Säädökset alkuperäisinä: 2011

1577/2011
Verohallinnon päätös ennakonpidätyksen toimittamistavoista ja määrästä
1576/2011
Tasavallan Presidentin avoin kirje valtioneuvostossa toimeenpannuista muutoksista
1575/2011
Valtioneuvoston asetus valtioneuvoston ohjesäännön muuttamisesta
1574/2011
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus työ- ja elinkeinoministeriön työjärjestyksen muuttamisesta
1573/2011
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maa- ja metsätalousministeriön työjärjestyksen muuttamisesta
1572/2011
Valtioneuvoston asetus aluehallintovirastojen maksuista vuosina 2012 ja 2013
1571/2011
Valtioneuvoston asetus kaivosturvallisuudesta
1570/2011
Valtioneuvoston asetus työ- ja elinkeinoministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
1569/2011
Valtioneuvoston asetus maa- ja metsätalousministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n muuttamisesta
1568/2011
Sisäasiainministeriön asetus sisäasiainministeriön työjärjestyksen muuttamisesta
1567/2011
Valtioneuvoston asetus sisäasiainministeriöstä
1566/2011
Valtioneuvoston asetus Kotimaisten kielten keskuksesta
1565/2011
Laki rikoslain 44 luvun 1 §:n ja 48 luvun 1 §:n muuttamisesta
1564/2011
Laki metsän hyönteis- ja sienituhojen torjunnasta annetun lain 7 a §:n muuttamisesta
1563/2011
Laki kasvinsuojeluaineista
1562/2011
Valtioneuvoston asetus vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista aineista annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta
1561/2011
Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojeluasetuksen 13 §:n muuttamisesta
1560/2011
Valtioneuvoston asetus vesitalousasioista
1559/2011
Laki poikkeusolojen vakuutustakuusta annetun lain 1 §:n muuttamisesta
1558/2011
Laki Pelastusopistosta annetun lain 13 ja 23 §:n muuttamisesta
1557/2011
Laki vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta annetun lain 27 ja 30 §:n muuttamisesta
1556/2011
Laki asevelvollisuuslain 79 ja 81 §:n muuttamisesta
1555/2011
Laki arvo-osuusjärjestelmästä annetun lain 13 a §:n muuttamisesta
1554/2011
Laki poikkeusolojen sosiaali- ja terveydenhuollon neuvottelukunnasta
1553/2011
Laki puolustustilalain 2 ja 30 §:n muuttamisesta
1552/2011
Valmiuslaki  
1551/2011
Verohallinnon päätös ilmoittamisvelvollisuudesta ja muistiinpanoista
1550/2011
Valtioneuvoston asetus valtiovarainministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n muuttamisesta
1549/2011
Laki valtion virkaehtosopimuslain 5 §:n muuttamisesta
1548/2011
Laki valtion virkamieslain muuttamisesta
1547/2011
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus julkisesti tuetuista vienti- ja alusluotoista sekä korontasauksesta
1546/2011
Valtioneuvoston asetus julkisesti tuetuista vienti- ja alusluotoista sekä korontasauksesta
1545/2011
Laki valtion erityisrahoitusyhtiöstä annetun lain muuttamisesta
1544/2011
Laki Suomen Vientiluotto Oy -nimisestä yhtiöstä annetun lain muuttamisesta
1543/2011
Laki julkisesti tuetuista vienti- ja alusluotoista sekä korontasauksesta
1542/2011
Valtioneuvoston asetus turvavarastointiohjelmasta vuonna 2012
1541/2011
Verohallinnon työjärjestys
1540/2011
Tasavallan presidentin asetus eläinten tunnistamisen ja rekisteröinnin valvontaan liittyvien hallintotehtävien hoitamisesta Ahvenanmaan maakunnassa
1539/2011
Valtioneuvoston asetus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista
1538/2011
Valtioneuvoston asetus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten sekä työ- ja elinkeinotoimistojen maksullisista suoritteista vuonna 2012
1537/2011
Tasavallan presidentin asetus ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteen VII luvun vaarallisten aineiden kuljetusta kappaletavarana aluksessa koskevan säännöstön (IMDG-säännöstö) muutosten voimaansaattamisesta ja säännöstön 1.3 luvun muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
1536/2011
Valtioneuvoston asetus julkisista puolustus- ja turvallisuushankinnoista
1535/2011
Laki markkinaoikeuslain 1 §:n muuttamisesta
1534/2011
Laki kansainvälisistä tietoturvallisuusvelvoitteista annetun lain 1 §:n muuttamisesta
1533/2011
Laki vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista annetun lain 17 §:n muuttamisesta
1532/2011
Laki julkisista hankinnoista annetun lain muuttamisesta
1531/2011
Laki julkisista puolustus- ja turvallisuushankinnoista
1530/2011
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus  työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen kustannuksiin valtion varoista vuonna 2012 suoritettavasta määrärahasta
1529/2011
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus tupakkatuotteiden ja tupakointivälineiden vähittäismyynnin omavalvontasuunnitelmasta annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta
1528/2011
Valtioneuvoston asetus maataloudessa käytettyjen eräiden energiatuotteiden valmisteveron palautuksesta annetun lain muuttamisesta annetun lain 4 §:ssä säädetyn biopolttoöljyn valmisteveron palautuksen voimaantulosta
1527/2011
Valtioneuvoston asetus ennakkoperintäasetuksen 15 §:n muuttamisesta
1526/2011
Laki keskinäisestä avunannosta veroihin, maksuihin ja muihin toimenpiteisiin liittyvien saatavien perinnässä annetun neuvoston direktiivin lainsäädännön alaan kuuluvien säännösten kansallisesta täytäntöönpanosta ja direktiivin soveltamisesta
1525/2011
Laki verontilityslain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta
1524/2011
Laki verotililain 8 ja 11 §:n muuttamisesta
1523/2011
Laki kehitysalueelle tehtävien investointien korotetuista poistoista annetun lain muuttamisesta
1522/2011
Laki ulkomailta tulevan palkansaajan lähdeverosta annetun lain 12 §:n muuttamisesta
1521/2011
Laki kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun lain 34 §:n kumoamisesta
1520/2011
Laki tuloverolain 53 §:n muuttamisesta annetun lain kumoamisesta
1519/2011
Laki korkotulon lähdeverosta annetun lain 3 ja 6 §:n muuttamisesta
1518/2011
Laki verotusmenettelystä annetun lain 16 §:n väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
1517/2011
Laki tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
1516/2011
Laki rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 7 ja 15 §:n muuttamisesta
1515/2011
Laki tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta
1514/2011
Vuoden 2012 tuloveroasteikkolaki
1513/2011
Maa- ja metsätalousministeriön asetus silakan ja kilohailin troolikalastuksen rajoituksista Pohjoisella Itämerellä ja Suomenlahdella vuonna 2011 annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen kumoamisesta
1512/2011
Valtioneuvoston asetus kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen 1 ja 5 §:n muuttamisesta
1511/2011
Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta
1510/2011
Laki kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta
1509/2011
Laki ajoneuvojen energia- ja ympäristövaikutusten huomioon ottamisesta julkisissa hankinnoissa
1508/2011
Laki ajoneuvojen siirtämisestä annetun lain muuttamisesta
1507/2011
Laki merilain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
1506/2011
Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista annetun lain 24 §:n muuttamisesta
1505/2011
Laki aluksen teknisestä turvallisuudesta ja turvallisesta käytöstä annetun  lain   4 §:n muuttamisesta
1504/2011
Laki alusturvallisuuden valvonnasta annetun lain muuttamisesta
1503/2011
Laivavarustelaki
1502/2011
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Euroopan unionin ulkopuolisista maista tuotavista eräistä elävistä eläimistä sekä niiden alkioista ja sukusoluista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
1501/2011
Suomen Pankin ilmoitus viitekorosta ja viivästyskorosta
1500/2011
Laki verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 18 ja 20 §:n muuttamisesta
1499/2011
Laki ennakkoperintälain 9 §:n muuttamisesta
1498/2011
Laki verotusmenettelystä annetun lain 16 ja 17 §:n muuttamisesta
1497/2011
Laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä annetun lain 2 §:n muuttamisesta
1496/2011
Laki sijoituspalveluyrityksistä annetun lain 14 §:n muuttamisesta
1495/2011
Laki sidotusta pitkäaikaissäästämisestä annetun lain 3 §:n muuttamisesta
1494/2011
Laki Finanssivalvonnan valvontamaksusta annetun lain muuttamisesta
1493/2011
Laki Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta
1492/2011
Laki arvopaperimarkkinalain muuttamisesta
1491/2011
Laki ulkomaisen rahastoyhtiön toiminnasta Suomessa annetun lain kumoamisesta
1490/2011
Laki sijoitusrahastolain muuttamisesta
1489/2011
Laki euron väärentämisen torjunnan edellyttämistä toimenpiteistä annetussa neuvoston asetuksessa säädetyn velvollisuuden laiminlyönnin rangaistavuudesta
1488/2011
Valtion talousarvio vuodelle 2012
1487/2011
Verohallinnon päätös yleisestä tiedonantovelvollisuudesta
1486/2011
Valtiovarainministeriön asetus vuoden 2012 taidekilpailupalkintojen verovapaudesta
1485/2011
Valtiovarainministeriön asetus Verohallinnon määräämisestä toimivaltaisena viranomaisena ratkaisemaan eräitä verotusta koskevissa kansainvälisissä sopimuksissa tarkoitettuja asioita
1484/2011
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus vuoden 2012 liikenneturvallisuusmaksusta
1483/2011
Sisäasiainministeriön ilmoitus sisäasiainministeriön asetuksesta Veikkaus Oy:n rahapelien pelisäännöistä
1482/2011
Sisäasiainministeriön ilmoitus sisäasiainministeriön asetuksesta Raha-automaattiyhdistyksen rahapelien pelisäännöistä
1481/2011
Sisäasiainministeriön ilmoitus sisäasiainministeriön asetuksesta Fintoto Oy:n rahapelien pelisäännöistä
1480/2011
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus Kuluttajaviraston maksullisista suoritteista annetun työ- ja elinkeinoministeriön asetuksen liitteenä olevan maksutaulukon muuttamisesta
1479/2011
Valtiovarainministeriön asetus Väestörekisterikeskuksen suoritteiden maksuista annetun valtiovarainministeriön asetuksen 3 §:n ja liitteen muuttamisesta
1478/2011
Valtiovarainministeriön asetus luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen tilinpäätöksestä, konsernitilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta annetun valtiovarainministeriön asetuksen muuttamisesta
1477/2011
Valtiovarainministeriön asetus World Design Capital -juhlarahoista
1476/2011
Valtiovarainministeriön asetus Henrik Wigström -juhlarahasta
1475/2011
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen suoritteiden maksuista annetun opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksen muuttamisesta
1474/2011
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus yliopistojen maisteriohjelmista
1473/2011
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus yliopistojen väliaikaisesti maksullisista koulutusohjelmista
1472/2011
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus yliopistojen koulutusvastuun täsmentämisestä, yliopistojen koulutusohjelmista ja erikoistumiskoulutuksista annetun opetusministeriön asetuksen 7 §:n muuttamisesta
1471/2011
Maa- ja metsätalousministeriön asetus lohenkalastuksesta Itämeren pääaltaalla vuonna 2012
1470/2011
Maa- ja metsätalousministeriön asetus lihantarkastuksesta
1469/2011
Valtioneuvoston kanslian asetus valtioneuvoston kanslian suoritteiden maksullisuudesta
1468/2011
Laki pakkokeinolain 10 luvun 3 ja 17 §:n muuttamisesta
1467/2011
Laki pakkokeinolain 5 a luvun 2 ja 4 §:n muuttamisesta
1466/2011
Laki rikoslain 11 luvun muuttamisesta
1465/2011
Laki jalkaväkimiinojen käytön, varastoinnin, tuotannon ja siirron kieltämisestä ja niiden hävittämisestä tehdyn yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta
1464/2011
Laki työeläkeotteen antamisesta vuonna 2012
1463/2011
Laki maatalousyrittäjän eläkelain voimaanpanosta annetun lain 10 ja 11 §:n muuttamisesta
1462/2011
Laki yrittäjän eläkelain voimaanpanosta annetun lain 11 ja 12 §:n muuttamisesta
1461/2011
Laki merimieseläkelain voimaanpanosta annetun lain 4 ja 5 §:n muuttamisesta
1460/2011
Laki työntekijän eläkelain voimaanpanolain 8 ja 9 §:n muuttamisesta
1459/2011
Laki maatalousyrittäjän eläkelain muuttamisesta
1458/2011
Laki yrittäjän eläkelain muuttamisesta
1457/2011
Laki merimieseläkelain muuttamisesta
1456/2011
Laki työntekijän eläkelain muuttamisesta
1455/2011
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus kaivosten nostolaitoksista
1454/2011
Laki tilintarkastuslain 57 §:n muuttamisesta
1453/2011
Laki Bahrainin kanssa veroasioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
1452/2011
Laki Barbadosin kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
1451/2011
Laki valtion eläkelain voimaanpanosta annetun lain muuttamisesta
1450/2011
Laki valtion eläkelain muuttamisesta
1449/2011
Laki kunnallisen eläkelain voimaanpanolain 3 §:n muuttamisesta
1448/2011
Laki kunnallisen eläkelain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
1447/2011
Laki kunnallisen eläkelain muuttamisesta
1446/2011
Laki sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain 8 a §:n muuttamisesta
1445/2011
Laki maataloudessa käytettyjen eräiden energiatuotteiden valmisteveron palautuksesta annetun lain 4 §:n muuttamisesta
1444/2011
Laki sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain liitteen muuttamisesta
1443/2011
Laki nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain liitteen muuttamisesta
1442/2011
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräiden porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain mukaisten asuntolainojen viitekorosta
1441/2011
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräiden maatilalain mukaisten myyntihintasaamisten ja lainojen viitekorosta
1440/2011
Laki työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain 4 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
1439/2011
Laki työttömyysturvalain muuttamisesta
1438/2011
Laki tupakkalain muuttamisesta
1437/2011
Laki eläkeoikeuden siirtämisestä Suomen työeläkejärjestelmän ja Euroopan yhteisöjen eläkejärjestelmän välillä annetun lain 11 §:n muuttamisesta
1436/2011
Laki maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemisesta annetun lain 78 §:n muuttamisesta
1435/2011
Laki Eläketurvakeskuksesta annetun lain 5 §:n muuttamisesta
1434/2011
Laki maatalousyrittäjän eläkelain voimaanpanosta annetun lain 25 §:n muuttamisesta
1433/2011
Laki maatalousyrittäjän eläkelain muuttamisesta
1432/2011
Laki yrittäjän eläkelain voimaanpanosta annetun lain 26 §:n muuttamisesta
1431/2011
Laki yrittäjän eläkelain muuttamisesta
1430/2011
Laki merimieseläkelain voimaanpanosta annetun lain 2 ja 20 §:n muuttamisesta
1429/2011
Laki merimieseläkelain muuttamisesta
1428/2011
Laki työntekijän eläkelain voimaanpanolain 26 §:n muuttamisesta
1427/2011
Laki työntekijän eläkelain muuttamisesta
1426/2011
Laki uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta annetun lain muuttamisesta
1425/2011
Valtioneuvoston asetus Matkailun edistämiskeskuksesta
1424/2011
Laki Matkailun edistämiskeskuksesta
1423/2011
Laki taksiliikennelain muuttamisesta
1422/2011
Laki metsästyslain 74 §:n muuttamisesta
1421/2011
Laki riistahallintolain muuttamisesta
1420/2011
Laki yhteismetsälain muuttamisesta
1419/2011
Valtioneuvoston asetus peruskuivatustoiminnan tukemisesta annetun asetuksen muuttamisesta
1418/2011
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Metsätalouden kehittämiskeskus Tapion suoritteiden maksullisuudesta
1417/2011
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Suomen metsäkeskuksen julkisen palvelun yksikön suoritteiden maksullisuudesta
1416/2011
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Suomen riistakeskuksen ja riistanhoitoyhdistysten julkisten hallintotehtävien maksuista vuonna 2012
1415/2011
Laki maatalouden rakennetuista annetun lain 40 a §:n muuttamisesta
1414/2011
Laki eräiden työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan ohjelmien ja hankkeiden rahoittamisesta annetun lain muuttamisesta
1413/2011
Laki maa- ja elintarviketalouden sekä maaseudun tutkimus- ja kehittämishankkeiden rahoituksesta
1412/2011
Laki maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemisesta annetun lain muuttamisesta
1411/2011
Laki maaseutuelinkeinojen rahoituslain muuttamisesta annetun lain voimaanpanosta annetun lain muuttamisesta annetun lain kumoamisesta
1410/2011
Laki ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 44 §:n muuttamisesta
1409/2011
Laki opiskelijoiden oikeusturvalautakunnasta annetun lain muuttamisesta
1408/2011
Laki perintö- ja lahjaverolain 14 ja 19 a §:n muuttamisesta
1407/2011
Laki viestintähallinnosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta
1406/2011
Laki viranomaisten tietojärjestelmien ja tietoliikennejärjestelyjen tietoturvallisuuden arvioinnista
1405/2011
Laki tietoturvallisuuden arviointilaitoksista
1404/2011
Tasavallan presidentin asetus vuoden 2006 kansainvälisen trooppista puuta koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta sekä sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta annetun lain voimaantulosta
1403/2011
Laki Kotimaisten kielten keskuksesta
1402/2011
Laki vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain 11 §:n muuttamisesta
1401/2011
Laki ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteen VII luvun vaarallisten aineiden kuljetusta kappaletavarana aluksessa koskevan säännöstön (IMDG-säännöstö) 1.3 luvun muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
1400/2011
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus Energiamarkkinaviraston maksullisista suoritteista
1399/2011
Valtioneuvoston asetus vaarallisten kemikaalien teollisesta käsittelystä ja varastoinnista annetun asetuksen muuttamisesta
1398/2011
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maanmittauslaitoksen maksuista vuonna 2012
1397/2011
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kiinteistötietojärjestelmän tulojen jakamisesta
1396/2011
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kiinteistötietojärjestelmän suoritteista ja tietopalvelusta perittävistä maksuista
1395/2011
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen maksullisista suoritteista
1394/2011
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus mittatekniikan keskuksen maksullisista suoritteista
1393/2011
