48/2011

Annettu Helsingissä 20 päivänä tammikuuta 2011

Valtioneuvoston asetus vuodelta 2011 maksettavista lypsylehmä- ja nautapalkkioista, teuraskaritsan laatupalkkiosta sekä valkuais- ja öljykasvipalkkiosta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty maa- ja metsätalousministeriön esittelystä, säädetään tilatukijärjestelmän täytäntöönpanosta annetun lain (557/2005) 3 §:n 6 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa 1286/2009:

1 luku

Yleiset säännökset

1 §
Soveltamisala

Tätä asetusta sovelletaan sellaiseen vuodelta 2011 maksettavaan erityistukeen, jota voidaan myöntää viljelijälle yhteisen maatalouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä koskevista yhteisistä säännöistä ja tietyistä viljelijöiden tukijärjestelmistä sekä asetusten (EY) N:o 1290/2005, (EY) N:o 247/2006, (EY) N:o 378/2007 muuttamisesta ja asetuksen (EY) N:o 1782/2003 kumoamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 73/2009, jäljempänä tilatukiasetus, 68 artiklan:

1) 1 kohdan b alakohdan mukaisena lypsylehmä- ja nautapalkkiona;

2) 1 kohdan a alakohdan i luetelmakohdan mukaisena valkuais- ja öljykasvipalkkiona;

3) 1 kohdan a alakohdan ii luetelmakohdan mukaisena teuraskaritsan laatupalkkiona.

2 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) nautapalkkiolla sonnista, härästä, emolehmästä ja emolehmähiehosta maksettavaa palkkiota;

2) sonnilla urospuolista 6—22 kuukauden ikäistä lihatuotantotarkoitukseen kasvatettavaa nautaeläintä;

3) härällä kuohittua sonnia;

4) emolehmällä liharotuista tai tällaisen rodun kanssa risteytyksestä syntynyttä vähintään 50 prosenttisesti liharotuista poikinutta nautaeläintä, jota käytetään yksinomaan vasikoiden tuottamiseen ja jonka vasikoita kasvatetaan lihatuotantoon tai emolehmätuotannon lisäämiseen ja jonka käyttötavaksi nautarekisterissä on merkitty emolehmä;

5) emolehmähieholla vähintään kahdeksan kuukauden mutta alle neljän vuoden ikäistä emolehmäksi tarkoitettua poikimatonta nautaeläintä;

6) nautaeläimellä kesynautaa, biisonia ja niiden risteytystä;

7) komission asetuksella neuvoston asetuksen (EY) N:o 73/2009 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä sen IV ja V osastossa säädettyjen viljelijätukijärjestelmien osalta annettua komission asetusta (EY) N:o 1121/2009;

8) liharodulla muuta kuin komission asetuksen liitteessä IV lueteltua nautaeläimen rotua;

9) nautarekisteriasetuksella nautaeläinten tunnistus- ja rekisteröintijärjestelmän käyttöönottamisesta sekä naudanlihan ja naudanlihatuotteiden pakollisesta merkitsemisestä ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 820/97 kumoamisesta annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 1760/2000;

10) nautarekisterillä nautarekisteriasetuksen 3 artiklan ensimmäisen kohdan b alakohdan ja eläintunnistusjärjestelmästä annetun lain (238/2010) 2 luvun mukaista rekisteriä;

11) mahdollisesti tukikelpoisella eläimellä neuvoston asetuksen (EY) N:o 73/2009 täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä mainitussa asetuksessa säädettyjen viljelijöiden suorien tukien järjestelmien mukaisten täydentävien ehtojen, tuen mukauttamisen ja yhdennetyn hallinto- ja valvontajärjestelmän osalta sekä neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä viinialalle säädetyn tukijärjestelmän mukaisten täydentävien ehtojen osalta annetun komission asetuksen (EY) N:o 1122/2009 2 artiklan toisen kohdan 20 alakohdassa tarkoitettua eläintä;

12) tukikelpoisuuspäivällä päivää, jonka nautaeläin on ollut palkkiokelpoisena tilalla;

13) lypsylehmällä maidontuotantoon käytettävää poikinutta nautaeläintä, joka kuuluu komission asetuksen liitteessä IV lueteltuun rotuun tai Brown Swiss-rotuun ja jonka käyttötavaksi nautarekisterissä on merkitty maidontuotanto;

14) poikimisella normaalin tiineysajan jälkeen tapahtuvaa nautaeläimen synnyttämistä tai vähintään seitsemän kuukauden tiineysajan jälkeen tapahtuvaa luomista;

