan valmistelua ja toimeenpanoa.

Kukin toimintayksikkö vastaa vastuualueensa edellyttämästä EU-yhteistyöstä sekä muista kansainvälisistä yhteyksistä.

Jos syntyy epäselvyyttä siitä, kenen käsiteltäväksi jokin asia kuuluu, määrää asian käsittelijän kansliapäällikkö ministeriön osastojen ja yksiköiden kesken. Alivaltiosihteeri, osastopäällikkö ja yksikön päällikkö määräävät käsittelijän oman toimintayksikkönsä osalta sekä ryhmäpäällikkö oman ryhmänsä osalta.

Ministeriön henkilöstön on sen ohella, mitä kunkin tehtäviin säädösten, työjärjestyksen tai esimiehen vahvistaman tehtävänkuvan mukaan kuuluu, tarvittaessa suoritettava muut tehtävät, jotka ministeri, kansliapäällikkö tai asianomaisen henkilön toimintayksikön esimies määrää.

16 §
Politiikka- ja ohjausyksikkö

Politiikka- ja ohjausyksikkö käsittelee edellä 11—13 §:ssä säädetyn lisäksi seuraavat asiat:

1) Ministeriön ja hallinnonalan strateginen johtaminen ja ohjaus ministereiden ja kansliapäällikön apuna;

2) konsernistrategian ja aluestrategian valmistelun johtaminen;

3) hallinnonalan tulosohjauksen johtaminen;

4) taloussuunnittelu, hallinnonalan kertomukset;

5) konsernirakenne, hallinnonalan vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelma;

6) johtokuntatyö, johtokuntien ja hallitusten jäsenten nimitysasioiden valmistelu, johtamissopimukset, johdon palkitsemisjärjestelmät, hyvä hallintotapa;

7) valtion erityisrahoitusyhtiöiden omistajaohjaus;

8) hallituksen strategia-asiakirjamenettelyn ja politiikkavaikuttavuuden seuranta ministeriön osalta;

9) aluepoliittisten strategialinjausten ja aluekehittämisen tavoitteita koskevan valtioneuvoston päätöksen valmistelun yhteensovittaminen sekä osallistuminen muiden hallinnonalojen vastuulla olevan aluekehittämisen valmisteluun;

10) elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten strategia-asiakirjan ja strategisten tulossopimusten valmisteluun osallistuminen sekä ministeriön eri osastoilta tulevien ohjaustarpeiden ja tavoitteiden yhteensovittaminen;

11) Eurooppa 2020 strategian sekä vakaus- ja uudistusohjelman johtaminen ministeriön osalta;

12) strategisen hankekokonaisuuden koordinointi sekä hallitusohjelmaan perustuvat muut ohjelmalliset tehtävät, joita ei ole osoitettu osastoille;

13) yleinen elinkeinopolitiikka;

14) ministeriön yhteisten kansainvälisten ja EU-asioiden kannanottojen yhteensovittaminen sekä johdon tuki EU- ja kansainvälisissä asioissa.

17 §
Alueosasto

Alueosasto käsittelee seuraavat asiat:

1) aluestrategian ja tavoitepäätöksen valmistelu ja niiden toimeenpano, maakuntaohjelmat ja niiden toteuttamissuunnitelmat sekä muut kansalliset alueiden kehittämisohjelmat ja toimenpiteet;

2) alueiden kehittämiseen liittyvä säädösvalmistelu;

3) aluejaot aluepoliittisten toimenpiteiden kohdentamista varten;

4) maakunnan kehittämisraha;

5) Suomen tavoitteiden edistäminen Euroopan Unionin koheesiopolitiikassa;

6) Euroopan unionin ja kansallisen alue- ja työllisyyspolitiikan yhteensovittaminen rakennerahasto-ohjelmissa;

7) rakennerahastotoiminnan toimeenpanon valmistelu ja ohjaus sekä toteuttamisen yhteen sovittaminen kansallisten politiikkojen kanssa;

8) alueellinen kilpailukyky- ja työllisyystavoitteen 2007—2013 EAKR- ja ESR- toimenpideohjelmien hallintoviranomaistehtävät, varojen budjetointi ja jakaminen sekä välittävän toimielimen tehtävät ministeriön rahoittamien hankkeiden osalta;

9) Euroopan alueellinen yhteistyötavoitteen ja Euroopan naapuruus- ja kumppanuusinstrumentin kauden 2007—2013 ohjelmien kansallisena vastuuviranomaisena toimiminen sekä Euroopan unionin itämeristrategian koordinointi;

10) ohjelmakauden 2000—2006 hallintoviranomaistehtävät tavoite 1, 2, ja 3 ohjelmissa sekä Equal -yhteisöaloiteohjelmassa;

