165/2011

Annettu Helsingissä 18 päivänä helmikuuta 2011

Työ- ja elinkeinoministeriön asetus työ- ja elinkeinoministeriön työjärjestyksen muuttamisesta

Työ- ja elinkeinoministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan 26 päivänä kesäkuuta 2009 annetun työ- ja elinkeinoministeriön työjärjestyksen (552/2009) 15 §:n 8 ja 9 momentti, 18 §:n 17 kohta, 22 §:n 2, 12 ja 13 kohta, 23 §:n 5, 8 ja 10 kohta, 25 §:n 2 ja 4 kohta, 27 §, 29 §:n 2 kohta, 30 §:n 1 momentti, 46 §, 47 §:n 2 kohta, 49 § ja 61 §:n 1 momentti, seuraavasti

3 luku

Ministeriön organisaatio ja tehtävät

15 §
Toimintayksiköt

Valtakunnansovittelijalla ja yhteistoiminta-asiamiehellä on ministeriössä toimistot.

Valtakunnansovittelijan ja yhteistoiminta-asiamiehen toimistoihin sovelletaan soveltuvin osin ministeriön toimintayksiköitä koskevia tämän työjärjestyksen säännöksiä.

18 §
Konserniohjausyksikkö

Konserniohjausyksikkö käsittelee seuraavat asiat:


17) Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmian sekä Alue ICT -yksikön tulosohjaus.

22 §
Innovaatio-osasto

Innovaatio-osasto käsittelee seuraavat asiat:


2) kysyntä- ja käyttäjälähtöinen innovaatiopolitiikka;


12) Yritys-Suomi -palvelujärjestelmän kehittäminen ja toimeenpano osaston toimialalla;

13) Geologian tutkimuskeskuksen, Mittatekniikan keskuksen, Matkailun edistämiskeskuksen, Tekes — teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskuksen, Turvallisuus- ja kemikaaliviraston, Teknologian tutkimuskeskus VTT:n sekä vastuualueen valtionapuyhteisöjen ohjaus ja valvonta.

23 §
Energiaosasto

Energiaosasto käsittelee seuraavat asiat:


5) energian tuotanto ja käyttö sekä uusiutuvan energian edistäminen ja energiatehokkuus;


8) ydinenergia, sen turvallisuus ja ydinjätehuolto sekä valtion ydinjätehuoltorahasto;


10) ministeriölle kuuluvien ilmastonmuutosasioiden koordinointi;


25 §
Viestintäyksikkö

Viestintäyksikkö käsittelee seuraavat asiat:


2) ministeriön sisäinen ja ulkoinen viestintä, kriisiviestintävalmiudet sekä verkkoviestintä yhteistyössä osastojen ja yksiköiden kanssa;


4) hallinnonalan viestintäyhteistyö, viestinnän koordinointi ja kehittäminen;


27 §
Talousyksikkö

Talousyksikkö käsittelee seuraavat asiat:

1) ministeriön johdon avustaminen ja tuki vastuualueeseen liittyvissä tehtävissä;

2) hallinnonalan talousarvio, lisätalousarvio, toiminta- ja taloussuunnittelu ja kehysasiat;

3) kirjanpitoyksikölle kuuluvat maksuliike- ja kirjanpitotehtävät;

4) ministeriön tuloksellisuuden laskentatoimi, taloushallinnon ja matkahallinnon tietojärjestelmien käyttö, ohjaus ja neuvonta, matkahallintopalvelut, maksullisen toiminnan ohjaus, taloushallintoon liittyvien asioiden koordinointi, valtuus- ja määrärahaseurannan ohjaus sekä ministeriön tilinpäätös;

5) elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten kirjanpitoyksikön ohjaus yhdessä konserniohjausyksikön ja alueiden kehittämisyksikön kanssa;

6) Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmian maksuliike- ja kirjanpitotehtävät osana ministeriön kirjanpitoyksikköä, valtion ydinjätehuoltorahaston maksuliike- ja kirjanpitopalvelut sekä hallinnonalan palvelukeskusasiat;