15) A—C4 -tukialueilla vuodelta 2010 maksettavasta pohjoisesta tuesta annetussa valtioneuvoston asetuksessa (38/2010) ja vuodelta 2010 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta annetussa valtioneuvoston asetuksessa (37/2010) tarkoitettuja vastaavia tukialueita;

16) karitsalla enintään12 kuukauden ikäistä lammasta, joka ei ole karitsoinut;

17) lammas- ja vuohirekisterillä lammas- ja vuohieläinten tunnistus- ja rekisteröintijärjestelmän käyttöönottamisesta ja asetuksen (EY) N:o 1782/2003 ja direktiivien 92/102/ETY ja 64/432/ETY muuttamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 21/2004 3 artiklan 1 kohdan d alakohdan ja eläintunnistusjärjestelmästä annetun lain 2 luvun mukaista rekisteriä;

18) seoskasvustolla peltoherneen, härkäpavun tai makean lupiinin sekä viljan kasvustoa, jossa kasvulohkolle on kylvetty siemenseosta niin, että yhteenlasketusta kylvösiemenmäärän painosta alle 50 prosenttia on viljan siementä.

2 luku

Lypsylehmä- ja nautapalkkio

3 §
Palkkion myöntämisen yleiset edellytykset

Lypsylehmä- ja nautapalkkio voidaan myöntää nautaeläimestä, joka on merkitty ja rekisteröity nautarekisteriasetuksen sekä eläintunnistusjärjestelmästä annetun lain mukaisesti. Täysi palkkio voidaan myöntää, jos tilan kaikki palkkiojärjestelmässä kalenterivuoden aikana tukikelpoiset ja mahdollisesti tukikelpoiset eläimet on merkitty ja rekisteröity edellä mainitulla tavalla. Edellytyksenä on lisäksi, että eläintenpitäjä on rekisteröitynyt eläintunnistusjärjestelmästä annetun lain 9 §:ssä tarkoitetulla tavalla.

Lypsylehmä- ja nautapalkkio voidaan myöntää viljelijälle, joka on ilmoittautunut palkkiojärjestelmään Maaseutuviraston hyväksymällä lomakkeella.

Palkkiojärjestelmään ilmoittautuneen viljelijän on poi’itettava lypsy- ja emolehmä vähintään kerran tukivuonna tai sitä edeltävänä kahtena vuonna. Viljelijän on tarvittaessa todistettava lypsy- ja emolehmän polveutuminen. Viljelijän on noudatettava tilallaan muutoinkin tavanomaista tuotantotapaa.

4 §
Nautapalkkion myöntämisen edellytykset

Nautapalkkio voidaan myöntää sonnista, härästä, emolehmästä ja emolehmähiehosta.

Emolehmähiehojen osuus siitä emolehmien ja emolehmähiehojen yhteenlasketusta keskimääräisestä tilakohtaisesta eläinyksikkömäärästä, josta palkkio voidaan myöntää, voi olla enintään 40 prosenttia.

5 §
Palkkioon oikeuttavan eläinyksikkömäärän laskeminen

Palkkioon oikeuttavien nautaeläinten eläinyksikkömäärä lasketaan nautarekisterin tietojen perusteella. Yksi eläinyksikkö vastaa yhtä lypsylehmää, emolehmää tai emolehmähiehoa, joka on ollut tilalla koko kalenterivuoden. Sonnien ja härkien eläinyksikkömäärää laskettaessa sitä alennetaan edellä mainitusta muuntokertoimella 0,6.

Palkkioon oikeuttava eläinyksikkömäärä määräytyy nautarekisterin perusteella viljelijän hallinnassa 1 päivästä tammikuuta 31 päivään joulukuuta 2011 olleiden palkkion ehdot täyttävien nautaeläinten tukikelpoisuuspäivien perusteella. Palkkioon oikeuttava eläinyksikkömäärä määrä saadaan laskemalla eläinryhmittäin yhteen yksittäisten eläinten tukikelpoisuuspäivät ja jakamalla summa luvulla 365 muuntokerroin huomioon ottaen. Lukumäärä lasketaan yhden desimaalin tarkkuudella. Täysi palkkio voidaan myöntää palkkion ehdot täyttävästä eläimestä, joka on ollut tilalla koko kalenterivuoden ajan.