Valtioneuvoston asetus kotoutumisen edistämiseen liittyvien kunnan kustannusten korvaamisesta valtion varoista
1392/2011
Verohallinnon päätös varainsiirtoveron maksamisesta ja ilmoittamisesta
1391/2011
Verohallinnon päätös vuonna 2012 sovellettavien ennakonpidätysperusteiden voimaantulosta
1390/2011
Valtioneuvoston asetus syyttäjälaitoksesta
1389/2011
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräiden elävien eläinten, eläimistä saatavien sivutuotteiden sekä eräiden tavaroiden eläintautivaatimuksista Euroopan unionin sisämarkkinoilla annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
1388/2011
Valtioneuvoston asetus Maaseutuviraston hallinnosta annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta
1387/2011
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2011 maksettavasta perunantuotannon kansallisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 5 §:n muuttamisesta
1386/2011
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2011 maksettavasta pohjoisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 5 §:n muuttamisesta
1385/2011
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2011 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 4 ja 6 §:n muuttamisesta
1384/2011
Valtioneuvoston asetus maatalousyrittäjien opintorahasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
1383/2011
Valtioneuvoston asetus maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemisesta annetun valtioneuvoston asetuksen 8 a §:n muuttamisesta
1382/2011
Valtioneuvoston asetus kansanterveyttä sekä eläinten ja kasvien terveyttä, taudeista ilmoittamista, eläinten hyvinvointia sekä eläinten tunnistusta ja rekisteröintiä koskevien täydentävien ehtojen valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
1381/2011
Valtioneuvoston asetus työehtosopimuslaissa tarkoitettujen hyvityssakkojen enimmäismäärien tarkistamisesta
1380/2011
Valtioneuvoston asetus eräiden hyvityssakkojen enimmäismääristä
1379/2011
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Suomen turskakiintiöiden käyttämisestä vuonna 2012
1378/2011
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kilohailin ja silakan troolikalastuksesta Itämeren pääaltaalla, pohjoisella Itämerellä ja Suomenlahdella vuonna 2012
1377/2011
Valtioneuvoston asetus riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksesta annetun asetuksen muuttamisesta
1376/2011
Oikeusministeriön asetus oikeusministeriön ja eräiden hallinnonalalla toimivien viranomaisten maksullisista suoritteista annetun oikeusministeriön asetuksen muuttamisesta
1375/2011
Valtioneuvoston asetus eräiden rikosvahinkolaissa säädettyjen rahamäärien tarkistamisesta
1374/2011
Valtioneuvoston asetus eräiden vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta ajoneuvoissa annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen 1 muuttamisesta
1373/2011
Valtioneuvoston asetus ajoneuvoverolain muuttamisesta annetun lain 11 §:n 1 momentin 2 kohdan voimaantulosta
1372/2011
Valtioneuvoston asetus ajoneuvoverolain 12 §:n 2 momentin kumoamisesta annetun lain voimaantulosta
1371/2011
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Elintarviketurvallisuusviraston maksullisista suoritteista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen liitteen muuttamisesta
1370/2011
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta siemenperunan markkinoinnista ja tuottamisesta korkealaatuisen siemenperunan tuotantoalueella annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
1369/2011
Maa- ja metsätalousministeriön asetus laitosten elintarvikehygieniasta
1368/2011
Maa- ja metsätalousministeriön asetus elintarvikkeiden alkutuotannon elintarvikehygieniasta
1367/2011
Maa- ja metsätalousministeriön asetus ilmoitettujen elintarvikehuoneistojen elintarvikehygieniasta
1366/2011
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Liikenneviraston maksullisista suoritteista
1365/2011
Valtioneuvoston asetus elintarvikkeiden ja veden välityksellä leviävien epidemioiden selvittämisestä
1364/2011
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus lääkäri- ja hammaslääkärikoulutuksen korvauksiin ja yliopistotasoisen terveyden tutkimuksen rahoitukseen oikeutetuista palvelujen tuottajista
1363/2011
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineiden luovutuksesta
1362/2011
Valtiovarainministeriön asetus valtiovarainministeriön maksullisista suoritteista
1361/2011
Verohallinnon päätös rakennusmaan verotusarvon laskentaperusteista
1360/2011
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus poronhoitajille järjestettävän sijaisavun enimmäismäärästä vuonna 2012
1359/2011
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus turkistuottajille järjestettävien lomituspalvelujen enimmäismääristä vuonna 2012
1358/2011
Valtioneuvoston asetus sotainvalidien puolisoiden, leskien ja sotaleskien kuntoutustoiminnasta
1357/2011
Valtioneuvoston asetus eräille ulkomaalaisille vapaaehtoisille rintamasotilaille maksettavasta rintama-avustuksesta
1356/2011
Ulkoasiainministeriön asetus ulkoasiainministeriön työjärjestyksen muuttamisesta
1355/2011
Valtiovarainministeriön asetus maistraattien sijaintipaikoista ja yksiköistä annetun asetuksen muuttamisesta
1354/2011
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus merimieseläkekassan vakuutusteknisen vastuuvelan laskuperusteista ja perusteista merimieseläkelain 153 §:n mukaista vastuunjakoa varten annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen liitteiden 1 ja 2 muuttamisesta
1353/2011
Ulkoasiainministeriön asetus ulkoasiainhallinnon suoritteiden maksuista
1352/2011
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus eräistä leluja koskevista kemiallisista vaatimuksista
1351/2011
Valtiovarainministeriön asetus toimivaltaisista maistraateista ja toimivaltaisesta aluehallintovirastosta eräissä maistraatin ja aluehallintoviraston tehtävissä
1350/2011
Valtiovarainministeriön asetus yksittäisten kuntien ja evankelis-luterilaisten seurakuntien verovuoden 2012 yhteisöveron jako-osuuksien laskentaperusteista
1349/2011
Sisäasiainministeriön asetus poliisin suoritteiden maksullisuudesta vuonna 2012  
1348/2011
Tasavallan presidentin asetus Kansainvälisen televiestintäliiton peruskirjaan ja Kansainvälisen televiestintäliiton yleissopimukseen tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta
1347/2011
Tasavallan presidentin asetus Montserratin kanssa veroasioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
1346/2011
Tasavallan presidentin asetus Suomen ulkomaanedustustojen sijaintipaikoista annetun tasavallan presidentin asetuksen 1 ja 4 §:n muuttamisesta
1345/2011
Laki postilain 69 §:n muuttamisesta
1344/2011
Laki erikoissairaanhoitolain 3 §:n muuttamisesta
1343/2011
Laki kansanterveyslain 14 §:n muuttamisesta
1342/2011
Laki asumiseen perustuvan sosiaaliturvalainsäädännön soveltamisesta annetun lain 3 a §:n muuttamisesta
1341/2011
Laki ammattikorkeakoululain 26 a §:n muuttamisesta ja 26 b §:n väliaikaisesta muuttamisesta
1340/2011
Laki yliopistolain 9 §:n muuttamisesta ja 10 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
1339/2011
Laki ulkomaalaislain muuttamisesta annetun lain 68 §:n muuttamisesta
1338/2011
Laki ulkomaalaislain muuttamisesta
1337/2011
Puolustusministeriön asetus puolustusministeriön työjärjestyksestä
1336/2011
Oikeusministeriön asetus tutkintavankiloina toimivista vankiloista
1335/2011
Laki Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjaan oikeudesta osallistua paikallishallinnon viranomaisten toimintaan tehdyn lisäpöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
1334/2011
Laki apteekkimaksusta annetun lain 1 a ja 2 §:n muuttamisesta
1333/2011
Laki työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta annetun lain muuttamisesta
1332/2011
Laki työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain 18 §:n muuttamisesta
1331/2011
Laki vammaisetuuksista annetun lain muuttamisesta
1330/2011
Laki eläkkeensaajan asumistuesta annetun lain muuttamisesta
1329/2011
Laki kansaneläkelain 56 §:n muuttamisesta
1328/2011
Laki takuueläkkeestä annetun lain muuttamisesta
1327/2011
Laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annetun lain muuttamisesta
1326/2011
Kirkolliskokouksen päätös kirkkojärjestyksen muuttamisesta
1325/2011
Laki kirkkolain muuttamisesta
1324/2011
Laki yliopistolain 49 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
1323/2011
Sisäasiainministeriön asetus Rajavartiolaitoksen hallitsemaa tilaa ja aluetta koskevista liikkumisrajoituksista ja -kielloista
1322/2011
Laki aluksen teknisestä turvallisuudesta ja turvallisesta käytöstä annetun lain muuttamisesta
1321/2011
Laki laivaväestä ja aluksen turvallisuusjohtamisesta annetun lain 15 §:n muuttamisesta
1320/2011
Laki väylämaksulain 6 ja 8 §:n muuttamisesta
1319/2011
Laki lentoliikenteen päästökaupasta annetun lain muuttamisesta
1318/2011
Laki makeisten, jäätelön ja virvoitusjuomien valmisteverosta annetun lain 3 §:n ja liitteen muuttamisesta
1317/2011
Laki ajoneuvoverolain muuttamisesta
1316/2011
Laki autoverolain muuttamisesta
1315/2011
Laki arpajaisverolain 4 §:n muuttamisesta
1314/2011
Laki tupakkaverosta annetun lain 1 §:n ja liitteen muuttamisesta
1313/2011
Laki kotoutumisen edistämisestä annetun lain 45 §:n muuttamisesta
1312/2011
Laki Suomen ja Kiinan kansantasavallan Hongkongin erityishallintoalueen välillä keskinäisestä oikeusavusta rikosasioissa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
1311/2011
Laki hallinto-oikeuslain 12 b §:n muuttamisesta
1310/2011
Tasavallan presidentin asetus palestiinalaishallinnon kanssa Suomen tuesta opetussektoriohjelmalle tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
1309/2011
Tasavallan presidentin asetus Laosin kanssa kestävästä metsätalous- ja maaseutukehityshankkeesta tehdyn yhteistyösopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
1308/2011
Valtioneuvoston asetus eläkkeensaajan asumistuen määräytymisperusteista vuonna 2012
1307/2011
Valtioneuvoston asetus merimieseläkelain täytäntöönpanosta annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta
1306/2011
Valtioneuvoston asetus työntekijän eläkelain täytäntöönpanosta annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n muuttamisesta
1305/2011
Valtioneuvoston asetus alueellisesta kuljetustuesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
1304/2011
Valtioneuvoston asetus alusliikennepalvelusta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
1303/2011
Valtioneuvoston asetus vaarallisten tai ympäristöä pilaavien aineiden aluskuljetuksia koskevasta ilmoitusvelvollisuudesta
1302/2011
Valtioneuvoston asetus valtiokonttorista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen voimaantulosäännöksen muuttamisesta
1301/2011
Valtioneuvoston asetus valtiokonttorista annetun valtioneuvoston asetuksen 1 a §:n muuttamisesta
1300/2011
Valtioneuvoston asetus valtion eläkkeiden maksamiseen tarvittavien varojen siirrosta ja kustannusten korvaamisesta kunnalliselle eläkelaitokselle annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta
1299/2011
Valtioneuvoston asetus evankelis-luterilaisen kirkon ja Kansaneläkelaitoksen henkilöstön eläkkeiden maksamiseen tarvittavien varojen siirrosta ja kustannusten korvaamisesta kunnalliselle eläkelaitokselle
1298/2011
Vuoden 2011 neljäs lisätalousarvio
1297/2011
Laki puolustusvoimien ravitsemispalvelujen yhtiöittämisestä
1296/2011
Valtioneuvoston asetus saaristokunnista ja muiden kuntien saaristo-osista vuosina 2012—2015
1295/2011
Valtioneuvoston asetus rakennerahastoista osarahoitettavien kustannusten tukikelpoisuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
1294/2011
Valtioneuvoston asetus tallentamattomien ääni- ja kuvanauhojen ja muiden tallennuslaitteiden valmistuksesta ja maahantuonnista suoritettavan maksun suuruudesta vuonna 2012
1293/2011
Valtioneuvoston asetus opetus- ja kulttuuriministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 2 ja 3 §:n muuttamisesta
1292/2011
Valtioneuvoston asetus väestötietojärjestelmästä annetun valtioneuvoston asetuksen 44 §:n muuttamisesta
1291/2011
Valtioneuvoston asetus rikosrekisteriasetuksen 2 §:n muuttamisesta
1290/2011
Valtioneuvoston asetus vuonna 2012 toimitettavassa presidentinvaalissa ennakkoäänestyspaikkoina olevista Suomen edustustoista ja niiden toimipaikoista annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen Syyriaa koskevan kohdan poistamisesta
1289/2011
Valtioneuvoston asetus Raha-automaattiyhdistyksestä
1288/2011
Valtioneuvoston asetus Veikkaus Oy:n rahapelien toimeenpanosta
1287/2011
Valtioneuvoston asetus Raha-automaattiyhdistyksen rahapelien toimeenpanosta
1286/2011
Valtioneuvoston asetus Fintoto Oy:n rahapelien toimeenpanosta
1285/2011
Valtioneuvoston asetus kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunnasta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta
1284/2011
Valtioneuvoston asetus viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista annetun valtioneuvoston asetuksen 6 §:n muuttamisesta
1283/2011
Laki kaupallisista tavarankuljetuksista tiellä annetun lain muuttamisesta
1282/2011
Sisäasiainministeriön asetus pysäköintivirhemaksusta
1281/2011
Ympäristöministeriön asetus Metsähallituksen eräiden julkisten hallintotehtävien suoritteiden maksuista
1280/2011
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräiden Metsähallituksen julkisten hallintotehtävien suoritteiden maksuista
1279/2011
Sisäasiainministeriön asetus Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta
1278/2011
Tiedonanto presidenttiehdokkaista
1277/2011
Valtioneuvoston asetus valtion talousarviosta annetun asetuksen 71 §:n muuttamisesta
1276/2011
Sisäasiainministeriön asetus Hätäkeskuslaitoksen maksullisista suoritteista
1275/2011
Maa- ja metsätalousministeriön asetus täydentäviin ehtoihin liittyvistä hyvän maatalouden ja ympäristön vähimmäisvaatimuksista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
1274/2011
Maa- ja metsätalousministeriön asetus perus- ja kasvulohkoista ja niiden ulko- ja sisärajoja koskevista tuen myöntämisen edellytyksistä annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 3 ja 9 a §:n muuttamisesta
1273/2011
Eduskunnan päätös Kansainvälisen valuuttarahaston neljättätoista yleistä jäsenosuustarkistusta ja johtokuntauudistusta koskevan päätöslauselman nro 66-2 hyväksymisestä sekä valtiontakuusta Suomen Pankille
1272/2011
Eduskunnan päätös eduskunnan työjärjestyksen muuttamisesta
1271/2011
Valtiovarainministeriön asetus valtiovarainministeriön työjärjestyksestä annetun valtiovarainministeriön asetuksen muuttamisesta
1270/2011
Verohallinnon päätös verovapaista matkakustannusten korvauksista vuonna 2012
1269/2011
Sisäasiainministeriön asetus kunnallisen pysäköinninvalvojan ja pysäköinnintarkastajan virkamerkistä
1268/2011
Sisäasiainministeriön asetus pysäköinninvalvonnassa käytettävistä asiakirjoista, viranomaisten välisistä ilmoituksista ja hakemuksista sekä rengaslukon ominaisuuksista
1267/2011
Valtiovarainministeriön asetus verontilityslain 5 §:ssä tarkoitettujen verovuodelta 2011 ennen verotuksen päättymistä maksettujen verojen tilityksissä sovellettavista jako-osuuksista ja työnantajasuoritusten vähimmäismäärästä
1266/2011
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus liikenne- ja viestintäministeriön maksullisista suoritteista
1265/2011
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Liikenteen turvallisuusviraston maksullisista suoritteista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen muuttamisesta
1264/2011
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus Museoviraston suoritteiden maksullisuudesta
1263/2011
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus Kansallisen audiovisuaalisen arkiston suoritteiden maksullisuudesta
1262/2011
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus taiteen keskustoimikunnan ja alueellisten taidetoimikuntien suoritteiden maksullisuudesta
1261/2011
Tasavallan presidentin asetus ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvään LSA-säännöstöön tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta
1260/2011
Tasavallan presidentin asetus ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteen II-1 ja II-2 lukuun sekä yleissopimukseen liittyvään FSS-säännöstöön tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta
1259/2011
Tasavallan presidentin asetus ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteen II-1 lukuun tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta
1258/2011
Valtioneuvoston asetus eräistä elintarviketurvallisuusriskeiltään vähäisistä toiminnoista
1257/2011
Laki aikuiskoulutustuesta annetun lain 12 §:n muuttamisesta
1256/2011
Laki työttömyysturvalain 6 luvun 1 §:n muuttamisesta
1255/2011
Laki Kansaneläkelaitoksesta annetun lain muuttamisesta
1254/2011
Laki valtion osuudesta terveydenhuollon valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen kustannuksista
1253/2011
Laki kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta annetun lain 7 §:n muuttamisesta
1252/2011
Laki ulkomaalaislain 91 ja 93 §:n muuttamisesta
1251/2011
Laki kotoutumisen edistämisestä annetun lain muuttamisesta
1250/2011
Laki vakuutuskassalain muuttamisesta
1249/2011
Laki eläkesäätiölain muuttamisesta
1248/2011
Laki eräistä arvopaperi- ja valuuttakaupan sekä selvitysjärjestelmän ehdoista annetun lain muuttamisesta
1247/2011
Laki arvopaperimarkkinalain muuttamisesta
1246/2011
Laki rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta annetun lain muuttamisesta
1245/2011
Laki sijoituspalveluyrityksistä annetun lain muuttamisesta
1244/2011
Laki luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta
1243/2011
Laki Suomen Pankista annetun lain 26 §:n muuttamisesta
1242/2011
Laki Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta
1241/2011
Laki henkilötietojen käsittelystä rajavartiolaitoksessa annetun lain 28 §:n muuttamisesta
1240/2011
Laki henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain 19 §:n muuttamisesta
1239/2011
Laki syyttäjälaitoksesta annetun lain 32 §:n muuttamisesta
1238/2011
Valtioneuvoston asetus Hallinnon tietotekniikkakeskuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 8 §:n muuttamisesta
1237/2011