7) hallinnonalan tuottavuusohjelmaan liittyvien asioiden valmistelu;

8) valtion tilinpäätöskertomus, hallituksen toimenpidekertomus ja ministeriön toimintakertomus;

9) hallinnonalan tilijaottelu, arviomäärärahojen ylitysasiat, ministeriön toimintamenojen sekä momenttien 32.01.66 ja 32.20.41 määrärahojen jakoesitysten valmistelu sekä eräille yhteisöille ja järjestöille elinkeinopolitiikan edistämiseksi myönnettyjen määrärahojen jakoesitykset;

10) hallinnonalan ja ministeriön seurantaan ja raportointiin liittyvät tehtävät sekä toiminnan ja talouden kehittämistehtävät;

11) taloussääntö;

12) alueellinen kilpailukyky ja työllisyystavoitteen 2007—2013 EAKR- ja ESR-toimenpideohjelmien todentamisviranomaisen tehtävät;

13) Euroopan globalisaatiorahaston todentamisviranomaisen tehtävät.

29 §
Hallintoyksikkö 

Hallintoyksikkö käsittelee seuraavat asiat:


2) ministeriön johdon sihteeripalvelut, virasto-, materiaali- ja virastomestaripalvelut, kielenkääntöpalvelut sekä sisäinen turvallisuus;


30 §
Tarkastusyksikkö

Tarkastusyksikkö käsittelee seuraavat asiat:

1) ministeriön sisäinen tarkastus ja sisäisen valvonnan kehittäminen;

2) Finnvera Oyj:n rahoitusvalvonta; 

3) lausunnon antaminen ministeriön valmistelemista valtionapuja koskevista säännösehdotuksista ennen niiden vahvistamista.


46 §
Talousyksikön päällikön tai hänen määräämänsä virkamiehen ratkaisuvalta

Talousyksikön päällikkö tai hänen määräämänsä virkamies ratkaisee asiat, jotka koskevat:

1) ministeriölle kirjanpitoyksikkönä kuuluvia maksuliike- ja kirjanpitotehtäviä;

2) aikaisempaan vuoteen kohdistuvien menojen maksamista kulumassa olevan varainhoitovuoden vastaavaan tarkoitukseen käytettävissä olevasta määrärahasta;

3) politiikkaohjelman ja ohjelmajohtajan menojen hyväksymistä;

4) Euroopan unionin rakennerahasto-ohjelmien maksu- ja todentamisviranomaisen tehtäviä ja Euroopan globalisaatiorahaston todentamisviranomaisen tehtäviä;

5) hallintoyksikön päällikön edustusmenojen hyväksymistä.

47 §
Hallintojohtajan ratkaisuvalta

Hallintoyksikön päällikkö ratkaisee asiat, jotka koskevat:


2) ministerien, kansliapäällikön, valtiosihteerien, alivaltiosihteerien, osastopäälliköiden, tukiyksiköiden päälliköiden, valtakunnansovittelijan, yhteistoiminta-asiamiehen ja kehittämisyksikön päällikön edustusmenojen hyväksymistä;


49 §
Tarkastusyksikön päällikön tai hänen määräämänsä virkemiehen ratkaisuvalta

Tarkastusyksikön päällikkö tai hänen määräämänsä virkamies ratkaisee asiat, jotka koskevat tarkastuksen tekemistä, kun siihen on sisäisen valvonnan kannalta perusteltu syy.

61 §
Virkamatkamääräykset

Kansliapäällikkö, valtiosihteeri, alivaltiosihteeri, osastopäällikkö, ohjelmajohtaja, tukiyksikön päällikkö, kehittämisyksikön päällikkö, valtakunnansovittelija, yhteistoiminta-asiamies ja ryhmäpäällikkö suorittavat kotimaan virkamatkoja ilman virkamatkamääräystä.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2011.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 18 päivänä helmikuuta 2011

Elinkeinoministeri
Mauri Pekkarinen

Kansliapäällikkö
Erkki Virtanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.