913/2011

Annettu Helsingissä 28 päivänä heinäkuuta 2011

Valtioneuvoston asetus sosiaali- ja terveydenhuollon neuvottelukunnasta ja alueellisista johtoryhmistä

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sosiaali- ja terveysministeriön esittelystä, säädetään sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionavustuksesta annetun lain (733/1992) 5 a §:n 3 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa 253/2007, seuraavasti:

1 §
Sosiaali- ja terveydenhuollon neuvottelukunnan kokoonpano

Valtioneuvosto nimeää sosiaali- ja terveydenhuollon neuvottelukunnan puheenjohtajaksi sen valtioneuvoston jäsenen, joka vastaa kunnallisista sosiaali- ja terveyspalveluista, sekä neuvottelukunnan varapuheenjohtajan, enintään 15 jäsentä ja kullekin jäsenelle henkilökohtaisen varajäsenen. Neuvottelukuntaa asetettaessa tulee ottaa huomioon, että ainakin sosiaali- ja terveysministeriö, keskeiset yhteistyöministeriöt sekä Suomen Kuntaliitto ry ovat edustettuina neuvottelukunnassa.

Neuvottelukunta voi kutsua pysyviä asiantuntijoita.

2 §
Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisen kehittämisohjelman johtoryhmä

Sosiaali- ja terveydenhuollon neuvottelukunnan yhteydessä toimii valtioneuvoston nimeämä sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisen kehittämisohjelman johtoryhmä. Johtoryhmän tehtävänä on:

1) johtaa kansallisen kehittämisohjelman valmistelua sekä valtakunnallista ja alueellista toimeenpanoa;

2) edistää keskushallinnon ja alueiden välistä yhteistyötä;

3) käsitellä sosiaali- ja terveysjärjestöjen kanssa kansallisen kehittämisohjelman puitteissa tehtävän yhteistyön kysymyksiä;

4) käsitellä ohjaus- ja valvontatoimenpiteiden kokonaisuutta; sekä

5) hoitaa muita kansallisen kehittämisohjelman toimeenpanoon liittyviä valtakunnallisia ohjaustehtäviä.

Johtoryhmän puheenjohtajana toimii sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkö. Johtoryhmään nimetään kaksi varapuheenjohtajaa ja enintään 20 jäsentä sekä heille varajäsenet sosiaali- ja terveysministeriön esityksestä.

Johtoryhmässä tulee olla sosiaali- ja terveysministeriön, sosiaali- ja terveydenhuollon keskushallinnon, aluehallinnon, sosiaali- ja terveydenhuollon alueellisten johtoryhmien, muiden alueellisten toimijoiden, keskeisten järjestöjen sekä rahoittajatahojen edustus.

3 §
Sosiaali- ja terveydenhuollon alueelliset johtoryhmät

Sosiaali- ja terveydenhuollon neuvottelukunnan tukena toimii viisi sosiaali- ja terveysministeriön asettamaa sosiaali- ja terveydenhuollon alueellista johtoryhmää. Alueelliset johtoryhmät nimetään neljäksi vuodeksi kerrallaan siten, että niiden toimikausi vastaa sosiaali- ja terveydenhuollon neuvottelukunnan toimikautta.

Kullakin alueellisella johtoryhmällä on oma toimialue. Toimialueet muodostetaan käyttäen vastaavaa aluejakoa, jota on käytetty muodostettaessa erikoissairaanhoitolain 9 §:ssä (1062/1989) tarkoitettuja erityisvastuualueita.

4 §
Sosiaali- ja terveydenhuollon alueellisten johtoryhmien tehtävät

Alueellisten johtoryhmien tehtävänä on tukea alueellaan kansallisen kehittämisohjelman valmistelua sekä edistää ja seurata osaltansa ohjelman toteutumista.

Johtoryhmien tehtävänä on:

1) laatia sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisen kehittämisohjelman alueelliset toimeenpanosuunnitelmat, joilla edistetään kansallisten tavoitteiden saavuttamista ja joissa yhteen sovitetaan valtakunnalliset kehittämistyön linjaukset ja johtoryhmän toimialueen kehittämistarpeet;

2) tehdä esityksiä neuvottelukunnalle toimenpiteistä, joilla voidaan edistää kansallisen kehittämisohjelman toimenpanoa;

3) antaa neuvottelukunnalle lausunto niistä alueensa hankkeista, jotka ovat hakeneet sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionavustuksesta annetun lain 5 b §:ssä tarkoitettua valtionavustusta; sekä

4) hoitaa lisäksi ne tehtävät, jotka määrätään erikseen sosiaali- ja terveysministeriön asettamispäätöksessä taikka jotka neuvottelukunta määrää.

5 §
Sosiaali- ja terveydenhuollon alueellisten johtoryhmien kokoonpano

Sosiaali- ja terveysministeriö nimeää sosiaali- ja terveydenhuollon alueellisten johtoryhmien puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenet Suomen Kuntaliitto ry:n esityksestä. Alueellisten johtoryhmien puheenjohtajaksi ja varapuheenjohtajaksi nimetään kunnan sosiaali- ja terveydenhuollosta vastaava henkilö.

Alueelliseen johtoryhmään nimetään enintään 20 jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Jäseniä nimettäessä tulee ottaa huomioon, että johtoryhmä on koottu alueellisesti edustavaksi. Sosiaalihuollon, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon toimijoiden tulee olla tasapuolisesti edustettuina johtoryhmässä. Lisäksi johtoryhmässä tulee olla muiden, aluejohtoryhmän toiminnan kannalta tarpeellisten alueellisten toimijoiden, kuten järjestöjen sekä koulutus-, tutkimus- ja kehittämisorganisaatioiden edustus. Johtoryhmiä muodostettaessa tulee myös huolehtia siitä, että kielelliset näkökohdat otetaan huomioon.

Jos alueellisen johtoryhmän puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja eroaa kesken toimikauden, sosiaali- ja terveysministeriö määrää hänen tilalleen uuden henkilön jäljellä olevaksi toimikaudeksi Suomen Kuntaliitto ry:tä kuultuaan. Jos aluejohtoryhmän muu jäsen tai varajäsen eroaa kesken toimikauden, se taho, jota jäsen tai varajäsen on edustanut, nimeää hänen tilalleen uuden henkilön jäljellä olevaksi toimikaudeksi noudattaen, mitä 2 momentissa säädetään.

Alueellisen johtoryhmän työn toimeenpanosta käytännössä vastaavat ja sitä koordinoivat alueella tehtävään nimetyt henkilöt.

6 §
Korvaukset

Sosiaali- ja terveydenhuollon neuvottelukunnan, sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisen kehittämisohjelman johtoryhmän ja sosiaali- ja terveydenhuollon alueellisten johtoryhmien puheenjohtajien, varapuheenjohtajien, jäsenten, henkilökohtaisten varajäsenten ja asiantuntijoiden matkakustannusten korvaamisessa sovelletaan valtion virka- ja työehtosopimusta matkakustannusten korvaamisesta.

7 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 2011.

Tällä asetuksella kumotaan sosiaali- ja terveydenhuollon neuvottelukunnasta ja alueellisista johtoryhmistä annettu valtioneuvoston asetus (645/2007).

  Helsingissä 28 päivänä heinäkuuta 2011

Peruspalveluministeri
Maria Guzenina-Richardson

Hallitusneuvos
Anne Kumpula

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.