79/2011

Annettu Helsingissä 26 päivänä tammikuuta 2011

Maa- ja metsätalousministeriön asetus maa- ja puutarhatalouden kansallisten tukien hakemusten toimittamisesta sekä kotieläinten laskentapäivistä ja -ajankohdista vuonna 2011

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain (1559/2001) 10 §:n 7 momentin, 25 §:n 3 momentin ja 28 §:n 3 momentin nojalla, sellaisena kuin niistä 25 §:n 3 momentti on laissa 430/2007:

1 §
Soveltamisala

Tämä asetus koskee seuraavissa valtioneuvoston asetuksissa säädettyjen maa- ja puutarhatalouden kansallisten tukien hakemusten toimittamista sekä kotieläinten laskentapäiviä ja -ajankohtia:

1) vuodelta 2011 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta annettu valtioneuvoston asetus (43/2011), jäljempänä Etelä-Suomen kansallinen tukiasetus;

2) vuodelta 2011 maksettavasta pohjoisesta tuesta annettu valtioneuvoston asetus (44/2011), jäljempänä pohjoinen tukiasetus;

3) vuodelta 2011 maksettavasta luonnonhaittakorvauksen kansallisesta lisäosasta annettu valtioneuvoston asetus (51/2011);

4) vuodelta 2011 maksettavasta perunantuotannon kansallisesta tuesta annettu valtioneuvoston asetus (45/2011);

5) vuodelta 2011 maksettavasta sokerijuurikkaan kansallisesta tuesta annettu valtioneuvoston asetus (46/2011);

6) vuodelta 2011 maksettavasta mehiläistalouden kansallisesta pesäkohtaisesta tuesta annettu valtioneuvoston asetus (47/2011).

2 §
Hakemusten toimittaminen

Kasvintuotannon tukien, luonnonhaittakorvauksen kansallisen lisäosan sekä kotieläintalouden tukien hakemukset, osallistumisilmoitukset ja kotieläintukien ennakkoa koskevat hakemukset toimitetaan sen kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle, jonka alueella maatilan talouskeskus sijaitsee. Jos maatilalla ei ole talouskeskusta, hakemus toimitetaan sen kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle, jonka alueella pääosa maatilan pelloista sijaitsee.

Osallistumisilmoitus on voimassa toistaiseksi, jollei tuottaja tee muutoksia osallistumisilmoitukseensa tai ilmoita tuotannon lopettamisesta taikka tuottajaa ei suljeta järjestelmän ulkopuolelle muusta syystä.

Suoramyyntimaidon tuotantotukea koskeva suoramyynti-ilmoitus ja ennakkoilmoitus suoramyynnistä toimitetaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle sekä Ahvenanmaan maakunnassa Ahvenanmaan valtionvirastolle.

Kasvihuonetuotannon tuen ja puutarhatuotteiden varastointituen hakemukset toimitetaan tuen hakijan tilan sijaintipaikkakunnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle sekä Ahvenanmaan maakunnassa Ahvenanmaan valtionvirastolle.^M

Metsämarjojen ja -sienten varastointituen hakemuslomakkeet toimitetaan sille elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, jonka toimialueella varasto sijaitsee.

Mehiläistalouden pesäkohtaisen tuen hakemus toimitetaan sille elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, jonka toimialueella sijaitsevasta toimintapisteestä mehiläistaloutta harjoitetaan sekä Ahvenanmaan maakunnassa Ahvenanmaan valtionvirastolle.

3 §
Kotieläintukien määräytymisajankohdat

Etelä-Suomen kansallisen tukiasetuksen 16 §:ssä ja pohjoisen tukiasetuksen 16 §:ssä tarkoitetut laskentapäivät ja muut tuen määräytymisajankohdat ovat tämän asetuksen liitteessä 1.

Tukivuoden 2012 luonnonhaittakorvauksen kansallisessa lisäosassa käytettävät eläinten laskentapäivät ja muut tuen määräytymisajankohdat ovat tämän asetuksen liitteessä 2.

4 §
Hallinnansiirrot kotieläintukien ennakonhaussa

Ennakonhaun päättymisen jälkeen tapahtuneissa hallintaoikeuden siirroissa voidaan tukien ennakkohakemus siirtää tilan uudelle haltijalle, jos tilan entinen ja uusi haltija niin sopivat.

Ennakkohakemuksen siirron edellytyksenä on, että tilalla harjoitetaan maataloutta tilan entisen haltijan ennakkohakemuksessa ilmoittamassa laajuudessa vuonna 2011.

