639/2011

Säädöstä oikaistu.

Annettu Helsingissä 16 päivänä kesäkuuta 2011

Sisäasiainministeriön asetus rajavartiolaitokseen palvelussuhteessa olevan virkamiehen ulkomaanedustuksen korvauksista annetun sisäasiainministeriön asetuksen muuttamisesta

Sisäasiainministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan rajavartiolaitokseen palvelussuhteessa olevan virkamiehen ulkomaanedustuksen korvauksista annetun sisäasiainministeriön asetuksen (776/2008) 3-6, 10, 12 ja 14-17 § sekä

lisätään asetukseen uusi 13 a § seuraavasti:

3 §
Paikalliskorotus

Paikalliskorotuksen perusarvo on liitteessä. Asemapaikkojen kalleuskertoimiin sovelletaan, mitä ulkomaanedustuksen korvauksista annetussa ulkoasiainministeriön asetuksessa (1048/2010) säädetään.

4 §
Puoliso- ja lapsikorotus

Paikalliskorotuksen puolisokorotus on 24 prosenttia ja lapsikorotus 7 prosenttia diplomaattisen edustuston päällikön (vaativuustaso 1-3) paikalliskorotuksesta.

5 §
Paikallis-, puoliso- ja lapsikorotuksen maksaminen

Puolisokorotus maksetaan siitä lukien, kun puoliso on virkamiehen toimikauden alkaessa tai sen jälkeen saapunut asemapaikalle.

Jos puoliso muuttaa pois asemapaikalta tai puolisot muuttavat asumaan erilleen, lopetetaan puolisokorotuksen maksaminen muuttoa seuraavan kalenterikuukauden alusta.

Paikalliskorotus maksetaan kultakin kalenterikuukaudelta sen 15 päivänä. Jos paikalliskorotus maksetaan vajaalta kalenterikuukaudelta, lasketaan kalenteripäivän paikalliskorotus jakamalla kuukauden paikalliskorotus kyseisen kuukauden kalenteripäivien lukumäärällä.

6 §
Varustautumiskorvaus

Varustautumiskorvauksen määrä on liitteessä. Korvausta maksetaan tästä määrästä:

1) 100 prosenttia, jos virkamies määrätään ulkomaanedustukseen ensimmäisen kerran tai edellisestä korvaukseen oikeuttaneesta siirtopäivästä on kulunut vähintään kymmenen vuotta;

2) 90 prosenttia, jos edellisestä korvaukseen oikeuttaneesta siirtopäivästä on kulunut vähintään yhdeksän vuotta;

3) 80 prosenttia, jos edellisestä korvaukseen oikeuttaneesta siirtopäivästä on kulunut vähintään kahdeksan vuotta;

4) 70 prosenttia, jos edellisestä korvaukseen oikeuttaneesta siirtopäivästä on kulunut vähintään seitsemän vuotta;

5) 60 prosenttia, jos edellisestä korvaukseen oikeuttaneesta siirtopäivästä on kulunut vähintään kuusi vuotta;

6) 50 prosenttia, jos edellisestä korvaukseen oikeuttaneesta siirtopäivästä on kulunut vähintään viisi vuotta;

7) 40 prosenttia, jos edellisestä korvaukseen oikeuttaneesta siirtopäivästä on kulunut vähintään neljä vuotta;

8) 30 prosenttia, jos edellisestä korvaukseen oikeuttaneesta siirtopäivästä on kulunut vähintään kolme vuotta.

Edellä 1 momentissa säädettyä korvausta korotetaan 20 prosentilla, jos puoliso seuraa mukana, ja 10 prosentilla jokaisesta mukana seuraavasta lapsesta. Korotus maksetaan, jos perheenjäsen muuttaa virkamiehen asemapaikalle kuuden kuukauden kuluessa virkamiehen toimikauden alkamisesta ja asuu samassa taloudessa virkamiehen kanssa vähintään 11 kuukautta.

10 §
Asuntokorvaus

Asuntokorvauksena maksetaan asunnon vuokra, lämmitys-, vesi-, kaasu- ja sähkömaksut, autopaikan maksu sekä muut virkamiehen asumiseen välittömästi liittyvät välttämättömät kohtuulliset kustannukset.

Asuntokorvauksena maksetaan myös asunnon vaihdosta johtuvat muuttokustannukset.

12 §
Koulutuskorvaus

Koulutuskorvauksena maksetaan koulun kirjoittautumis-, lukukausi-, oppilasvakuutus- ja koulukuljetusmaksut sekä muut välttämättömät kustannukset.

Lisäksi maksetaan kouluruokailun kulut, jos ne eivät sisälly lukukausimaksuun, kuitenkin enintään 1000 euroa lukuvuodelta kutakin lasta kohden. Jos lapsi ei osallistu kouluruokailuun, maksetaan ruokailukustannusten tukena 500 euroa lukuvuodelta. Jos korvauksella katetaan vain osa lukuvuotta, sen suuruus on vastaava osa koko lukuvuoden korvauksesta.

Perusopetuksessa tarvittavan oppimateriaalin hankintaa varten virkamiehelle maksetaan kutakin lasta kohden 350 euroa lukuvuodessa, jos oppimateriaalikustannukset eivät sisälly lukukausimaksuun.