11) Interreg- ja Urban yhteisöaloitteet, kansallinen lähialueyhteistyö

12) elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten ohjauksen koordinointi, strategia-asiakirjan valmistelun ja strategisen tulossopimusprosessin johtaminen;

13) elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten sekä työ ja elinkeinotoimistojen hallinnollinen ohjaus ja valvonta;

14) Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmian tulosohjaus yhdessä Työllisyys- ja yrittäjyysosaston kanssa

18 §
Energiaosasto

Energiaosasto käsittelee seuraavat asiat:

1) yleinen energiapolitiikka ja energiamarkkinat;

2) energiatalouden kehityksen ennakointi ja vaikutusten analysointi;

3) energiamarkkinat;

4) energiatalouteen ja ilmaston muutokseen liittyvä selvitys- ja kehittämistyö;

5) energian tuotanto ja käyttö sekä uusiutuvan energian edistäminen ja energiatehokkuus;

6) energiapolitiikan taloudelliset ohjauskeinot;

7) poikkeusolojen energiahuolto;

8) ydinenergia, sen turvallisuus ja ydinjätehuolto sekä valtion ydinjätehuoltorahasto;

9) energia-alan ympäristövaikutukset;

10) ministeriölle kuuluvien ilmastonmuutosasioiden koordinointi;

11) energia- ja ilmastonmuutosteknologia ja -tiedotus;

12) maankäyttöön liittyvät lunastusasiat

13) kaivoslain (621/2011) 35 §:n mukaiset kaivosaluelunastuslupaa sekä 43 §:n mukaiset uraanikaivosta koskevat asiat;

14) Energiamarkkinaviraston ohjaus ja valvonta.

19 §
Innovaatio-osasto

Innovaatio-osasto käsittelee seuraavat asiat:

1) innovaatiopolitiikka;

2) kasvuyrityspolitiikka;

3) mineraalipolitiikka;

4) yritysten kansainvälistymisen ja viennin edistäminen sekä innovaatioympäristön kansainvälistäminen;

5) ulkomaisten investointien edistäminen sekä ulkomaisten yritysostojen valvonta;

6) aineettomien oikeuksien hyödyntäminen elinkeinotoiminnassa;

7) julkinen erityisrahoitus, Finnvera Oyj:n ja Suomen Teollisuussijoitus Oy:n elinkeinopoliittinen ja omistajapoliittinen ohjaus ja valvonta

8) elinkeinopolitiikan toimialakohtainen seuranta ja kehittäminen, äkilliset rakennemuutokset

9) Mittatekniikan keskuksen, Matkailun edistämiskeskuksen, Tekes -teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskuksen, Teknologian tutkimuskeskus VTT:n, Geologian tutkimuskeskuksen, Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesin malminetsinnän ja kaivosalan viranomaistoiminnan  sekä vastuualueen valtionapuyhteisöjen ohjaus ja valvonta.

20 §
Tieto-osasto

Tieto-osasto käsittelee seuraavat asiat:

1) tutkimus-, analyysi-, ennakointi- ja tilastotieto;

2) palvelutoiminnan johtaminen, monikanavaiset asiakaspalvelut ja palvelujärjestelmien kehittämisen johtaminen yhteistyössä ko. toimintapolitiikasta vastaavan osaston kanssa;

3) hallinnonalan tutkimusyhteistyö, ml. sektoritutkimus;

4) ministeriön tutkimusohjelman ja määrärahojen kohdentamisen valmistelu;

5) ministeriön ja hallinnonalan tietohallinnon johtaminen ja ohjaus;

6) ministeriön ja hallinnonalan sähköisen asioinnin ja sähköisten palveluprosessien johtaminen ja ohjaus;

7) ministeriön ja hallinnonalan tiedon hallinnan ja tietoturvan ohjaus ja kehittäminen, ICT-hankehallinta sekä ministeriön perustietotekniikka;

8) toimialapalvelut;

9) tietopalvelut, asiakirjahallinto, kirjasto- ja informaatiopalvelut;

10) Aluehallinnon tietohallintopalveluyksikön AHTI tulosohjaus yhdessä alueosaston kanssa;

11) rakennerahastotoiminnan sähköiset palvelut.

