605/2011

Annettu Helsingissä 26 päivänä toukokuuta 2011

Työ- ja elinkeinoministeriön asetus Keskuskauppakamarin tilintarkastuslautakunnan ja kauppakamarin tilintarkastusvaliokunnan maksullisista suoritteista annetun työ- ja elinkeinoministeriön asetuksen muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Työ- ja elinkeinoministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan Keskuskauppakamarin tilintarkastuslautakunnan ja kauppakamarin tilintarkastusvaliokunnan maksullisista suoritteista annetun työ- ja elinkeinoministeriön asetuksen (285/2009) 3 §:n 1 momentin 8 kohta ja väliaikaisesti 2 §:n 1 momentin 16 kohta, 3 §:n 1 momentin 12 kohta ja 5 §,

sellaisena kuin niistä ovat 2 §:n 1 momentin 16 kohta ja 3 §:n 1 momentin 12 kohta asetuksessa 1026/2009, sekä

lisätään väliaikaisesti asetukseen uusi 2 a ja 3 a §, seuraavasti:

2 §
Maksulliset Keskuskauppakamarin tilintarkastuslautakunnan julkisoikeudelliset suoritteet

Valtion maksuperustelain (150/1992) 6 §:ssä tarkoitettuja maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita, joista Keskuskauppakamarin tilintarkastuslautakunta perii kiinteät maksut, ovat:


16) perusmaksu KHT-tilintarkastajan ja KHT-yhteisön laadunvarmistuksesta 70 euroa vuodessa; tämän lisäksi KHT-tilintarkastajalta ja KHT-yhteisöltä peritään vuosittain laadunvarmistuksen valvontamaksu, mikäli KHT-tilintarkastaja tai KHT-yhteisö on valittuna julkisen kaupankäynnin kohteena olevan yhteisön tai luotto- tai vakuutuslaitoksen tilintilintarkastajaksi kyseisen vuoden kesäkuun lopussa; laadunvarmistuksen valvontamaksun suuruudesta säädetään 2 a §:ssä;


2 a §
KHT-tilintarkastajan ja KHT-yhteisön laadunvarmistuksen valvontamaksun suuruus

Edellä 2 §:n 1 momentin 16 kohdassa tarkoitetun laadunvarmistuksen valvontamaksun suuruuden määrittelyperustana käytetään niitä julkisen kaupankäynnin kohteena olevia yhteisöjä sekä luotto- ja vakuutuslaitoksia, joiden tilintarkastajaksi KHT-tilintarkastaja tai KHT-yhteisö on valittuna kyseisen vuoden kesäkuun lopussa. Valvontamaksu määräytyy suhteessa näiden toimeksiantojen määrään siten, että maksua kertyy jokaiselta toimeksiannolta.

Valvontamaksua kertyy seuraavasti, kun tilintarkastusasiakkaan osakkeet tai muut osuudet ovat julkisen kaupankäynnin kohteena kesäkuun lopussa:

1) 7 000 euroa, jos sen markkina-arvo on kesäkuun lopussa yli 1 000 000 000 euroa;

2) 3 000 euroa, jos sen markkina-arvo on kesäkuun lopussa 150 000 000— 1 000 000 000 euroa; tai

3) 1 000 euroa, jos sen markkina-arvo on kesäkuun lopussa alle 150 000 000 euroa.

Kuitenkin, mikäli 1 momentin mukaisen tilintarkastusasiakkaan osakkeet tai muut osuudet eivät ole julkisen kaupankäynnin kohteena kesäkuun lopussa, valvontamaksua kertyy seuraavasti:

1) 7 000 euroa, jos luotto- tai vakuutuslaitoksen tasearvo on ollut viimeisessä vahvistetussa tilinpäätöksessä yli 1 000 000 000 euroa;

2) 1 000 euroa, jos yhteisö on kesäkuun lopussa joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskija, joka ei ole luottolaitos; tai

3) 400 euroa muiden kuin 1-kohdan mukaisten luotto- ja vakuutuslaitosten ja 2 kohdan mukaisten joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskijoiden osalta.

Mikäli 1 momentin mukaisella tilintarkastusasiakkaalla on kyseisen vuoden kesäkuun lopussa valittuna useampi kuin yksi tilintarkastaja, jaetaan 2 tai 3 momentin mukaan kertyvä valvontamaksu perittäväksi yhtä suurin osuuksin kultakin tilintarkastajalta.