Laki alusliikennepalvelulain muuttamisesta
1236/2011
Laki lentoliikenteen valvontamaksusta annetun lain 4 §:n muuttamisesta
1235/2011
Laki alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain liitteen muuttamisesta
1234/2011
Laki verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 17 §:n muuttamisesta
1233/2011
Laki väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetun lain 22 §:n muuttamisesta
1232/2011
Laki työturvallisuuslain muuttamisesta
1231/2011
Laki veronumerosta ja rakennusalan veronumerorekisteristä
1230/2011
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain mukaisen työnantajakohtaisen vakuutuskannan, vastuun ja vakuutustoiminnan luovuttamisessa siirrettävästä toimintapääomasta
1229/2011
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkekassan laskuperusteista yhteisesti kustannettavien kulujen jakamista varten annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta
1228/2011
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkesäätiön eläkevastuun laskuperusteista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta
1227/2011
Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen muuttamisesta
1226/2011
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus kotitalouksien sähkökäyttöisten pyykinpesukoneiden energiamerkinnässä annettavista tiedoista annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen kumoamisesta
1225/2011
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus astianpesukoneiden energiamerkinnässä annettavista tiedoista annetun kauppa- ja teollisuusministeriön asetuksen kumoamisesta
1224/2011
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus ylioppilastutkintolautakunnan suoritteiden maksullisuudesta annetun opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksen 2 §:n 1 momentin muuttamisesta
1223/2011
Valtioneuvoston asetus lääkärin ilmoitusvelvollisuudesta ja terveydenhuollon ammattihenkilön ilmoitusoikeudesta aselupa-asioissa
1222/2011
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus taajuusmaksuista ja Viestintäviraston radiohallinnollisista suoritteista perittävistä muista maksuista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen muuttamisesta
1221/2011
Sisäasiainministeriön asetus Rajavartiolaitoksen suoritteiden maksuista
1220/2011
Laki maantieliikenteen liikenneyrittäjäkoulutuksesta annetun lain 3 ja 7 §:n muuttamisesta
1219/2011
Laki joukkoliikennelain muuttamisesta
1218/2011
Valtioneuvoston asetus lelujen turvallisuudesta
1217/2011
Valtioneuvoston asetus liikenteessä käytettävien ajoneuvojen liikennekelpoisuuden valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
1216/2011
Valtioneuvoston asetus sektoritutkimuksen neuvottelukunnasta annetun valtioneuvoston asetuksen kumoamisesta
1215/2011
Valtioneuvoston asetus puolustusministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta
1214/2011
Valtioneuvoston asetus suoja-alueista annetussa valtioneuvoston asetuksessa tarkoitetun Rysäkarin suoja-alueen lakkauttamisesta
1213/2011
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus haitallisiksi tunnetuista pitoisuuksista
1212/2011
Verohallinnon päätös muiden kuin sähköisesti annettavien kausiveroilmoitusten määräpäivistä vuonna 2012
1211/2011
Laki ajoneuvoliikennerekisteristä annetun lain 15 ja 17 §:n muuttamisesta
1210/2011
Laki henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain 41 a §:n muuttamisesta
1209/2011
Laki ampuma-aselain 17 §:n muuttamisesta
1208/2011
Laki Belgian kuningaskunnan, Saksan liittotasavallan, Espanjan kuningaskunnan, Ranskan tasavallan, Luxemburgin suurherttuakunnan, Alankomaiden kuningaskunnan ja Itävallan tasavallan välillä rajat ylittävän yhteistyön tehostamisesta erityisesti terrorismin, rajat ylittävän rikollisuuden ja laittoman muuttoliikkeen torjumiseksi tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä sopimuksen soveltamisesta annetun lain muuttamisesta
1207/2011
Laki Rajatylittävän yhteistyön tehostamisesta erityisesti terrorismin ja rajatylittävän rikollisuuden torjumiseksi tehdyn neuvoston päätöksen eräiden säännösten täytäntöönpanosta
1206/2011
Laki rikosrekisterilain 6 §:n muuttamisesta
1205/2011
Valtiovarainministeriön asetus peruskoron vahvistamisesta
1204/2011
Valtioneuvoston asetus eräisiin rahoitussopimuksiin liittyvästä yksinkertaistetusta asiakkaan tuntemismenettelystä rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisessä ja selvittämisessä
1203/2011
LUETTELO kuntien ja seurakuntien tuloveroprosenteista vuonna 2012
1202/2011
Laki arvonlisäverolain muuttamisesta
1201/2011
Valtioneuvoston asetus rekisterihallintoasetuksen 10 §:n muuttamisesta
1200/2011
Valtioneuvoston asetus aluehallintovirastoista annetun valtioneuvoston asetuksen 16 §:n muuttamisesta
1199/2011
Valtioneuvoston asetus tilastokeskuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 4 §:n muuttamisesta
1198/2011
Tasavallan presidentin asetus Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen, Euroopan unionin toiminnasta tehtyyn sopimukseen ja Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimukseen liitetyn, siirtymämääräyksistä tehdyn pöytäkirjan muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan voimaansaattamisesta sekä pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
1197/2011
Valtioneuvoston asetus vuonna 2012 myönnettävän maatilan investointituen kohdentamisesta
1196/2011
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kilohailin ja silakan troolikalastuksen rajoituksista Selkämerellä vuonna 2011 annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen kumoamisesta
1195/2011
Valtiovarainministeriön asetus Valtiokonttorin maksullisista suoritteista
1194/2011
Valtiovarainministeriön asetus julkishallinnon ja -talouden tilintarkastuslautakunnan maksullisista suoritteista
1193/2011
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräitä eläimistä saatavia sivutuotteita ja niistä johdettuja tuotteita käsittelevien toimijoiden valvonnasta ja eräiden sivutuotteiden käytöstä
1192/2011
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläimistä saatavien sivutuotteiden ja niistä johdettujen tuotteiden keräämisestä, kuljetuksesta ja hävittämisestä
1191/2011
Oikeusministeriön asetus syyttäjänvirastojen palvelutoimistoista
1190/2011
Laki kaupanvahvistajista annetun lain 1 ja 3 §:n muuttamisesta
1189/2011
Laki kiinteistötietojärjestelmästä ja siitä tuotettavasta tietopalvelusta annetun lain muuttamisesta
1188/2011
Laki Geodeettisesta laitoksesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta
1187/2011
Laki maanmittauslaitoksesta annetun lain 2 ja 3 §:n muuttamisesta
1186/2011
Verohallinnon päätös vuodelta 2012 toimitettavassa verotuksessa noudatettavista luontoisetujen laskentaperusteista
1185/2011
Tasavallan presidentin asetus Euroopan antiprotoni- ja ionitutkimuslaitoksen rakentamisesta ja käytöstä tehdyn yleissopimuksen väliaikaisesta soveltamisesta
1184/2011
Laki toimeentulotuesta annetun lain 9 ja 9 a §:n muuttamisesta
1183/2011
Vuoden 2011 kolmas lisätalousarvio
1182/2011
Laki Lapin vajaatuottoisten metsien kunnostamisesta annetun lain kumoamisesta
1181/2011
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus ajoterveydestä
1180/2011
Laki evankelis-luterilaisen kirkon eläkelain muuttamisesta
1179/2011
Laki valtion eläkelain muuttamisesta annetun lain eräiden säännösten kumoamisesta
1178/2011
Laki valtion eläkelain muuttamisesta
1177/2011
Laki kunnallisen eläkelain muuttamisesta
1176/2011
Laki rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta annetun lain 24 §:n muuttamisesta
1175/2011
Laki rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Suomen ja muiden Pohjoismaiden välillä annetun lain muuttamisesta
1174/2011
Laki rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä annetun lain muuttamisesta
1173/2011
Laki oikeudenkäymiskaaren 31 luvun 9 b §:n muuttamisesta
1172/2011
Laki Suomen ja muiden pohjoismaiden välisestä yhteistoiminnasta rikosasioissa annettujen tuomioiden täytäntöönpanossa annetun lain 5 e §:n muuttamisesta
1171/2011
Laki kansainvälisestä yhteistoiminnasta eräiden rikosoikeudellisten seuraamusten täytäntöönpanossa annetun lain muuttamisesta
1170/2011
Laki valvontatoimenpiteitä ja vaihtoehtoisia seuraamuksia Euroopan unionissa koskevan puitepäätöksen lainsäädännön alaan kuuluvien säännösten kansallisesta täytäntöönpanosta ja puitepäätöksen soveltamisesta
1169/2011
Laki tuomittujen siirtoa Euroopan unionissa koskevan puitepäätöksen lainsäädännön alaan kuuluvien säännösten kansallisesta täytäntöönpanosta ja puitepäätöksen soveltamisesta
1168/2011
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2011 maksettavista lypsylehmä- ja nautapalkkioista, teuraskaritsan laatupalkkiosta sekä valkuais- ja öljykasvipalkkiosta annetun valtioneuvoston asetuksen 15 §:n muuttamisesta
1167/2011
Valtioneuvoston asetus Elintarviketurvallisuusvirastosta annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta
1166/2011
Valtioneuvoston asetus asumistuen määräytymisperusteista vuodelle 2012
1165/2011
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta poikkeuksista rehukasvien siemenseosten markkinointiin luonnollisen ympäristön säilyttämiseksi
1164/2011
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain 82 §:ssä tarkoitetun elinaikakertoimen antamisesta
1163/2011
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Geodeettisen laitoksen suoritteista perittävistä maksuista
1162/2011
Oikeusministeriön asetus suojaosuuden määrästä määräajoin maksettavan palkan ulosmittauksessa
1161/2011
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus tapaturmavakuutuslain 35 a §:ssä tarkoitetusta tilastohistoriasta
1160/2011
Valtiovarainministeriön asetus vesivoimalaitoksen ja sen rakenteiden jälleenhankinta-arvon perusteista
1159/2011
Valtiovarainministeriön asetus rakennusten jälleenhankinta-arvon perusteista
1158/2011
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta erityisravinnoksi tarkoitetuista rehuista
1157/2011
Valtiovarainministeriön asetus ulkomaisten väliyhteisöjen osakkaiden verotuksesta annetun lain 2 §:n 5 momentissa tarkoitetuista valtioista
1156/2011
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus kemikaaleja koskevien tietojen toimittamisesta annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen liitteen 2 muuttamisesta
1155/2011
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus kemikaalien määrätietojen toimittamisesta
1154/2011
Laki lelujen turvallisuudesta
1153/2011
Laki valtioneuvoston jäsenille maksettavista palkkioista ja korvauksista annetun lain 1 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
1152/2011
Laki tasavallan presidentin palkkiosta
1151/2011
Tasavallan presidentin asetus Bulgarian tasavallan ja Romanian osallistumisesta Euroopan talousalueeseen tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
1150/2011
Oikeusministeriön asetus velallisen maksukyvyn arvioinnin perusteista yksityishenkilön velkajärjestelyssä annetun oikeusministeriön asetuksen 4 ja 6 a §:n muuttamisesta
1149/2011
Valtioneuvoston asetus sairausvakuutuslain 3 luvun 4 ja 5 §:ssä tarkoitettujen korvaustaksojen perusteista annetun valtioneuvoston asetuksen 2 luvun 3 ja 3 a §:n väliaikaisesta muuttamisesta
1148/2011
Sosiaali- ja terveysministeriön ilmoitus eräistä indeksillä tarkistetuista sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista ja kotipalvelun ja kotisairaanhoidon palvelusetelistä
1147/2011
Valtioneuvoston asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun asetuksen muuttamisesta
1146/2011
Valtioneuvoston asetus porotaloudesta saatujen tulojen vuoden 2011 verotuksessa noudatettavista tuottoperusteista
1145/2011
Valtioneuvoston asetus rikesakkorikkomuksista annetun asetuksen muuttamisesta
1144/2011
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus vahinkovakuutusyhtiön oikaistun vakavaraisuuspääoman rajojen, tasoitusmäärän ja sen rajojen laskennasta sekä laskennan laskuperusteista
1143/2011
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus vakuutusyhdistyksen oikaistun vakavaraisuuspääoman rajojen, tasoitusmäärän ja sen rajojen laskennasta sekä laskennan laskuperusteista
1142/2011
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kilohailin ja silakan troolikalastuksen rajoituksista Selkämerellä vuonna 2011
1141/2011
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus savukkeiden paloturvallisuudesta annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta
1140/2011
Valtioneuvoston asetus maatalouden investointituesta ja nuoren viljelijän aloitustuesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
1139/2011
Valtioneuvoston asetus liikenne- ja viestintäministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta
1138/2011
Valtioneuvoston asetus valtioneuvoston kansliasta annetun asetuksen 2 §:n muuttamisesta
1137/2011
Laki sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamista koskevan Euroopan unionin lainsäädännön soveltamisesta annetun lain muuttamisesta
1136/2011
Laki työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta
1135/2011
Valtioneuvoston asetus radiotaajuuksien käytöstä ja taajuussuunnitelmasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
1134/2011
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus yrittäjän eläkelain 114 §:ssä tarkoitettujen työeläkevakuutusmaksuprosenttien ja maatalousyrittäjän eläkelain 22 §:ssä tarkoitettujen työeläkevakuutusmaksun perusprosenttien antamisesta
1133/2011
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain 153 §:ssä tarkoitettujen työntekijän työeläkevakuutusmaksuprosenttien antamisesta
1132/2011
Valtioneuvoston asetus sairausvakuutusmaksujen maksuprosenteista vuonna 2012
1131/2011
Valtioneuvoston asetus valtiovarainministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
1130/2011
Valtioneuvoston asetus valtioneuvoston kansliasta annetun asetuksen 8 §:n muuttamisesta
1129/2011
Maa- ja metsätalousministeriön asetus silakan ja kilohailin troolikalastuksen rajoituksista Pohjoisella Itämerellä ja Suomenlahdella vuonna 2011
1128/2011
Valtiovarainministeriön asetus luottolaitoksen, ulkomaisen luottolaitoksen Suomessa olevan sivuliikkeen ja talletuspankkien yhteenliittymän keskusyhteisön toimilupahakemukseen sekä sivuliikkeen perustamista ulkomaille koskevaan hakemukseen liitettävistä selvityksistä
1127/2011
Verohallinnon päätös matkakuluvähennyksen määrästä vuodelta 2011 toimitettavassa verotuksessa
1126/2011
Verohallinnon päätös pellon keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta ja salaojituslisästä
1125/2011
Verohallinnon päätös metsän keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta
1124/2011
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Suomen turskakiintiöiden käyttämisestä vuonna 2011
1123/2011
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräiden eläinten tunnistamisesta
1122/2011
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Euroopan unionin ulkopuolisista maista tuotavista eläimistä saatavista sivutuotteista, niistä johdetuista tuotteista sekä eläintautien leviämisen vaaraa aiheuttavista muista tavaroista
1121/2011
Tasavallan presidentin asetus Etelämannerta koskevaan sopimukseen liittyvän ympäristönsuojelupöytäkirjan liitteen V alaisten toimenpiteiden voimaansaattamisesta
1120/2011
Tasavallan presidentin asetus Suomen Punaisesta Rististä annetun tasavallan presidentin asetuksen 46 §:n muuttamisesta
1119/2011
Laki Costa Rican kanssa veroasioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen ja pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
1118/2011
Laki Seychellien kanssa veroasioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
1117/2011
Laki Macaon kanssa veroasioita koskevasta tiedonvaihdosta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
1116/2011
Laki maaseudun kehittämiseen liittyvien ohjelmien hallinnoinnista annetun lain 4 §:n muuttamisesta
1115/2011
Laki Ahvenanmaan itsehallintolain 59 a §:n muuttamisesta
1114/2011
Laki Euroopan unionin jäsenyyteen liittyvistä oikeudenhoitoa koskevista säännöksistä annetun lain muuttamisesta
1113/2011
Laki sotilaallisesta kriisinhallinnasta annetun lain 2 §:n muuttamisesta
1112/2011
Laki Suomen perustuslain muuttamisesta
1111/2011
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus työ- ja elinkeinoministeriön työjärjestyksen muuttamisesta
1110/2011
Valtioneuvoston asetus eräitä kuluttajapalveluja koskevasta turvallisuusasiakirjasta
1109/2011
Valtioneuvoston asetus yleisistä kielitutkinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen 5 ja 7 §:n muuttamisesta
1108/2011
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus sähköisen lääkemääräyksen käyttömaksuista
1107/2011
Laki rikoslain 48 luvun 1 §:n muuttamisesta
1106/2011
Laki ympäristönsuojelulain muuttamisesta
1105/2011
Laki kemikaalilain muuttamisesta
1104/2011
Laki jätelain muuttamisesta
1103/2011
Laki terveydensuojelulain muuttamisesta
1102/2011
Valtioneuvoston asetus Suomen metsäkeskuksen toiminnasta
1101/2011
Valtioneuvoston asetus Suomen metsäkeskuksen julkisen palvelun yksikön keskusyksikön toimipaikasta ja alueyksiköistä
1100/2011
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus Patentti- ja rekisterihallituksen maksullisista suoritteista annetun työ- ja elinkeinoministeriön asetuksen liitteenä olevan maksutaulukon muuttamisesta
1099/2011
Valtioneuvoston asetus hyödyllisyysmallioikeudesta annetun asetuksen 7 §:n kumoamisesta
1098/2011
Valtioneuvoston asetus hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosta
1097/2011
Valtioneuvoston asetus patenttiasetuksen muuttamisesta
1096/2011
Valtioneuvoston asetus patenttilain muuttamisesta annetun lain voimaantulosta
1095/2011
Tasavallan presidentin asetus Eurooppapatenttien myöntämisestä tehdyn yleissopimuksen 65 artiklan soveltamisesta tehdyn sopimuksen voimaasaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
1094/2011
Valtioneuvoston asetus televisiomaksuista
1093/2011
Valtioneuvoston asetus huumausaineina pidettävistä aineista, valmisteista ja kasveista annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen IV muuttamisesta
1092/2011