21 §
Työelämä- ja markkinaosasto

Työelämä- ja markkinaosasto käsittelee seuraavat asiat:

1) työelämän sääntely;

2) Kansainvälinen työjärjestö;

3) sisämarkkinapolitiikka;

4) tekninen turvallisuus ja luotettavuus, vaatimustenmukaisuus ja standardisointipolitiikka;

5) kuluttajapolitiikka;

6) kilpailupolitiikka;

7) julkiset hankinnat;

8) Euroopan unionin valtiontukivalvonta;

9) teollisoikeudelliset suojajärjestelmät;

10) kirjanpito- ja tilintarkastustoiminta;

11) yrityksiä ja yhteisöjä koskeva rekisterihallinto;

12) elinkeinotoiminnan ja yritysten toimintaympäristön yleinen sääntely;

13) huoltovarmuus;

14) siviilipalvelus;

15) syrjinnän torjunta ja tasa-arvon edistäminen työelämässä;

16) harmaan talouden torjunta;

17) yritysten yhteiskuntavastuu;

18) ministeriön säädösvalmistelun kehittäminen sekä paremman sääntelyn toimintaohjelmat ja hankkeet;

19) Kuluttajaviraston, Kuluttajatutkimuskeskuksen, Kilpailuviraston, Patentti- ja rekisterihallituksen, Turvallisuus- ja kemikaaliviraston ja Huoltovarmuuskeskuksen ohjaus ja valvonta sekä merimiespalvelutoimisto ja vastuualueen valtionapuyhteisöjen ohjaus ja valvonta.

Työelämä- ja markkinaosasto vastaa lisäksi kilpailukykyneuvoston koordinaatiosta koko ministeriön osalta. Kilpailukykyneuvoston koordinointia johtaa sisämarkkinajaoston osalta työministeri ja elinkeinopolitiikkajaoston sekä tutkimus- ja innovaatiojaoston osalta elinkeinoministeri.

22 §
Työllisyys- ja yrittäjyysosasto

Työllisyys- ja yrittäjyysosasto käsittelee seuraavat asiat:

1) yritys-, työllisyys- ja työvoimapolitiikka;

2) työelämän kehittäminen;

3) julkinen työvoimapalvelu ja yrityspalvelut;

4) yritystuet, työllisyysperusteiset investointiavustukset ja työllisyystyöohjelma;

5) kansallisesti rahoitettujen investointihankkeiden rahoituspäätökset sekä EAKR-osarahoitteisten investointihankkeiden rahoituspäätösten valmistelu elinkeinoministerin ratkaistavaksi yhteistyössä alueosaston kanssa;

6) työllistymistä ja yrittäjyyttä edistävät tuet;

7) kansainvälinen työnvälitys ja EURES-työnvälitysverkosto;

8) työperusteisen maahanmuuton, työvoiman vapaan liikkuvuuden, maahanmuuttajien yhteiskuntaan kotoutumisen ja maahanmuuttajakoulutuksen yhteensovitus sisäasiainministeriön kanssa;

9) työttömyysturvan työvoimapoliittiset edellytykset ja työllistymistä edistävien palvelujen aikainen toimeentulo;

10) palkkaturva ja siihen liittyvät konkurssi-, yrityssaneeraus- ja velkajärjestelyasiat;

11) Euroopan globalisaatiorahasto;

12) valmistelurahoitusavustuksiin tarkoitetun valtion talousarviomomentin 32.20.45 määrärahan alueellisen jaon valmistelu;

13) elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten ohjaus ja valvonta osaston vastuualueella;

14) valtionapuyhteisöjen ohjaus ja valvonta osaston vastuualueella;

23 §
Henkilöstö- ja hallintoyksikkö

Henkilöstö- ja hallintoyksikkö käsittelee seuraavat asiat:

1) ministeriön henkilöstöpolitiikka, palvelussuhteen ehdot ja osallistumisjärjestelmät;

2) ministeriön osaamisen kehittäminen ja työhyvinvointi;

3) hallinnonalan yhteistyö yksikön vastuualueella;

4) ministeriön ja hallinnonalan henkilöstöpoliittinen tasa-arvo, toiminnallinen tasa-arvo ja yhdenvertaisuus;

5) ministeriön yleishallinto, hankintatoimen johtaminen, työjärjestys;

6) ministeriön johdon sihteeripalvelut, materiaali-, ja virastopalvelut, tekniset palvelut, kielenkääntöpalvelut, sisäinen turvallisuus;

7) ministeriön visuaalinen ilme, graafiset ohjeet, esittelymateriaalit ja julkaisutoiminta;

8) ministeriön maksuliike- ja kirjanpitotehtävät;

9) ministeriön tuloksellisuuden laskentatoimi, taloushallinto ja matkahallinto, maksullisen toiminnan ohjaus, valtuus- ja määrärahaseurannan ohjaus sekä ministeriön tilinpäätös ja toimintakertomus;

10) elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten kirjanpitoyksikön ohjaus yhdessä alueosaston kanssa;

11) Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmian maksuliike- ja kirjanpitotehtävät, valtion ydinjätehuoltorahaston maksuliike- ja kirjanpitopalvelut sekä hallinnonalan palvelukeskusasiat;

12) taloussääntö;

13) alueellinen kilpailukyky ja työllisyystavoitteen 2007—2013 EAKR- ja ESR-toimenpideohjelmien todentamisviranomaisen tehtävät;

14) Euroopan globalisaatiorahaston todentamisviranomaisen tehtävät;

15) oikeudelliset ja muut ministeriön toimialaan kuuluvat asiat, jotka eivät kuulu jonkin toisen toimintayksikön käsiteltäväksi.

