978/2011

Annettu Helsingissä 25 päivänä elokuuta 2011

Valtioneuvoston asetus työ- ja elinkeinoministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty työ- ja elinkeinoministeriön esittelystä,

muutetaan työ- ja elinkeinoministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen (1024/2007) 1—3 ja 6 § sekä 8 §:n 2 momentti, sellaisina kuin niistä ovat 1 § osaksi asetuksessa 909/2009 ja 2 § asetuksessa 909/2009, seuraavasti:

1 §
Ministeriön tehtävät

Työ- ja elinkeinoministeriön tehtäviä ovat:

1) työ- ja elinkeinopolitiikan strategia, ohjaus ja toimeenpano;

2) valtion erityisrahoitus;

3) alueiden kehittämisen suunnittelu, toteutus ja yhteensovittaminen sekä maakuntien yhteistoiminnan järjestämisen tukeminen;

4) Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikka sekä kansallisen rakennerahastostrategian valmistelu, toimeenpano ja seuranta;

5) Euroopan unionin ja kansallisen työllisyyspolitiikan yhteensovittaminen Euroopan unionin rakennerahasto-ohjelmissa;

6) Alueellinen kilpailukyky ja työllisyystavoitteen hallintoviranomais- ja todentamisviranomaistehtävät, tavoite 1 -ohjelman, tavoite 2 -ohjelman ja tavoite 3 -ohjelman sekä Equal -yhteisöaloiteohjelman hallintoviranomaistehtävät, Euroopan aluekehitysrahaston ja Euroopan sosiaalirahaston osalta lausuman antaminen sekä maksuviranomaistehtävät ohjelmakaudelta 2000—2006, Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitetta ja ulkorajayhteistyötä sekä Interreg- ja Urban yhteisöaloitteita koskevat tehtävät;

7) yritystoiminnan ja yrittäjyyden edistäminen;

8) julkiset yritystuet ja yrityspalvelut;

9) ulkomaisten investointien edistäminen;

10) julkisen työvoimapalvelun suunnittelu ja toimeenpano;

11) Euroopan unionin ja kansallisen työllisyyspolitiikan sekä valtion viranomaisten työllisyyttä edistävien tavoitteiden ja toimenpiteiden yhteensovittaminen;

12) työllisyysohjelmien valmistelu ja toimeenpano;

13) elinkeinotoiminnan sääntely, markkinoiden toimivuuden ja kilpailun edistäminen, sisämarkkinakysymykset, julkiset hankinnat sekä Euroopan unionin valtiontukivalvonta;

14) huoltovarmuuden ylläpitäminen;

15) työsuhde- ja työaikakysymykset sekä työelämän osallistumisjärjestelmiin ja työehtosopimuksiin liittyvät ja muut työympäristökysymykset;

16) Kansainvälistä työjärjestöä koskevat tehtävät;

17) työelämän yhdenvertaisuus ja työsyrjinnän ehkäisy;

18) työriitojen sovittelu;

19) teollisoikeudet, kirjanpito ja tilintarkastus sekä yrityksiä ja yhteisöjä koskeva rekisterihallinto;

20) merimiesten palvelu- ja opintotoiminnan ylläpito;

21) yhteistoimintaa ja henkilöstön edustusta yrityksissä koskevan lainsäädännön valvonta;

22) työvelvollisuusrekisterin ylläpito, työvoiman käytön säännöstely poikkeusoloissa sekä työvelvollisuuden voimaanpano;

23) innovaatioiden ja teknologian kehittäminen ja hyödyntäminen sekä innovaatio-, tuotekehitys- ja teknologiarahoituksen suunnittelu ja ohjaus;

24) työ-, elinkeino- ja innovaatiopolitiikan ennakointi ja tutkimus;

25) Euroopan unionin tutkimus- ja innovaatiopolitiikan valmistelu ja täytäntöönpano sekä Euroopan unionin tekninen turvallisuus;

26) viennin edistäminen, yritysten kansainvälistyminen sekä matkailun edistäminen;

27) tekninen turvallisuus ja luotettavuus sekä valvonta;

28) vaatimuksenmukaisuuden ja tarkastus- laitosten pätevyyden arviointi, standardisointi, laadunvalvontamenetelmät ja kansallinen mittausjärjestelmä;

29) kaivosasiat ja niihin liittyvien mineraalisten luonnonvarojen hyödyntäminen;

30) kuluttajainformaatio, -neuvonta ja tutkimus, talous- ja velkaneuvonta sekä kulutustavaroiden ja -palvelujen turvallisuus ja kuluttaja-asiamiehen valvontatehtävät;

31) energiamarkkinoiden toiminta, energian tuotanto ja säästö, energia-alan taloudelliset ohjauskeinot veroja ja veronluonteisia maksuja lukuun ottamatta sekä ympäristövaikutukset;

32) ydinturvallisuus ja ydinjätehuolto;

33) ilmastonmuutosasioiden kansallisen toimeenpanon valmistelu ja yhteensovittaminen sekä ilmastonmuutoksen rajoittamiseen liittyvä tutkimus- ja kehitystyö;

34) kasvihuonekaasujen päästökaupan valmistelu ja toimeenpano;

35) siviilipalveluksen ohjaus ja kehittäminen.