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain voimaanpanolain 15 §:ssä tarkoitetun indeksiluvun vahvistamisesta
1091/2011
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain 98 §:ssä tarkoitetun työeläkeindeksin antamisesta
1090/2011
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain 96 §:ssä tarkoitetun palkkakertoimen antamisesta
1089/2011
Oikeusministeriön asetus oikeusapupiireistä sekä oikeusaputoimistojen toimipaikoista ja edunvalvonta-alueista
1088/2011
Valtioneuvoston asetus rakennustyötä tekevän sukeltajan pätevyydestä ja turvallisuussuunnitelmasta
1087/2011
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus kotitalouksien sähkökäyttöisten jääkaappien, pakastimien ja näiden yhdistelmien energiamerkinnässä annettavista tiedoista annetun kauppa- ja teollisuusministeriön asetuksen kumoamisesta
1086/2011
Valtioneuvoston asetus nestemäisten polttoaineiden jakeluasemien ympäristönsuojeluvaatimuksista annetun valtioneuvoston asetuksen 9 §:n muuttamisesta
1085/2011
Valtioneuvoston asetus bensiinihöyryjen talteenotosta jakeluasemilla
1084/2011
Valtioneuvoston asetus turkiseläinten suojelusta
1083/2011
Valtioneuvoston asetus Valtion taloudellisesta tutkimuskeskuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta
1082/2011
Valtioneuvoston asetus valtiokonttorista annetun valtioneuvoston asetuksen 6 §:n muuttamisesta
1081/2011
Valtioneuvoston asetus  rikosrekisteriasetuksen 2 ja 9 §:n muuttamisesta
1080/2011
Valtioneuvoston asetus valvontarangaistuksesta
1079/2011
Valtioneuvoston asetus Euroopan rahoitusvakausvälineelle annettavista valtiontakauksista annetun lain 2 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosta
1078/2011
Valtioneuvoston asetus Belgian kuningaskunnan, Saksan liittotasavallan, Viron tasavallan, Irlannin, Helleenien tasavallan, Espanjan kuningaskunnan, Ranskan tasavallan, Italian tasavallan, Kyproksen tasavallan, Luxemburgin suurherttuakunnan, Maltan tasavallan, Alankomaiden kuningaskunnan, Itävallan tasavallan, Portugalin tasavallan, Slovenian tasavallan, Slovakian tasavallan, Suomen tasavallan ja Euroopan rahoitusvakausvälineen välisen ERVV-puitesopimuksen muuttamista koskevan sopimuksen ja sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
1077/2011
Valtioneuvoston asetus maakotkien porotaloudelle aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta
1076/2011
Tasavallan presidentin asetus Saint Kittsin ja Nevisin kanssa veroasioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
1075/2011
Tasavallan presidentin asetus Itävallan kanssa tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan ja lisäpöytäkirjan voimaansaattamisesta ja pöytäkirjan ja lisäpöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
1074/2011
Valtioneuvoston asetus opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 11 §:n muuttamisesta
1073/2011
Valtioneuvoston asetus vapaasta sivistystyöstä annetun asetuksen muuttamisesta
1072/2011
Valtioneuvoston asetus vuonna 2012 toimitettavassa presidentinvaalissa ennakkoäänestyspaikkoina olevista Suomen edustustoista ja niiden toimipaikoista
1071/2011
Verohallinnon päätös muiden verovelvollisten kuin yhteisöjen ja yhteisetuuksien verovuoden 2010 verotuksen päättymisestä
1070/2011
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus Helsingin eurooppalaisen koulun oppilailta perittävistä maksuista annetun opetusministeriön asetuksen muuttamisesta
1069/2011
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen muuttamisesta
1068/2011
Valtioneuvoston asetus vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun valtioneuvoston asetuksen väliaikaisesta muuttamisesta
1067/2011
Valtioneuvoston asetus valtion rahoituksen perusteena käytettävistä lukiokoulutuksen, ammatillisen koulutuksen, ammattikorkeakoulujen, taiteen perusopetuksen ja kansalaisopistojen keskimääräisistä yksikköhinnoista vuonna 2012
1066/2011
Valtioneuvoston asetus tullilaitoksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 5 §:n muuttamisesta
1065/2011
Valtioneuvoston asetus opetus- ja kulttuuriministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 6 §:n muuttamisesta
1064/2011
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus autojen ja perävaunujen rakenteesta ja varusteista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen muuttamisesta
1063/2011
Valtiovarainministeriön asetus Itämeren suojelu -juhlarahasta
1062/2011
Laki Itävallan kanssa tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan ja lisäpöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
1061/2011
Laki Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Serbian tasavallan välisen vakautus- ja assosiaatiosopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
1060/2011
Laki Euroopan rahoitusvakausvälineelle annettavista valtiontakauksista annetun lain 2 §:n muuttamisesta
1059/2011
Laki Belgian kuningaskunnan, Saksan liittotasavallan, Viron tasavallan, Irlannin, Helleenien tasavallan, Espanjan kuningaskunnan, Ranskan tasavallan, Italian tasavallan, Kyproksen tasavallan, Luxemburgin suurherttuakunnan, Maltan tasavallan, Alankomaiden kuningaskunnan, Itävallan tasavallan, Portugalin tasavallan, Slovenian tasavallan, Slovakian tasavallan, Suomen tasavallan ja Euroopan rahoitusvakausvälineen välisen ERVV-puitesopimuksen muuttamista koskevan sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
1058/2011
Tasavallan presidentin asetus Pohjoismaiden ympäristörahoitusyhtiön kanssa Itämeren alueen koealuerahastosta tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
1057/2011
Valtioneuvoston asetus timotein siementuotannon tuen perusteella muodostettavasta tilakohtaisesta lisäosasta ja erityistukioikeudesta
1056/2011
Tasavallan presidentin asetus virkavalasta ja virkavakuutuksesta sekä tuomarinvalasta ja tuomarinvakuutuksesta annetun asetuksen muuttamisesta
1055/2011
Valtioneuvoston asetus yhdistysrekisteriasetuksen muuttamisesta
1054/2011
Valtioneuvoston asetus alueiden kehittämisestä annetussa laissa tarkoitetuista tukialueista
1053/2011
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus yksityisistä sosiaalipalveluista
1052/2011
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston maksullisista suoritteista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta
1051/2011
Valtioneuvoston asetus työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen 39 §:n muuttamisesta
1050/2011
Valtioneuvoston asetus alusten lastauksen ja purkamisen työturvallisuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
1049/2011
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkekassan laskuperusteista yhteisesti kustannettavien kulujen jakamista varten annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta
1048/2011
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkesäätiön eläkevastuun laskuperusteista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta
1047/2011
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2011 maksettavasta luonnonhaittakorvauksen kansallisesta lisäosasta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta
1046/2011
Valtioneuvoston asetus Verohallinnon yksiköistä annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta
1045/2011
Valtioneuvoston asetus ulosottomenettelystä annetun valtioneuvoston asetuksen 14 §:n muuttamisesta
1044/2011
Valtioneuvoston asetus käräjäoikeusasetuksen eräiden säännösten kumoamisesta
1043/2011
Valtioneuvoston asetus tuomioistuinharjoittelusta
1042/2011
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kiinteistötoimitusmaksusta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
1041/2011
Puolustusministeriön asetus asevelvollisuuslaissa ja terveydenhuollon järjestämisestä puolustusvoimissa annetussa laissa tarkoitetuista etuuksista annetun puolustusministeriön asetuksen 4 §:n muuttamisesta
1040/2011
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta kasvilajikkeiden lajikeluettelosta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
1039/2011
Tasavallan presidentin asetus lahjontaa koskevan Euroopan neuvoston rikosoikeudellisen yleissopimuksen voimaansaattamisesta sekä yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta annetun tasavallan presidentin asetuksen 2 §:n muuttamisesta
1038/2011
Tasavallan presidentin asetus lahjontaa koskevan Euroopan neuvoston rikosoikeudellisen yleissopimuksen lisäpöytäkirjan voimaansaattamisesta sekä lisäpöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
1037/2011
Tasavallan presidentin asetus lasten suojelemisesta seksuaalista riistoa ja seksuaalista hyväksikäyttöä vastaan tehdyn Euroopan neuvoston yleissopimuksen voimaansaattamisesta sekä yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
1036/2011
Sisäasiainministeriön työjärjestys  
1035/2011
Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakouluista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
1034/2011
Valtioneuvoston asetus yliopistoista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
1033/2011
Valtioneuvoston asetus ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun asetuksen muuttamisesta
1032/2011
Valtioneuvoston asetus ammatillisesta koulutuksesta annetun asetuksen 16 §:n muuttamisesta
1031/2011
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus Mediakasvatus- ja kuvaohjelmakeskuksen ja kuvaohjelmalautakunnan suoritteiden maksullisuudesta
1030/2011
Valtioneuvoston asetus kuvaohjelmalautakunnasta
1029/2011
Valtioneuvoston asetus poliisin hallinnosta annetun asetuksen 16 §:n muuttamisesta
1028/2011
Valtioneuvoston asetus tutkimus- ja innovaationeuvostosta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:nmuuttamisesta
1027/2011
Laki työajasta kotimaanliikenteen aluksissa annetun lain muuttamisesta
1026/2011
Laki merityöaikalain muuttamisesta
1025/2011
Laki merimiesten vuosilomalain muuttamisesta
1024/2011
Puolustusministeriön asetus puolustusministeriön työjärjestyksen muuttamisesta
1023/2011
Valtioneuvoston asetus merimiesasiain neuvottelukunnasta
1022/2011
Valtioneuvoston asetus maanmittauslaitoksesta annetun asetuksen muuttamisesta
1021/2011
Valtioneuvoston asetus valtiovarainministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 5 §:n muuttamisesta
1020/2011
Maa- ja metsätalousministeriön asetus valmistuksen apuaineista elintarvikkeissa
1019/2011
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta rautatiellä annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen muuttamisesta
1018/2011
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen muuttamisesta
1017/2011
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus kuljetettavista painelaitteista ja vaarallisten aineiden kuljetukseen käytettävistä paineella tyhjennettävistä ja täytettävistä säiliöistä
1016/2011
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain mukaisen työnantajakohtaisen vakuutuskannan, vastuun ja vakuutustoiminnan luovuttamisessa siirrettävästä toimintapääomasta
1015/2011
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta lannoitevalmisteista
1014/2011
Maa- ja metsätalousministeriön asetus puutarhatuotteiden varastointituesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 4 §:n muuttamisesta
1013/2011
Valtioneuvoston asetus sairausvakuutuslaissa tarkoitettujen työterveyshuollon korvausten laskennallisten enimmäismäärien määrittelemisestä annetun valtioneuvoston asetuksen 1 luvun 4 §:n muuttamisesta ja 2 luvun 4 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
1012/2011
Valtioneuvoston asetus yrityskauppojen ilmoitusvelvollisuudesta
1011/2011
Valtioneuvoston asetus yrityskaupan osapuolen liikevaihdon laskemisesta
1010/2011
Valtioneuvoston asetus valtion ja Fintoto Oy:n osuudesta totopelien tuotoista
1009/2011
Valtioneuvoston asetus Opetushallituksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 10 §:n muuttamisesta
1008/2011
Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljetukseen tarkoitettujen pakkausten, säiliöiden ja irtotavarakonttien vaatimustenmukaisuuden osoittamisesta
1007/2011
Valtioneuvoston asetus aluehallintoviraston maksuista annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen 1.1 kohdan muuttamisesta
1006/2011
Sisäasiainministeriön asetus ilman huoltajaa olevan lapsen edustajalle maksettavasta palkkiosta ja kulukorvauksesta
1005/2011
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta siemenperunan kaupasta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
1004/2011
Laki vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain muuttamisesta
1003/2011
Laki yksityisistä teistä annetun lain muuttamisesta
1002/2011
Laki satovahinkojen korvaamisesta annetun lain muuttamisesta
1001/2011
Laki poikkeuksellisten tulvien aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta annetun lain kumoamisesta
1000/2011
Laki varainsiirtoverolain 14 §:n muuttamisesta
999/2011
Laki maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemisesta annetun lain 3 ja 17 §:n muuttamisesta
998/2011
Laki Metsähallituksesta annetun lain 6 §:n muuttamisesta
997/2011
Laki valtakunnallisen maaseudun kehittämisen ja tutkimuksen sekä maa- ja elintarviketalouden tutkimuksen rahoituksesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta
996/2011
Laki maaseutuelinkeinojen rahoituslain 2 §:n muuttamisesta
995/2011
Laki maatalouden rakennetuista annetun lain 2 §:n muuttamisesta
994/2011
Laki pakkohuutokaupalla myytävien kiinteistöjen lunastamisesta valtiolle annetun lain 7 §:n muuttamisesta
993/2011
Laki maatilatalouden kehittämisrahastosta annetun lain 3 §:n muuttamisesta
992/2011
Laki kolttalain 8 §:n muuttamisesta
991/2011
Laki maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain 1 §:n muuttamisesta
990/2011
Laki omistusasuntolainojen korkotuesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta
989/2011
Laki aravalain 1 §:n muuttamisesta
988/2011
Laki poronhoitolain 33 ja 34 §:n muuttamisesta
987/2011
Laki porotaloutta kohdanneiden vahinkojen korvaamisesta
986/2011
Laki porotalouden ja luontaiselinkeinojen rakennetuista
985/2011
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta lihantarkastuksesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
984/2011
Sisäasiainministeriön asetus ihmiskaupan uhrien auttamisessa toimivaltaisesta vastaanottokeskuksesta
983/2011
Tasavallan presidentin asetus Euroopan neuvoston tietoverkkorikollisuutta koskevan yleissopimuksen lisäpöytäkirjan, joka koskee tietojärjestelmien välityksellä tehtyjen luonteeltaan rasististen ja muukalaisvihamielisten tekojen kriminalisointia, voimaansaattamisesta ja lisäpöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
982/2011
Laki vakuutusyhtiölain muuttamisesta
981/2011
Laki osakeyhtiölain muuttamisesta
980/2011
Valtioneuvoston asetus merenhoidon järjestämisestä
979/2011
Työ- ja elinkeinoministeriön työjärjestys  
978/2011
Valtioneuvoston asetus työ- ja elinkeinoministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
977/2011
Valtioneuvoston asetus maa- ja metsätalousministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
976/2011
Valtioneuvoston asetus Mediakasvatus- ja kuvaohjelmakeskuksesta
975/2011
Valtioneuvoston asetus valtion vastaanotto- ja järjestelykeskusten virkojen täytöstä ja työjärjestyksestä sekä vastaanottopalveluista perittävästä maksusta
974/2011
Valtioneuvoston asetus Ahvenanmaan maakunnan maakunnanvoudinviraston hallinnosta
973/2011
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2011 maksettavasta lihan kuljetusavustuksesta
972/2011
Valtioneuvoston asetus maidon kuljetusavustuksesta vuonna 2011
971/2011
Valtioneuvoston asetus eläinlääkintähuollosta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta
970/2011
Valtioneuvoston asetus valtioneuvoston ohjesäännön 3 §:n muuttamisesta
969/2011
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Elintarviketurvallisuusviraston maksullisista suoritteista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 3 §:n ja liitteen muuttamisesta
968/2011
Verohallinnon päätös vuoden 2011 kiinteistöverotuksen päättymisestä
967/2011
Maa- ja metsätalousministeriön asetus metson ja riekon metsästyksen kieltämisestä metsästysvuonna 2011—2012 annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 1 §:n muuttamisesta
966/2011
Ulkoasiainministeriön asetus ulkomaanedustuksen korvauksista annetun ulkoasiainministeriön asetuksen muuttamisesta
965/2011
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus kemikaaleja koskevien tietojen toimittamisesta annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta
964/2011
Maa- ja metsätalousministeriön asetus metson ja riekon metsästyksen kieltämisestä metsästysvuonna 2011—2012
963/2011
Valtioneuvoston asetus aluehallintovirastoista annetun valtioneuvoston asetuksen 13 §:n muuttamisesta
962/2011
Valtioneuvoston asetus lääketieteellisin perustein vaikeiksi ja pitkäaikaisiksi arvioitavista sairauksista, joiden lääkehoidon kustannuksista sairausvakuutuslain 5 luvun 5 §:n 2 momentin perusteella korvataan 72 tai 100 prosenttia annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta
961/2011
Valtioneuvoston asetus Opetushallituksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta
960/2011
Valtioneuvoston asetus liikunta-asetuksen 5 §:n muuttamisesta
959/2011
Valtiovarainministeriön asetus Juhani Aho ja suomalainen kirjallisuus -juhlarahasta
958/2011
Valtiovarainministeriön asetus maakuntien juhlarahoista annetun asetuksen muuttamisesta
957/2011
Tasavallan presidentin asetus kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevan yleissopimuksen (COTIF) muutosten voimaansaattamisesta sekä yleissopimuksen muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta annetun tasavallan presidentin asetuksen 2 §:n kumoamisesta
956/2011
Laki opiskelijoiden oikeusturvalautakunnasta
955/2011
Laki rikosrekisterilain 6 §:n muuttamisesta
954/2011
Laki yliopistolain muuttamisesta
953/2011
Laki ammattikorkeakoululain muuttamisesta
952/2011
Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta
951/2011
Laki ammatillisesta koulutuksesta annetun lain muuttamisesta
950/2011
Laki kielilain 30 §:n muuttamisesta
949/2011
Laki työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta annetun lain 1 ja 14 §:n muuttamisesta
948/2011
Kilpailulaki
947/2011
