613/2011

Annettu Helsingissä 10 päivänä kesäkuuta 2011

Sisäasiainministeriön asetus poliisin suoritteiden maksullisuudesta vuosina 2010 ja 2011 annetun sisäasiainministeriön asetuksen muuttamisesta

Sisäasiainministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan poliisin suoritteiden maksullisuudesta vuosina 2010 ja 2011 annetun sisäasiainministeriön asetuksen (1081/2009) liite, sellaisena kuin se on asetuksessa 1173/2010, seuraavasti:


Tämä asetus tulee voimaan 13 päivänä kesäkuuta 2011 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 2011.

Tätä asetusta sovelletaan asiaan, joka on vireillepantu asetuksen tultua voimaan.

  Helsingissä 10 päivänä kesäkuuta 2011

Sisäasiainministeri
Anne Holmlund

Suunnittelujohtaja
Sanna Heikinheimo

Liite

MAKSUTAULUKKO
1. PAIKALLISPOLIISIN SUORITTEET
AJO-OIKEUS JA LIIKENNE
Ajokortit
Ajokortin kaksoiskappale ja muut ajokorttiasetuksen 11 § 3 momentissa tarkoitetut ajokortit (sisältää Liikenteen turvallisuusviraston maksun) 40 €
Ajokorttiluvan myöntäminen; lyhytaikainen ja sitä seuraava luokaltaan vastaava pysyvä ajokortti 60 €
Ajokorttiluvan myöntäminen; uusi lyhytaikainen ajokortti (sisältää Liikenteen turvallisuusviraston maksun) 60 €
Ajokorttiluvan myöntäminen muussa tapauksessa (sisältää Liikenteen turvallisuusviraston maksun) 40 €
Alkolukkoajokortti (sisältää Liikenteen turvallisuusviraston maksun) 47 €
Ammattipätevyys-erityisehdon lisääminen (sisältää Liikenteen turvallisuusviraston maksun) 47 €
Ajokorttilupahakemuksen hylkäävä päätös 32 €
Erityisehtojen muuttaminen tai ajoneuvoluokan muuttaminen (alentaminen) (Liikenteen turvallisuusviraston maksu) 15 €
Kansainvälinen ajokortti 8 €
Tilapäinen ajokortti 31 €
Väliaikainen ajokortti 10 €
Liikenneopettajalupa 21 €
Liikenneopettajaluvan kaksoiskappale 18 €
Ajokorttilain 91 §:n mukainen sopivuuslausunto 18 €
Moottoripyörän harjoituslupa 21 €
Opetuslupa 26 €
Taksinkuljettajan ammattipätevyys
Taksinkuljettajan ajolupa (sisältää Liikenteen turvallisuusviraston maksun) 60 €
Henkilöauton ammattiajoluvan kaksoiskappale 18 €
Tarkastuspassi 20 €
Tien sulkeminen
Lupa tien sulkemiseen (TLA 51 § 1 mom.) 330 €
Päätös tien tilapäisestä sulkemisesta (TLA 51 § 3 mom.) 25 €
Vammaisen pysäköintilupa 26 €
AMPUMA-ASEET (POLIISI)
Ampuma-aseiden ja aseen osien luvat
Hankkimis- ja hallussapitolupa 72 €
Saman lupatyypin samalla kertaa haettu lisälupa 24 €
Poliisihallituksen myöntämän hankkimis-, rinnakkais- tai valmistamisluvan perusteella myönnetty hallussapitolupa 24 €
Saman lupatyypin samalla kertaa haettu lisälupa 20 €
Hankkimislupa tiedostoon merkittävälle aseelle 24 €
Saman lupatyypin samalla kertaa haettu lisälupa 16 €
Hankkimislupa ulkomailla asuvalle 28 €
Saman lupatyypin samalla kertaa haettu lisälupa 20 €
Rinnakkaislupa 24 €
Saman lupatyypin samalla kertaa haettu lisälupa 20 €
Hallussapito- ja rinnakkaisluvan uudistaminen 24 €
Saman lupatyypin samalla kertaa haettu lisälupa 20 €
Hallussapito- ja rinnakkaisluvan kaksoiskappale 24 €
