40/2011

Annettu  Helsingissä 13 päivänä tammikuuta 2011

Maa- ja metsätalousministeriön asetus maa- ja metsätalousministeriön työjärjestyksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti

kumotaan maa- ja metsätalousministeriön työjärjestyksen 508/2007 48 §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on työjärjestyksessä 8/2010, ja

muutetaan 1 §:n 2 momentti, 3 §:n 3 momentti, 16 §:n 1 momentti, 19 §:n 2 momentti, 35 §:n 1 momentin 12 kohta ja 48 §:n 1 momentti,

sellaisena kuin niistä ovat 1 §:n 2 momentti ja 48 §:n 1 momentti työjärjestyksessä 273/2008 ja 3 §:n 3 momentti työjärjestyksessä 8/2010, seuraavasti:

1 luku

Yleisiä säännöksiä

1 §
Soveltamisala

Toiminnan ja talouden suunnittelusta ja seurannasta, kirjanpitoyksikkötehtävistä ja sisäisestä valvonnasta määrätään tarkemmin maa- ja metsätalousministeriön kirjanpitoyksikön taloussäännössä ja sen nojalla annetuissa määräyksissä.


3 §
Tulosohjaus ja -johtaminen

Turvallisuus- ja kemikaaliviraston, aluehallintovirastojen ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten tulostavoitteet valmistellaan yhteistyössä asianomaisten ministeriöiden kanssa.    Turvallisuus- ja kemikaaliviraston sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten tulosohjauksen yhteensovittamisesta määrätään erikseen.


16 §
Talousyksikön tehtävät

Talousyksikkö käsittelee asiat, jotka koskevat ministeriön ja sen hallinnonalan toiminnan ja talouden suunnittelua sekä tulosohjausta ja -johtamista, kirjanpitoyksikköön liittyviä tehtäviä ja muuta talousarvion toimeenpanoa ja seurantaa. Lisäksi talousyksikkö käsittelee ministeriön sisäistä valvontaa koskevat yleiset asiat.


19 §
Sisäisen tarkastuksen tehtävät

Sisäisen tarkastuksen toiminta kohdistuu maa- ja metsätalousministeriön lisäksi niihin ministeriön toimintoihin ja tehtäviin, jotka on annettu toisten virastojen ja laitosten, yhteisöjen tai yksityisten tehtäväksi tai joista ministeriö muuten vastaa.


35 §
Osaston päällikön ja erillisen yksikön päällikön ratkaisuvalta

Asianomaisen osaston päällikkö ratkaisee, sikäli kuin asiat eivät 34 §:n nojalla kuulu kansliapäällikön ratkaisuvallan piiriin taikka jollei asian ratkaisemisesta ole jäljempänä toisin säädetty, asiat, jotka koskevat:


12) viran haettavaksi julistamista, kun kysymyksessä on osastoon sijoitetun enintään vaativuustason 8.1. viran täyttämisestä;


48 §
Ratkaisuvalta talousyksikössä

Talousyksikön päällikkö ratkaisee asiat, jotka koskevat Euroopan kalatalousrahaston todentamisviranomaisen tehtäviä sekä kirjanpitoyksikölle kuuluvia tehtäviä, jos ne eivät kuulu ministeriön kansliapäällikölle, osastopäällikölle tai muun erillisen yksikön päällikölle tai kirjanpitoyksikköön kuuluvalle muulle virastolle.


Tämä työjärjestys tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 2011.

Helsingissä 13 päivänä tammikuuta 2011

Maa- ja metsätalousministeri
Sirkka-Liisa Anttila

Kansliapäällikkö
Jarmo Vaittinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.