Valtioneuvoston asetus luonnonvarainneuvostosta annetun asetuksen kumoamisesta
946/2011
Maa- ja metsätalousministeriön asetus poikkeusluvan ja alueellisen kiintiön nojalla sallittavasta karhun metsästyksestä metsästysvuonna 2011—2012 annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 2 §:n muuttamisesta
945/2011
Maa- ja metsätalousministeriön asetus metsätalouden ympäristötuen laskennassa käytettävästä puukuutiometrin keskikantohinnasta
944/2011
Ympäristöministeriön asetus  ympäristöministeriön työjärjestyksen muuttamisesta
943/2011
Valtioneuvoston asetus sosiaali- ja terveysministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 7 §:n muuttamisesta
942/2011
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus Opetushallituksen suoritteiden maksullisuudesta annetun opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksen 1 §:n muuttamisesta
941/2011
Maa- ja metsätalousministeriön asetus metsähanhen metsästyksen kieltämisestä metsästysvuonna 2011—2012
940/2011
Maa- ja metsätalousministeriön asetus poikkeusluvan ja alueellisen kiintiön nojalla sallittavasta karhun metsästyksestä metsästysvuonna 2011—2012
939/2011
Maa- ja metsätalousministeriön asetus poikkeusluvalla sallittavasta suden metsästyksestä metsästysvuonna 2011—2012
938/2011
Maa- ja metsätalousministeriön asetus poikkeusluvalla sallittavasta saukon metsästyksestä metsästysvuonna 2011—2012
937/2011
Maa- ja metsätalousministeriön asetus pyyntiluvalla sallittavasta euroopanmajavan metsästyksestä metsästysvuonna 2011—2012
936/2011
Maa- ja metsätalousministeriön asetus poikkeusluvalla sallittavasta itämerennorpan metsästyksestä metsästysvuonna 2011—2012
935/2011
Maa- ja metsätalousministeriön asetus poikkeusluvalla sallittavasta ilveksen metsästyksestä metsästysvuonna 2011—2012
934/2011
Maa- ja metsätalousministeriön asetus pyyntiluvalla ja poikkeusluvalla sallittavasta hallin metsästyksestä metsästysvuonna 2011—2012
933/2011
Laki yksityisestä terveydenhuollosta annetun lain 14 a §:n muuttamisesta
932/2011
Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain 2 ja 4 §:n muuttamisesta
931/2011
Laki sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain 2 §:n muuttamisesta
930/2011
Laki Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain 18 §:n muuttamisesta
929/2011
Laki majoitus- ja ravitsemistoiminnasta annetun lain 2 §:n muuttamisesta
928/2011
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain 3 §:n muuttamisesta
927/2011
Laki Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta
926/2011
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä annetun lain 5 §:n muuttamisesta
925/2011
Laki lastensuojelulain 80 §:n muuttamisesta
924/2011
Laki kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain muuttamisesta
923/2011
Laki sosiaalihuoltolain muuttamisesta
922/2011
Laki yksityisistä sosiaalipalveluista
921/2011
Laki rikoslain 44 luvun 1 §:n muuttamisesta
920/2011
Kuluttajaturvallisuuslaki  
919/2011
Laki ulkoilulain 6 ja 15 §:n muuttamisesta
918/2011
Laki maakaaren muuttamisesta
917/2011
Laki kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta annetun lain muuttamisesta
916/2011
Laki yksityisistä teistä annetun lain muuttamisesta
915/2011
Laki yhteisaluelain muuttamisesta
914/2011
Laki kiinteistönmuodostamislain muuttamisesta
913/2011
Valtioneuvoston asetus sosiaali- ja terveydenhuollon neuvottelukunnasta ja alueellisista johtoryhmistä
912/2011
Valtioneuvoston asetus sairaankuljetuksen kustannusten korvaustaksasta
911/2011
Laki sairausvakuutuslain 13 luvun 11 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
910/2011
Laki aluksen teknisestä turvallisuudesta ja turvallisesta käytöstä annetun lain muuttamisesta
909/2011
Laki alkolukon hyväksymisestä liikenteeseen annetun lain 5 §:n muuttamisesta
908/2011
Laki Helsingin eurooppalaisesta koulusta annetun lain muuttamisesta
907/2011
Laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä annetun lain 2 ja 16 §:n muuttamisesta
906/2011
Laki maksupalvelulain 8 ja 78 §:n muuttamisesta
905/2011
Laki tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoamisesta annetun lain 4 §:n muuttamisesta
904/2011
Laki sijoituspalveluyrityksistä annetun lain 6 §:n muuttamisesta
903/2011
Laki Finanssivalvonnan valvontamaksusta annetun lain muuttamisesta
902/2011
Laki Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta
901/2011
Laki luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta
900/2011
Laki ulkomaisen maksulaitoksen toiminnasta Suomessa annetun lain 12 §:n muuttamisesta
899/2011
Laki maksulaitoslain muuttamisesta
898/2011
Laki syyttäjälaitoksesta annetun lain muuttamisesta
897/2011
Laki päihtyneiden käsittelystä annetun lain 1 §:n muuttamisesta
896/2011
Laki puolustusvoimien virka-avusta poliisille annetun lain 9 a §:n muuttamisesta
895/2011
Laki liiketoimintakiellosta annetun lain 21 a §:n muuttamisesta
894/2011
Laki valtion virkamieslain 7 §:n muuttamisesta
893/2011
Laki ampuma-aselain muuttamisesta
892/2011
Laki lähestymiskiellosta annetun lain 5 §:n muuttamisesta
891/2011
Laki holhoustoimesta annetun lain 37 §:n muuttamisesta
890/2011
Laki järjestyksenvalvojista annetun lain muuttamisesta
889/2011
Laki turvatarkastuksista tuomioistuimissa annetun lain 1 §:n muuttamisesta
888/2011
Laki rautatiekuljetuslain 29 §:n muuttamisesta
887/2011
Laki säilöön otettujen ulkomaalaisten kohtelusta ja säilöönottoyksiköstä annetun lain 23 §:n muuttamisesta
886/2011
Laki ulkomaalaislain muuttamisesta
885/2011
Laki eräiden alusten ja niitä palvelevien satamien turvatoimista ja turvatoimien valvonnasta annetun lain 9 ja 17 §:n muuttamisesta
884/2011
Laki poliisikoulutuksesta annetun lain 16 §:n muuttamisesta
883/2011
Laki vesikulkuneuvorekisteristä annetun lain 20 §:n muuttamisesta
882/2011
Laki vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta annetun lain 24 §:n muuttamisesta
881/2011
Laki poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen yhteistoiminnasta annetun lain 4 ja 5 §:n muuttamisesta
880/2011
Laki eläinlääkintähuoltolain 34 ja 36 §:n muuttamisesta
879/2011
Laki tullilain muuttamisesta
878/2011
Laki poliisin tehtävien suorittamisesta puolustusvoimissa annetun lain muuttamisesta
877/2011
Laki rajavartiolaitoksen hallinnosta annetun lain muuttamisesta
876/2011
Laki henkilötietojen käsittelystä rajavartiolaitoksessa annetun lain muuttamisesta
875/2011
Laki rajavartiolain muuttamisesta
874/2011
Laki henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain muuttamisesta
873/2011
Laki poliisin hallinnosta annetun lain muuttamisesta
872/2011
Poliisilaki  
871/2011
Laki pakkokeinolain 5 luvun muuttamisesta
870/2011
Laki alkoholilain 60 ja 60 b §:n muuttamisesta
869/2011
Laki valmisteverotuslain 111 §:n muuttamisesta
868/2011
Laki autoverolain 86 §:n muuttamisesta
867/2011
Laki konkurssilain 7 luvun 3 §:n ja 14 luvun 5 §:n muuttamisesta
866/2011
Laki liikennevalvontaa vaikeuttavien laitteiden kieltämisestä annetun lain 7 ja 8 §:n muuttamisesta
865/2011
Laki yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain 50 ja 50 a §:n muuttamisesta
864/2011
Laki tieliikennelain 92 m §:n muuttamisesta
863/2011
Laki patenttilain 59 §:n muuttamisesta
862/2011
Laki mallioikeuslain 37 §:n muuttamisesta
861/2011
Laki ydinenergialain muuttamisesta
860/2011
Laki löytötavaralain 16 §:n muuttamisesta
859/2011
Laki yksinoikeudesta integroidun piirin piirimalliin annetun lain 39 §:n muuttamisesta
858/2011
Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista annetun lain 35 §:n muuttamisesta
857/2011
Laki viestintämarkkinalain 95 §:n muuttamisesta
856/2011
Laki sananvapauden käyttämisestä joukkoviestinnässä annetun lain 17 §:n muuttamisesta
855/2011
Laki sähköisen viestinnän tietosuojalain muuttamisesta
854/2011
Laki Suomen talousvyöhykkeestä annetun lain 21 §:n muuttamisesta
853/2011
Laki passilain muuttamisesta
852/2011
Laki kotieläinjalostuslain 14 §:n muuttamisesta
851/2011
Laki hevostalouslain 14 §:n muuttamisesta
850/2011
Laki taimiaineistolain 9 §:n muuttamisesta
849/2011
Laki siemenkauppalain 26 §:n muuttamisesta
848/2011
Laki hukkakauran torjunnasta annetun lain 16 §:n muuttamisesta
847/2011
Laki kasvinterveyden suojelemisesta annetun lain 24 §:n muuttamisesta
846/2011
Laki lannoitevalmistelain 27 §:n muuttamisesta
845/2011
Laki kasvinsuojeluaineista annetun lain 36 §:n muuttamisesta
844/2011
Laki eläinten kuljetuksesta annetun lain 33 §:n muuttamisesta
843/2011
Laki eläinsuojelulain 47 §:n muuttamisesta
842/2011
Laki aluevalvontalain 27 §:n muuttamisesta
841/2011
Laki sotilaallisesta kriisinhallinnasta annetun lain 28 §:n muuttamisesta
840/2011
Laki puolustusvoimista annetun lain 19 §:n muuttamisesta
839/2011
Laki sotilaskurinpitolain muuttamisesta
838/2011
Laki Euroopan yhteisön rajan yli kuljetettavan käteisrahan valvonnasta annetun lain 5 §:n muuttamisesta
837/2011
Laki asevelvollisuuslain 65 §:n muuttamisesta
836/2011
Laki huumausainelain 43 §:n muuttamisesta
835/2011
Laki Metsähallituksen erävalvonnasta annetun lain 9 ja 13 §:n muuttamisesta
834/2011
Laki kielilain 14 §:n muuttamisesta
833/2011
Laki Finanssivalvonnasta annetun lain 36 §:n muuttamisesta
832/2011
Laki kuolemansyyn selvittämisestä annetun lain 7 §:stä muuttamisesta
831/2011
Laki eurooppalaisesta todisteiden luovuttamismääräyksestä esineiden, asiakirjojen ja tietojen hankkimiseksi rikosasian käsittelyä varten tehdyn puitepäätöksen lainsäädännön alaan kuuluvien säännösten kansallisesta täytäntöönpanosta ja puitepäätöksen soveltamisesta annetun lain muuttamisesta
830/2011
Laki omaisuuden tai todistusaineiston jäädyttämistä koskevien päätösten täytäntöönpanosta Euroopan unionissa annetun lain muuttamisesta
829/2011
Laki vapautensa menettäneen henkilön väliaikaisesta siirtämisestä todistelutarkoituksessa rikosasioissa annetun lain 10 §:n muuttamisesta
828/2011
Laki rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Suomen ja muiden Pohjoismaiden välillä annetun lain 13 ja 57 §:n muuttamisesta
827/2011
Laki rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä annetun lain 16 ja 60 §:n muuttamisesta
826/2011
Laki rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta annetun lain 30 ja 31 a §:n muuttamisesta
825/2011
Laki kansainvälisestä yhteistoiminnasta eräiden rikosoikeudellisten seuraamusten täytäntöönpanossa annetun lain 5 b ja 13 §:n muuttamisesta
824/2011
Laki Suomen ja muiden pohjoismaiden välisestä yhteistoiminnasta rikosasioissa annettujen tuomioiden täytäntöönpanossa annetun lain 5 b §:n muuttamisesta
823/2011
Laki kansainvälisestä oikeusavusta rikosasioissa annetun lain 15 ja 23 §:n muuttamisesta
822/2011
Laki valtion varoista maksettavista todistelukustannuksista annetun lain 18 §:n muuttamisesta
821/2011
Laki oikeudenkäynnin julkisuudesta yleisissä tuomioistuimissa annetun lain muuttamisesta
820/2011
Laki rangaistusmääräysmenettelystä annetun lain 5 §:n muuttamisesta
819/2011
Laki sakon ja rikesakon määräämisestä annetun lain 7 §:n muuttamisesta
818/2011
Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 1 luvun 14 §:n muuttamisesta
817/2011
Laki oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 18 ja 45 §:n muuttamisesta
816/2011
Laki sakon täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta
815/2011
Laki rikoslain 15 ja 16 luvun muuttamisesta
814/2011
Laki valtakunnanoikeudesta ja ministerivastuuasioiden käsittelystä annetun lain 13 §:n muuttamisesta
813/2011
Laki valtioneuvoston oikeuskanslerin ja eduskunnan oikeusasiamiehen tehtävien jaosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta
812/2011
Laki valtioneuvoston oikeuskanslerista annetun lain muuttamisesta
811/2011
Laki eduskunnan oikeusasiamiehestä annetun lain 8 §:n muuttamisesta
810/2011
Laki yhteisistä tutkintaryhmistä annetun lain 4 §:n muuttamisesta
809/2011
Laki vankeuslain muuttamisesta
808/2011
Laki tutkintavankeuslain muuttamisesta
807/2011
Laki poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelusta annetun lain muuttamisesta
806/2011
Pakkokeinolaki  
805/2011
Esitutkintalaki  
804/2011
Valtioneuvoston asetus alkolukolla valvotusta ajo-oikeudesta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta
803/2011
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräiden maatilalain mukaisten myyntihintasaamisten ja lainojen viitekorosta
802/2011
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräiden porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain mukaisten asuntolainojen viitekorosta
801/2011
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus koulu- ja päivähoitokuljetusten kuormituksesta ja turvallisuusjärjestelyistä annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen 9 §:n kumoamisesta
800/2011
Valtioneuvoston asetus maaseudun neuvontajärjestöjen valtionavustuksista annetun valtioneuvoston asetuksen 4 §:n muuttamisesta
799/2011
Maa- ja metsätalousministeriön asetus poronhoitovuodelta 2011/2012 maksettavan eläinkohtaisen tuen hakemisesta
798/2011
Maa- ja metsätalousministeriön asetus aromeista ja niiden valmistusaineista annetun asetuksen kumoamisesta
797/2011
Valtiovarainministeriön asetus verontilityslain 5 §:ssä tarkoitettujen verovuodelta 2011 ennen verotuksen päättymistä maksettujen verojen tilityksissä sovellettavista jako-osuuksista ja työnantajasuoritusten vähimmäismäärästä annetun valtiovarainministeriön asetuksen 2 §:n muuttamisesta
796/2011
Valtiovarainministeriön asetus verontilityslain 5 §:ssä tarkoitettujen verovuodelta 2010 ennen verotuksen päättymistä maksettujen verojen tilityksissä sovellettavista jako-osuuksista ja työnantajasuoritusten vähimmäismäärästä annetun valtiovarainministeriön asetuksen 2 §:n muuttamisesta
795/2011
Valtioneuvoston kanslian asetus valtioneuvoston kanslian työjärjestyksen muuttamisesta
794/2011
Valtioneuvoston asetus poronhoitovuodelta 2011/2012 maksettavasta eläinkohtaisesta tuesta
793/2011
Vuoden 2011 toinen lisätalousarvio
792/2011
Sisäasiainministeriön asetus pysäköintivirhemaksusta
791/2011
Liikenne- ja viestintäministeriön työjärjestys
790/2011
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Koulutusrahastosta annetussa laissa tarkoitetun ammattitutkintostipendin suuruudesta
789/2011
Oikeusministeriön asetus käräjäoikeuksien kanslioiden ja istuntopaikkojen sijainnista annetun oikeusministeriön asetuksen 1 §:n muuttamisesta
788/2011
Ympäristöministeriön asetus  ympäristöministeriön työjärjestyksen muuttamisesta
787/2011
Valtioneuvoston asetus  asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksesta annetun asetuksen muuttamisesta
786/2011
Valtioneuvoston asetus  Suomen ympäristökeskuksesta annetun asetuksen muuttamisesta
785/2011
Valtioneuvoston asetus  ympäristöministeriöstä annetun asetuksen muuttamisesta
784/2011
Maa- ja metsätalousministeriön asetus hedelmä- ja vihannesalan tuottajaorganisaatioista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
783/2011
Maa- ja metsätalousministeriön asetus koulumaitotuesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 2 §:n muuttamisesta
782/2011
Valtioneuvoston asetus vuoden 2010 satovahinkojen viljelmäkohtaisista korvausosuuksista
781/2011
Maa- ja metsätalousministeriön asetus teurastuspalkkion teurastamovalvonnasta annetun maa- ja metsätalousministeriön yleiskirjeen kumoamisesta
780/2011
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kuitupellavan ja -hampun jalostustuesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 7 ja 8 §:n muuttamisesta
779/2011
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus Turvallisuus- ja kemikaaliviraston maksullisista suoritteista annetun työ- ja elinkeinoministeriön asetuksen muuttamisesta
778/2011
Valtioneuvoston asetus taksiliikenteen kuluttajahinnoista
777/2011
Valtioneuvoston asetus valtioneuvoston ohjesäännön 26 ja 27 §:n muuttamisesta
776/2011
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus  maksullisista suoritteista
775/2011
Suomen Pankin ilmoitus viitekorosta ja viivästyskorosta
774/2011
Sisäasiainministeriön asetus tiedottamisesta säteilyvaaratilanteessa
773/2011
Tasavallan Presidentin avoin kirje valtioneuvoston vaihdoksesta
772/2011
Laki tuloverolain 74 ja 75 §:n muuttamisesta
771/2011
Laki järjestyksenvalvojista annetun lain 1 §:n muuttamisesta
770/2011
Laki meriliikenteessä käytettävien alusten kilpailukyvyn parantamisesta annetun lain 6 §:n muuttamisesta
769/2011
Laki eräiden alusten ja niitä palvelevien satamien turvatoimista ja turvatoimien valvonnasta annetun lain 10 §:n muuttamisesta
768/2011
Laki merilain 15 luvun 4 §:n muuttamisesta
767/2011
Laki asumiseen perustuvan sosiaaliturvalainsäädännön soveltamisesta annetun lain 6 §:n muuttamisesta
766/2011
Laki sairausvakuutuslain 9 luvun 4 ja 5 §:n muuttamisesta
765/2011
Laki merimieseläkelain muuttamisesta
764/2011
Laki työttömyysturvalain muuttamisesta
763/2011
Laki julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 1 luvun 7 §:n ja 11 luvun 7 §:n muuttamisesta
762/2011
Laki merimiesten palkkaturvalain muuttamisesta
761/2011
Laki vuorotteluvapaalain 5 §:n muuttamisesta
760/2011
Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä annetun lain 2 §:n muuttamisesta
759/2011
Laki merimiespalvelulain muuttamisesta
758/2011
Laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annetun lain 37 §:n muuttamisesta
757/2011
Laki työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta annetun lain 1 ja 5 §:n muuttamisesta
756/2011
Merityösopimuslaki
755/2011
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta nautojen BSE-taudin vastustamisesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 12 ja 13 §:n muuttamisesta
754/2011
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä maa- ja metsätalousministeriön asetuksista
753/2011
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus opetus- ja kulttuuriministeriön suoritteiden maksullisuudesta annetun opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksen liitteen muuttamisesta
752/2011
Laki lastensuojelulain 25 §:n muuttamisesta
751/2011
Laki vähemmistövaltuutetusta ja syrjintälautakunnasta annetun lain 7 §:n muuttamisesta
750/2011
Laki henkilötietojen käsittelystä rajavartiolaitoksessa annetun lain 22 §:n muuttamisesta
749/2011
Laki ulkomaalaislain muuttamisesta