Saman lupatyypin samalla kertaa haettu kaksoiskappale 20 €
Yksityinen valmistamislupa 72 €
Saman lupatyypin samalla kertaa haettu lisälupa 24 €
Yksityinen valmistamislupa tiedostoon merkittävälle aseelle 21 €
Saman lupatyypin samalla kertaa haettu lisälupa 18 €
Kaasusumutinlupa 27 €
Kaasusumutinluvan kaksoiskappale 19 €
Aseenkäsittelylupa 36 €
Aseenkäsittelyluvan kaksoiskappale 36 €
Ilmoitus aseen osasta 21 €
Ilmoitus hallussapitoluvan siirrosta tiedostoon 1 €/ase vähintään 10 €
Ennen 1.3.2002 myönnettyjen hallussapitolupien siirto yhteisölle ja säätiölle 47 €/1—10 asetta
Ennen 1.3.2002 myönnettyjen hallussapitolupien siirto yhteisön ja säätiön tiedostoon 35 €/1—10 asetta
Ampuma-asekouluttajaksi hyväksyminen 79 €
Ampuma-asekouluttajaksi hyväksymisen muutos 26 €
Ampuma-asekouluttajakoulutus 29 €
Ampumatarvikeluvat
Ampumatarvikelupa 28 €
Samalla kertaa haettu ampumatarvikeluvan lisäkortti 18 €
Lupa patruunoiden ja erityisen vaarallisten ammusten keräilyyn 38 €
Asevastaavan hyväksyntä
Asevastaavan hyväksyntä 27 €
Asevastaavan hyväksynnän kaksoiskappale 22 €
Deaktivoitu ase
Deaktivoidun aseen tarkastaminen (sisältää todistuksen) 19 €
Säilytystilojen tarkastus
Uuden ase-elinkeinonharjoittajan säilytystilojen tarkastus (ampuma-aselaki 20 § 3 mom.) 78 €
Muu säilytystilojen tarkastus 63 €
Yksityinen siirto ja tuonti
Yksityinen ennakkosuostumus 21 €
Yksityinen siirtolupa 24 €
Euroopan ampuma-asepassi 60 €
Euroopan ampuma-asepassin muuttaminen tai voimassaoloajan pidentäminen 28 €
Yksityinen tuontilupa 27 €
Suostumus 21 €
ARPAJAISET JA RAHANKERÄYKSET
Arvauskilpailut
Arvauskilpailun toimeenpanoa koskeva ilmoitus 21 €
Arvauskilpailun toimeenpanoa koskeva muutos 19 €
Voittajan ilmoittamisesta poikkeamiseen annettava lupa (erillinen päätös) 19 €
Eräitä peliautomaatteja ja pelilaitteita koskeva lupa (Arpajaislaki 56 §) 28 €
Pelikasinon tarkastuskäynti 304 €
Rahankeräys
Rahankeräyslupa 48 €
Rahankeräysluvan muutos 19 €
Tavara-arpajaiset
Tavara-arpajaislupa 55 €
Tavara-arpajaisluvan muutos 23 €
Arvonnan tuloksen ilmoittamisesta poikkeamiseen annettava lupa (erillinen päätös) 26 €
Tavaravoittoautomaatti
Tavaravoittoautomaattilupa 30 €
Tavaravoittoautomaattiluvan muutos 19 €
MATKUSTUSASIAKIRJAT, HENKILÖLLISYYTTÄ OSOITTAVAT ASIAKIRJAT JA HENKILÖN TUNNISTAMINEN
Henkilökortti
Henkilökortti (sisältää Väestörekisterikeskukselle kuuluvan maksun) 51 €
Alaikäisen henkilökortti 30 €
Väliaikainen henkilökortti 30 €
Lukkiintuneen kortin avaamispyyntö (lisäksi Väestörekisterikeskuksen maksu 10 € PUK-koodin sisältävän kirjeen tilauksesta) 10 €
Hylkäävä päätös 28 €
Henkilön tunnistaminen (väestötietolaki (661/2009) 66 ja 67 §, Sähköinen tunnistuslaki (617/2009) 17 §) 19 €
Passi
Passi (sisältää Väestörekisterikeskuksen maksun) 53 €
Passi Suomen sotiin osallistuneelle (sisältää Väestörekisterikeskuksen maksun) 26 €
Tilapäinen passi (sisältää Väestörekisterikeskuksen maksun) 53 €
Pikapassi (sisältää Väestörekisterikeskuksen maksun) 63 €
Express-passi (sisältää Väestörekisterikeskuksen maksun) 82 €
