357/2011

Annettu Helsingissä 14 päivänä huhtikuuta 2011

Valtioneuvoston asetus mallioikeusasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty työ- ja elinkeinoministeriön esittelystä,

kumotaan mallioikeusasetuksen (252/1971) 9—11, 20, 21, 23, 25, 26 ja 36 §,

sellaisina kuin niistä ovat 9 ja 21 § osaksi asetuksessa 620/2002, sekä

muutetaan 2 §, 6 §:n 2 momentin 8 kohta, 13 §:n 2 momentti, 15 § ja sen edellä oleva väliotsikko sekä 16, 18, 19 ja 27 §,

sellaisina kuin niistä ovat 2 ja 15 § osaksi asetuksessa 620/2002 sekä 6 §:n 2 momentin 8 kohta ja 13 §:n 2 momentti asetuksessa 620/2002, sekä

lisätään 16 §: edelle väliotsikko seuraavasti:

2 §

Rekisteröintihakemuksen muodostaa kirjelmä (hakemuskirja) liitteineen.

Hakemuskirjan on oltava hakijan tai hänen asiamiehensä allekirjoittama ja sen tulee sisältää:

1) hakijan nimi, kotipaikka ja osoite sekä, jos hakijaa edustaa asiamies, myös tämän nimi, kotipaikka ja osoite;

2) mallin luojan nimi ja osoite;

3) hakijan antama vahvistus siitä, että mallioikeus on siirtynyt hakijalle, jos mallin on luonut muu kuin hakija;

4) ilmoitus tuotteista, joita varten mallin rekisteröintiä haetaan;

5) ilmoitus siitä, pyydetäänkö mallioikeuslain (221/1971) 8 §:n mukaista etuoikeutta;

6) ilmoitus siitä, pyytääkö hakija mallin rekisteröinnin ja sen kuuluttamisen lykkäämistä mallioikeuslain 18 §:n mukaan;

7) ilmoitus hakemuskirjan liitteistä.

Hakemuskirjaan on liitettävä:

1) mallin esittävä kuva-aineisto;

2) jos hakijaa edustaa asiamies, tälle annettu valtakirja.

6 §

Päiväkirjaan merkitään kustakin hakemuksesta:


8) onko hakija mallioikeuslain 18 §:n mukaisesti pyytänyt mallin rekisteröinnin ja sen kuuluttamisen lykkäämistä;


13 §

Rekisteriviranomainen suorittaa uutuustutkimuksen, jonka tulee käsittää ennen hakemispäivää tehdyt muut kansalliset rekisteröintihakemukset sekä rekisterissä olevat ja siitä poistetut mallit. Lisäksi tutkimuksen tulee käsittää ennen hakemispäivää tehdyt Suomea koskevat kansainväliset rekisteröintihakemukset ja voimassa olevat kansainväliset mallirekisteröinnit. 


Mallin rekisteröinnin kuuluttaminen
15 §

Mallin rekisteröintiä koskevan kuulutuksen tulee sisältää:

1) hakemusnumero;

2) kansallisen tai kansainvälisen rekisteröinnin rekisterinumero;

3) hakemuksen tekemispäivä tai milloin hakemus mallioikeuslain 10 a §:n mukaan on katsottava tehdyksi;

4) rekisteröinnin haltijan nimi ja kotipaikka sekä, jos haltijaa edustaa asiamies, myös asiamiehen nimi ja kotipaikka;

5) mallin luojan nimi;

6) ilmoitus niistä tuotteista, joita varten malli on rekisteröity sekä niistä luokista, joihin malli on luokiteltu;

7) pyydetty etuoikeus ilmoituksin, missä etuoikeuden perustava hakemus on tehty, hakemuksen tekemispäivä ja hakemusnumero;

8) kuva-aineisto mallista;

9) ilmoitus, onko mallikappale annettu;

10) ilmoitus, onko kuva-aineisto värillinen.

Väitemenettely
16 §

Väite mallin rekisteröintiä vastaan sekä rekisteröinnin haltijan ja väitteentekijän myöhemmät kirjelmät on liitteineen annettava rekisteriviranomaiselle kolmena kappaleena. Väite on perusteltava.

18 §

Rekisteröinnin haltijalle on toimitettava kappaleet kaikista väitteentekijän antamista kirjelmistä ja liitteistä.

Jos haltija antaa lausuman väitteen johdosta, rekisteriviranomainen päättää, onko enempi kirjelmien vaihto tarpeen.

19 §

Jos rekisteriviranomaiselle toimitetaan ennen väitteentekoajan alkamista mallin rekisteröimisen kannalta merkityksellinen kirjelmä, siitä on ilmoitettava hakijalle. Rekisteriviranomaisen on huomautettava tällaisen kirjelmän antajalle väitteentekomahdollisuudesta mallin rekisteröinnin jälkeen, jollei kysymys ole paremmasta oikeudesta malliin.

27 §

Jos mallin rekisteröinti uudistetaan, siitä tehdään merkintä rekisteriin.

Uudistamista koskevassa kuulutuksessa on ilmoitettava mallin rekisterinumero, uudistetun suoja-ajan alkamispäivä sekä mallioikeuden haltijan nimi.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 2011.

  Helsingissä 14 päivänä huhtikuuta 2011

Työministeri
Anni Sinnemäki

Hallitussihteeri
Teija Miller

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.