748/2011
Laki säilöön otettujen ulkomaalaisten kohtelusta ja säilöönottoyksiköstä annetun lain muuttamisesta
747/2011
Laki Maahanmuuttovirastosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta
746/2011
Laki kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta
745/2011
Oikeusministeriön asetus  markkinaoikeudesta annetun oikeusministeriön asetuksen muuttamisesta
744/2011
Laki hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain muuttamisesta
743/2011
Laki patenttilain muuttamisesta
742/2011
Laki Eurooppapatenttien myöntämisestä tehdyn yleissopimuksen 65 artiklan soveltamisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
741/2011
Laki potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 2 §:n muuttamisesta
740/2011
Laki rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Suomen ja muiden pohjoismaiden välillä annetun lain 51 ja 64 §:n muuttamisesta
739/2011
Laki Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksesta annetun lain muuttamisesta
738/2011
Laki ehdonalaisen vapauden valvonnasta annetun lain muuttamisesta
737/2011
Laki pitkäaikaisvankien vapauttamismenettelystä annetun lain muuttamisesta
736/2011
Laki tutkintavankeuslain muuttamisesta
735/2011
Laki vankeuslain muuttamisesta
734/2011
Laki nuorisorangaistuksesta annetun lain muuttamisesta
733/2011
Laki rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä annetun lain 54 ja 58 §:n muuttamisesta
732/2011
Laki Suomen ja muiden pohjoismaiden välisestä yhteistoiminnasta rikosasioissa annettujen tuomioiden täytäntöönpanossa annetun lain 24 ja 27 §:n muuttamisesta
731/2011
Laki rikoslain 2 luvun 13 §:n muuttamisesta
730/2011
Laki hallinto-oikeuslain 12 b §:n muuttamisesta
729/2011
Laki ajoneuvojen siirtämisestä annetun lain 5 ja 11 §:n muuttamisesta
728/2011
Laki ympäristönsuojelulain 116 §:n muuttamisesta
727/2011
Laki pysäköinninvalvonnasta
726/2011
Laki poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelusta annetun lain 3 luvun 7 §:n ja 6 luvun 4 §:n muuttamisesta
725/2011
Laki tutkintavankeuslain 8 luvun 4 §:n muuttamisesta
724/2011
Laki vankeuslain 12 luvun 4 §:n muuttamisesta
723/2011
Laki riita-asioiden sovittelusta ja sovinnon vahvistamisesta yleisissä tuomioistuimissa annetun lain 15 §:n muuttamisesta
722/2011
Laki valtioneuvoston oikeuskanslerista annetun lain 1 §:n muuttamisesta
721/2011
Laki lastensuojelulain muuttamisesta
720/2011
Laki oikeusapulain 8 §:n muuttamisesta
719/2011
Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 2 luvun 2 §:n muuttamisesta
718/2011
Laki oikeudenkäymiskaaren 15 ja 31 luvun muuttamisesta
717/2011
Laki valtion oikeusaputoimistoista annetun lain 6 §:n muuttamisesta
716/2011
Laki asianajajista annetun lain muuttamisesta
715/2011
Laki luvan saaneista oikeudenkäyntiavustajista
714/2011
Laki rikosrekisterilain 6 §:n muuttamisesta
713/2011
Laki rikoslain 17 luvun 17 ja 18 b §:n muuttamisesta
712/2011
Laki televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain 19 §:n muuttamisesta
711/2011
Laki Mediakasvatus- ja kuvaohjelmakeskuksesta
710/2011
Kuvaohjelmalaki
709/2011
Tasavallan presidentin asetus ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteen XI-1 lukuun tehdyn muutoksen voimaansaattamisesta sekä muutoksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
708/2011
Tasavallan presidentin asetus alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän vuoden 1978 pöytäkirjan I liitteeseen tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta
707/2011
Mittauslaitelaki
706/2011
Laki kuljettajantutkintotoiminnan järjestämisestä annetun lain muuttamisesta
705/2011
Valtioneuvoston asetus vakuutusoikeudesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
704/2011
Valtioneuvoston asetus käräjäoikeusasetuksen 8 §:n muuttamisesta
703/2011
Valtioneuvoston asetus hallinto-oikeusasetuksen muuttamisesta
702/2011
Valtioneuvoston asetus hovioikeusasetuksen muuttamisesta
701/2011
Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain muuttamisesta
700/2011
Laki vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista annetun lain muuttamisesta
699/2011
Laki julkisista hankinnoista annetun lain muuttamisesta
698/2011
Laki sähköisestä huutokaupasta ja dynaamisesta hankintajärjestelmästä
697/2011
Laki eräiden Suomeen tuotavien näyttelyesineiden takavarikoinnin kieltämisestä
696/2011
Laki lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain 9 §:n muuttamisesta
695/2011
Laki tapaturmavakuutuslain 54 a §:n muuttamisesta
694/2011
Laki lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain 22 c §:n muuttamisesta
693/2011
Laki vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelusta annetun lain 22 §:n muuttamisesta
692/2011
Laki elatustukilain 33 §:n muuttamisesta
691/2011
Laki lapsilisälain 15 c §:n muuttamisesta
690/2011
Laki äitiysavustuslain 13 §:n muuttamisesta
689/2011
Laki asumiseen perustuvan sosiaaliturvalainsäädännön soveltamisesta annetun lain 14 §:n muuttamisesta
688/2011
Laki sotilasavustuslain 21 §:n muuttamisesta
687/2011
Laki valtion eläkelain 174 §:n muuttamisesta
686/2011
Laki takuueläkkeestä annetun lain 30 ja 31 §:n muuttamisesta
685/2011
Laki kansaneläkelain 83 ja 84 §:n muuttamisesta
684/2011
Laki eläkkeensaajan asumistuesta annetun lain 41 ja 42 §:n muuttamisesta
683/2011
Laki maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemisesta annetun lain 60 §:n muuttamisesta
682/2011
Laki kunnallisen eläkelain muuttamisesta
681/2011
Laki maatalousyrittäjän eläkelain muuttamisesta
680/2011
Laki merimieseläkelain muuttamisesta
679/2011
Laki yrittäjän eläkelain muuttamisesta
678/2011
Laki työntekijän eläkelain muuttamisesta
677/2011
Laki vammaisetuuksista annetun lain muuttamisesta
676/2011
Laki Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain muuttamisesta
675/2011
Laki opintotukilain muuttamisesta
674/2011
Laki asumistukilain muuttamisesta
673/2011
Laki aikuiskoulutustuesta annetun lain muuttamisesta
672/2011
Laki työttömyysturvalain muuttamisesta
671/2011
Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta
670/2011
Tasavallan presidentin asetus Palestiinalaishallinnon kanssa Suomen tuesta palestiinalaishallinnolle Mécanisme Palestino Europeen de Gestion et d’Aide Socio-economique (PEGASE)-mekanismin ohjelman "Supporting Palestinian Public Administration and Services” kautta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
669/2011
Tasavallan presidentin asetus Palestiinalaishallinnon kanssa Suomen tuesta palestiinalaishallinnolle Mécanisme Palestino Europeen de Gestion et d’Aide Socio-economique (PEGASE)-mekanismin ohjelman "Vulnerable Palestinian Families” kautta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
668/2011
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kalojen VHS-taudin vuoksi Uudenkaupungin, Pyhärannan ja Rauman kuntaan perustettavasta rajoitusalueesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen kumoamisesta
667/2011
Maa- ja metsätalousministeriön asetus vuoden 2011 metsänhoitomaksun perusteesta
666/2011
Laki öljyjätemaksusta annetun lain 1 §:n muuttamisesta
665/2011
Laki hallinto-oikeuslain 12 a §:n muuttamisesta
664/2011
Laki kokoontumislain 24 §:n muuttamisesta
663/2011
Laki huumausainelain 28 §:n muuttamisesta
662/2011
Laki lääkelain 7 §:n muuttamisesta
661/2011
Laki luonnonhaittakorvauksesta, maatalouden ympäristötuesta sekä eräistä muista ympäristön ja maaseudun tilan parantamiseen liittyvistä tuista annetun lain 5 §:n muuttamisesta
660/2011
Laki kasvinsuojeluaineista annetun lain 3 §:n muuttamisesta
659/2011
Laki lannoitevalmistelain 3 §:n muuttamisesta
658/2011
Laki patoturvallisuuslain 3 §:n muuttamisesta
657/2011
Laki pääkaupunkiseudun kuntien jätehuoltoa ja joukkoliikennettä koskevasta yhteistoiminnasta annetun lain 2 §:n muuttamisesta
656/2011
Laki Suomen talousvyöhykkeestä annetun lain 3 ja 11 §:n muuttamisesta
655/2011
Laki merenkulun ympäristönsuojelulain 3 §:n muuttamisesta
654/2011
Laki ajoneuvojen siirtämisestä annetun lain 2 ja 8 §:n muuttamisesta
653/2011
Laki ajoneuvolain muuttamisesta
652/2011
Laki eräiden juomapakkausten valmisteverosta annetun lain 3 ja 7 §:n muuttamisesta
651/2011
Laki jäteverolain 1 §:n muuttamisesta
650/2011
Laki rikoslain 48 luvun 1 §:n muuttamisesta
649/2011
Laki kemikaalilain 3 §:n muuttamisesta
648/2011
Laki terveydensuojelulain 3 §:n muuttamisesta
647/2011
Laki ympäristönsuojelulain muuttamisesta
646/2011
Jätelaki  
645/2011
Valtioneuvoston asetus panostajien pätevyyskirjoista annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta
644/2011
Valtioneuvoston asetus räjäytys- ja louhintatyön turvallisuudesta
643/2011
Valtioneuvoston asetus Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastosta annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta
642/2011
Valtioneuvoston asetus Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta
641/2011
Valtioneuvoston asetus säteilyturvakeskuksesta annetun asetuksen 8 §:n muuttamisesta
640/2011
Valtioneuvoston asetus Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta
639/2011
Sisäasiainministeriön asetus rajavartiolaitokseen palvelussuhteessa olevan virkamiehen ulkomaanedustuksen korvauksista annetun sisäasiainministeriön asetuksen muuttamisesta
638/2011
Sisäasiainministeriön asetus pysäköintivirhemaksusta
637/2011
Laki rikoslain muuttamisesta
636/2011
Laki lahjontaa koskevan Euroopan neuvoston rikosoikeudellisen yleissopimuksen lisäpöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
635/2011
Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 18 ja 36 §:n muuttamisesta
634/2011
Laki julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta
633/2011
Laki löytötavaralain 22 ja 24 §:n muuttamisesta
632/2011
Laki ulkomaalaisrekisteristä annetun lain muuttamisesta
631/2011
Laki ulkomaalaislain muuttamisesta
630/2011
Valtioneuvoston asetus valtion virkaehtosopimusasetuksen 10 §:n muuttamisesta
629/2011
Laki Suomen talousvyöhykkeestä annetun lain muuttamisesta
628/2011
Laki ympäristövahinkojen korvaamisesta annetun lain 12 §:n muuttamisesta
627/2011
Laki luonnonsuojelulain 53 §:n muuttamisesta
626/2011
Laki saamelaiskäräjistä annetun lain 9 §:n muuttamisesta
625/2011
Laki erämaalain 6 §:n muuttamisesta
624/2011
Laki säteilylain 3 ja 5 §:n muuttamisesta
623/2011
Laki maastoliikennelain 4 §:n muuttamisesta
622/2011
Laki ydinenergialain muuttamisesta
621/2011
Kaivoslaki
620/2011
Laki yhteistoiminnasta suomalaisissa ja yhteisönlaajuisissa yritysryhmissä annetun lain muuttamisesta
619/2011
Laki markkinaoikeuslain muuttamisesta
618/2011
Laki vakuutusoikeuslain 8 ja 14 §:n muuttamisesta
617/2011
Laki käräjäoikeuslain muuttamisesta
616/2011
Laki hallinto-oikeuslain muuttamisesta
615/2011
Laki hovioikeuslain 8 §:n muuttamisesta
614/2011
Laki tuomareiden nimittämisestä annetun lain muuttamisesta
613/2011
Sisäasiainministeriön asetus poliisin suoritteiden maksullisuudesta vuosina 2010 ja 2011 annetun sisäasiainministeriön asetuksen muuttamisesta
612/2011
Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 5 luvun 8 §:n muuttamisesta
611/2011
Laki avioliittolain 17 a §:n muuttamisesta
610/2011
Laki hallinto-oikeuslain muuttamisesta
609/2011
Laki hovioikeuslain muuttamisesta
608/2011
Laki käräjäoikeuslain muuttamisesta
607/2011
Valtiovarainministeriön asetus maistraattien suoritteiden maksuista annetun asetuksen muuttamisesta
606/2011
Valtiovarainministeriön asetus peruskoron vahvistamisesta
605/2011
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus Keskuskauppakamarin tilintarkastuslautakunnan ja kauppakamarin tilintarkastusvaliokunnan maksullisista suoritteista annetun työ- ja elinkeinoministeriön asetuksen muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta
604/2011
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain mukaisen työnantajakohtaisen vakuutuskannan, vastuun ja vakuutustoiminnan luovuttamisessa siirrettävästä toimintapääomasta
603/2011
Valtioneuvoston asetus julkishallinnon ja -talouden tilintarkastajista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
602/2011
Laki eräistä vesien käyttämistä varten myönnettävistä oikeuksista annetun lain 2 ja 3 §:n kumoamisesta
601/2011
Laki eräiden ympäristölle aiheutuneiden vahinkojen korjaamisesta annetun lain 1 ja 4 §:n muuttamisesta
600/2011
Laki kalastuslain muuttamisesta
599/2011
Laki patoturvallisuuslain 3 §:n muuttamisesta
598/2011
Laki Neuvostoliiton kanssa Saimaan ja Vuoksen juoksutussäännöstä tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä sekä sopimuksen soveltamisesta annetun lain 2 ja 4 §:n muuttamisesta
597/2011
Laki kiinteistönmuodostamislain muuttamisesta
596/2011
Laki maastoliikennelain 4 §:n muuttamisesta
595/2011
Laki vesiliikennelain 4 ja 19 §:n muuttamisesta
594/2011
Laki luonnonsuojelulain 53 ja 57 a §:n muuttamisesta
593/2011
Laki peruskuivatustoiminnan tukemisesta annetun lain muuttamisesta
592/2011
Laki luotsauslain 5 §:n muuttamisesta
591/2011
Laki Suomen talousvyöhykkeestä annetun lain 3 ja 12 §:n muuttamisesta
590/2011
Laki vesistöhankkeiden johdosta suoritettavista tilusjärjestelyistä annetun lain muuttamisesta
589/2011
Laki maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta
588/2011
Laki ympäristönsuojelulain muuttamisesta
587/2011
Vesilaki
586/2011
Valtioneuvoston asetus alle 18-vuotiaana vahinkoa kärsineen ansiotulon määrän vahvistamisesta
585/2011
Valtiovarainministeriön asetus maistraattien sijaintipaikoista ja yksiköistä
584/2011
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkekassan laskuperusteista yhteisesti kustannettavien kulujen jakamista varten annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta
583/2011
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkesäätiön eläkevastuun laskuperusteista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta
582/2011
Oikeusministeriön asetus ulosottoperustetta koskevan tuomioistuimen ilmoitusvelvollisuuden alkamisesta annetun asetuksen muuttamisesta
581/2011
Laki ydinvastuulain väliaikaisesta muuttamisesta
580/2011
Tasavallan presidentin asetus kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden vastaisen Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimuksen ampuma-aseiden, niiden osien ja komponenttien sekä ampumatarvikkeiden laittoman valmistuksen ja kaupan torjumista koskevan lisäpöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
579/2011
Laki kansalaisuuslain muuttamisesta
578/2011
Laki rikoslain 17 luvun 16 a ja 16 b §:n muuttamisesta
577/2011
Laki totopelien tuottojen käyttämisestä hevoskasvatuksen ja hevosurheilun edistämiseen annetun lain 6 §:n muuttamisesta
576/2011
Laki raha-automaattiavustuksista annetun lain 2 §:n muuttamisesta
575/2011
Laki arpajaislain muuttamisesta
574/2011
Valtioneuvoston asetus koneiden turvallisuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen voimaantulosäännöksen muuttamisesta
573/2011
Valtioneuvoston asetus kemikaalien vähittäismyynnistä
572/2011
Valtioneuvoston asetus ampuma-aseasetuksen muuttamisesta
571/2011
Valtioneuvoston asetus kotoutumisen edistämiseen liittyvien kunnan kustannusten korvaamisesta valtion varoista  
570/2011
Valtioneuvoston asetus kotoutumisen edistämiseen liittyvästä alkukartoituksesta
569/2011
Valtiovarainministeriön asetus henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta eräissä maistraateissa
568/2011
Verohallinnon työjärjestys
567/2011
Tasavallan presidentin asetus Palestiinalaishallinnon kanssa yhteistyöstä Jerusalemin luoteispuolella sijaitsevien kylien vesihuollon parantamiseksi tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
566/2011
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Liikenteen turvallisuusviraston maksullisista suoritteista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen muuttamisesta
565/2011
Tasavallan presidentin asetus eräiden kasvinsuojeluaineita koskevien hallintotehtävien hoitamisesta Ahvenanmaan maakunnassa
564/2011
Laki tullilain 26 §:n muuttamisesta
563/2011
Laki Europolia koskevan päätöksen eräiden säännösten täytäntöönpanosta
562/2011
Valtioneuvoston asetus eläinten hyvinvoinnin tuen valvonnasta vuosina 2008—2013 annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
561/2011
Valtioneuvoston asetus ympäristötuen ja luonnonhaittakorvauksen valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
560/2011
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2011 maksettavien kansallisten kasvintuotannon tukien ja kotieläintukien valvonnasta
559/2011
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2010 maksettavasta pohjoisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 10 §:n muuttamisesta
558/2011
Valtioneuvoston asetus kunta- ja palvelurakenneuudistusta koskevien tietojen toimittamisesta valtiovarainministeriölle
557/2011
Valtioneuvoston asetus sotilasilmailusta
556/2011
Valtioneuvoston asetus tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun asetuksen 3 ja 11 §:n muuttamisesta
555/2011
Valtiovarainministeriön asetus maksulaitoksen omien varojen laskemisessa käytettävistä menetelmistä
554/2011
Valtiovarainministeriön asetus maksulaitoksen toimilupahakemukseen liitettävistä selvityksistä
553/2011
Maa- ja metsätalousministeriön asetus riistanhoitoyhdistyksen toimihenkilöiden koulutusvaatimuksista
552/2011
Puolustusministeriön asetus sotilaallisen kriisinhallintahenkilöstön pätevyysvaatimuksista ja palvelussuhteen ehdoista annetun puolustusministeriön asetuksen 7 §:n muuttamisesta
551/2011
Valtioneuvoston asetus postitoiminnan toimilupahakemuksesta
550/2011
Tasavallan presidentin asetus Maailman postiliiton yleissopimuksen ja eräiden muiden sopimusten voimaansaattamisesta sekä yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
549/2011
Tasavallan presidentin asetus Maailman postiliiton perussopimuksen kahdeksannen lisäpöytäkirjan voimaansaattamisesta
548/2011
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus ajokorttiasetuksen soveltamisesta annetun liikenneministeriön päätöksen eräiden säännösten kumoamisesta
547/2011
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus kuljettajantutkinnossa käytettävien ajoneuvojen vaatimuksista, opetusajoneuvon merkitsemisestä sekä uuteen ajokokeeseen pääsemisen edellytyksistä
546/2011
