250/2011

Säädöstä oikaistu.

Annettu Helsingissä 18 päivänä maaliskuuta 2011

Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus opetusministeriön suoritteiden maksullisuudesta annetun asetuksen muuttamisesta

Opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan opetusministeriön suoritteiden maksullisuudesta annetun opetusministeriön asetuksen (1182/2009) nimike, 1 ja 3 § sekä liite seuraavasti:

1 §
Soveltamisala

Opetus- ja kulttuuriministeriön suoritteista peritään valtiolle maksuja tämän asetuksen mukaisesti, jollei toisin säädetä.

Tämän asetuksen mukaisia maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita ovat myös 2 §:ssä tarkoitetussa asiassa annetut kielteiset päätökset.

3 §
Muut maksulliset suoritteet

Valtion maksuperustelain 7 §:ssä tarkoitettuja suoritteita, jotka opetus- ja kulttuuriministeriö hinnoittelee liiketaloudellisin perustein, ovat seuraavat tilauksesta toimitetut suoritteet:

1) opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnassa olevien toimitilojen ja laitteiden käyttö;

2) virasto- ja toimistopalvelut;

3) julkaisut ja kustannuspalvelut;

4) valokopiot ja muut jäljennökset sekä niiden lähettäminen lukuun ottamatta 2 momentissa tarkoitettuja kopioita ja tulosteita;

5) selvitykset, arvioinnit ja tutkimukset;

6) muut toimeksiantoon perustuvat suoritteet.

Viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 34 §:n 2 momentissa tarkoitetusta tiedon esille hakemisesta sekä saman lain 34 §:n 3 momentissa tarkoitettujen kopioiden ja tulosteiden antamisesta perittävistä maksuista päättää opetus- ja kulttuuriministeriö ottaen huomioon, mitä viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain 34 §:ssä säädetään.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2011 ja on voimassa 31 päivään toukokuuta 2012.

Suoritteesta, jota koskeva asia on tullut vireille ennen tämän asetuksen voimaantuloa, perittävä maksu määräytyy ennen tämän asetuksen voimaantuloa voimassa olleiden säännösten mukaan.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

  Helsingissä 18 päivänä maaliskuuta 2011

Opetusministeri
Henna Virkkunen

Hallitussihteeri
Janne Öberg

Liite

Maksutaulukko

Opetus- ja kulttuuriministeriön maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet

Suorite Maksu
 1) Koulutuksen järjestämislupa ja oppilaitoksen ylläpitämislupa 1 810 €
PerusopetusL (628/1998) 7 §      
LukioL (629/1998) 3 ja 4 §      
L taiteen perusopetuksesta (633/1998) 2 ja 3 §      
L ammatillisesta koulutuksesta (630/1998) 8 §      
L ammatillisesta aikuiskoulutuksesta (631/1998) 4 §      
L vapaasta sivistystyöstä (632/1998) 4 §
 2)    Koulutuksen järjestämisluvan ja koulutustehtävän muuttaminen sekä oppilaitoksen ylläpitämisluvan muuttaminen 1 080 €
PerusopetusL (628/1998) 7 ja 39 §      
LukioL (629/1998) 4 §      
L taiteen perusopetuksesta (633/1998) 3 §      
L ammatillisesta koulutuksesta (630/1998) 9 §      
L ammatillisesta aikuiskoulutuksesta (631/1998) 5 §      
L vapaasta sivistystyöstä (632/1998) 4 §
 3)    Päätös valtiontakuun myöntämisestä taidenäyttelylle 280 €      
L taidenäyttelyiden valtiontakuusta (411/1986) 4 §
 4)    Lupa järjestää vieraskielisessä opetuksessa perusopetusta edeltävää esiopetusta, joka kestää kaksi vuotta 420 €      
PerusopetusL (628/1998) 9 §
 5)    Lupa yhteiseksi opetussuunnitelmaksi perusopetusta ja lukiokoulutusta varten tai lupa perusopetuksen opetussuunnitelmaksi sisältää ammatillisia opintoja 540 €      
PerusopetusL (628/1998) 15 §      
LukioL (629/1998) 11 §
 6)    Lupa pitää työpäivien määrä säädettyä suurempana 420 €      
PerusopetusL (628/1998) 23 §
 7)    Kokeilulupa 1 080 €      
PerusopetusL (628/1998) 20 §      
LukioL (629/1998) 15 §      
L ammatillisesta koulutuksesta (630/1998) 23 §      
L ammatillisesta aikuiskoulutuksesta (631/1998) 10 §
 8)    Lupa periä oppilasmaksuja 420 €      
L ammatillisesta koulutuksesta (630/1998) 37 §
 9)    Erivapauspäätös asetuksella säädetyistä kelpoisuusvaatimuksista 375 €      
PerusopetusL (628/1998) 37 §      
LukioL (629/1998) 30 §      
L taiteen perusopetuksesta (633/1998) 9 §      
L ammatillisesta koulutuksesta (630/1998) 40 §      
L ammatillisesta aikuiskoulutuksesta (631/1998) 16 §      
L vapaasta sivistystyöstä (632/1998) 5 §      
Valtion virkamiesL (750/1994) 8 §      
Valtioneuvoston ohjesääntö (262/2003) 9 §
 10) Ammattikorkeakoulun koulutustehtävän muuttaminen, joka koskee sijaintipaikkoja 1 080 €      
Ammattikorkeakoululaki (351/2003) 7 §
 11) Päätös oikeudesta vihkiä avioliittoon vieraassa valtiossa 225 €      
Avioliittolaki (234/1929) 112 §
 12) Päätös ulkomaalaisen kirkollisen seurakunnan papin oikeudesta vihkiä avioliittoon 225 €      
Avioliittolaki (234/1929) 113 §
 13) Korkeakoulujen arviointineuvoston suorittama yliopistolain ja ammattikorkeakoululain mukainen laatujärjestelmän arviointi, yli 20 000 opiskelijan korkeakoulut 30 000 €
Yliopistolaki (558/2009) 87 §
Ammattikorkeakoululaki (351/2003) 9 §
 14) Korkeakoulujen arviointineuvoston suorittama yliopistolain ja ammattikorkeakoululain mukainen laatujärjestelmän arviointi, 2000—19 999 opiskelijan korkeakoulut 20 000 €
Yliopistolaki (558/2009) 87 §
Ammattikorkeakoululaki (351/2003) 9 §
 15) Korkeakoulujen arviointineuvoston suorittama yliopistolain ja ammattikorkeakoululain mukainen laatujärjestelmän arviointi, 0—1999 opiskelijan korkeakoulut 15 000 €
Yliopistolaki (558/2009) 87 §
Ammattikorkeakoululaki (351/2003) 9 §

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.