630/2011

Annettu Helsingissä 9 päivänä kesäkuuta 2011

Valtioneuvoston asetus valtion virkaehtosopimusasetuksen 10 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiovarainministeriön esittelystä,

muutetaan valtion virkaehtosopimusasetuksen (1203/1987) 10 §:n 4 momentti, sellaisena kuin se on asetuksissa 497/1996, 1033/1997, 731/1998, 481/2001, 960/2003, 349/2005, 985/2006, 1270/2006, 505/2007, 972/2008 ja 258/2010, seuraavasti:

10 §
Työnantajavirkamiehet

Alla mainittujen virastojen ja laitosten työnantajavirkoja ovat lisäksi seuraavat:

1) valtioneuvoston kanslia: yksikön johtaja sekä henkilöstöasioita valmisteleva ja esittelevä henkilöstösihteeri;

2) oikeuskanslerinvirasto: apulaisoikeuskansleri, kansliapäällikkö, esittelijäneuvos osastopäällikkönä ja henkilöstösihteeri;

3) ulkoasiainministeriö: osastopäällikön ja sitä vastaavaan tehtävään määrätty virkamies, henkilöstöjohtajan, henkilöstösuunnittelupäällikön ja henkilöstöpalvelupäällikön tehtävään määrätty virkamies sekä henkilöstöhallintoasioita käsittelevä virkamies;

4) ulkomaanedustus: edustuston päällikön tehtävään määrätty virkamies;

5) oikeusministeriö: oikeushallinto-osaston apulaisosastopäällikkö, oikeusapu- ja ulosottoyksikön päällikkönä toimiva hallitusneuvos sekä suunnittelupäällikkö, lainvalmisteluosaston yksityisoikeuden valmistelusta vastaava apulaisosastopäällikkö, kriminaalipoliittisen osaston apulaisosastopäällikkö, yleis- ja henkilöstöhallinnosta vastaava hallitusneuvos ja näissä tehtävissä työskentelevä hallitussihteeri sekä syyttäjälaitoksen henkilöstöasioita käsittelevä neuvotteleva virkamies;

6) Oikeushallinnon tietotekniikkakeskus: hallintopäällikkö;

7) ylimmät tuomioistuimet: kansliapäällikkö;

8) hovioikeudet: presidentti ja kansliapäällikkö;

9) hallinto-oikeudet: hallinto-oikeuden ylituomari;

10) erityistuomioistuimet: työtuomioistuimen presidentti, markkinaoikeuden ylituomari sekä vakuutusoikeuden ylituomari ja kansliapäällikkö;

11) käräjäoikeudet: viraston päällikkönä toimiva laamanni sekä hallintojohtaja, hallintopäällikkö ja sihteeri;

12) Valtakunnansyyttäjänvirasto: apulaisvaltakunnansyyttäjä, hallintoyksikön päällikkönä toimiva valtionsyyttäjä ja henkilöstöasioita käsittelevä valtionsyyttäjä;

13) valtion oikeusaputoimistot: oikeusaputoimen johtaja;

14) ulosottovirastot: Helsingin ulosottoviraston johtava kihlakunnanvouti;

15) kuluttajariitalautakunta: pääsihteeri;

16) Rikosseuraamuslaitos: keskushallintoyksikön ylijohtaja, hallintojohtaja, oikeudellisen yksikön johtaja ja kehitysjohtaja, rikosseuraamusalueen aluejohtaja, henkilöstöpäällikkö ja Helsingin, Riihimäen, Sukevan ja Turun vankilan johtaja sekä Valtakunnallisen terveydenhuoltoyksikön johtava ylilääkäri ja psykiatrisen vankisairaalan ylilääkäri;

17) Rikosseuraamusalan koulutuskeskus: koulutuskeskuksen johtaja;

18) sisäasiainministeriö: hallintojohtaja, talousjohtaja, poliisijohtaja, pelastusosaston apulaisosastopäällikkö, poliisiosaston, pelastusosaston ja maahanmuutto-osaston hallintoasioita käsittelevän yksikön päällikkö sekä poliisiosaston henkilöstöhallintoasioita käsittelevät hallitusneuvokset;

19) Hallinnon tietotekniikkakeskus: resurssijohtaja ja henkilöstöpäällikkö;

20) Maahanmuuttovirasto: hallintoyksikön johtaja;

21) keskusrikospoliisi: apulaispäällikkö;

22) suojelupoliisi: apulaispäällikkö;

