172/2011

Annettu Helsingissä 24 päivänä helmikuuta 2011

Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta kappaletavarana aluksessa annetun asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty liikenne- ja viestintäministeriön esittelystä,

kumotaan vaarallisten aineiden kuljetuksesta kappaletavarana aluksessa annetun asetuksen (666/1998) 18 §, sellaisena kuin se on asetuksessa 528/2001,

muutetaan 2 §:n 8 kohta, 3 §:n 2 momentti, 5 §, 12 §:n 1 momentti, 13 §:n 2 momentti, 14 §:n 1 momentti,

sellaisina kuin ne ovat, 2 §:n 8 kohta, 3 §:n 2 momentti ja 12 §:n 1 momentti asetuksessa 1127/2003, 5 § asetuksessa 528/2001 sekä 13 §:n 2 momentti ja 14 §:n 1 momentti asetuksessa 405/2005, sekä

lisätään 2 §:ään, sellaisena kuin se on asetuksessa 1127/2003, uusi 9 kohta ja 10 a §:ään, sellaisena kuin se on asetuksessa 1127/2003, uusi 4 momentti seuraavasti:

2 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:


8) laivanisännällä alusturvallisuuden valvonnasta annetun lain (370/1995) 2 §:n 3 kohdassa tarkoitettua laivanisäntää;

9) maissa työskentelevällä henkilöllä sitä, joka työskentelee maissa ja jonka työtehtäviin kuuluu vaarallisten aineiden kuljetuksiin kappaletavarana aluksessa liittyviä tehtäviä; näitä tehtäviä ovat vaarallisten aineiden luokittelu, vaarallisen aineen virallisen nimen määrittely, vaarallisten aineiden pakkaaminen, varoituslipukkeiden merkitseminen tai kiinnittäminen vaarallisia aineita sisältäviin pakkauksiin, lastinkuljetusyksiköiden lastaaminen tai purkaminen, vaarallisten aineiden kuljetusasiakirjojen valmistelu, vaarallisten aineiden kuljetukseen tarjoaminen tai hyväksyminen, vaarallisten aineiden käsittely, vaarallisten aineiden lastaus- ja ahtaussuunnitelmien valmistelu, vaarallisten aineiden lastaus tai purkaminen aluksesta tai alukseen, vaarallisten aineiden kuljettaminen, muunlainen vaarallisten aineiden kuljetukseen osallistuminen ja sovellettavien säädösten ja määräysten valvonta.

3 §
IMDG- ja INF-säännöstöjen soveltaminen

IMDG- ja INF-säännöstöistä antaa tietoja Liikenteen turvallisuusvirasto.

5 §
Pakkauksen ja säiliön tekniset vaatimukset

Vaarallisten aineiden kuljetukseen käytettävien pakkausten ja säiliöiden teknisistä vaatimuksista säädetään vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain (719/1994) 13 a §:ssä.

10 a §
Henkilöstön pätevyys

Jos maissa työskentelevä henkilö ei ole saanut 1 ja 2 momentissa tarkoitettua koulusta, hänen tulee saada vaarallisten aineiden kuljetuksesta ja tilapäisestä säilytyksestä satama-alueella annetun asetuksen (251/2005) 7 §:n mukaista hänen vastuuseensa ja tehtäviinsä soveltuvaa koulutusta IMDG-säännöstön määräyksistä.

12 §
Selvitys lastattavasta ja purettavasta aineesta

Lastinantaja ja laivaaja ovat vastuussa siitä, että ennen vaarallisen aineen lastausta alukseen aluksen päällikölle tai laivanisännälle annetaan IMDG-säännöstön 5.4 luvussa tarkoitetut tiedot, mainitussa luvussa tarkoitettu lähettäjän vakuutus sekä kontin tai ajoneuvon pakkaustodistus. Itämeren ro-ro-aluskuljetuksia varten Liikenteen turvallisuusvirasto voi kuitenkin antaa IMDG-säännöstön 5.4 luvussa tarkoitettuja tietoja sekä lähettäjän vakuutusta ja kontin tai ajoneuvon pakkaustodistusta koskevia poikkeavia määräyksiä.


13 §
Aluksella olevat asiakirjat

Suomalaisen aluksen INF-säännöstön mukaisen valmiussuunnitelman hyväksyy Liikenteen turvallisuusvirasto. Valvontaviranomaiselle ja satamanpitäjälle esitettävään aluksen lastiluetteloon tai ahtauspiirrokseen on selvästi merkittävä, että lasti on vaarallista ainetta.


14 §
Viranomaiset

Vaarallisten aineiden kuljetuksia kappaletavarana aluksessa valvovat Liikenteen turvallisuusvirasto, poliisi, tullilaitos ja rajavartiolaitos. Puolustusvoimien valvonnassa tapahtuvista kuljetuksista säädetään vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetussa laissa.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2011.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

Helsingissä 24 päivänä helmikuuta 2011

Liikenneministeri
Anu Vehviläinen

Liikenneneuvos, johtava asiantuntija
Seija Miettinen-Bellevergue

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.