976/2011

Annettu Helsingissä 25 päivänä elokuuta 2011

Valtioneuvoston asetus Mediakasvatus- ja kuvaohjelmakeskuksesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty opetus- ja kulttuuriministeriön esittelystä, säädetään Mediakasvatus- ja kuvaohjelmakeskuksesta annetun lain (711/2011) 3 §:n 3 momentin, 4 §:n 4 momentin ja 8 §:n 1 momentin sekä valtion virkamieslain (750/1994) 8 §:n 2 momentin nojalla, sellaisena kuin niistä viimeksi mainittu on laissa 281/2000:

1 §
Keskuksen neuvottelukunnan tehtävät

Sen lisäksi, mitä Mediakasvatus- ja kuvaohjelmakeskuksesta annetun lain (711/2011) 4 §:ssä säädetään, Mediakasvatus- ja kuvaohjelmakeskuksen neuvottelukunnan tehtävänä on:

1) seurata ja arvioida keskuksen toimialan kehitystä ja tehdä keskuksen toimintaa koskevia kehittämisehdotuksia;

2) antaa lausunto kuvaohjelmalain (710/2011) 8 §:ssä tarkoitetuista käytännesäännöistä ja lain 16 §:ssä tarkoitetuista kuvaohjelman sisältöä kuvaavista symboleista;

3) edistää kuvaohjelmalain mukaisen tiedottamisen suunnittelua ja muita toimialanyhteistyöhön liittyviä asioita.

Opetus- ja kulttuuriministeriö vahvistaa neuvottelukunnan jäsenten palkkiot.

2 §
Henkilöstö

Keskuksen päällikkönä on johtaja. Lisäksi keskuksessa voi olla muuta virka- ja työsopimussuhteista henkilöstöä.

3 §
Johtajan tehtävät

Johtaja johtaa ja kehittää keskuksen toimintaa sekä vastaa siitä, että keskukselle kuuluvat tehtävät hoidetaan tuloksellisesti. Lisäksi johtajan tulee seurata yleistä kehitystä audiovisuaalisen viestinnän ja mediakasvatuksen alalla.

4 §
Virkojen kelpoisuusvaatimukset

Kelpoisuusvaatimuksena keskuksen virkoihin on:

1) johtajalla ylempi korkeakoulututkinto, käytännössä osoitettu johtamistaito ja perehtyneisyys mediakasvatukseen sekä lapsen kehitykseen tai audiovisuaaliseen viestintään;

2) virkamiehellä, jonka tehtäviin luokittelu kuuluu, korkeakoulututkinto sekä perehtyneisyys lapsen kehitykseen tai audiovisuaaliseen viestintään;

3) mediakasvatustehtäviä hoitavalla virkamiehellä korkeakoulututkinto ja perehtyneisyys mediakasvatukseen.

5 §
Virkojen täyttäminen

Johtajan nimittää opetus- ja kulttuuriministeriö enintään viiden vuoden määräajaksi. Muun virkamiehen ja työsopimussuhteessa olevan henkilön nimittää tai ottaa johtaja, jollei työjärjestyksessä toisin määrätä.

6 §
Virkavapaus ja sijaisuus

Virkavapauden johtajalle myöntää opetus- ja kulttuuriministeriö. Muulle virkamiehelle virkavapauden myöntää johtaja. Viran hoidosta virkavapauden aikana tai viran ollessa avoinna määrää se viranomainen, joka myöntää virkavapauden.

Johtajan ollessa estynyt hänen tehtäviään hoitaa työjärjestyksessä määrätty virkamies.

7 §
Asioiden ratkaiseminen

Johtaja ratkaisee esittelystä:

1) keskuksen yleisiä toimintalinjoja koskevat asiat ja niihin rinnastettavat muut merkittävät asiat;

2) keskuksen talousarvioehdotusta ja esitystä keskuksen tulostavoitteiksi, toimintakertomusta sekä toiminta- ja taloussuunnitelmaa koskevat asiat;

3) muut tässä asetuksessa johtajan päätettäviksi säädetyt asiat.

8 §
Valtion edustaminen

Keskus kantaa ja vastaa valtion puolesta sekä valvoo tuomioistuimessa ja muussa viranomaisessa valtion etua ja oikeutta keskuksen toimialaan kuuluvissa asioissa.

9 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2012.

Tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleen asetuksen nojalla vahvistetun työjärjestyksen määräyksiä, jotka eivät ole vastoin tätä asetusta, sovelletaan, kunnes Mediakasvatus- ja kuvaohjelmakeskuksesta annetun lain mukainen työjärjestys tulee voimaan.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

  Helsingissä 25 päivänä elokuuta 2011

Kulttuuri- ja urheiluministeri
Paavo Arhinmäki

Hallitusneuvos
Tuula Lybeck

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.