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus ajoharjoitteluratojen mitoituksesta, rakenteesta, varusteista ja hyväksymisestä
545/2011
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus liikenneopettajaoppilaiden opetusharjoittelusta
544/2011
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus maksuttomien päästöoikeuksien hakemiseksi päästökauppakaudelle 2013—2020
543/2011
Laki rikosrekisterilain 6 §:n muuttamisesta
542/2011
Laki lastensuojelulain 25 ja 25 d §:n muuttamisesta
541/2011
Laki liiketoimintakiellosta annetun lain 3 ja 11 §:n muuttamisesta
540/2011
Laki rikoslain muuttamisesta
539/2011
Laki lasten suojelemisesta seksuaalista riistoa ja seksuaalista hyväksikäyttöä vastaan tehdyn Euroopan neuvoston yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
538/2011
Valtioneuvoston asetus sanomalehdistön tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
537/2011
Laki eduskunnan virkamiehistä annetun lain 4 ja 29 §:n muuttamisesta
536/2011
Laki valtioneuvoston oikeuskanslerista annetun lain muuttamisesta
535/2011
Laki eduskunnan oikeusasiamiehestä annetun lain muuttamisesta
534/2011
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Euroopan yhteisön ulkopuolisista maista tuotavasta siipikarjasta ja muista linnuista sekä niiden siitosmunista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
533/2011
Maa- ja metsätalousministeriön asetus vesiviljelyeläinten tunnistamisesta
532/2011
Laki tie- ja maastoliikenneonnettomuuksien tutkinnasta annetun lain 1 §:n muuttamisesta
531/2011
Laki rautatielain 80 ja 83 §:n muuttamisesta
530/2011
Laki merilain 18 luvun 15 §:n muuttamisesta
529/2011
Laki ilmailulain 126 ja 127 §:n muuttamisesta
528/2011
Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 §:n muuttamisesta
527/2011
Laki ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteen XI-1 lukuun tehdyn muutoksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
526/2011
Laki sotilasilmailuonnettomuuksien tutkinnasta
525/2011
Turvallisuustutkintalaki  
524/2011
Valtioneuvoston asetus rautatiealan terveydenhuollon asiantuntijoiden pätevyydestä ja täydennyskoulutuksesta
523/2011
Valtioneuvoston asetus ei-tuotannollisten investointien tuen valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
522/2011
Valtioneuvoston asetus Euroopan unionin kokonaan tai osittain rahoittamien pinta-alaperusteisten tukien valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
521/2011
Valtioneuvoston asetus Euroopan unionin kokonaan rahoittamien tukien valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
520/2011
Valtioneuvoston asetus valtioneuvoston ohjesäännön 6 ja 43 §:n muuttamisesta
519/2011
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus hissien käytöstä annetun kauppa- ja teollisuusministeriön asetuksen eräiden säännösten kumoamisesta
518/2011
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus sähköalan töistä annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen muuttamisesta
517/2011
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus sähkölaitteistojen turvallisuudesta annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen 4 §:n muuttamisesta
516/2011
Oikeusministeriön asetus ulosottoperustetta koskevan tuomioistuimen ilmoitusvelvollisuuden alkamisesta
515/2011
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Suomessa rekisteröityjen yli 20-metristen kalastusalusten harjoittaman turskankalastuksen keskeyttämisestä ICES-osa-alueilla 25—32
514/2011
Ulkoasiainministeriön ilmoitus rangaistussäännöksistä, joita sovelletaan rikottaessa neuvoston asetusta (EU) N:o 442/2011 Syyrian tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä
513/2011
Valtiovarainministeriön asetus maistraattien sijaintipaikoista ja yksiköistä annetun asetuksen muuttamisesta
512/2011
Laki tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoamisesta annetun lain 15 §:n muuttamisesta
511/2011
Laki rikoslain muuttamisesta
510/2011
Laki Euroopan neuvoston tietoverkkorikollisuutta koskevan yleissopimuksen lisäpöytäkirjan, joka koskee tietojärjestelmien välityksellä tehtyjen luonteeltaan rasististen ja muukalaisvihamielisten tekojen kriminalisointia, lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
509/2011
Laki työttömyysturvalain 4 luvun muuttamisesta
508/2011
Laki Kainuun hallintokokeilusta annetun lain muuttamisesta
507/2011
Sisäasiainministeriön asetus pelastustoimen virkapuvusta sekä pelastusviranomaisen henkilökortista
506/2011
Sisäasiainministeriön asetus väestönsuojien teknisistä vaatimuksista ja väestönsuojien laitteiden kunnossapidosta
505/2011
Valtioneuvoston asetus toimivaltaisesta eläkelaitoksesta
504/2011
Valtioneuvoston asetus Tekes – teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
503/2011
Valtioneuvoston asetus eräiden tietojen säilyttämisestä viranomaistarpeita varten
502/2011
Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen muuttamisesta
501/2011
Valtioneuvoston asetus rakennerahastoista osarahoitettavien kustannusten tukikelpoisuudesta
500/2011
Laki julkisista hankinnoista annetun lain 6 §:n muuttamisesta
499/2011
Laki maatalouden rakennetuista annetun lain muuttamisesta
498/2011
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Euroopan yhteisön ulkopuolisista maista tuotavista eräistä elävistä eläimistä sekä niiden alkioista ja sukusoluista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
497/2011
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräiden elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvista aineista annettujen säädösten kumoamisesta
496/2011
Valtioneuvoston asetus nuorisotyöstä ja -politiikasta annetun asetuksen 2 §:n muuttamisesta
495/2011
Laki rikoslain 20 luvun muuttamisesta
494/2011
Laki maastoliikennelain 27 §:n muuttamisesta
493/2011
Laki merimieseläkelain 212 §:n muuttamisesta
492/2011
Laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annetun lain 50 §:n muuttamisesta
491/2011
Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 29 §:n muuttamisesta
490/2011
Laki ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetun lain 76 §:n muuttamisesta
489/2011
Laki säteilylain 64 §:n muuttamisesta
488/2011
Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain 14 a §:n muuttamisesta
487/2011
Laki tupakkalain 17 ja 31 b §:n muuttamisesta
486/2011
Laki lasten päivähoidosta annetun lain 30 §:n muuttamisesta
485/2011
Laki siviilipalveluslain 78 ja 86 §:n muuttamisesta
484/2011
Laki hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain 39 ja 40 §:n muuttamisesta
483/2011
Laki ydinenergialain 74 §:n muuttamisesta
482/2011
Laki opintovapaalain 14 §:n muuttamisesta
481/2011
Laki sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain 11 §:n muuttamisesta
480/2011
Laki kotitaloustyöntekijän työsuhteesta annetun lain 33 §:n muuttamisesta
479/2011
Laki patenttiasiamiehistä annetun lain 3 §:n muuttamisesta
478/2011
Laki patenttilain 57 ja 62 §:n muuttamisesta
477/2011
Laki työriitojen sovittelusta annetun lain 17 §:n muuttamisesta
476/2011
Laki alusturvallisuuden valvonnasta annetun lain 15 §:n muuttamisesta
475/2011
Laki metsänviljelyaineiston kaupasta annetun lain 31 §:n muuttamisesta
474/2011
Laki metsästyslain 82 §:n muuttamisesta
473/2011
Laki kalastuslain 112 §:n muuttamisesta
472/2011
Laki yksinoikeudesta integroidun piirin piirimalliin annetun lain 37 §:n muuttamisesta
471/2011
Laki sijoitusrahastolain 148 §:n muuttamisesta
470/2011
Laki valtion virkamieslain 7 §:n muuttamisesta
469/2011
Laki panttilainauslaitoksista annetun lain 39 §:n muuttamisesta
468/2011
Laki joukkoliikenteen tarkastusmaksusta annetun lain 9 §:n muuttamisesta
467/2011
Laki sakon ja rikesakon määräämisestä annetun lain muuttamisesta
466/2011
Laki Eurojustia koskevan päätöksen eräiden määräysten täytäntöönpanosta annetun lain 3 §:n muuttamisesta
465/2011
Laki oikeudenkäynnin viivästymisen hyvittämisestä annetun lain 8 §:n muuttamisesta
464/2011
Laki edunvalvontavaltuutuksesta annetun lain 48 §:n muuttamisesta
463/2011
Laki sananvapauden käyttämisestä joukkoviestinnässä annetun lain 18 §:n muuttamisesta
462/2011
Laki sakon täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta
461/2011
Laki tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoamisesta annetun lain 16 §:n muuttamisesta
460/2011
Laki oikeusapulain 17 ja 18 §:n muuttamisesta
459/2011
Laki valtakunnanoikeudesta ja ministerivastuuasioiden käsittelystä annetun lain 11 §:n muuttamisesta
458/2011
Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 6 ja 24 §:n muuttamisesta
457/2011
Laki henkilötietolain 41 §:n muuttamisesta
456/2011
Laki holhoustoimesta annetun lain 94 §:n muuttamisesta
455/2011
Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain muuttamisesta
454/2011
Laki kansainvälisestä oikeusavusta rikosasioissa annetun lain 20 §:n muuttamisesta
453/2011
Laki rikosrekisterilain 4 §:n muuttamisesta
452/2011
Laki tuomioistuinten ja eräiden hallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain 6 §:n muuttamisesta
451/2011
Laki käräjäoikeuslain 6 §:n muuttamisesta
450/2011
Laki puolustustilalain 8 §:n muuttamisesta
449/2011
Laki haastemieslain 6 §:n muuttamisesta
448/2011
Laki liiketoimintakiellosta annetun lain 19 §:n muuttamisesta
447/2011
Laki sotilaskurinpitolain 19 §:n muuttamisesta
446/2011
Laki sotilasoikeudenkäyntilain 4 ja 23 §:n muuttamisesta
445/2011
Laki toiminimilain 22 §:n muuttamisesta
444/2011
Laki eräiden asiakirjain lähettämisestä tuomioistuimille annetun lain 1 §:n muuttamisesta
443/2011
Laki asianajajista annetun lain 11 §:n muuttamisesta
442/2011
Laki säätiölain 14 §:n muuttamisesta
441/2011
Laki rikoslain muuttamisesta
440/2011
Laki oikeudenkäymiskaaren muuttamisesta
439/2011
Laki syyttäjälaitoksesta
438/2011
Tasavallan presidentin asetus Suomen ja Ruotsin välillä tehdyn rajajokisopimuksen kalastussäännön 16 §:ssä tarkoitetun pöytäkirjan voimaansaattamisesta
437/2011
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Metsäntutkimuslaitoksen maksullisista suoritteista
436/2011
Valtioneuvoston asetus Tornionjoen kalastusalueella sovellettavista kansallisista kalastusmääräyksistä
435/2011
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Suomen riistakeskuksen ja riistanhoitoyhdistysten julkisten hallintotehtävien maksuista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 2 §:n muuttamisesta
434/2011
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus eräiden valtion oppilaitosten johtokunnista annetun opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksen 2 ja 3 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
433/2011
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen 4 ja 5 §:n muuttamisesta
432/2011
Maa- ja metsätalousministeriön asetus salmonellatartunnan vastustamisesta naudoissa ja sioissa
431/2011
Tasavallan presidentin asetus eräiden Alankomaiden kanssa Aruban osalta tuloverotuksesta tehtyjen sopimusten voimaansaattamisesta ja sopimusten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
430/2011
Tasavallan presidentin asetus eräiden Alankomaiden kanssa Alankomaiden Antillien osalta tuloverotuksesta tehtyjen sopimusten voimaansaattamisesta ja sopimusten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
429/2011
Tasavallan presidentin asetus Antiguan ja Barbudan kanssa veroasioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
428/2011
Tasavallan presidentin asetus eräiden Brittiläisten Neitsytsaarien kanssa tuloverotuksesta tehtyjen sopimusten voimaansaattamisesta ja sopimusten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
427/2011
Valtioneuvoston asetus ajokorttiasetuksen eräiden säännösten kumoamisesta
426/2011
Valtioneuvoston asetus rikesakkorikkomuksista annetun asetuksen 5 §:n muuttamisesta
425/2011
Valtioneuvoston asetus taksinkuljettajien ammattipätevyydestä annetun valtioneuvoston asetuksen 12 ja 15 §:n muuttamisesta
424/2011
Valtioneuvoston asetus kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
423/2011
Valtioneuvoston asetus ajokorteista
422/2011
Ympäristöministeriön ilmoitus ympäristöministeriön asetuksesta rakennusten energiatehokkuudesta
421/2011
Ympäristöministeriön ilmoitus ympäristöministeriön asetuksesta rakennusten  sisäilmastosta ja ilmanvaihdosta
420/2011
Valtioneuvoston asetus elintarvikevalvonnasta
419/2011
Laki Suomen metsäkeskuksen metsätietojärjestelmästä
418/2011
Laki Suomen metsäkeskuksesta
417/2011
Laki arvonlisäverolain muuttamisesta
416/2011
Laki Maailman postiliiton yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
415/2011
Postilaki
414/2011
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus vaarallisen kemikaalin päällyksen turvasulkimesta ja näkövammaisille tarkoitetusta vaaratunnuksesta
413/2011
Valtioneuvoston asetus rautatieliikenteen aikataulukaudesta ja ratakapasiteetin jakamisesta
412/2011
Valtioneuvoston asetus rekisterihallintoasetuksen 10 a ja 11 §:n muuttamisesta
411/2011
Valtioneuvoston asetus talousneuvostosta
410/2011
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus eräiden valtion oppilaitosten johtokunnista
409/2011
Valtioneuvoston asetus väestönsuojan laitteista ja varusteista
408/2011
Valtioneuvoston asetus väestönsuojista
407/2011
Valtioneuvoston asetus pelastustoimesta
406/2011
Sisäasiainministeriön asetus erityistä vaaraa aiheuttavien kohteiden ulkoisesta pelastussuunnitelmasta
405/2011
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus alkolukon käytöstä koulu- ja päivähoitokuljetuksissa
404/2011
Ulkoasiainministeriön ilmoitus rangaistussäännöksistä, joita sovelletaan rikottaessa neuvoston asetusta (EU) N:o 359/2011 Iranin tilanteen johdosta tiettyihin henkilöihin, yhteisöihin ja elimiin kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä
403/2011
Tasavallan presidentin asetus Suomen ulkomaanedustustojen sijaintipaikoista annetun tasavallan presidentin asetuksen 1 ja 4 §:n muuttamisesta
402/2011
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Euroopan unionin ulkopuolisista maista tuotavien lemmikkieläinten, eläinperäisiä tuotteita sisältävien henkilökohtaisten lähetysten ja eläintautien leviämisen vaaraa aiheuttavien tavaroiden tuontitarkastuksesta
401/2011
Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljettajien ajoluvasta
400/2011
Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta rautatiellä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
399/2011
Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
398/2011
Tasavallan presidentin asetus Saint Lucian kanssa veroasioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
397/2011
Tasavallan presidentin asetus Saint Vincent ja Grenadiinien kanssa veroasioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
396/2011
Laki velan vanhentumisesta annetun lain 11 §:n muuttamisesta
395/2011
Laki oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 23 §:n muuttamisesta
394/2011
Laki riita-asioiden sovittelusta ja sovinnon vahvistamisesta yleisissä tuomioistuimissa
393/2011
Laki rikesakkorikkomuksista annetun lain 4 §:n muuttamisesta
392/2011
Laki rikoslain 2 a luvun 9 §:n 2 momentin muuttamisesta
391/2011
Laki ajoneuvoliikennerekisteristä annetun lain 9 §:n muuttamisesta
390/2011
Laki taksinkuljettajien ammattipätevyydestä annetun lain muuttamisesta
389/2011
Laki kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä annetun lain muuttamisesta
388/2011
Laki tieliikennelain eräiden säännösten kumoamisesta
387/2011
Laki tieliikennelain muuttamisesta
386/2011
Ajokorttilaki
385/2011
Laki sosiaalihuoltolain väliaikaisesta muuttamisesta
384/2011
Laki kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annetun lain muuttamisesta
383/2011
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta lannoitevalmisteista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen liitteen I väliaikaisesta muuttamisesta
382/2011
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräiden porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain mukaisten asuntolainojen viitekorosta
381/2011
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräiden maatilalain mukaisten myyntihintasaamisten ja lainojen viitekorosta
380/2011
Laki meripelastuslain 23 §:n muuttamisesta
379/2011
Pelastuslaki
378/2011
Tasavallan presidentin asetus lääkärin perusterveydenhuollon lisäkoulutuksesta annetun asetuksen kumoamisesta
377/2011
Valtioneuvoston asetus terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen muuttamisesta
376/2011
Valtioneuvoston asetus kanojen suojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
375/2011
Valtioneuvoston asetus broilereiden suojelusta
374/2011
Valtioneuvoston asetus rikoksentorjuntaneuvostosta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta
373/2011
Verohallinnon työjärjestys
372/2011
Valtioneuvoston asetus rautatiejärjestelmän turvallisuudesta ja yhteentoimivuudesta
371/2011
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus päästöoikeuksien hakemisen määräajan pidentämisestä
370/2011
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta rautatiellä
369/2011
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä
368/2011
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta lääkkeiden käytöstä ja luovutuksesta eläinlääkinnässä annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
367/2011
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä maa- ja metsätalousministeriön asetuksista
366/2011
Laki eräiden markkinaoikeudellisten asioiden käsittelystä annetun lain 6 a §:n muuttamisesta
365/2011
Laki sähköisen viestinnän tietosuojalain muuttamisesta
364/2011
Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista annetun lain muuttamisesta
363/2011
Laki viestintämarkkinalain muuttamisesta
362/2011
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus Patentti- ja rekisterihallituksen maksullisista suoritteista annetun työ- ja elinkeinoministeriön asetuksen muuttamisesta
361/2011
Ympäristöministeriön asetus Euroopan yhteisön ympäristömerkkiä koskevista maksuista
360/2011
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus lääkkeiden hintalautakunnalle tehtävästä hakemuksesta ja hintailmoituksesta annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen liitteen muuttamisesta