2 §
Ministeriön toimialan virastot, laitokset, yhtiöt ja muut toimielimet

Työ- ja elinkeinoministeriön toimialaan kuuluvat:

1) Työ- ja elinkeinotoimistot;

2) Tekes – teknologian innovaatioiden kehittämiskeskus;

3) Teknologian tutkimuskeskus VTT;

4) Geologian tutkimuskeskus;

5) Matkailun edistämiskeskus;

6) Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmia;

7) Patentti- ja rekisterihallitus;

8) Mittatekniikan keskus;

9) Turvallisuus- ja kemikaalivirasto;

10) Kuluttajatutkimuskeskus;

11) Kilpailuvirasto;

12) Kuluttajavirasto;

13) Energiamarkkinavirasto;

14) Huoltovarmuuskeskus;

15) Merimiespalvelutoimisto;

16) Työneuvosto;

17) Valtakunnansovittelijain toimisto;

18) Yhteistoiminta-asiamiehen toimisto;

19) Puolustustaloudellinen suunnittelukunta;

20) Huoltovarmuusrahasto;

21)Valtiontakuurahasto;

22) Valtion ydinjätehuoltorahasto.

Ministeriön toimialaan kuuluvat myös seuraavia valtionyhtiöitä koskevat asiat:

1) Finnvera Oyj;

2) Suomen Teollisuussijoitus Oy.

3 §
Ministeriön organisaatio

Ministeriössä on tieto-osasto, alueosasto, työllisyys- ja yrittäjyysosasto, työelämä- ja markkinaosasto, innovaatio-osasto ja energiaosasto. Ministeriössä on lisäksi toiminnalliselta vastuualueeltaan koko ministeriön käsittävä politiikka- ja ohjausyksikkö sekä kansliapäällikön välittömässä alaisuudessa osastojaon ulkopuolisia toimintayksiköitä.

Osastojen ja toimintayksiköiden välisestä työnjaosta säädetään ministeriön työjärjestyksessä.

Osaston ja toimintayksiköiden sisäisestä organisaatiosta määrätään tarvittaessa ministeriön sisäisessä määräyksessä, jonka osaston tai toimintayksikön päällikkö vahvistaa.

6 §
Virkojen kelpoisuusvaatimukset

Kansliapäällikön, alivaltiosihteerin, osastopäällikön, hallitusneuvoksen ja hallitussihteerin kelpoisuudesta säädetään valtioneuvoston ohjesäännön (262/2003) 43 §:n 1 momentissa.

Kelpoisuusvaatimuksena on:

1) lainsäädäntöjohtajalla ja lainsäädäntöneuvoksella muu oikeustieteen ylempi korkeakoulututkinto kuin kansainvälisen ja vertailevan oikeustieteen maisterin tutkinto ja perehtyneisyys lainvalmisteluun;

2) muulla kuin 1 kohdassa tarkoitetulla johtajalla ylempi korkeakoulututkinto sekä perehtyneisyys viran tehtäväalaan ja käytännössä osoitettu johtamistaito;

3) muilla kuin 1 momentissa tai 1 kohdassa tarkoitetuilla neuvoksilla sekä neuvottelevalla virkamiehellä ylempi korkeakoulututkinto sekä perehtyneisyys viran tehtäväalaan;

4) muilla virkamiehillä viran edellyttämä tutkinto tai koulutus.

8 §
Ratkaisuvallan käyttö

Ministeri voi pidättää ratkaisuvallan asiassa, jonka virkamies muutoin saisi ratkaista. Sama oikeus on yksittäistapauksessa kansliapäälliköllä, alivaltiosihteerillä, osastopäälliköllä ja toimintayksikön päälliköllä asiassa, jonka ratkaiseminen kuuluu hänen alaiselleen virkamiehelle.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2011.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen toimeenpanon edellyttämiin toimiin.

  Helsingissä 25 päivänä elokuuta 2011

Sosiaali- ja terveysministeri
Paula Risikko

Hallitusneuvos
Heidi Nummela

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.