Väliaikainen passi 80 €
Merimiespassi 58 €
Hylkäävä päätös 48 €
TURVA-ALA (POLIISI)
Järjestyksenvalvojat
Järjestyksenvalvojakoe 115 €
Järjestyksenvalvojaksi hyväksyminen 32 €
Järjestyksenvalvojakortin kaksoiskappale 25 €
Järjestyksenvalvojaksi hyväksyminen yksittäiseen tilaisuuteen /henkilö 15 €
Järjestyksenvalvojien asettaminen 159 €
Järjestyksenvalvojista annetun lain 25 §:n mukainen sopivuuslausunto 18 €
Turvasuojaajat
Turvasuojaajaksi hyväksyminen 36 €
Turvasuojaajaksi hyväksymisen muuttaminen 32 €
Turvasuojaajakortin kaksoiskappale 29 €
Turvatarkastus
Turvatarkastustoimenpiteen suorittajaksi hyväksyminen (tuomioistuin, lentoliikenne, alus ja satamarakenne) 54 €
Turvallisuusselvitys
Suppea turvallisuusselvitys 41 €
Vartijat
Vartijaksi hyväksyminen 35 €
Vartijaksi hyväksymisen muuttaminen 29 €
Vartijakortin kaksoiskappale 27 €
Väliaikaiseksi vartijaksi hyväksyminen 25 €
Väliaikaiseksi vartijaksi hyväksymisen muuttaminen 23 €
Väliaikaisen vartijakortin kaksoiskappale 20 €
Voimankäyttökoulutuksen suoritustietojen merkitseminen väliaikaiselle vartijakortille 15 €
Yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain 59 §:n mukainen sopivuuslausunto 18 €
ULKOMAALAISLUVAT
Muukalaispassi
Muukalaispassin myöntäminen (sisältää Väestörekisterikeskuksen maksun) 53 €
Hylkäävä päätös 48 €
Oleskelulupa
Oleskelulupapäätös 120 €
Opiskelijat, alaikäiset 80 €
Unionin kansalaisen ja hänen perheenjäsenensä tai muun omaisen pysyvä oleskelukorttipäätös 52 €
Unionin kansalaisen ei unionin kansalaisen perheenjäsenen tai muun omaisen oleskelukorttipäätös 52 €
Unionin kansalaisen ja rinnastettavan oleskeluoikeuden rekisteröinti 47 €
Oleskeluluvan siirtäminen toiseen matkustusasiakirjaan 47 €
Lupapäätös (muut kuin edellä mainitut) 120 €
Pakolaisen matkustusasiakirja
Pakolaisen matkustusasiakirjan myöntäminen (sisältää Väestörekisterikeskuksen maksun) 53 €
Hylkäävä päätös 48 €
Viisumi
Viisumin jatkaminen 30 €
YLEISÖTILAISUUDET JA ILMOITUKSET
Yleisötilaisuudet
Yleisötilaisuutta koskevan ilmoituksen käsittely 20 €
Ilotulitusnäytöksen järjestämistä koskevan ilmoituksen käsittely 20 €
Ilmoitukset
Majoitus- ja ravitsemistoiminnasta annetun lain 4 §:n mukaisen ilmoituksen käsittely 27 €
Alkoholilain 59 §:ssä tarkoitetun ilmoituksen käsittely 10 €
2. POLIISIHALLITUKSEN SUORITTEET
Ampuma-aseisiin liittyvät suoritteet
Ampuma-aseiden tarkastus, hintaryhmä A (tarkastukset suoritetaan Poliisihallituksen toimitiloissa) 17 €/ase
Ampuma-aseiden tarkastus, hintaryhmä B (tarkastukset suoritetaan asiakkaan tiloissa ja asiakkaan välineillä ja asiakas antaa tarkastajan käyttöön tarpeellisen avustavan henkilökunnan. Tarkastettavia aseita on vähintään 30 kpl ja asiakkaalla on hyväksytty laatujärjestelmä) 3 €/ase
Patruunoiden tyyppitarkastus 800 €
Patruunoiden erätarkastus 360 €
Patruunatehtaan valvontatarkastus/kaliiperi 450 €
Patruunatehtaan yleistarkastus 2 700 €
Kaasusumuttimen kaupallinen tuontilupa 55 €
Kaasusumuttimen kaupallinen vientilupa 118 €