Lisäksi yksikkö valmistelee ja toteuttaa elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten sekä työ- ja elinkeinotoimistojen osalta edellä kohdissa 1—2 tarkoitettuja tehtäviä yhteistyössä ohjauksesta vastaavan alueosaston kanssa.

24 §
Viestintäyksikkö

Viestintäyksikkö käsittelee seuraavat asiat:

1) ministeriön sisäinen ja ulkoinen viestintä ja viestintävalmiudet;

2) elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten viestinnän koordinointi yhteistyössä ohjauksesta vastaavan alueosaston kanssa;

3) hallinnonalan ja valtioneuvoston viestintäyhteistyö;

4) mediasuhteet ja ministeriön sidosryhmäviestintä.

25 §
Sisäinen tarkastus

Sisäinen tarkastus käsittelee seuraavat asiat:

1) ministeriön sisäinen tarkastus;

2) sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kehittäminen;

3) Finnvera Oyj:n rahoitusvalvonta

Sisäisen tarkastuksen toiminnasta ja asemasta annetaan tarkempia määräyksiä sisäisen tarkastuksen ohjesäännössä.

4 luku

Johtavien virkamiesten tehtävät

26 §
Valtiosihteeri

Valtioneuvoston ohjesäännön (262/2003) 44 §:n mukaisesti ministerin toimikaudeksi nimetyn valtiosihteerin tehtävänä on ministerin apuna ja edustajana:

1) edistää ja seurata ministerin toimialalla hallitusohjelman toteuttamista;

2) ohjata ministerin apuna asioiden valmistelua ministerin toimialalla;

3) huolehtia yhdessä kansliapäällikön kanssa ministeriön ja muiden hallinnonalojen yhteistyöstä;

4) avustaa ministeriä kansainvälisten tehtävien ja etenkin EU-asioiden valmistelussa;

5) edustaa ministeriä hänen toimeksiantojensa mukaisesti;

6) hoitaa muut tehtävät, jotka ministeri hänelle antaa.

27 §
Kansliapäällikkö

Kansliapäällikön tulee valtioneuvoston ohjesäännön 45 §:n mukaisesti johtaa, kehittää ja valvoa ministeriön ja sen hallinnonalan toimintaa sekä siinä tarkoituksessa:

1) vastata ministeriön toiminnasta ja huolehtia, että ministeriön tehtävät hoidetaan tuloksellisesti;

2) huolehtia lainsäädännön valmistelun laadusta ministeriössä;

3) vastata virkamiesvalmistelun yhteensovittamisesta ministeriön sisällä;

4) johtaa ja kehittää ministeriön henkilöstöhallintoa ja muuta sisäistä hallintoa;

5) vastata ministeriön hallinnonalan tavoitteiden valmistelusta ja niiden toteutumisen seurannasta;

6) vastata ministeriön hallinnonalan organisaatiosta ja sen kehittämisestä;

7) huolehtia ministeriön hallinnonalan yleisestä turvallisuudesta ja varautumisesta.

28 §
Alivaltiosihteeri, osastopäällikkö, yksikön päällikkö ja ryhmäpäällikkö

Alivaltiosihteerin, osastopäällikön, yksikön päällikön ja ryhmäpäällikön tehtävänä on oman toimintayksikkönsä osalta:

1) johtaa, valvoa ja kehittää toimintaa siten, että sille kuuluvat tehtävät hoidetaan tuloksellisesti ja matriisiorganisaation yhteistoimintaa edistävällä tavalla;

2) vastata asetettujen tulostavoitteiden saavuttamisesta ja myönnettyjen määrärahojen käytöstä;

3) huolehtia henkilöstön osaamisesta, kehittämisestä, yhteistoiminnasta, työsuojelusta ja työympäristöstä sekä kehityskeskustelujen toteuttamisesta ja tehtävänkuvien vahvistamisesta;

4) seurata, arvioida ja ennakoida toimialan kehitystä, tehdä tarpeellisia aloitteita lainsäädännön ja hallinnon uudistamiseksi sekä vastata lainsäädännön valmistelun laadusta.

5 luku

Asioiden valmistelu

29 §
Ministereille, valtiosihteereille ja kansliapäällikölle tiedottaminen

Ministeriön virkamiesten on tiedotettava ministereille, valtiosihteereille ja kansliapäällikölle periaatteellisesti tärkeistä tai laajakantoisista ministeriön toimialalla esille tulevista ja vireillä olevista sekä ministeriöstä esiteltävistä asioista.

30 §
Ministerin erityisavustaja

Ministerin erityisavustaja toimii ministerin avustajana ja suorittaa vain ministerin hänelle antamia tehtäviä toimimatta ministeriössä esittelijänä.