5 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 2 päivänä helmikuuta 2011.

  Helsingissä 26 päivänä tammikuuta 2011

Maa- ja metsätalousministeri
Sirkka-Liisa Anttila

Vanhempi hallitussihteeri
Juha Vanhatalo

Liite 1

TUOTANTOSIDONNAISEN KOTIELÄINTUEN MÄÄRÄYTYMISAJANKOHDAT

Eläimet Laskentapäivät 2011
Kutut 1.5.
Eläimet Tuen määräytymisjakso
Emolehmät, emolehmähiehot, lypsylehmät, sonnit, härät ja hiehot Nautarekisteristä saatu keskimääräinen eläinmäärä ajanjaksolta 1.7.2010—30.6.2011 mainitut päivät mukaan lukien
Uuhet Uuhien pitoajan täyttävien uuhien lukumäärä
Hevoset Hevosten hallinta-ajan täyttävien hevosten lukumäärä
Teurastetut hiehot, sonnit ja härät Vuonna 2011 teurastettujen eläinten lukumäärä

Liite 2

TUKIVUODEN 2012 LUONNONHAITTAKORVAUKSEN KANSALLISESSA LISÄOSAN KOTIELÄINTILAN MÄÄRITTELYSSÄ KÄYTETTÄVÄT ELÄINTEN LASKENTAPÄIVÄT JA MUUT TUEN MÄÄRÄYTYMISAJANKOHDAT

1) Kotieläinten laskentapäivät Laskentapäivät 2011
Siat
- emakot 1.10.1), 1.11.1) ja 1.12.1) sekä 1.1., 1.2., 1.3.,1.4., 1.5., 1.6., 1.7., 1.8. ja 1.9.
1.10.2) 1.11.2) ja 1.12.2)
- karjut 1.5. ja 1.9.
- muut siat (3-8 kk)3) 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.5., 1.6., 1.7., 1.8., 1.9.,1.10., 1.11. ja 1.12.
Siipikarja
- kanat, mukaan lukien emokanat sekä broileri- ja kalkkunaemot 1.10.1), 1.11.1) ja 1.12.1) sekä 1.1., 1.2.,1.3., 1.4., 1.5., 1.6., 1.7., 1.8. ja 1.9.
1.10.2), 1.11.2) ja 1.12.2)
- ankka- ja hanhiemot sekä tarhatut fasaani- ja sorsaemot 1.5. ja 1.9.
- broilerit 1.5. ja 1.9.
Kutut 1.5.

1)Emakoiden, kanojen, broileri- ja kalkkunaemojen lukumäärät 1.10.2010, 1.11.2010 ja 1.12.2010 otetaan huomioon vuoden 2012 luonnonhaittakorvauksen kansallisessa lisäosassa.

2)Emakoiden, kanojen, broileri- ja kalkkunaemojen lukumäärät 1.10.2011, 1.11.2011 ja 1.12.2011 otetaan huomioon vuoden 2013 luonnonhaittakorvauksen kansallisessa lisäosassa.

3)Kaikissa vuonna 2009 tai sen jälkeen annetuissa uusissa luonnonhaittakorvauksen kansallista lisäosaa koskevissa kotieläintilan sitoumuksissa. Vuonna 2008 tai sitä aiemmin annetuissa vastaavissa sitoumuksissa ellei hakija vaadi käytettäväksi taulukon 2 mukaista lihasikojen tai nuorten emakoiden ja karjujen eläinmäärän määräytymisperustetta.

2) Kotieläinten muut tuen määräytymisajanjaksot
Eläimet Tuen määräytymisjakso
Emolehmät, emolehmähiehot, lypsylehmät, sonnit, härät ja hiehot Nautarekisteristä saatu keskimääräinen eläinmäärä ajanjaksolta 1.1.—31.12.2011 mainitut päivät mukaan lukien
Uuhet Uuhien pitoajan täyttävien uuhien lukumäärä
Hevoset Hevosten hallinta-ajan täyttävien hevosten lukumäärä
Teurastetut hiehot, sonnit ja härät Vuonna 2011 teurastettujen eläinten lukumäärä
Lihasiat Vuonna 2011 teurastettujen eläinten lukumäärä
Nuoret emakot ja karjut Vuonna 2011 siitokseen myytyjen eläinten lukumäärä
Ankat, hanhet, kalkkkunat, tarhatut fasaanit ja tarhatut sorsat Vuonna 2011 teurastettujen eläinten lukumäärä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.