23) liikkuva poliisi: apulaispäällikkö;

24) Poliisiammattikorkeakoulu: rehtori;

25) pelastustoimi: Pelastusopiston rehtori ja hallintopäällikkö;

26) Hätäkeskuslaitos: hallintojohtaja ja henkilöstöpäällikkö;

27) Rajavartiolaitos: Rajavartiolaitoksen päällikkö, Rajavartiolaitoksen apulaispäällikkö ja hallitusneuvos sekä Rajavartiolaitoksen esikunnan osastopäällikön, henkilöstöosaston sekä raja- ja meriosaston apulaisosastopäällikön, vartioston komentajan, koulun johtajan ja vartiolentolaivueen komentajan tehtävässä oleva upseeri sekä henkilöstöosaston neuvottelupäällikkö, ylitarkastaja ja palvelussuhdeasioita käsittelevä upseeri;

28) Puolustusvoimat: puolustusvoimain komentaja, pääesikunnan päällikkö, kenraali, amiraali, puolustusvoimien asessori, maa-, meri- ja ilmavoimien henkilöstöpäällikön tehtävässä oleva upseeri, joukko-osaston komentajan tehtävässä oleva upseeri, sotilaslaitoksen sekä sitä vastaavan hallintoyksikön johtajan tai päällikön tehtävässä oleva virkamies, pääesikunnan henkilöstöosaston osastopäällikön ja apulaisosastopäällikön tehtävässä oleva upseeri, toimistopäällikkö, sotilaslakimies ja ylitarkastaja;

29) valtiovarainministeriö: apulaisosastopäällikkö, hallinnon kehittämisosaston henkilöstöasioita käsittelevät hallitusneuvos ja neuvotteleva virkamies, henkilöstöasioita valmisteleva ja esittelevä henkilöstösihteeri, henkilöstöosaston virkamiehet sekä valtion työnantajatoiminnan viestinnästä vastaava tiedottaja;

30) maistraatit: Helsingin, Espoon, Vantaan, Turun seudun, Tampereen, Satakunnan, Keski-Suomen, Pohjois-Savon, Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin maistraatin päällikkö;

31) Valtion taloudellinen tutkimuskeskus: tutkimusjohtaja, hallintojohtaja ja henkilöstöasioita käsittelevä lakimies;

32) Valtiokonttori: välittömästi pääjohtajan alainen toimialajohtaja ja yksikönjohtaja;

33) Verohallinto: yksikön ja toimintayksikön päällikön virka sekä ne hallintoyksikön ylitarkastajan ja sitä ylemmät virat, joiden haltijoiden pääasiallisena tehtävänä on valtion henkilöstöhallintoasioiden käsitteleminen;

34) tullilaitos: tullihallituksen tietohallintojohtaja, tullilaboratorion johtaja ja eteläisen tullipiirin hallintopäällikkö;

35) Tilastokeskus: toimintayksiköiden johtajina toimivien virat, hallintopäällikkö ja henkilöstöasioista vastaava lakimies;

36) Väestörekisterikeskus: hallinnollisen yksikön johtajana toimiva virkamies ja henkilöstöasioista vastaava virkamies;

37) aluehallintovirasto: vastuualueen johtaja, hallintopalvelujen vastuuyksikön johtaja, henkilöstöpäällikkö, Itä-Suomen aluehallintoviraston työnantaja- ja henkilöstöpolitiikkayksikön päällikkö ja maistraattien ohjaus- ja kehittämisyksikön päällikkö sekä Etelä-Suomen aluehallintoviraston talouspäällikkö;

38) Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus: välittömästi toimitusjohtajan alaisuudessa toimivan tulosalueen johtaja sekä henkilöstöpäällikkö;

39) opetus- ja kulttuuriministeriö: koulutus- ja tiedepolitiikan osaston henkilöstöhallintoasioita käsittelevä ylitarkastaja ja hallitusneuvos sekä kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopolitiikan osaston kehittämisyksikön päällikkö ja henkilöstöhallintoasioita käsittelevä hallitusneuvos;

40) ylioppilastutkintolautakunta: päätoiminen sihteeri;

41) Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus: apulaisjohtaja;

42) arkistolaitos: maakunta-arkistonjohtaja;

43) Suomen Akatemia ja tieteen tukeminen sekä taiteen tukeminen: ylijohtaja, tutkimus ja ylijohtaja, hallinto ja hallintoyksikön johtaja sekä taiteen keskustoimikunnan pääsihteeri ja puheenjohtaja;

