181/2011

Annettu Helsingissä 10 päivänä helmikuuta 2011

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus sosiaali- ja terveysministeriön työjärjestyksen muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan sosiaali- ja terveysministeriön työjärjestyksen (826/2005) 3 §, 33 §:n 3 momentti, 35 §:n 15 ja 16 kohta, 38 § ja 44 §, sellaisina kuin niistä ovat 3, 38 ja 44 § asetuksessa 671/2010, 33 §:n 3 momentti asetuksessa 17/2009 ja 35 §:n 15 ja 16 kohta asetuksessa 246/2007, sekä

lisätään 35 §:ään uusi 17 kohta seuraavasti:

3 §
Hallinto- ja suunnitteluosasto

Hallinto- ja suunnitteluosasto käsittelee asiat, jotka koskevat

1) ministeriön ja sen hallinnonalan yleistä hallintoa ja henkilöstöpolitiikkaa, ministeriön palkanlaskentaa ja verollisten palkkioiden ja korvausten maksamista sekä ministeriön henkilöstön koulutuksen ja muun kehittämisen yhteensovittamista

2) oikeudellisia kysymyksiä ja ministeriön edustusta

3) ministeriön kiinteistö- ja materiaalihallintoa, hankintatoimen kehittämistä ja toimitilaturvallisuutta siltä osin kuin se ei kuulu työsuojeluosaston käsiteltäviin asioihin

4) tietohallintoa, tietopalvelua ja tietoturvallisuutta

5) ministeriön hallinnonalan ja toimialan tietojärjestelmien yhteentoimivuuden edellyttämien toimenpiteiden yhteensovittamista

6) sosiaali- ja terveyspolitiikan suunnittelua ja seurantaa

7) hallinnonalan tulosohjauksen yhteensovittamista ja kehittämistä sekä tulosohjaukseen liittyvää hallinnonalan virastojen toiminnan ja talouden arviointia

8) hallinnonalan kehysten ja talousarvioiden valmistelua ja toteuttamista

9) ministeriön toiminnan ja talouden suunnittelua, ohjausta ja seurantaa sekä kirjanpitoyksikkötehtäviä

10) ministeriön maksupäätösten yhteensovittamista

11) tasa-arvopolitiikkaa ja tasa-arvon valtavirtaistamisen edistämistä

12) etuuksiin ja menoihin liittyvien analyysimenetelmien kehittämistä ja selvitysten tekemistä

13) hallinnonalan tutkimus- ja kehittämistoimintaa

14) hallinnonalan tietotuotantoa

15) ministeriön säädösvaikutusten arvioinnin kehittämistä

16) Raha-automaattiyhdistystä sekä

17) aluehallintovirastojen peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualueiden yleistä hallintoa siltä osin kuin se kuuluu sosiaali- ja terveysministeriön käsiteltäväksi.

33 §
Hallinnonalan ohjaus

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen osasto vastaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, Säteilyturvakeskuksen ja työterveyslaitoksen tulosohjauksesta. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen osasto vastaa Turvallisuus- ja kemikaaliviraston sosiaali- ja terveysministeriön toimialan tehtävien tulosohjauksesta yhdessä työsuojeluosaston kanssa.


35 §
Kansliapäällikön ratkaistavat asiat

Kansliapäällikkö ratkaisee asiat, jotka koskevat:


15) viranomaisen toiminnan julkisuudessa annetun lain (621/1999) 14 §:ssä tarkoitettua asiakirjan antamista koskevaa kielteistä päätöstä sekä 28 §:ssä tarkoitettua lupaa salassa pidettävien sosiaali- ja terveysministeriön asiakirjojen saamiseen elleivät ne tämän työjärjestyksen mukaisesti kuulu työsuojeluosaston osastopäällikön ratkaistaviksi,

16) tartuntatautilain (583/1986) 11 a §:n mukaista päätöstä myyntiluvattoman lääkevalmisteen käyttämiseksi sekä varmuusvarastoitujen lääkkeiden lääkintämateriaalin ja suojavälineiden käyttöönoton perusteista annetun valtioneuvoston asetuksen (279/2006) 1 §:n 1 momentissa tarkoitettujen perusteiden olemassaoloa sekä

17) rokotteiden hankintoja.

38 §
Hallinto- ja suunnitteluosaston osastopäällikön ratkaistavat asiat

Hallinto- ja suunnitteluosaston osastopäällikkö ratkaisee 36 §:ssä mainittujen asioiden lisäksi asiat, jotka koskevat:

1) enintään vaativuusluokkaan 5 kuuluvan ministeriön virkamiehen nimittämistä sekä irtisanomista virkamiehestä johtuvasta syystä ja virkasuhteen purkamista

2) harkinnanvaraisen palkattoman virkavapauden myöntämistä hallinto- ja suunnitteluosaston osastopäällikön nimitettävälle virkamiehelle yli yhdeksi vuodeksi

3) Raha-automaattiyhdistyksen tuotosta myönnettyjen avustusten takaisin perimistä ja avustuksen käyttötarkoituksen ja ehtojen muutoksia siinä tapauksessa, että kyse ei ole olennaisesta muutoksesta sekä

4) Euroopan unionin rakennerahastohankkeita.

44 §
Hallinto- ja suunnitteluosaston tietoyksikön päällikön ratkaistavat asiat

Hallinto- ja suunnitteluosaston tietoyksikön päällikkö ratkaisee asiat, jotka koskevat kirjaamista ja arkistointia.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2011.

Helsingissä 10 päivänä helmikuuta 2011

Sosiaali- ja terveysministeri
Juha Rehula

Hallitusneuvos
Liisa Perttula

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.