193/2011

Annettu Helsingissä 4 päivänä maaliskuuta 2011

Laki autoverolain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan autoverolain (1482/1994) 4 §:n 2 momentti, 10 §:n 1 momentti, 25 §:n 1 ja 3 momentti, 27 §:n 2 momentti ja 28 §:n 1 momentti,

sellaisina kuin niistä ovat 4 §:n 2 momentti laissa 5/2009, 10 §:n 1 momentti ja 28 §:n 1 momentti laissa 266/2003, 25 §:n 1 momentti laissa 925/2001 ja 3 momentti laissa 421/2001, sekä

lisätään lakiin uusi 27 b § seuraavasti:

4 §

Jos ajoneuvon tuo maahan tai valmistaa 39 §:ssä tarkoitettu rekisteröity asiamies, vastaa tämä autoverosta 1 momentissa tarkoitetun verovelvollisen sijasta. Rekisteröity asiamies vastaa myös sellaisen ajoneuvon autoverosta, jonka hän on hankkinut verottamattomana muulta kuin toiselta rekisteröidyltä asiamieheltä. Vastuu verosta voidaan kuitenkin siirtää noudattaen 3 momentin säännöksiä, jolloin siirron saaja on vastuussa verosta. Siirron saajaan sovelletaan, mitä tässä laissa säädetään verovelvollisesta.


10 §

Ajoneuvoa pidetään käytettynä, jos se on ollut rekisteröitynä tai käytössä.


25 §

Maahan muuttavan henkilön muuton yhteydessä tuoman yhden yksityistalouteen kuuluvan verollisen ajoneuvon veroa alennetaan enintään 13 450 eurolla, jos:

1) muuttaja on välittömästi ennen muuttoaan ollut ulkomailla yhtäjaksoisesti vähintään yhden vuoden ajan;

2) ajoneuvo on välittömästi ennen muuttoa ollut muuttajan tai hänen aviopuolisonsa omistuksessa tai omistukseen johtavassa hallinnassa ja muuttajan käytössä vähintään kuuden kuukauden ajan;

3) tapauksessa, jossa muuttaja on aikaisemmin tuonut maahan alennetulla verolla tai verotta ajoneuvon, sen verottomalle luovutukselle säädetty tai määrätty määräaika on päättynyt ennen muuttoa Suomeen; sekä

4) ajoneuvo tuodaan Suomeen muuton jälkeen kahdentoista kuukauden kuluessa muutosta tai enintään kolme kuukautta ennen muuttoa ja ilmoitetaan verotettavaksi 18 kuukauden kuluessa muutosta.


Edellä 1 momentissa tarkoitettu veron alennus myönnetään myös ennen muuttoa Suomessa väliaikaisesti oleskelleelle, jos hän osoittaa, että 1 momentin 1—3 kohdissa säädetyt edellytykset olisivat täyttyneet välittömästi ennen hänen saapumistaan Suomeen väliaikaista oleskelua varten. Ajoneuvo on tällöin ilmoitettava verotettavaksi 18 kuukauden kuluessa väliaikaisen oleskelun alkamisesta.

27 §

Edellä 1 momentissa tarkoitettuun muuttajan perheeseen kuuluvat hänen kanssaan yhteisessä taloudessa asuvat aviopuoliso ja heidän naimattomat lapsensa. Aviopuolisoon rinnastetaan muuttajan kanssa avioliittoa solmimatta yhteisessä taloudessa avioliiton omaisissa olosuhteissa jatkuvasti elävä henkilö.


27 b §

Edellä 25 §:ssä tarkoitettu alennus autoverosta myönnetään myös seuraavien ehtojen täyttyessä:

1) maahan muuttava henkilö on oleskellut ennen muuttoa Suomeen muualla kuin Suomessa siten kuin 25 §:ssä säädetään ja tästä ajasta välittömästi ennen muuttoa vähintään kuusi kuukautta alueella tai valtiossa, jossa ajoneuvoa ei voi terrorismin, sotatilan tai muista näihin rinnastuvista syistä oleellisesti heikentyneen turvallisuustilanteen vuoksi käyttää taikka säilyttää;

2) ajoneuvo on ollut ennen muuttoa Suomeen muuttajan omistuksessa vähintään kuuden kuukauden ajan;

3) ajoneuvoa säilytetään 2 kohdassa mainittuna aikana Suomessa;

4) ajoneuvoa ei ole ennen muuttoa Suomeen rekisteröity Suomessa, eikä se 2 kohdassa mainittuna aikana ole rekisterissä muuallakaan; ja

5) ajoneuvosta on 2 kohdassa tarkoitetun omistusajan alkaessa tehty tullille ilmoitus, josta käyvät ilmi ajoneuvon yksilöintitiedot, tiedot ajoneuvon hankinnasta, oleskelusta 1 kohdassa tarkoitetulla alueella sekä suunnitellusta ajoneuvon säilytyksestä. Tullihallitus voi antaa ilmoituksesta tarkempia säännöksiä.

Tässä pykälässä tarkoitettua ajoneuvoa ei saa muuttoa edeltävänä aikana käyttää Suomessa tai muuallakaan eikä luovuttaa toisen käytettäväksi.

Ajoneuvon luovutuksen määräaika lasketaan alkavaksi 1 momentin 1 kohdan mukaisen oleskelun alkamisesta tai 5 kohdassa tarkoitetun ilmoituksen tekemisestä. Jos ajankohdat poikkeavat toisistaan, määräaika alkaa näistä myöhäisemmästä.

Ellei tässä pykälässä toisin säädetä, tässä pykälässä tarkoitettuun ajoneuvon verotukseen sovelletaan 25—27 ja 27 a §:n säännöksiä. Tätä pykälää ei sovelleta ajoneuvoon, joka on käytössä muualla kuin Suomessa.

28 §

Autoveroa alennetaan enintään 9 600 eurolla autosta, joka Suomessa ensi kertaa rekisteröitäessä merkitään käytettäväksi taksiliikennelain (217/2007) 2 §:n 1 kohdassa tarkoitettuun tilausliikenteeseen ja jota sen omistaja pääasiallisesti käyttää tällaiseen liikenteeseen. Alennus on enintään 12 000 euroa, jos taksi on esteetön tai se on varustettu koulukuljetuskäyttöön hyväksytyillä lisäturvavöillä ja siinä on kuljettajan istuimen lisäksi vähintään seitsemän istuinpaikkaa. Veron alennusta pienennetään kuitenkin yhdellä kolmaskymmeneskuudesosalla jokaista täyttä tai alkavaa kalenterikuukautta kohden, jonka ajoneuvo on muualla kuin Suomessa ollut käytössä ennen sen rekisteröintiä edellä mainittuun käyttöön.Tämä laki tulee voimaan 15 päivänä maaliskuuta 2011. Lakia sovelletaan ajoneuvoihin, joiden ensimmäinen veron määräytymispäivä on lain voimaantulopäivänä tai sen jälkeen.

HE 290/2010
VaVM 59/2010
EV 330/2010

Helsingissä 4 päivänä maaliskuuta 2011

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Valtiovarainministeri
Jyrki Katainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.