Ministerin erityisavustajalle on annettava hänen pyynnöstään kaikki tiedot, joita hän tarvitsee tehtäviensä suorittamiseksi. Erityisavustajan tulee vastaavasti antaa virkamiehille näiden tehtävien hoitamisessa tarvittavat tiedot. Ministerin erityisavustajalla on oikeus osallistua ministeriön johtoryhmän kokouksiin.

31 §
Esittelymenettely ja esittelijät

Asiat ratkaistaan ministeriössä esittelystä, jollei jonkin asian tai asiaryhmän osalta tässä työjärjestyksessä tai muualla toisin säädetä tai määrätä.

Valtioneuvoston esittelijöistä säädetään valtioneuvostosta annetussa laissa (175/2003) ja valtioneuvoston ohjesäännössä.

Ministeriön esittelijöinä toimivat valtioneuvoston esittelijöinä toimivat virkamiehet, samoin kuin virkamiehet, jotka kirjallisen tehtävänkuvansa perusteella suorittavat esittelytehtäviä.

32 §
Asian esitteleminen ministerin ratkaistavaksi

Ennen kuin asia esitellään ministerin ratkaistavaksi, esittelijän on toimitettava asiakirjat esimiehinään toimivien toimintayksiköiden päälliköiden sekä kansliapäällikön nähtäväksi.

Mikäli asia kuuluu molempien ministereiden toimialaan, on ennen asian esittelemistä ratkaisevalle ministerille selvitettävä, hyväksyykö ministeri, joka ei asiaa ratkaise, päätösehdotuksen siltä osin kuin asia kuuluu hänen toimialaansa.

33 §
Esittelylupa

Tasavallan presidentin, valtioneuvoston yleisistunnon tai raha-asiainvaliokunnan esittelylistaa ei saa muutoin kuin pakottavista syistä jakaa ennen kuin ministeri on hyväksynyt sen. Pakottavassa tapauksessa voidaan esittelylista kuitenkin jakaa kansliapäällikön tai hänen sijaisensa luvalla.

Esittelylista on toimitettava aina tiedoksi myös kansliapäällikölle, valtiosihteerille ja esittelevän ministerin erityisavustajalle.

Ellei salassapitoa koskevista säädöksistä muuta johdu, noudatetaan edellä 2 momentissa kuvattua menettelyä myös työ- ja elinkeinoministeriön kannanottoja sisältävien muistioiden jakamisessa ministerivaliokuntien käsittelyä varten.

34 §
Eduskuntakysymykset

Vastausehdotus kirjalliseen kysymykseen on esiteltävä ministerille viimeistään viisi päivää ennen määräajan päättymistä.

Vastausehdotus on ennen ehdotuksen antamista ministerille toimitettava asianomaisen toimintayksikön päällikön nähtäväksi.

35 §
Eduskunnassa kuuleminen

Jos ministeriön virkamies kutsutaan kuultavaksi eduskunnan valiokuntaan, hänen on ilmoitettava asiasta toimintayksikkönsä päällikölle.

6 luku

Asioiden ratkaiseminen

36 §
Ministerien ratkaisuvalta

Elinkeinoministeri ja työministeri ratkaisevat ministeriössä päätettävät asiat kumpikin oman toimialansa osalta, jollei ratkaisuvaltaa ole tässä työjärjestyksessä annettu ministeriön virkamiehille.

Ministeri ratkaisee toimialaansa kuuluvan asian, jonka virkamies muutoin saisi ratkaista, jos se on periaatteellisesti tärkeä tai laajakantoinen taikka jos siitä on hankittava valtioneuvoston raha-asiainvaliokunnan lausunto.

37 §
Päätösvallan pidättäminen

Ministerin, kansliapäällikön ja eräiden muiden virkamiesten oikeudesta pidättää päätösvalta asiassa, jonka ministeriön virkamies muutoin saisi ratkaista, on voimassa mitä valtioneuvoston ohjesäännössä ja työ- ja elinkeinoministeriöstä annetussa asetuksessa säädetään.

Jos ministeri, kansliapäällikkö tai muu virkamies ottaa ratkaistavakseen alaisensa virkamiehen ratkaisuvaltaan kuuluvan asian, on siitä välittömästi ilmoitettava asianomaiselle virkamiehelle.

