522/2011

Annettu Helsingissä 19 päivänä toukokuuta 2011

Valtioneuvoston asetus Euroopan unionin kokonaan tai osittain rahoittamien pinta-alaperusteisten tukien valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty maa- ja metsätalousministeriön esittelystä,

kumotaan Euroopan unionin kokonaan tai osittain rahoittamien pinta-alaperusteisten tukien valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen (591/2007) 7 §, sellaisena kuin se on osaksi asetuksessa 463/2010, sekä

muutetaan 2 §:n 5 kohta, 4 §, 5 §:n 1 momentti, 6 ja 10 §, 11 §:n 2 momentti, 12 ja 23 §, sellaisina kuin niistä ovat 4, 6 ja 23 § asetuksessa 1846/2009, 5 §:n 1 momentti, 10 § ja 11 §:n 2 momentti asetuksessa 463/2010 ja 12 § asetuksissa 336/2008 ja 463/2010, seuraavasti:

2 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:


5) osittain rahoitettujen tukien valvonta-asetuksella neuvoston asetuksen (EY) N:o 1698/2005 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä maaseudun kehittämisen tukitoimenpiteitä koskevien tarkastusmenettelyjen ja täydentävien ehtojen täytäntöönpanon osalta annettua komission asetusta (EU) N:o 65/2011;


4 §
Hallinnolliset tarkastukset

Tukihakemuksille tehtävästä hallinnollisesta tarkastuksesta säädetään neuvoston tilatukiasetuksen 20 artiklassa. Tarkastukseen sisältyvät soveltamisasetuksen 28 artiklassa ja osittain rahoitettujen tukien valvonta-asetuksen 11 artiklassa säädetyt ristiintarkastukset.

5 §
Paikalla tehtävä tarkastus

Soveltamisasetuksen 30 artiklan 1 kohdan sekä osittain rahoitettujen tukien valvonta-asetuksen 12 artiklan 1 kohdan perusteella Euroopan unionin tukia hakeneista maatiloista vähintään viisi prosenttia on tarkastettava paikalla tehtävin tarkastuksin.


6 §
Paikalla tehtävän tarkastuksen osa-alueet

Edellä 5 §:n mukaisesti tarkastukseen valittujen maatilojen tarkastuksesta säädetään soveltamisasetuksen 33 artiklassa ja osittain rahoitettujen tukien valvonta-asetuksen 15 artiklassa.

10 §
Valvonnassa käytettävät mittalaitteet

Valvonnassa lohkon pinta-ala on määritettävä karttaohjelmalla digitaalisesta kartta-aineistosta tai GPS-laitteella.

11 §
Mittapoikkeamat

Karttaohjelmalla digitaalisesta kartta-aineistosta mitattaessa lohkon mittapoikkeama voi olla enintään 0,75 metriä kerrottuna lohkon ympärysmitalla. GPS-laitteella mitattaessa lohkon mittapoikkeama voi olla enintään 0,50 metriä kerrottuna lohkon ympärysmitalla.


12 §
Vaatimus tarkemmasta mittauksesta

Jos valvonnassa kasvulohkon pinta-alaa ei ole mitattu GPS-laitteella ja hyväksytty kasvilajiryhmän pinta-ala on yli kolme prosenttia tai yli kaksi hehtaaria pienempi kuin viljelijän ilmoittama pinta-ala, viljelijä voi vaatia uutta mittausta. Uusi mittaus koskee niitä lohkoja, joiden valvonnassa hyväksytty pinta-ala on ollut viljelijän ilmoittamaa pinta-alaa pienempi. Uusi mittaus on suoritettava GPS-laitteella.

Jos viljelijä vaatii 1 momentin mukaista tarkempaa mittausta, vaatimus on esitettävä kahden viikon kuluessa siitä, kun viljelijä on saanut valvontatuloksen tiedoksi.

23 §
Pinta-alavirheistä aiheutuvat seuraamukset

Pinta-alan virheellisestä ilmoittamisesta aiheutuvista seuraamuksista säädetään soveltamisasetuksen IV osastossa. Ympäristötuesta ja luonnonhaittakorvauksesta säädetään lisäksi osittain rahoitettujen tukien valvonta-asetuksen 16 artiklassa.

Pinta-alan ilmoittamatta jättämisen seuraamuksista säädetään soveltamisasetuksen 55 artiklassa ja osittain rahoitettujen tukien valvonta-asetuksen 16 artiklan 1 kohdassa. Ilmoittamattomaan pinta-alaan lasketaan vain kokonaan ilmoittamattomien peruslohkojen pinta-ala. Alle 0,05 hehtaarin peruslohkoja ei lasketa ilmoittamattomaan pinta-alaan.


Tämä asetus tulee voimaan 25 päivänä toukokuuta 2011.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

Neuvoston asetus (EY) N:o 73/2009 (32009R0073); EUVL L 30, 31.1.2009, s. 16
Komission asetus (EY) N:o 1122/2009 (32009R1122); EUVL L 316, 2.12.2009, s. 65
Komission asetus (EU) N:o 65/2011 (32011R0065); EUVL L 25, 28.1.2011, s. 8

  Helsingissä 19 päivänä toukokuuta 2011

Maa- ja metsätalousministeri
Sirkka-Liisa Anttila

Vanhempi hallitussihteeri
Suvi Ruuska

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.