50/2011

Annettu Helsingissä 20 päivänä tammikuuta 2011

Valtioneuvoston asetus tukioikeuksien arvon muuttamisesta ja eräiden tuotantosidonnaisten suorien tukien siirtämisestä tilatukijärjestelmään vuosina 2011—2012

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty maa- ja metsätalousministeriön esittelystä, säädetään tilatukijärjestelmän täytäntöönpanosta annetun lain (557/2005) nojalla:

1 §
Tarkoitus

Tässä asetuksessa säädetään tukioikeuksien arvon muuttamisesta ja eräiden tuotantosidonnaisten suorien tukien siirtämisestä tilatukijärjestelmään Euroopan unionin yhteisen maatalouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä koskevista yhteisistä säännöistä ja tietyistä viljelijöiden tukijärjestelmistä sekä asetusten (EY) N:o 1290/2005, (EY) N:o 247/2006, (EY) N:o 378/2007 muuttamisesta ja asetuksen (EY) N:o 1782/2003 kumoamisesta annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 73/2009, jäljempänä tilatukiasetus, tarkoitetulla tavalla.

2 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) tukioikeudella tilatukiasetuksen 33 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua tukioikeutta, joka muodostuu tasatukiosasta ja mahdollisesta tilakohtaisesta lisäosasta;

2) lypsylehmäpalkkiolla vuodelta 2010 maksettavista lypsylehmä- ja nautapalkkioista annetussa valtioneuvoston asetuksessa (272/2010) tarkoitettua lypsylehmistä myönnettävää palkkiota.

3 §
Tilakohtaisten lisäosien ja erityistukioikeuksien alentaminen sekä tukioikeuksien tasatukiosan korottaminen

Sonni- ja härkäpalkkion, tärkkelysperunan tuen ja maitopalkkion perusteella muodostettujen tukioikeuksien tilakohtaisten lisäosien ja erityistukioikeuksien alentamisesta vuodesta 2011 alkaen säädetään tilatukijärjestelmän täytäntöönpanosta annetun lain (557/2005) 3 §:n 3 momentissa. Tilakohtaisten lisäosien ja erityistukioikeuksien alentamisesta vapautuvilla varoilla korotetaan tilatukijärjestelmästä annetun valtioneuvoston asetuksen (233/2010) liitteessä 1 määritellyn asianomaisen tukialueen tukioikeuksien tasatukiosan arvoa.

4 §
Tukioikeuksien tasatukiosan arvon alentaminen lypsylehmäpalkkion rahoittamiseksi

Tukioikeuksien tasatukiosan arvoa alennetaan 3 §:ssä tarkoitetun korotuksen jälkeen lineaarisesti yhteensä 2,112 miljoonalla eurolla tilatukiasetuksen 69 artiklan 6 kohdan b alakohdassa säädetyllä tavalla.  Vähennetty määrä käytetään tilatukiasetuksen 68 artiklan 1 kohdan b alakohdan perusteella maksettavan lypsylehmäpalkkion rahoittamiseen.

5 §
Valkuaiskasvipalkkion siirtäminen tilatukijärjestelmään

Tilatukiasetuksen IV osaston 1 luvun 3 jaksossa tarkoitettu valkuaiskasvipalkkio sisällytetään tilatukijärjestelmään vuodesta 2011 alkaen.

Tukioikeuksien tasatukiosan arvoa korotetaan tilatukiasetuksen 63 artiklan 2 kohdan b alakohdan ensimmäisessä alakohdassa säädetyllä tavalla tilatukiasetuksen liitteessä XII tarkoitetuilla 303 000 eurolla. Korotuksen jälkeen tukioikeuksien tasatukiosan arvoa vähennetään lineaarisesti vastaavalla määrällä tilatukiasetuksen 69 artiklan 6 kohdan b alakohdassa säädetyllä tavalla. Vähennetty määrä käytetään tilatukiasetuksen 68 artiklan 1 kohdan a alakohdan i luetelmakohdan perusteella maksettavan valkuais- ja öljykasvipalkkion rahoittamiseen.

6 §
Tärkkelysperunan tukien siirtäminen tilatukijärjestelmään

Tilatukiasetuksen IV osaston 1 luvun 2 jaksossa tarkoitettu tuki tärkkelysperunan viljelijöille sekä maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 95 a artiklassa tarkoitettu perunatärkkelyspalkkio sisällytetään tilatukijärjestelmään vuodesta 2012 alkaen.

Tukioikeuksien tasatukiosan arvoa korotetaan tilatukiasetuksen 63 artiklan 2 kohdan b alakohdan ensimmäisessä alakohdassa säädetyllä tavalla tilatukiasetuksen liitteessä XII tarkoitetuilla 4,710 miljoonalla eurolla. Korotuksen jälkeen tukioikeuksien tasatukiosan arvoa vähennetään lineaarisesti 3,5 miljoonalla eurolla tilatukiasetuksen 69 artiklan 6 kohdan b alakohdassa säädetyllä tavalla. Vähennetty määrä käytetään tilatukiasetuksen 68 artiklan 1 kohdan a alakohdan i luetelmakohdan perusteella maksettavan tärkkelysperunan erityistuen rahoittamiseen.

7 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 26 päivänä tammikuuta 2011. Sen 6 §:ää sovelletaan kuitenkin vasta 1 päivästä tammikuuta 2012.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

Neuvoston asetus (EY) N:o 73/2009 (32009R0073); EUVL N:o L 30, 31.1.2009, s. 16

Helsingissä 20 päivänä tammikuuta 2011

Maa- ja metsätalousministeri
Sirkka-Liisa Anttila

Vanhempi hallitussihteeri
Suvi Ruuska

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.