Kaasusumuttimen kaupallinen kauttakuljetuslupa 118 €
Kaupallinen ennakkosuostumus 34 €
Kaupallinen tuontilupa 55 €
Kaupallinen siirtolupa 34 €
Määräaikainen kaupallinen siirtolupa 34 €
Määräaikaiseen kaupalliseen siirtolupaan perustuvaa siirtoa koskeva ilmoitus 29 €
Kaupallinen vientilupa 118 €
Kaupallinen kauttakuljetuslupa 118 €
Ampuma-aseen merkintä 10 €/ase
Asealan elinkeino
Asealan elinkeinolupa 342 €
Asealan elinkeinoluvan muutos 171 €
Vastuuhenkilön koe 150 €
Ase-elinkeinonharjoittajalta vuosittain perittävä toimipaikkakohtainen valvontamaksu:
Asealan kaupan harjoittaja 170 €
Asealan kaupan harjoittaja (ainoastaan patruunakauppa) 85 €
Ampuma-aseiden, aseen osien, patruunoiden ja erityisen vaarallisten ammusten valmistaja 170 €
Ampuma-aseiden ja aseen osien korjaamista ja muuntamista harjoittava (ei peritä, jos harjoittaa myös valmistamista samassa toimipaikassa) 85 €
Ampumaradan pitäjä 85 €
Ampuma-aseiden käyttöön kouluttaja 85 €
 Valvontamaksu laskutetaan kunakin vuonna huhtikuun 1 päivän jälkeen. Jos asealan elinkeinonharjoittaja harjoittaa useampia toimintoja, valvontamaksu peritään kalleimman toiminnon mukaan ja muista toiminnoista lisätään puolet kustakin maksusta.
 Valvontamaksua ei peritä, jos luvanhaltija on viimeistään 31 päivänä maaliskuuta ilmoittanut lopettaneensa elinkeinon harjoittamisen. Maksua ei peritä siltä kalenterivuodelta, jolloin asianomaiseen toimintoon on annettu asealan elinkeinolupa.
Asekeräilijä
Asekeräilijäksi hyväksyminen 225 €
Asekeräilijäksi hyväksymistä koskeva muutos 115 €
Päätös asekeräilijän oikeudesta tiedoston pitämiseen 85 €
Erityisen vaarallinen ampuma-ase
Hankkimislupa erityisen vaaralliseen ampuma-aseeseen tai aseen osaan 108 €
Saman lupatyypin samalla kertaa haettu lisälupa 54 €
Yksityinen valmistamislupa erityisen vaarallisen ampuma-aseen tai aseen osa valmistamiseen tai muuntamiseen 108 €
Saman lupatyypin samalla kertaa haettu lisälupa 54 €
Rinnakkaislupa erityisen vaaralliseen ampuma-aseeseen tai aseen osaan 54 €
Saman lupatyypin samalla kertaa haettu lisälupa 28 €
Ampumaradan perustaminen 400 €
Arvauskilpailut
Arvauskilpailujen toimeenpanoa koskeva ilmoitus 21 €
Arvauskilpailujen toimeenpanoa koskeva muutos 19 €
Voittajan ilmoittamisesta poikkeamiseen annettava lupa (erillinen päätös) 19 €
Bingo
Bingolupa 143 €
Bingoluvan muutos 35 €
Pelisääntöjen tai suurimman sallitun pelipanoksen muuttaminen 35 €
Rahankeräys
Rahankeräyslupa 240 €
Rahankeräysluvan muutos 80 €
Tavara-arpajaiset
Tavara-arpajaislupa 240 €
Tavara-arpajaisluvan muutos 80 €
Arvonnan tuloksen ilmoittamisesta poikkeamiseen annettava lupa (erillinen päätös) 30 €
Vartioimisliikelupa
Vartioimisliikelupa 342 €
Vartioimisliikeluvan muuttaminen 171 €
Muutosilmoituksen käsittelymaksu 62 €
Vartioimisliikkeen toimittaman muutosilmoituksen johdosta tehtävä päätös 100 €
Vartioimisliikelupien haltijoilta perittävä toimipaikkakohtainen valvontamaksu:
vartijoiden määrä enintään 5 päätoimipaikka 180 €
toimipaikka 155 €
