562/2011

Annettu Helsingissä 26 päivänä toukokuuta 2011

Valtioneuvoston asetus eläinten hyvinvoinnin tuen valvonnasta vuosina 2008—2013 annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty maa- ja metsätalousministeriön esittelystä,

muutetaan eläinten hyvinvoinnin tuen valvonnasta vuosina 2008—2013 annetun valtioneuvoston asetuksen (418/2008) 2 §:n 2 kohta, 13 §:n 1 momentti ja 15 §, sellaisena kuin niistä on 13 §:n 1 momentti asetuksessa 1843/2009, sekä

lisätään asetukseen uusi 7 a § seuraavasti:

2 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:


2) osittain rahoitettujen tukien valvonta-asetuksella neuvoston asetuksen (EY) N:o 1698/2005 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä maaseudun kehittämisen tukitoimenpiteitä koskevien tarkastusmenettelyjen ja täydentävien ehtojen täytäntöönpanon osalta annettua komission asetusta (EU) N:o 65/2011;


2 luku

Valvonta

7 a §
Valvonnan laajentaminen

Jos muun valvonnan yhteydessä havaitaan tai elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tietoon muulla tavalla tulee, että tässä asetuksessa tarkoitetun eläinten hyvinvointituen tukiehtoja ei ole noudatettu, valvonta on laajennettava tämän asetuksen mukaiseksi valvonnaksi.

13 §
Nautojen ja sikojen määrä

Seuraamuksista viljelijän ilmoittaman eläinmäärän poiketessa valvonnassa todetusta, säädetään osittain rahoitettujen tukien valvonta-asetuksen 17 artiklassa.


15 §
Valvonnan estäminen

Hakemuksen hylkäämisestä, jos viljelijä tai tämän edustaja estää paikalla tehtävän tarkastuksen, säädetään osittain rahoitettujen tukien valvonta-asetuksen 4 artiklan 6 kohdassa.


Tämä asetus tulee voimaan 31 päivänä toukokuuta 2011.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

Komission asetus (EU) N:o 65/2011 (32011R0065); EUVL L 25, 28.1.2011, s.8

  Helsingissä 26 päivänä toukokuuta 2011

Maa- ja metsätalousministeri
Sirkka-Liisa Anttila

Vanhempi hallitussihteeri
Suvi Ruuska

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.