3 §
Maksulliset kauppakamarin tilintarkastusvaliokunnan julkisoikeudelliset suoritteet

Valtion maksuperustelain 6 §:ssä tarkoitettuja maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita, joista kauppakamarin tilintarkastusvaliokunta perii kiinteät maksut, ovat:


8) HTM-tilintarkastajan vuosimaksu 530 euroa;


12) perusmaksu HTM-tilintarkastajan ja HTM-yhteisön laadunvarmistuksesta 70 euroa vuodessa; tämän lisäksi HTM-tilintarkastajalta ja HTM-yhteisöltä peritään vuosittain laadunvarmistuksen valvontamaksu, mikäli HTM-tilintarkastaja tai HTM-yhteisö on valittuna julkisen kaupankäynnin kohteena olevan yhteisön tai luotto- tai vakuutuslaitoksen tilintilintarkastajaksi kyseisen vuoden kesäkuun lopussa; valvontamaksun suuruudesta säädetään 3 a §:ssä;


3 a §
HTM-tilintarkastajan ja HTM-yhteisön laadunvarmistuksen valvontamaksun suuruus

Edellä 3 §:n 1 momentin 12 kohdassa tarkoitetun laadunvarmistuksen valvontamaksun suuruuden määrittelyperustana käytetään niitä julkisen kaupankäynnin kohteena olevia yhteisöjä sekä luotto- ja vakuutuslaitoksia, joiden tilintarkastajaksi HTM-tilintarkastaja tai HTM-yhteisö on valittuna kyseisen vuoden kesäkuun lopussa. Valvontamaksu määräytyy suhteessa näiden toimeksiantojen määrään siten, että maksua kertyy jokaiselta toimeksiannolta.

Valvontamaksua kertyy seuraavasti, kun tilintarkastusasiakkaan osakkeet tai muut osuudet ovat julkisen kaupankäynnin kohteena kesäkuun lopussa:

1) 7 000 euroa, jos sen markkina-arvo on kesäkuun lopussa yli 1 000 000 000 euroa;

2) 3 000 euroa, jos sen markkina-arvo on kesäkuun lopussa 150 000 000— 1 000 000 000 euroa; tai

3) 1 000 euroa, jos sen markkina-arvo on kesäkuun lopussa alle 150 000 000 euroa.

Kuitenkin, mikäli 1 momentin mukaisen tilintarkastusasiakkaan osakkeet tai muut osuudet eivät ole julkisen kaupankäynnin kohteena kesäkuun lopussa, valvontamaksua kertyy seuraavasti:

1) 7 000 euroa, jos luotto- tai vakuutuslaitoksen tasearvo on ollut viimeisessä vahvistetussa tilinpäätöksessä yli 1 000 000 000 euroa;

2) 1 000 euroa, jos yhteisö on kesäkuun lopussa joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskija, joka ei ole luottolaitos; tai

3) 400 euroa muiden kuin 1 kohdan mukaisten luotto- ja vakuutuslaitosten ja 2 kohdan mukaisten joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskijoiden osalta.

Mikäli 1 momentin mukaisella tilintarkastusasiakkaalla on kyseisen vuoden kesäkuun lopussa valittuna useampi kuin yksi tilintarkastaja, jaetaan 2 tai 3 momentin mukaan kertyvä valvontamaksu perittäväksi yhtä suurin osuuksin kultakin tilintarkastajalta.

5 §
Maksujen ajankohta

Tämän asetuksen 2 §:n 1 momentin 2 ja 3 kohdassa tarkoitettu osallistumismaksu on maksettava viimeistään kaksi viikkoa ennen tutkintopäivää. Asetuksen 2 §:n 1 momentin 12 ja 13 kohdassa sekä 3 §:n 1 momentin 8 ja 9 kohdassa tarkoitettu vuosimaksu on maksettava kultakin kuluvalta vuodelta maaliskuun loppuun mennessä. Asetuksen 2 §:n 1 momentin 16 kohdassa ja 3 §:n 1 momentin 12 kohdassa tarkoitetut laadunvarmistuksen perusmaksu ja laadunvarmistuksen valvontamaksu on maksettava kultakin kuluvalta vuodelta lokakuun loppuun mennessä.


Tämä asetus tulee voimaan 13 päivänä kesäkuuta 2011 ja sitä sovelletaan ensimmäisen kerran perittäessä maksuja kalenterivuodelta 2011. Asetuksen 2 §:n 1 momentin 16 kohta, 2 a §, 3 §:n 1 momentin 12 kohta, 3 a § sekä 5 § ovat voimassa 31 päivään joulukuuta 2011.

  Helsingissä 26 päivänä toukokuuta 2011

Työministeri
Anni Sinnemäki

Hallitussihteeri
Sari Koivisto

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.