795/2011

Annettu Helsingissä 7 päivänä heinäkuuta 2011

Valtioneuvoston kanslian asetus valtioneuvoston kanslian työjärjestyksen muuttamisesta

Valtioneuvoston kanslian päätöksen mukaisesti

kumotaan valtioneuvoston kanslian työjärjestyksen (394/2007) 3 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on asetuksessa 474/2010, sekä

muutetaan 2 §:n 2 momentti, 5 §, 9 §:n 2 momentti, 19 ja 29 §, 32 §:n 4 momentti, 34 §:n 1 momentin 1 kohta ja 37 §, sellaisena kuin niistä ovat 5 § osaksi asetuksessa 17/2008, 9 §:n 2 momentti ja 34 §:n 1 momentin 1 kohta asetuksessa 17/2008, 29 § osaksi asetuksessa 474/2010 sekä 32 §:n 4 momentti asetuksessa 480/2009 seuraavasti:

2 §

Pääministerin toimikaudeksi nimitetty valtiosihteeri johtaa ja valvoo kanslian toimintaa. Alivaltiosihteeri avustaa pääministerin toimikaudeksi nimitettyä valtiosihteeriä ja suorittaa ne tehtävät, jotka pääministeri ja kanslian toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätty ministeri toimialansa asioissa osoittavat.

5 §

Valmiusosaston toimintaa johtaa osastopäällikkö.

Valmiusosastolla on valtioneuvoston turvallisuuspalvelut -yksikkö, jota johtaa valtioneuvoston turvallisuusjohtaja. Valtioneuvoston turvallisuusjohtaja raportoi ministeriöiden valmiuspäällikkökokouksen puheenjohtajana pääministerin toimikaudeksi nimitetylle valtiosihteerille ja pitää tämän tietoisena käsiteltävistä asioista.

Muusta osaston sisäisestä organisaatiosta määrätään tarvittaessa kanslian sisäisessä määräyksessä, jonka alivaltiosihteeri vahvistaa.

9 §

Politiikkapalvelujen johtoryhmän puheenjohtajana on alivaltiosihteeri.


19 §

Tehtävään määrätty virkamies (tilannekuvakoordinaattori) valmistelee yhteistyössä ulkoasiainministeriön, sisäasiainministeriön ja puolustusministeriön nimeämien vastuuhenkilöiden kanssa turvallisuuteen liittyvän yleisen tilannekuvan. Tilannekuvan kokoamista ja raporttien laadintaa johtaa pääministerin toimikaudeksi nimitetty valtiosihteeri yhteistoiminnassa mainittujen ministeriöiden kansliapäälliköiden tai heidän määräämiensä virkamiesten kanssa (seurantaryhmä). Tilannekuvakoordinaattori vastaa reaaliaikaisesta tilannekuvasta ja johtaa valtioneuvoston tilannekeskusta apunaan erityisasiantuntija.

29 §

Pääministeri ratkaisee vähintään vaativuusluokkaan 17 kuuluvan virkamiehen nimittämisen, jollei toisin säädetä.

Alivaltiosihteeri ratkaisee vaativuusluokkaan 10–16 kuuluvan virkamiehen nimittämisen sekä nimittämisen alle vuoden kestävään muuhun kuin erityisavustajan määräaikaiseen virkasuhteeseen, kun vastaavaan virkaan nimittää pääministeri.

Hallinto- ja palveluosaston johtaja ratkaisee enintään vaativuusluokkaan 9 kuuluvan virkamiehen nimittämisen sekä toimeksiantoja ja muita vastaavia suorituksia koskevat palkkiot.

Viran nimen muuttamisesta on soveltuvin osin voimassa mitä säädetään virkaan nimittämisestä.

Virkamiehen tehtävään määräämisen ratkaisee pääministeri, ellei toisin säädetä.

32 §

Hallintoyksikön johtaja antaa muut virkamatkamääräykset kanslian määrärahoista maksettaville matkoille. Hallintoyksikön johtaja antaa matkamääräykset myös pääministerin työvierailujen valtuuskuntien jäsenille. Hallintoyksikön johtaja myöntää luvan virka-auton käyttöön sekä luvan oman auton käyttöön virkamatkoilla.

34 §

Hallintoyksikön johtaja ratkaisee sen lisäksi mitä muualla säädetään asiat, jotka koskevat:

1) ministeriölle kirjanpitoyksikkönä kuuluvia tehtäviä, jos ne eivät säädösten mukaan kuulu muulle virkamiehelle,


37 §

Valtioneuvoston edustustiloja ovat valtioneuvoston juhlahuoneisto, Säätytalo, Kesäranta ja Königstedtin kartano. Kesäranta voi toimia myös pääministerin virka-asuntona.


Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä heinäkuuta 2011.

  Helsingissä 7 päivänä heinäkuuta 2011

Pääministerin sijainen, ministeri
Jutta Urpilainen

Erityisasiantuntija
Valtteri Nieminen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.