44) Valtion taidemuseo: hallintojohtaja, museonjohtaja ja keskusarkistonjohtaja;

45) Museovirasto: osastonjohtaja, hallintojohtaja, ylitarkastaja ja lakimies;

46) Suomenlinnan hoitokunta: suunnittelupäällikkö;

47) Kansallinen audiovisuaalinen arkisto: apulaisjohtaja ja hallintopäällikkö;

48) Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus: palveluryhmän johtaja

49) Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos: tutkimusjohtaja, vesiviljelyjohtaja, palvelujohtaja ja apulaisjohtaja;

50) Maanmittauslaitos: valtakunnallisen tuotanto- ja palveluyksikön päälliköksi määrätty virkamies;

51) Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus: tutkimusjohtaja, kehitysjohtaja, tutkimusyksikön johtaja, palveluyksikön johtaja, hallintopäällikkö ja henkilöstöpäällikkö;

52) Metsäntutkimuslaitos: tutkimusjohtaja, palvelujohtaja, hallintojohtaja, henkilöstöpäällikkö, lakimies ja aluejohtaja;

53) maaseutuelinkeinojen valituslautakunta: puheenjohtaja;

54) Geodeettinen laitos: hallintojohtaja;

55) liikenne- ja viestintäministeriö: apulaisosastopäällikkö, yksikön päälliköksi määrätty virkamies ja henkilöstöasioista vastaava vanhempi hallitussihteeri;

56) Viestintävirasto: tulosalueen päälliköksi määrätty virkamies, kehitysjohtaja ja hallintopäällikkö;

57) Ilmatieteen laitos: tulosalueen päällikkö, hallinnollisen yksikön päällikkö ja alueellisen toimintayksikön päällikkö;

58) elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus: vastuualueen johtaja ja hallintojohtaja;

59) Kuluttajavirasto: hallintopalveluista vastaava johdon jäsen;

60) Kuluttajatutkimuskeskus: kehitysjohtaja;

61) Kilpailuvirasto: johtaja, kilpailuasiainneuvos apulaisjohtajana ja hallintopäällikkö;

62) Turvallisuus- ja kemikaalivirasto: johtaja;

63) Mittatekniikan keskus: hallintopalveluista vastaavan yksikön päällikkö;

64) Geologian tutkimuskeskus: hallintojohtaja, ohjelmajohtaja, yksikön johtaja, henkilöstöpäällikkö ja HR-kehittämispäällikkö;

65) Teknologian tutkimuskeskus VTT: ylijohtaja, hallintojohtaja, tutkimusjohtaja, henkilöstöpäällikkö ja tietopalvelupäällikkö;

66) Tekes – teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus: johtaja, henkilöstöpalvelut -yksikön päällikkö ja palvelussuhdeasioita käsittelevä virkamies;

67) Matkailun edistämiskeskus: hallintojohtaja;

68) sosiaali- ja terveysministeriö: hallinto-osaston henkilöstösuunnittelija sekä työsuojeluosaston aluehallintovirastojen työsuojelun vastuualueista vastaavan tulosryhmän päällikkö ja niiden henkilöstöasioita käsittelevä ylitarkastaja;

69) työttömyysturvan muutoksenhakulautakunta: toimistopäällikkö;

70) sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunta: puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja;

71) Säteilyturvakeskus: johtaja, tutkimusjohtaja, apulaisjohtaja, henkilöstöpäällikkö ja lakimies;

72) Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus: osastopäällikkö, hallintojohtaja ja hallintopalvelupäällikkö;

73) Terveyden ja hyvinvoinnin laitos: ylijohtaja, hallintojohtaja, strategiajohtaja, henkilöstöpäällikkö ja henkilöstöasioita hoitava lakimies;

74) työneuvosto: korkeampipalkkainen sihteeri;

75) ympäristöministeriö: yksikön päällikkö ja talousjohtaja;

76) Suomen ympäristökeskus: välittömästi pääjohtajan alaisen toimintayksikön päällikkö, henkilöstöpäällikkö sekä henkilöstöasioita käsittelevä hallinto-osaston johtava lakimies ja lakimies;

77) Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus: johtaja, hallintojohtaja ja henkilöstöasioista vastaava ylitarkastaja.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2011.

  Helsingissä 9 päivänä kesäkuuta 2011

Hallinto- ja kuntaministeri
Tapani Tölli

Neuvotteleva virkamies
Riitta Bäck

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.