38 §
Kansliapäällikön ratkaisuvalta

Kansliapäällikkö ratkaisee asiat, jotka koskevat:

1) lausunnon antamista useamman kuin yhden toimintayksikön toimialaan kuuluvassa asiassa;

2) osastojen ja yksiköiden tulossopimusten hyväksymistä;

3) ministeriön virkojen sekä muussa palvelussuhteessa olevan henkilöstön sijoittamista osastoihin ja yksiköihin;

4) ministeriön sovittavia virkaehtosopimuksia;

5) ministeriön jakamattomien toimintamenomäärärahojen menopäätöksen tekemistä ja niiden jakamista osastojen ja yksiköiden käytettäväksi;

6) ministeriön sisäistä hallintoa ja järjestystä, jos asia on periaatteellinen tai muutoin tärkeä;

7) ministeriön tekemiä esitutkintapyyntöjä;

8) ministeriön alaisen viraston ja laitoksen johtokunnan ja hallituksen palkkioiden vahvistamista;

9) henkilöstö- ja hallintoyksikön päällikön edustusmenojen hyväksymistä.

39 §
Alivaltiosihteerin, osastopäällikön, yksikön päällikön tai hänen määräämänsä virkamiehen ratkaisuvalta

Alivaltiosihteeri, osastopäällikkö, yksikön päällikkö tai hänen määräämänsä virkamies ratkaisee asiat, jotka koskevat:

1) lausunnon, kanteluratkaisun sekä ohjeiden antamista toimintayksikön toimialaan kuuluvassa asiassa;

2) toimintayksikön toimialaan kuuluvien tai käytettäväksi asetettujen määrärahojen jakamista, menopäätöksen tekemistä ja niitä koskevien menojen hyväksymistä 500 000 euroon asti;

3) toimintayksikön toimialaan kuuluvien tulojen hyväksymistä;

4) toimintayksikön henkilöstön sijoittamista ryhmiin ja vastuualueisiin.

Edellä 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettu euromääräinen rajoitus ei kuitenkaan koske seuraavien määrärahojen ja valtuuksien jakamista, menopäätöksen tekemistä tai menojen hyväksymistä:

1) maakunnan kehittämisraha;

2) Kainuun kehittämisraha;

3) rakennerahasto-ohjelmien varat;

4) yritysten investointi- ja kehittämishankkeiden tukeminen;

5) työllistämis-, koulutus- ja erityistoimet;

6) työllisyysperusteiset siirtomenot investointeihin.

Toimintayksikön päällikkö voi lisäksi hyväksyä edellä 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetun määrän ylittävän merkitykseltään vähäisen menopäätöstä koskevan muutoksen, jolla ei ole olennaista vaikutusta tehdyn päätöksen asialliseen sisältöön.

40 §
Alueosaston päällikön ratkaisuvalta

Alueosaston päällikkö tai hänen määräämänsä virkamies ratkaisee asiat, jotka koskevat

1) rakennerahastolain (1401/2006) 29 §:n mukaista valvojan nimittämistä Euroopan alueellinen yhteistyötavoitteen toimenpideohjelmassa.

2) elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten ja työ- ja elinkeinotoimistojen toimintamenojen jakamista;

3) elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten sekä työ- ja elinkeinotoimistojen välisiä virkasiirtoja.

41 §
Energiaosaston osastopäällikön ratkaisuvalta

Energiaosaston osastopäällikkö tai hänen määräämänsä virkamies ratkaisee asiat, jotka koskevat:

1) yksittäisiin valtionavustusten menopäätöksiin liittyvien menojen hyväksymistä;

2) ydinenergia-asetuksen (161/1988) 53, 54, 54 a, 54 e, 54 f ja 55 §:ssä työ- ja elinkeinoministeriön ratkaistaviksi määrättyjä vientiä ja tuontia koskevia lupia sekä näitä toimintoja koskevia ydinenergialain (990/1987) 8 §:ssä tarkoitettuja ennakkotietoja.

42 §
Tieto-osaston päällikön ratkaisuvalta

Tieto-osaston päällikkö tai hänen määräämänsä virkamies ratkaisee asiat, jotka koskevat

1) viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 14 ja 28 §:n mukaista asiakirjan antamisesta päättämistä;

2) henkilötietojen antamista viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 28 §:n mukaisesti työhallinnon asiakaspalvelun tietojärjestelmästä tai siviilipalvelusrekisteristä.

43 §
Työelämä- ja markkinaosaston osastopäällikön ratkaisuvalta

Työelämä- ja markkinaosaston osastopäällikkö tai hänen määräämänsä virkamies ratkaisee asiat, jotka koskevat:

1) työsuhdevalvonnan ohjausta ja yhteistoimintaa sosiaali- ja terveysministeriön kanssa;

2) merimiesten matkakustannusten korvausta sekä merimiespalvelutoimiston menoihin suoritettavaa valtionosuutta;

3) turvavarastolain (1970/1982) 8 §:n 2 ja 3 momentin mukaisten tilapäisten käyttölupien myöntämistä.

