504/2011

Annettu Helsingissä 12 päivänä toukokuuta 2011 

Valtioneuvoston asetus Tekes – teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty työ- ja elinkeinoministeriön esittelystä,

muutetaan Tekes – teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen (1146/2008) 1 §:n 12 kohta, 3, 5 ja 6 §, 9 §:n 1 momentti ja 10 §:n 1 momentti sekä

lisätään 1 §:ään uusi 13 kohta seuraavasti:

1 §
Tehtävät

Tekes – teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskuksesta annetun lain (717/2008) 3 §:ssä säädettyjen tehtävien toteuttamiseksi kehittämiskeskus:


12) huolehtii teknologia- ja innovaatiotoimintaa koskevasta tiedotuksesta;

13) huolehtii muista työ- ja elinkeinoministeriön määräämistä kansainvälisistä tehtävistä.

3 §
Johtokunnan jäsenten palkkio

Työ- ja elinkeinoministeriö vahvistaa johtokunnan jäsenten palkkiot.

5 §
Johtokunnan päätösvalta

Johtokunta päättää:

1) kehittämiskeskuksen talousarvioehdotuksesta, toiminta- ja taloussuunnitelmasta sekä tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksymisestä;

2) varojen myöntämisestä sellaisiin yritysten ja yhteisöjen tutkimus-, kehitys- ja innovaatiohankkeisiin sekä julkisen tutkimuksen hankkeisiin, joissa kehittämiskeskuksen rahoitusosuus on yli 3 000 000 euroa;

3) kansallisista aktivointitoimista, Tekes-ohjelmista ja rahoituksen myöntämisen periaatteista, rahoitukseen liittyvistä toimintalinjoista sekä muista sellaisista kehittämiskeskuksen kannalta merkittävistä asioista, jotka pääjohtaja tai johtokunnan puheenjohtaja haluaa johtokunnan käsiteltäviksi.

Johtokunta voi päättää varojen myöntämisestä myös sellaiseen 1 momentin 3 kohdassa tarkoitettuun hankkeeseen, jossa kehittämiskeskuksen rahoitusosuus ei ylitä 3 000 000 euroa.

6 §
Päätöksenteko johtokunnassa

Johtokunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet muista jäsenistä on läsnä.

Asiat ratkaistaan johtokunnassa pääjohtajan esittelystä yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan tulee päätökseksi mielipide, jota puheenjohtaja on kannattanut.

9 §
Virkojen ja toimien täyttäminen

Välittömästi pääjohtajan alaiset johtavat virkamiehet nimittää kehittämiskeskuksen johtokunta.


10 §
Sijaisten määrääminen

Johtokunta päättää, ketkä kehittämiskeskuksen virkamiehistä toimivat pääjohtajan sijaisina.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2011.

  Helsingissä 12 päivänä toukokuuta 2011

Elinkeinoministeri
Mauri Pekkarinen

Ylitarkastaja
Päivi Marttila

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.