Lukio- tai ammatillisesta perusopetuksesta aiheutuvat kustannukset maksetaan, jos lapsi ei ole suorittanut suomalaisen koulujärjestelmän mukaista lukion tai ammatillisen oppilaitoksen oppimäärää. Virkamiehen omavastuuosuus on kuitenkin 350 euroa lukuvuodessa kutakin lasta kohden, jos oppikirjat sisältyvät oppilaitoksen lukukausimaksuun.

13 a §
Päivähoitokorvaus

Päivähoitokorvauksena maksetaan päivähoitopaikan perimät hoitomaksut ja vastaavat välttämättömät maksut korvauksen enimmäismäärään asti siltä osin kuin ne ylittävät omavastuuosuuden.

Kolme vuotta täyttäneen lapsen päivähoitokorvauksen omavastuuosuus on 2 500 euroa vuodessa ja omavastuuosuuden ylittävä enimmäismäärä 7 500 euroa vuodessa hoidon aloittamisesta lukien.

Alle kolmevuotiaan lapsen päivähoitokorvauksen omavastuuosuus on 1 250 euroa vuodessa ja omavastuuosuuden ylittävä enimmäismäärä 3 750 euroa vuodessa hoidon aloittamisesta lukien. Korvausta ei kuitenkaan makseta alle kolmevuotiaan lapsen päivähoidosta, jos virkamiehellä tai puolisolla on oikeus saada kyseisen lapsen osalta lasten kotihoidon tukea.

Lapsen muuttaessa pois asemapaikalta tai siirtyessä koulutuskorvauksen piiriin omavastuuosuus ja korvauksen enimmäismäärä kyseiseltä jaksolta lasketaan suhteellisesti vastaavalta osalta vuosittaisesta määrästä.

14 §
Muuttomatkakorvaus

Euroopan alueella muuttomatkasta voidaan maksaa korvaus oman kulkuneuvon käyttämisen perusteella, vaikka se ei olisikaan edullisin matkan tekotapa. Muilta osin virkamiehen ja perheenjäsenten muuttomatkakorvaus maksetaan valtion matkustussäännön mukaisesti. Yli 20 tuntia kestävällä lentomatkalla on lisäksi oikeus majoituskustannusten korvaukseen yhdestä yöpymisestä matkan aikana.

15 §
Kotilomamatkakorvaus

Kotilomamatkakorvaus maksetaan yhdestä edestakaisesta matkasta kutakin täyttä vuoden ajanjaksoa kohden toimikauden alkamisesta sekä lisäksi yhdestä matkasta, jos toimikauden pituus ylittää vuoden ajanjaksot vähintään yhdeksällä kuukaudella. Peräkkäiset toimikaudet eri edustustoissa lasketaan yhteen.

Korvauksena maksetaan matkustamiskustannukset edestakaisesta matkasta Helsinkiin soveltuvin osin valtion matkustussäännön mukaisesti, ei kuitenkaan paikallisia matkustamiskustannuksia. Yli 20 tuntia kestävällä lentomatkalla on lisäksi oikeus majoituskustannusten korvaukseen yhdestä yöpymisestä matkan aikana.

16 §
Tapaamismatkakorvaus

Tapaamismatkakorvaus maksetaan enintään kahdesta edestakaisesta tapaamismatkasta kutakin täyttä vuoden ajanjaksoa kohden toimikauden alkamisesta. Peräkkäiset toimikaudet eri edustustoissa lasketaan yhteen.

Tapaamismatkakorvauksena maksetaan matkustamiskustannukset soveltuvin osin valtion matkustussäännön mukaisesti, ei kuitenkaan paikallisia matkustamiskustannuksia. Yli 20 tuntia kestävällä lentomatkalla on lisäksi oikeus majoituskustannusten korvaukseen yhdestä yöpymisestä matkan aikana.

17 §
Hautajaismatkakorvaus

Hautajaismatkakorvauksena maksetaan matkustamiskustannukset edestakaisesta matkasta Helsinkiin soveltuvin osin valtion matkustussäännön mukaisesti, ei kuitenkaan paikallisia matkustamiskustannuksia. Yli 20 tuntia kestävällä lentomatkalla on lisäksi oikeus majoituskustannusten korvaukseen yhdestä yöpymisestä matkan aikana.

Matkasta muualle kuin Helsinkiin korvaus maksetaan vastaavasti, kuitenkin enintään sen suuruisena, mitä matkasta Helsinkiin olisi maksettu.


 Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2011.

Asetusta sovelletaan myös ennen sen voimaantuloa alkaneisiin ulkomaanpalvelussuhteisiin.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

  Helsingissä 16 päivänä kesäkuuta 2011

Sisäasiainministeri
Anne Holmlund

Lainsäädäntöneuvos
Jaana Heikkinen

Liite

PAIKALLISKOROTUKSEN PERUSARVO

Paikalliskorotuksen perusarvo on 18 000 euroa vuodessa.

VARUSTAUTUMISKORVAUKSEN MÄÄRÄ

Varustautumiskorvaus on 6 350 euroa.

MUUTTOKORVAUSMÄÄRÄT

Asemapaikka Muuttokorvaus euroa Korotus euroa mukana seuraavasta puolisosta ja jokaisesta lapsesta
Moskova 7 509 880
New Delhi 7 509 880
Peking 7 509 880
Pietari 5 667 672
Riika 4 109 466
Tallinna 4 109 466

OLOSUHDEKORVAUS

Asemapaikka Euroa kuukaudessa
Moskova 240
New Delhi 540
Peking 360
Pietari 180

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.