44 §
Työllisyys- ja yrittäjyysosaston osastopäällikön ratkaisuvalta

Työllisyys- ja yrittäjyysosaston osastopäällikkö tai hänen määräämänsä virkamies ratkaisee asiat, jotka koskevat:

1) palkkaturvan maksuhuojennuksia;

2) työllisyyspoliittisia avustuksia;

3) sosiaalisten yritysten rekisteröintiä.

45 §
Henkilöstö- ja hallintoyksikön johtajan ratkaisuvalta

Henkilöstö- ja hallintoyksikön päällikkönä toimiva johtaja tai hänen määräämänsä virkamies ratkaisee asiat, jotka koskevat:

1) valtion virkamieslain (750/1994) 44 §:ssä tarkoitettua sopimusta palvelussuhteen ehdoista;

2) ministeriön virkamiesten sivutoimilupia;

3) ministeriön virkojen nimiä, virkojen perustamista ja lakkauttamista, henkilöstön palkkoja, palkkioita ja korvauksia sekä palkkausmenojen hyväksymistä;

4) ministeriön henkilöstön henkilökiertoa ja etätyösopimuksia.

5) ministeriön sisäistä hallintoa ja järjestystä, jollei asia kuulu kansliapäällikön ratkaistavaksi;

6) ministerien, kansliapäällikön, valtiosihteerien, alivaltiosihteerien, osastopäälliköiden, yksikön päälliköiden, valtakunnansovittelijan ja yhteistoiminta-asiamiehen edustusmenojen hyväksymistä;

7) kansliapäällikön esikunnan käytettäväksi osoitettujen määrärahojen menopäätöksen tekemistä ja menojen hyväksymistä;

8) ministeriön alaisen viraston ja laitoksen päällikön sivutoimilupia.

9) ministeriölle kirjanpitoyksikkönä kuuluvia maksuliike- ja kirjanpitotehtäviä;

10) aikaisempaan vuoteen kohdistuvien menojen maksamista kulumassa olevan varainhoitovuoden vastaavaan tarkoitukseen käytettävissä olevasta määrärahasta;

11) Euroopan unionin rakennerahasto-ohjelmien maksu- ja todentamisviranomaisen tehtäviä ja Euroopan globalisaatiorahaston todentamisviranomaisen tehtäviä.

46 §
Lainsäädäntöjohtajan ratkaisuvalta

Lainsäädäntöjohtaja johtaa ryhmäpäällikkönä toimintayksikköä, jonka vastuualueeseen 21 §:n 18 kohdassa tarkoitetut tehtävät kuuluvat.

Lainsäädäntöjohtaja tai hänen määräämänsä virkamies käsittelee asiat, jotka koskevat sääntelyn yritys-, aluekehitys- ja työllisyysvaikutusten arvioinnin kehittämistä.

Lisäksi lainsäädäntöjohtaja vastaa välittömästi kansliapäällikön alaisena ministeriön lainsäädäntöohjelman laatimisesta ja säädöshankkeiden seurannasta.

47 §
Talousjohtajan ratkaisuvalta

Politiikka- ja ohjausyksikköön sijoitettu talousjohtaja johtaa välittömästi kansliapäällikön alaisena hallinnonalan talousarvio-, lisätalousarvio- ja kehysprosesseja sekä toiminta- ja taloussuunnittelua.

48 §
Sisäisestä tarkastuksesta vastaavan virkamiehen ratkaisuvalta

Sisäisestä tarkastuksesta vastaava virkamies ratkaisee asiat, jotka koskevat tarkastuksen tekemistä, kun siihen on sisäisen valvonnan kannalta perusteltu syy.

7 luku

Palvelussuhdeasiat

49 §
Nimitystoimivalta

Ministerit nimittävät esimiestehtäviin ja ylempiin asiantuntijatehtäviin palkattavan henkilöstön oman toimialansa osalta. Henkilöstöjohtaja nimittää ministeriön palkkausjärjestelmän vaativuustasolle 5.2 tai sitä alemmaksi sijoittuvan henkilöstön.

50 §
Virkavapauden myöntäminen

Virkavapauden, johon virkamiehellä on oikeus lain tai virkaehtosopimuksen nojalla, myöntää henkilöstöjohtaja tai hänen määräämänsä virkamies.

Muun kuin 1 momentissa tarkoitetun virkavapauden myöntää:

1) tasavallan presidentin tai valtioneuvoston nimittämälle virkamiehelle enintään kahdeksi vuodeksi ministeri ja sitä pidemmäksi ajaksi valtioneuvosto;

2) muulle virkamiehelle henkilöstöjohtaja tai hänen määräämänsä virkamies.

51 §
Nimittäminen määräaikaiseen virka suhteeseen

Valtioneuvosto päättää yli vuoden kestävään määräaikaiseen virkasuhteeseen nimittämisestä, kun vastaavaan virkaan nimittää tasavallan presidentti tai valtioneuvosto. Muutoin virkasuhteeseen nimittää se, joka 50 §:n 2 momentin mukaan päättää vastaavan viran osalta virkavapaudesta.