vartijoiden määrä 6—10 päätoimipaikka 230 €
toimipaikka 210 €
vartijoiden määrä 11—50 päätoimipaikka 300 €
toimipaikka 250 €
vartijoiden määrä 51—200 päätoimipaikka 400 €
toimipaikka 300 €
vartijoiden määrä 201 tai enemmän päätoimipaikka 600 €
toimipaikka 450 €
 Valvontamaksu laskutetaan kunakin vuonna huhtikuun 1 päivän jälkeen.
 Valvontamaksua ei peritä, jos luvanhaltija on viimeistään 31 päivänä maaliskuuta ilmoittanut lopettaneensa elinkeinon harjoittamisen. Maksua ei peritä siltä kalenterivuodelta, jolloin asianomaiseen toimintoon on annettu vartioimisliikelupa.
Vartioimisliikkeen vastaavaksi hoitajaksi hyväksyminen
Vastaavaksi hoitajaksi hyväksyminen 150 €
Vastaavaksi hoitajaksi hyväksymisen muuttaminen 150 €
Vastaavan hoitajan sijaiseksi hyväksyminen 150 €
Vastaavan hoitajan sijaiseksi hyväksymisen muuttaminen 150 €
Väliaikaiseksi vastaavaksi hoitajaksi hyväksyminen 150 €
Väliaikaiseksi vastaavaksi hoitajaksi hyväksymisen muuttaminen 150 €
Järjestyksenvalvojakouluttajat
Järjestyksenvalvojakouluttajaksi hyväksyminen 150 €
Vartijan voimankäyttökouluttajat
Voimankäyttökouluttajaksi hyväksyminen 150 €
Asekouluttajaksi hyväksyminen 150 €
Muut Poliisihallituksen suoritteet
Lupa poliisin tunnuskuvan käyttöön 40 €
Poliisivaltuuksien myöntäminen 84 €
3. POLIISIAMMATTIKORKEAKOULUN SUORITTEET
Valintakoe
Valintakoemaksu 42 €
Tottelevaisuustarkastus
Vartioimistehtävään liittyvä tottelevaisuustarkastus 100 €
Järjestyksenvalvontatehtävään liittyvä tottelevaisuustarkastus 75 €
Tottelevaisuustarkastuksen osan uusiminen 25 €
Voimankäyttökouluttajan koulutus
Voimankäyttökouluttajan koulutus 1 000 €
Asekouluttajakoulutus 2 500 €
Asekouluttajan erikoiskoulutus 1 250 €
Voimankäyttökouluttajan kertauskoulutus 400 €
Asekouluttajan kertauskoulutus 600 €
Asekouluttajan erikoiskoulutuksen kertauskoulutus 600 €
Järjestyksenvalvojakouluttajakoulutus
Järjestyksenvalvojakouluttajan peruskurssi 800 €
Järjestyksenvalvojakouluttajan peruskurssin teoriaosa 400 €
Järjestyksenvalvojakouluttajan kertauskurssi 450 €
Järjestyksenvalvojakouluttajan kertauskurssin teoriaosa 300 €
4. SUOJELUPOLIISIN SUORITTEET
Turvallisuusselvitys
Perusmuotoinen turvallisuusselvitys 90 €
Laaja turvallisuusselvitys 136 €
Yhteisöturvallisuusselvitys
Turvallisuusluokka TLL IV 5 000 €
Turvallisuusluokka TLL III 10 000 €
Turvallisuusluokka TLL II 15 000 €
5. SISÄASIAINMINISTERIÖN POLIISIOSASTON SUORITTEET
Rahapelitoiminta
Rahapelin pelisääntöjen vahvistaminen 670 €
Rahapelin pelisääntöjen muuttaminen 670 €
Sisäasiainministeriön päätös valitusasiassa, jonka korkein hallinto-oikeus on siirtänyt tarkoituksenmukaisuusperusteella hallituksen ratkaistavaksi 168 €
6. MUUT SUORITTEET
Muu hakemuksesta annettava päätös 25 €
Pyynnöstä annettava todistus 18 €
Muu ilmoituksen perusteella tehtävä päätös 43 €
Henkilötietolain 26 §:n mukainen tarkastusoikeus
Tarkastusoikeuden käyttäminen 57 €
Metsästyslain ja asetuksen perusteella annettu lupa
Lupapäätös 20 €

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.