7/2011

Annettu Helsingissä 13 päivänä tammikuuta 2011

Valtioneuvoston asetus polttomoottoreiden pakokaasupäästöjen rajoittamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty ympäristöministeriön esittelystä,

muutetaan valtioneuvoston asetuksen (844/2004) 2 §:n 1 kohta, 3 § ja 21 §, sellaisena kuin niistä ovat 2 §:n 1 kohta asetuksessa 398/2005 ja 3 § asetuksessa 23/2009, seuraavasti:

2 §
Määritelmät

 Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

 1) työkoneiden päästödirektiivillä liikkuviin työkoneisiin asennettavien polttomoottoreiden kaasu- ja hiukkaspäästöjen torjuntatoimenpiteitä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä 97/68/EY siten kuin sitä on sopeutettu tekniseen kehitykseen komission direktiivillä 2001/63/EY ja muutettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiveillä 2002/88/EY ja 2004/26/EY sekä komission direktiivillä 2010/26/EU;


3 §
Hyväksyntäviranomaiset

 Liikenteen turvallisuusvirasto toimii Suomessa tämän asetuksen mukaisena hyväksyntäviranomaisena vaihtelevalla nopeudella käytettäville puristussytytysmoottoreille, sisävesialusten moottoreille sekä veturien ja moottorivaunujen käyttövoimamoottoreille.

 Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus toimii tämän asetuksen mukaisena kipinäsytytysmoottorien ja vakionopeudella toimivien puristussytytysmoottorien hyväksyntäviranomaisena.

 Hyväksyntäviranomainen voi harkintansa mukaan käyttää tehtävässään apuna ympäristöministeriön nimeämää tyyppihyväksyntään liittyvää tarkastuslaitosta taikka jonkun muun ETA-maan työkoneiden päästödirektiivin vastaavaan tehtävään nimeämää järjestöä tai elintä.

21 §
Poikkeukset

 Työkoneiden päästödirektiivin 9 a artiklan 7 kohdan ensimmäisessä alakohdassa lueteltujen työkoneiden kipinäsytytysmoottorit sekä kaikki tuotantomäärältään pienten kipinäsytytysmoottorien valmistajien tuottamat moottorit vapautetaan tämän asetuksen 7 ja 9 §:n päästörajoitusvaatimusten soveltamisesta kolmen vuoden ajaksi näiden päästörajoitusvaatimusten voimaantulopäivästä lukien. Näiden kolmen vuoden ajan näihin moottoreihin sovelletaan 6 ja 8 §:n raja-arvoja.

 Edellä 1 momentissa säädetyn estämättä ammattikäyttöön tarkoitettujen, eri asennoissa toimivien pensasaitaleikkurien ja yläkahvalla varustettujen puunhoitosahojen kipinäsytytysmoottorit vapautetaan tämän asetuksen 7 §:n päästörajoitusvaatimusten soveltamisesta 31 päivään heinäkuuta 2013 saakka. Siihen asti näihin moottoreihin sovelletaan 6 §:n raja-arvoja.

 Tuotantomäärältään pienet moottoriperheet vapautetaan tämän asetuksen 7 ja 9 §:n päästörajoitusvaatimusten soveltamisesta kokonaan 25 000 moottorin enimmäismäärään saakka edellyttäen, että kaikilla enimmäismäärään mukaan luettavilla moottoriperheillä on erilaiset sylinteritilavuudet. Näihin moottoreihin sovelletaan aina 6 ja 8 §:n raja-arvoja.


Tämä asetus tulee voimaan 20 päivänä tammikuuta 2011.

Komission direktiivi 2010/26/EU (32010L0026); EYVL N:o L 86, 1.4.2010, s. 29

Helsingissä 13 päivänä tammikuuta 2011

Ympäristöministeri
Paula Lehtomäki

Hallitussihteeri
Katariina Haavanlammi

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.