52 §
Vuosilomat ja poissaolot

Ministeri vahvistaa valtiosihteerin ja kansliapäällikön vuosiloman. Henkilöstöjohtaja vahvistaa alivaltiosihteerin, osastopäällikön, yksikön päällikön, valtakunnansovittelijan ja yhteistoiminta-asiamiehen vuosiloman.

Kansliapäällikkö vahvistaa henkilöstöjohtajan ja välittömästi alaisinaan olevien muiden kuin 1 momentissa mainittujen virkamiesten vuosilomat.

Alivaltiosihteeri ja osastopäällikkö vahvistaa alaistensa ryhmäpäälliköiden lomat. Toimintayksiköiden esimiehet vahvistavat alaisuudessaan toimivien virkamiesten vuosilomat.

Toimintayksiköt huolehtivat henkilöstönsä lomien ja poissaolotietojen seurannasta ja tallentamisesta henkilötietojärjestelmään.

53 §
Virkamatkamääräykset

Kansliapäällikkö, valtiosihteeri, alivaltiosihteeri, osastopäällikkö, yksikön päällikkö, valtakunnansovittelija, yhteistoiminta-asiamies ja ryhmäpäällikkö suorittavat kotimaan virkamatkoja ilman virkamatkamääräystä.

Ministeri antaa virkamatkamääräyksen erityisavustajalle sekä ulkomaan virkamatkamääräyksen kansliapäällikölle ja valtiosihteerille.

Henkilöstöjohtaja antaa ulkomaan virkamatkamääräyksen alivaltiosihteerille, osastopäällikölle, yksikön päällikölle, valtakunnansovittelijalle ja yhteistoiminta-asiamiehelle.

Kansliapäällikkö, alivaltiosihteeri, osastopäällikkö, yksikön päällikkö, valtakunnansovittelija ja yhteistoiminta-asiamies antavat virkamatkamääräyksen alaiselleen virkamiehelle.

Kotimaan virkamatkamääräyksen sekä Eurooppaan suuntautuvan ulkomaan virkamatkamääräyksen voi kuitenkin antaa myös ryhmäpäällikkö sekä edellä 4 momentissa mainittujen virkamiesten määräämä muu toimintayksikön virkamies.

Mitä edellä on säädetty virkamatkamääräyksen antamisesta, on noudatettava myös koulutusmääräyksen antamisessa.

54 §
Matkalaskujen hyväksyminen

Henkilöstöjohtajan matkalaskut hyväksyy kansliapäällikkö. Kansliapäällikön, yksiköiden ja osastojen päällikön sekä valtakunnansovittelijan ja yhteistoiminta-asiamiehen matkalaskut hyväksyy henkilöstöjohtaja. Muilta osin matkalaskujen hyväksymisessä noudatetaan, mitä tämän työjärjestyksen 53 §:ssä menojen hyväksymisestä säädetään.

55 §
Sijaisuudet

Kansliapäällikön ollessa estyneenä toimii hänen sijaisenaan ministerin määräämä virkamies.

Alivaltiosihteerin, osastopäällikön, yksikön päällikön tai ryhmäpäällikön ollessa estyneenä toimii hänen sijaisenaan hänen määräämänsä virkamies.

8 luku

Erinäisiä määräyksiä

56 §
Yksikköä ja osastoa koskevat tarkemmat määräykset

Tarkemmat määräykset yksikön ja osaston työnjaosta, sisäisestä organisaatiosta ja asioiden käsittelystä antaa sen päällikkö.

Tarkemmat määräykset sekä niihin tehtävät merkittävät muutokset on ennen niiden antamista käsiteltävä toimintayksikön johtoryhmässä ja yhteistoimintamenettelyssä henkilöstön kanssa sekä esitettävä kansliapäällikölle.

57 §
Valmiusasiat

Ministeriön valmiuspäällikön tehtävänä on ohjata ja yhteensovittaa ministeriön ja sen hallinnonalan valmiussuunnittelua ja varautumista.

Ministeriössä on valmiussuunnittelua ja muuta poikkeusoloihin varautumista varten valmiusryhmä, jonka tarkemmista tehtävistä ja kokoonpanosta määrätään valmiusryhmän asettamispäätöksessä. Valmiusryhmän puheenjohtajana toimii ministeriön valmiuspäällikkö ja sihteerinä ministeriön valmiussihteeri.

58 §
Voimaantulo

Tämä työjärjestys tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2011.

Tällä asetuksella kumotaan 25 päivänä kesäkuuta 2008 annettu työ- ja elinkeinoministeriön työjärjestys siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

  Helsingissä 26 päivänä elokuuta 2011

Elinkeinoministeri
Jyri Häkämies

Kansliapäällikkö
Erkki Virtanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.