424/2011

Säädöstä oikaistu.

Annettu Helsingissä 5 päivänä toukokuuta 2011 

Valtioneuvoston asetus kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty liikenne- ja viestintäministeriön esittelystä,

muutetaan kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä annetun valtioneuvoston asetuksen (640/2007) 1 §, 2 §:n 4 momentti, 9 §:n 1 momentti, 11 §:n 3 momentti, 13 §, 15 §:n 2 momentti, 17 §:n 3 momentti, 19 §:n 1 momentti, 2 momentin 5 kohta ja 3 momentti sekä 21 §:n 3 momentti ja 4 momentin johdantokappale,

sellaisena kuin niistä on 19 §:n 2 momentin 5 kohta asetuksessa 554/2008, ja

kumotaan 21 §:n 1 ja 2 momentti seuraavasti:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä annetussa laissa (273/2007), jäljempänä ammattipätevyyslaki, tarkoitetun perustason ammattipätevyyskoulutuksen, siihen liittyvän teoriakokeen sekä sen jälkeisen jatkokoulutuksen sisällöstä, määristä ja muista niiden toteuttamisen sekä ammattipätevyyden osoittamisen vaatimuksista. Säännökset eivät koske ajokortin suorittamiseksi vaadittavaa kuljettajaopetusta ja kuljettajantutkintoa, joista säädetään ajokorttilaissa (386/2011).

Tässä asetuksessa säädetään myös Liikenteen turvallisuusviraston toiminnasta kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä annetussa laissa tarkoitettujen palvelujen järjestäjänä.

2 §
Perustason ammattipätevyyskoulutuksen sisältö

Liikenteen turvallisuusviraston hyväksymän koulutuskeskuksen on annettava opiskelijalle todistus säädetyn opetuksen saamisesta kokeen suorittamista varten. Todistus annetaan Liikenteen turvallisuusviraston lomakkeella.

9 §
Kuljettajan ammattipätevyyskortin hakeminen

Ammattipätevyyskorttia haetaan Liikenteen turvallisuusvirastolta tai sen nimeämältä palveluntuottajalta.


11 §
Ammattipätevyyskortin myöntäminen sekä kortin hävittäminen

Ammattipätevyyslain 20 §:n 3 momentissa tarkoitettu väliaikainen asiakirja annetaan Liikenteen turvallisuusviraston lomakkeella, ja se on voimassa enintään yhden kuukauden. Asiakirjan luovuttamisen esteistä on voimassa mitä 2 momentissa säädetään.


13 §
Ammattipätevyyttä osoittava merkintä ajokortissa

Ajokorttiin tehtävästä ammattipätevyysmerkinnästä on voimassa mitä 10 §:ssä säädetään. Merkintää ei voida tehdä ajokorttiin, jos kuljettajalla on vastaavan merkinnän sisältävää kuljettajan ammattipätevyyskorttia. Merkintä tehdään ajoneuvoliikennerekisterin tietojen perusteella.

15 §
Opettajaa ja opetuksesta vastaavaa johtajaa koskevat vaatimukset

Perustason ammattipätevyyskoulutuksen ajo-opetusta antavalla opettajalla on oltava poliisin myöntämä liikenneopettajalupa. Puolustusvoimissa annettavassa koulutuksessa hyväksytään myös puolustusvoimien liikenneopettajakelpoisuus ja –lupa. Liikenneopettajaluvan lisäksi opettajalla on oltava voimassa oleva opetuksen mukainen kuorma- tai linja-autonkuljettajan ammattipätevyys sekä:

1) suoritettuna liikenneopettajan erikoisammattitutkinnon kuljetusalan ammattipätevyyskouluttajana toimimista koskeva tutkinnon osa; tai

2) vähintään yhden vuoden kokemus C-, CE- tai D-luokkaan kuuluvan ajoneuvon päätoimisena kuljettajana; tai

3) linja-autonkuljettajan, yhdistelmäajoneuvonkuljettajan tai puutavaran autokuljetuksen ammattitutkinto taikka kuljetuspalvelujen koulutusohjelmassa tai osaamisalalla suoritettu logistiikan perustutkinto.


17 §
Koulutuskeskuksen hyväksymistä koskeva hakemus ja jatkokoulutuksen koulutusohjelman hyväksyminen

Liikenteen turvallisuusvirasto voi myös eri hakemuksesta hyväksyä 1 momentin 5 kohdassa tarkoitetun koulutusohjelman jatkokoulutukseen. Hakijana voi olla muukin kuin koulutuskeskus tai sellaiseksi hakeva. Opetus- ja kulttuuriministeriön hyväksymän koulutuskeskuksen on ennen jatkokoulutuksen käynnistämistä haettava Liikenteen turvallisuusviraston hyväksyminen koulutusohjelmalleen tai noudatettava sen aiemmin hyväksymää jatkokoulutuksen koulutusohjelmaa.


19 §
Rekisteriin tehtävät ilmoitukset ja merkinnät

Koulutuskeskuksen on toimitettava ammattipätevyyslain 23 §:ssä tarkoitetut ilmoitukset Liikenteen turvallisuusvirastolle tai sen osoittamalle palvelun tuottajalle tiedon ajoneuvoliikennerekisteriin merkitsemistä varten.

Koulutuskeskuksen on ilmoitettava:


5) 2 §:n 4 momentissa tarkoitetun opetustodistuksen antamisesta, jos kysymyksessä on Liikenteen turvallisuusviraston hyväksymä perustason ammattipätevyyskoulutusta antava koulutuskeskus;


Poliisin on ilmoitettava Liikenteen turvallisuusvirastolle ammattipätevyyden merkitsemisestä ajokorttiin.


21 §
Siirtymäsäännökset

Linja-auton kuljettaja, jonka ajo-oikeus on alkanut ennen 10 päivää syyskuuta 2008, ja kuorma-auton kuljettaja, jonka ajo-oikeus on alkanut ennen 10 päivää syyskuuta 2009, voi osallistua ensimmäiseen jatkokoulutukseen aikaisintaan 10 päivästä syyskuuta 2007. Linja-auton kuljettajalle ennen 10 päivää syyskuuta 2008 annettu todistus jatkokoulutuksesta tai sen jaksosta on voimassa 10 päivään syyskuuta 2013 ja kuorma-auton kuljettajalle ennen 10 päivää syyskuuta 2009 annettu todistus jatkokoulutuksesta tai sen jaksosta on voimassa 10 päivään syyskuuta 2014.

Tämän asetuksen 2 luvussa säädetyn estämättä opettajana perustason ammattipätevyyskoulutuksen ajo-opetuksessa opetus- ja kulttuuriministeriön koulutuskeskukseksi hyväksymässä ammatillisessa oppilaitoksessa tai Liikenteen turvallisuusviraston koulutuskeskukseksi hyväksymässä autokoulussa voi toimia liikenneopettaja, joka ennen tämän asetuksen voimaantuloa on toiminut:Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2011.

Asetuksen 1 §:n 1 momenttia ja 13 §:ää sovelletaan kuitenkin vasta 19 päivästä tammikuuta 2013.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

  Helsingissä 5 päivänä toukokuuta 2011

Liikenneministeri
Anu Vehviläinen

Hallitusneuvos
Eija Maunu

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.