Tukikelpoisuuspäivien lukumäärästä vähennetään ne päivät, joiden osalta palkkion ehdot täyttäviä nautaeläimiä koskevien eläintunnistusjärjestelmästä annetun lain 12 §:n 3, 4 ja 7—11 kohdassa tarkoitettujen tietojen, pitopaikan muutostietoja lukuun ottamatta, ilmoittaminen on myöhästynyt nautarekisteriasetuksen 7 artiklassa säädetystä ajasta. Vähennystä ei kuitenkaan tehdä, jos edellä mainitut tiedot on ilmoitettu viimeistään kyseisen nautaeläimen tilallapitoajan ensimmäisenä päivänä. Tilallapitoaika on ajanjakso, jonka nautaeläin on kalenterivuoden aikana palkkiokelpoisena tilalla. Myöhästymispäivien laskennassa otetaan huomioon ilmoitukset, joiden tapahtuma- tai ilmoituspäivämäärä on vuonna 2011.

6 §
Lypsylehmäpalkkion määrä

Lypsylehmäpalkkiota voidaan myöntää A- ja B-tukialueilla 150 euroa eläinyksiköstä.

Lypsylehmäpalkkiota voidaan myöntää enintään 9,5 miljoonaa euroa. Jos eläinyksikkökohtainen palkkion määrä kerrottuna palkkioon oikeuttavalla eläinyksiköiden kokonaismäärällä johtaa edellä mainitun enimmäismäärän ylittymiseen tai alittumiseen, eläinyksikkökohtaista palkkion määrää muutetaan suhteessa ylittymiseen tai alittumiseen.

7 §
Nautapalkkion enimmäismäärä tukialueittain

Nautapalkkiota voidaan myöntää koko maassa enintään 36 654 800 euroa, josta A—B tukialueen osuus on enintään 11 675 193 euroa ja C-tukialueen enintään 24 979 607 euroa. Nautapalkkiota voidaan myöntää tukialueittain enintään seuraava euromäärä:

A—B-tukialue C1—C4-tukialue
euroa euroa
emolehmät ja emolehmähiehot 3 619 310 5 120 819
sonnit ja härät 8 055 883 19 858 788
8 §
Eläinyksiköstä maksettavan nautapalkkion määrä

Nautapalkkiota myönnetään tukialueittain seuraava euromäärä eläinyksiköstä:

A—Btukialue C1—C4tukialue
emolehmä tai emolehmähieho 160 euroa 80 euroa
sonni tai härkä 400 euroa 220 euroa

Jos eläinyksikkökohtainen palkkion määrä kerrottuna palkkioon oikeuttavalla eläinyksiköiden kokonaismäärällä johtaa 7 §:ssä tarkoitetun tukialueittaisen enimmäismäärän ylittymiseen tai alittumiseen, eläinyksikkökohtaista palkkion määrää muutetaan suhteessa ylittymiseen tai alittumiseen.

9 §
Palkkion maksaminen

Lypsylehmä- ja nautapalkkiot maksetaan kahdessa erässä. Palkkiot niiden eläinyksiköiden perusteella, jotka ovat kertyneet tuenmääräytymisvuonna 1 päivästä tammikuuta 15 päivään syyskuuta, maksetaan tilatukiasetuksen 29 artikla huomioon ottaen aikaisintaan kyseisen vuoden joulukuussa. Palkkioiden toinen erä maksetaan seuraavan vuoden kesäkuun loppuun mennessä.

3 luku

Teuraskaritsan laatupalkkio

10 §
Palkkion myöntämisen edellytykset

Palkkio voidaan myöntää karitsasta, joka on merkitty ja rekisteröity lammas- ja vuohieläinten tunnistus- ja rekisteröintijärjestelmän käyttöönottamisesta ja asetuksen (EY) N:o 1782/2003 ja direktiivien 92/102/ETY ja 64/432/ETY muuttamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 21/2004 sekä eläintunnistusjärjestelmästä annetun lain mukaisesti. Lisäksi edellytyksenä on, että eläintenpitäjä on rekisteröitynyt eläintunnistusjärjestelmästä annetun lain 9 §:ssä tarkoitetulla tavalla.

Palkkio voidaan myöntää viljelijälle, joka on ilmoittautunut palkkiojärjestelmään Maaseutuviraston hyväksymällä lomakkeella.

Palkkio voidaan myöntää lammas- ja vuohirekisteriin ilmoitettujen teurastusten perusteella karitsoista:

1) joiden ruhopaino on vähintään 18 kiloa;

2) jotka on teurastettu Elintarviketurvallisuusviraston hyväksymässä teurastamossa tai kunnan elintarvikevalvontaviranomaisen hyväksymässä pienteurastamossa vuonna 2011;

3) joiden ruho on todettu lihantarkastuksessa ihmisravinnoksi kelpaavaksi; ja

4) jotka ovat olleet palkkion hakijan hallinnassa yhtäjaksoisesti vähintään 30 vuorokautta teurastusta edeltävien 50 vuorokauden aikana.

Teurastuksen yhteydessä kokonaan hylätystä ruhosta ei makseta palkkiota. Jos ruho on hylätty teurastamon tekemän teurastusvirheen takia, ruhosta voidaan myöntää palkkio.

11 §
Palkkion määrä

Teuraskaritsan laatupalkkiota voidaan myöntää 23 euroa eläimestä. Palkkiota voidaan myöntää koko maassa enintään 900 000 euroa.  Jos eläinkohtainen palkkion määrä kerrottuna palkkioon oikeuttavalla eläinten kokonaismäärällä johtaa edellä mainitun enimmäismäärän ylittymiseen tai alittumiseen, eläinkohtaista palkkion määrää muutetaan suhteessa ylittymiseen tai alittumiseen.

12 §
Palkkion maksaminen

Teuraskaritsan laatupalkkio maksetaan viimeistään tuenmääräytymisvuotta seuraavan vuoden kesäkuun loppuun mennessä.

4 luku

Valkuais- ja öljykasvipalkkio

13 §
Palkkioon oikeuttavat kasvilajit

Palkkioon oikeuttavia valkuaiskasveja ovat peltoherne, härkäpapu ja makea lupiini. Makean lupiinin osalta edellytyksenä on lisäksi, että käytetään hyväksytyn lajikkeen siementä, jonka alkuperä pystytään osoittamaan. Palkkioon oikeuttavat myös seoskasvustot.

Palkkioon oikeuttavia öljykasveja ovat syysrapsi, syysrypsi, kevätrapsi, kevätrypsi, auringonkukka, öljypellava, öljyhamppu ja ruistankio. Öljyhampun lajikkeista palkkioon oikeuttavat yhteisen maatalouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä koskevista yhteisistä säännöistä ja tietyistä viljelijöiden tukijärjestelmistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 73/2009 III osastossa säädetyn tilatukijärjestelmän täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun komission asetuksen (EY) N:o 1120/2009 10 artiklassa tarkoitetut lajikkeet. Öljyhampun osalta edellytyksenä on lisäksi, että viljelijä säilyttää kasvuston siihen asti, että tilatukiasetuksen 39 artiklan 1 kohdassa säädetty tetrahydrokannabinolipitoisuuden tarkistamisvelvollisuus on täytetty.

14 §
Palkkion myöntämisen edellytykset

Palkkion myöntämisen edellytyksenä on, että todettu palkkioon oikeuttavien kasvien ja seoskasvustojen yhteenlaskettu viljelyksessä oleva peltoala on tilakohtaisesti vähintään 10 prosenttia todetusta peltoalasta. Todettu peltoala on ala, joka on seuraavista aloista pienin:

1) viljelijän tukihakemuksessa ilmoittama pinta-ala,

2) mahdollisessa pinta-alavalvonnassa todettu pinta-ala.

15 §
Palkkion määrä

Palkkiota voidaan myöntää palkkioon oikeuttavien valkuais- ja öljykasvien sekä seoskasvustojen viljelyksessä olevasta peltoalasta 50 euroa hehtaarilta. Valkuais- ja öljykasvipalkkiota voidaan myöntää koko maassa enintään 6 500 000 euroa. Jos hyväksyttävien hakemusten perusteella laskettava palkkion määrä ylittää tai alittaa edellä mainitun enimmäismäärän, palkkion määrää muutetaan suhteessa ylittymiseen tai alittumiseen.

16 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 26 päivänä tammikuuta 2011.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

Neuvoston asetus (EY) N:o 73/2009 (32009R0073); EUVL L 30, 31.1.2009, s. 16
Komission asetus (EY) N:o 1120/2009 (32009R1120); EUVL L 316, 2.12.2009, s. 1
Komission asetus (EY) N:o 1122/2009 (32009R1122); EUVL L 316, 2.12.2009, s. 65

Helsingissä 20 päivänä tammikuuta 2011

Maa- ja metsätalousministeri
Sirkka-Liisa Anttila

Vanhempi hallitussihteeri
Suvi Ruuska

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.