359/2011
Valtioneuvoston asetus ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun valtioneuvoston asetuksen 6 §:n muuttamisesta
358/2011
Valtioneuvoston asetus tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan rahoituksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 14 ja 18 §:n muuttamisesta
357/2011
Valtioneuvoston asetus mallioikeusasetuksen muuttamisesta
356/2011
Valtioneuvoston asetus mallioikeuslain muuttamisesta annetun lain voimaantulosta
355/2011
Tasavallan presidentin asetus teollismallien kansainvälistä rekisteröintiä koskevan Haagin sopimukseen liittyvän Geneven asiakirjan ja sen täytäntöönpanomääräysten voimaansaattamisesta sekä asiakirjan ja sen täytäntöönpanomääräysten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
354/2011
Maa- ja metsätalousministeriön asetus rakentamisinvestointien hyväksyttävistä yksikkökustannuksista
353/2011
Laki eläinlääkintähuoltolain 15 ja 23 §:n muuttamisesta
352/2011
Laki elintarvikelain muuttamisesta
351/2011
Valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen 13 ja 14 §:n muuttamisesta
350/2011
Valtioneuvoston asetus valtion yksikköjen ja toimintojen sijoittamista koskevasta toimivallasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
349/2011
Ympäristöministeriön ilmoitus ympäristöministeriön asetuksesta rakennusten paloturvallisuudesta
348/2011
Valtiovarainministeriön asetus Suomen Pankki 200 vuotta -juhlarahasta
347/2011
Ympäristöministeriön asetus biosidivalmisteen hyväksymisen tai rekisteröinnin hakemisesta, markkinoilta poistamisesta ja erityisehdoista annetun ympäristöministeriön asetuksen liitteen 1 muuttamisesta
346/2011
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus eräiden koulumatkakustannusten laskentaperusteista
345/2011
Tasavallan presidentin asetus valtion rajat ja lentotiedotusalueiden rajat ylittävästä toiminnasta Ruotsin kanssa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta sekä sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
344/2011
Valtiovarainministeriön asetus valtiovarainministeriön työjärjestyksestä annetun valtiovarainministeriön asetuksen muuttamisesta
343/2011
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus lääkäri- ja hammaslääkärikoulutuksen korvauksen perusteista vuonna 2011
342/2011
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus lääkäri- ja hammaslääkärikoulutuksen korvauksiin ja yliopistotasoisen terveyden tutkimuksen rahoitukseen oikeutetuista palvelujen tuottajista
341/2011
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus laadunhallinnasta ja potilasturvallisuuden täytäntöönpanosta laadittavasta suunnitelmasta
340/2011
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus ensihoitopalvelusta
339/2011
Valtioneuvoston asetus seulonnoista
338/2011
Valtioneuvoston asetus neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta sekä lasten ja nuorten ehkäisevästä suun terveydenhuollosta
337/2011
Valtioneuvoston asetus terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta ja erikoissairaanhoidon järjestämissopimuksesta
336/2011
Valtioneuvoston asetus erityistason sairaanhoidon järjestämisestä ja keskittämisestä
335/2011
Laki rikosvahinkolain 14 §:n muuttamisesta
334/2011
Laki eräisiin rangaistus-, huolto- ja hoitolaitoksiin otettujen henkilöiden tapaturmakorvauksesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta
333/2011
Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 §:n muuttamisesta
332/2011
Laki henkilötietojen käsittelystä rangaistusten täytäntöönpanossa annetun lain 5 ja 7 §:n muuttamisesta
331/2011
Laki rikosrekisterilain muuttamisesta
330/2011
Laki valvontarangaistuksesta
329/2011
Laki rikoslain muuttamisesta
328/2011
Laki vankeuslain 4 luvun 1 ja 11 §:n muuttamisesta
327/2011
Tasavallan presidentin asetus Intian kanssa taloudellisesta yhteistyöstä tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja Suomen Tasavallan ja Intian välillä tehdyn kauppasopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain kumoamisesta annetun lain voimaantulosta sekä eräiden Intian kanssa tehtyjen sopimusten voimaansaattamisesta annettujen asetusten kumoamisesta
326/2011
Laki Selkämeren kansallispuistosta
325/2011
Laki Sipoonkorven kansallispuistosta
324/2011
Laki perusopetuslain 32 §:n muuttamisesta
323/2011
Laki lasten päivähoidosta annetun lain muuttamisesta
322/2011
Laki huumausainelain muuttamisesta
321/2011
Laki eläinsuojelulain muuttamisesta
320/2011
Tasavallan presidentin asetus Kansainvälistä Valuuttarahastoa koskevan sopimuksen muutosten voimaansaattamisesta
319/2011
Laki maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta
318/2011
Laki omaishoidon tuesta annetun lain muuttamisesta
317/2011
Laki perhehoitajalain muuttamisesta
316/2011
Laki lastensuojelulain 50 §:n muuttamisesta
315/2011
Laki yliopistolain 40 §:n muuttamisesta
314/2011
Laki yksityisestä terveydenhuollosta annetun lain 9 a §:n muuttamisesta
313/2011
Laki terveydenhuoltolain 60 ja 65 §:n muuttamisesta
312/2011
Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta
311/2011
Päästökauppalaki
310/2011
Tasavallan presidentin asetus Turks- ja Caicossaarten kanssa veroasioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
309/2011
Tasavallan presidentin asetus Anguillan kanssa veroasioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
308/2011
Tasavallan presidentin asetus veroasioissa annettavaa keskinäistä virka-apua koskevan yleissopimuksen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan voimaansaattamisesta ja pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
307/2011
Tasavallan presidentin asetus Kansainvälisen rikostuomioistuimen kanssa Kansainvälisen rikostuomioistuimen tuomioiden täytäntöönpanosta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
306/2011
Ympäristöministeriön asetus Suomen ympäristökeskuksen maksullisista suoritteista annetun asetuksen muuttamisesta
305/2011
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen kehittämisestä vuosina 2011—2014
304/2011
Rautatielaki
303/2011
Tasavallan presidentin asetus Kosovon kanssa yhteistyöstä ja keskinäisestä avunannosta tulliasioissa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta sekä sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja soveltamisesta annetun lain voimaantulosta
302/2011
Valtioneuvoston asetus liikennetarvikkeiden kaupasta, asennuksesta ja korjauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
301/2011
Valtioneuvoston asetus vuonna 2011 myönnettävän maatilan investointituen kohdentamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
300/2011
Valtioneuvoston asetus maatalouden investointituesta ja nuoren viljelijän aloitustuesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
299/2011
Valtioneuvoston asetus opintotukiasetuksen muuttamisesta
298/2011
Valtioneuvoston asetus etnisten suhteiden neuvottelukunnasta
297/2011
Valtioneuvoston asetus vientivalvontaneuvottelukunnasta
296/2011
Maa- ja metsätalousministeriön asetus metsästyslain 41 b §:n 2 momentin mukaisten poikkeuslupien rajoittamisesta
295/2011
Valtioneuvoston asetus eräistä kalastusrajoituksista Saimaalla
294/2011
Valtioneuvoston asetus verkkokalastuksen rajoittamisesta saimaannorpan poikasten suojelemiseksi
293/2011
Valtioneuvoston asetus kevennettyjen rakentamis- ja kaavamääräysten kokeilusta
292/2011
Valtioneuvoston asetus televisio-ohjelmiin liitettävästä ääni- ja tekstityspalvelusta
291/2011
Oikeusministeriön asetus kuluttajansuojalain 10 luvussa tarkoitetuista tietolomakkeista ja sopimuksen peruuttamislomakkeesta
290/2011
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maa- ja puutarhatalouden kansallisten tukien hakemusten toimittamisesta sekä kotieläinten laskentapäivistä ja -ajankohdista vuonna 2011 annetun asetuksen 1 ja 2 §:n muuttamisesta
289/2011
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2010 maksettavasta sokerijuurikkaan kuljetustuesta
288/2011
Valtioneuvoston asetus metsänhoitoyhdistyksistä annetun asetuksen muuttamisesta
287/2011
Maa- ja metsätalousministeriön asetus silakan kohdennetusta kalastuksesta Itämeren pääaltaalla annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen kumoamisesta
286/2011
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Viestintäviraston eräistä maksuista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen muuttamisesta
285/2011
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä maa- ja metsätalousministeriön asetuksista
284/2011
Ulkoasiainministeriön asetus ulkoasiainhallinnon suoritteiden maksuista annetun ulkoasiainministeriön asetuksen muuttamisesta
283/2011
Valtioneuvoston asetus maankäyttö- ja rakennusasetuksen 62 ja 63 §:n muuttamisesta
282/2011
Ulkoasiainministeriön ilmoitus rangaistussäännöksistä, joita sovelletaan rikottaessa neuvoston asetusta (EU) N:o 270/2011 Egyptin tilanteen johdosta määrättävistä tiettyihin henkilöihin, yhteisöihin ja elimiin kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä
281/2011
Tasavallan presidentin asetus Albanian tasavallan kanssa taloudellisesta, teollisesta ja tieteellis-teknillisestä yhteistyöstä tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta annetun asetuksen kumoamisesta
280/2011
Tasavallan presidentin asetus Suomen, Norjan ja Ruotsin välisen Pohjoiskalotin koulutussäätiöstä tehdyn sopimuksen jatkamisesta koskemaan vuotta 2011 noottienvaihdolla tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
279/2011
Laki Kansainvälisen rikostuomioistuimen tuomioiden täytäntöönpanosta Kansainvälisen rikostuomioistuimen kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
278/2011
Ulkoasiainministeriön asetus ulkomaanedustuksen korvauksista annetun ulkoasiainministeriön asetuksen muuttamisesta
277/2011
Laki viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista annetun lain 7 §:n muuttamisesta
276/2011
Laki merensuojelulain muuttamisesta
275/2011
Laki Suomen talousvyöhykkeestä annetun lain 3 §:n muuttamisesta
274/2011
Laki vesilain 2 ja 16 luvun muuttamisesta
273/2011
Laki ympäristönsuojelulain muuttamisesta
272/2011
Laki vesienhoidon järjestämisestä annetun lain muuttamisesta
271/2011
Laki ympäristönsuojelua edistäviin investointeihin myönnettävistä valtiontakauksista ja vientitakuista annetun lain muuttamisesta
270/2011
Laki kalastuslain muuttamisesta
269/2011
Laki ydinenergialain muuttamisesta
268/2011
Laki Helsingin eurooppalaisesta koulusta annetun lain 11 ja 31 §:n muuttamisesta
267/2011
Laki arvonlisäverolain muuttamisesta
266/2011
Laki ulkomaalaislain muuttamisesta
265/2011
Valtioneuvoston asetus koneiden turvallisuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
264/2011
Valtioneuvoston asetus luonnonhaittakorvausten, maatalouden ympäristötuen, eläinten hyvinvoinnin tuen ja ei-tuotannollisten investointien tuen hakemisesta vuonna 2011
263/2011
Valtioneuvoston asetus valtiovarainministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
262/2011
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkekassan laskuperusteista yhteisesti kustannettavien kulujen jakamista varten annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta
261/2011
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkesäätiön eläkevastuun laskuperusteista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta
260/2011
Tasavallan presidentin asetus kansainvälisen uusituvan energian viraston (IRENA) perussäännön voimaansaattamisesta ja perussäännön lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
259/2011
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus Energiamarkkinaviraston maksullisista suoritteista annetun työ- ja elinkeinoministeriön asetuksen 2 ja 4 §:n muuttamisesta
258/2011
Valtioneuvoston asetus uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta annetun lain eräiden lainkohtien voimaantulosta
257/2011
Puolustusministeriön asetus sotilaallisen kriisinhallintahenkilöstön pätevyysvaatimuksista ja palvelussuhteen ehdoista annetun puolustusministeriön asetuksen 7 §:n muuttamisesta
256/2011
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta kasvinsuojeluaineen hyväksymisen hakemisesta ja hyväksymisestä sekä niihin liittyvistä menettelyistä annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
255/2011
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta hakkuukoneella valmistettavan puutavaran tilavuuden mittaamisesta koneen mittalaitteella annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 2 §:n muuttamisesta
254/2011
Valtioneuvoston asetus uusjakojen tukemisesta annetun asetuksen muuttamisesta
253/2011
Valtiovarainministeriön päätös kuntajaon muuttamisesta Lempäälän ja Pirkkalan kuntien välillä
252/2011
Oikeusministeriön asetus tutkintavankiloina toimivista vankiloista
251/2011
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maatalouden ympäristötuen perus- ja lisätoimenpiteistä ja maatalouden ympäristötuen erityistuista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
250/2011
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus opetusministeriön suoritteiden maksullisuudesta annetun asetuksen muuttamisesta
249/2011
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus luottoluokista eläkelaitoksen vakavaraisuusrajaa laskettaessa
248/2011
Valtioneuvoston asetus eläkelaitoksen vakavaraisuusrajan kaavassa käytettävien muuttujien arvoista
247/2011
Valtioneuvoston asetus kansainvälisten tuomioistuinten ja Euroopan unionin tuomioistuimen tuomari- ja jäsenehdokkaiden nimeämistä valmistelevasta neuvottelukunnasta
246/2011
Valtioneuvoston asetus luotsauksesta
245/2011
Valtioneuvoston asetus alusten radiolaitteista annetun asetuksen kumoamisesta
244/2011
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta puna-apilan kylvösiemenen sertifiointia koskevasta väliaikaisesta poikkeuksesta
243/2011
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2010 maksettavista lypsylehmä- ja nautapalkkioista annetun valtioneuvoston asetuksen 5 ja 8 §:n muuttamisesta
242/2011
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2011 maksettavasta luonnonhaittakorvauksen kansallisesta lisäosasta annetun valtioneuvoston asetuksen 6 §:n muuttamisesta
241/2011
Valtioneuvoston asetus tilatukijärjestelmästä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
240/2011
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maa- ja puutarhatalouden kansallisten tukien hallinnosta vuonna 2011
239/2011
Ulkoasiainministeriön ilmoitus rangaistussäännöksistä, joita sovelletaan rikottaessa neuvoston asetusta (EU) N:o 204/2011 Libyan tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä
238/2011
Oikeusministeriön asetus tietojen merkitsemisestä holhousasioiden rekisteriin
237/2011
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetus siemenperunan kaupasta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen väliaikaisesta muuttamisesta
236/2011
Laki Suomen talousvyöhykkeestä annetun lain 14 §:n muuttamisesta
235/2011
Laki riistanhoitomaksusta ja pyyntilupamaksusta annetun lain 7 §:n muuttamisesta
234/2011
Laki metsästyslain muuttamisesta
233/2011
Laki pakkokeinolain 5 a luvun 3 ja 3 a §:n muuttamisesta
232/2011
Laki rikoslain 48 a luvun muuttamisesta
231/2011
Laki sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain 3 §:n 1 ja 2 momentin kumoamisesta
230/2011
Laki arpajaislain 1 §:n muuttamisesta
229/2011
Laki kiinteistöjen ja vuokrahuoneistojen välityksestä annetun lain muuttamisesta
228/2011
Laki rajat ylittävästä kieltomenettelystä annetun lain 1 §:n muuttamisesta
227/2011
Laki kuluttajansuojalain muuttamisesta
226/2011
Laki kaksikäyttötuotteiden vientivalvonnasta annetun lain muuttamisesta
225/2011
Laki vakuutuskassalain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
224/2011
Laki eläkesäätiölain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
223/2011
Laki vakuutuskassalain 83 d ja 135 §:n muuttamisesta
222/2011
Laki eläkesäätiölain muuttamisesta
221/2011
Laki työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain 29 e ja 29 g §:n muuttamisesta
220/2011
Laki työntekijän eläkelain 171 §:n muuttamisesta
219/2011
Laki eläkelaitoksen vakavaraisuusrajan laskemisesta ja vastuuvelan kattamisesta annetun lain muuttamisesta
218/2011
Valtioneuvoston asetus kansanterveyttä sekä eläinten ja kasvien terveyttä, taudeista ilmoittamista, eläinten hyvinvointia sekä eläinten tunnistusta ja rekisteröintiä koskevien täydentävien ehtojen valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
217/2011
Valtioneuvoston asetus maistraattien toimialueista
216/2011
Tasavallan presidentin asetus Indonesian kanssa yhteistyöstä energia- ja ympäristökumppanuushankkeessa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
215/2011
Tasavallan presidentin asetus SSDR-ohjelmistoradioteknologiaa koskevasta tutkimus- ja kehitystiedon vaihdosta Suomen, Ranskan, Italian, Puolan, Espanjan, Ruotsin ja Amerikan yhdysvaltojen välillä tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta sekä sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta annetun lain voimaantulosta
214/2011
Tasavallan presidentin asetus Viktoria-järven valuma-alueen kestävän kehityksen edistämisestä tehdyn rahoitussopimuksen voimaansaattamisesta
213/2011
Maa- ja metsätalousministeriön asetus satovahinkojen korvaamisesta
212/2011
Valtioneuvoston asetus Euroopan unionin kokonaan rahoittamien eläintukien valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
211/2011
Valtioneuvoston asetus julkisen hallinnon yhteisistä sähköisistä asioinnin ja hallinnon tukipalveluista annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n muuttamisesta
210/2011
Laki lentoasemaverkosta ja -maksuista
209/2011
Valtioneuvoston asetus talousjätevesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla
208/2011
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2011 maksettavasta pohjoisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 22 §:n muuttamisesta
207/2011
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2011 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 21 §:n muuttamisesta
206/2011
Valtioneuvoston asetus tullilaitoksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 5 §:n muuttamisesta
205/2011
Valtioneuvoston asetus kunnan talouden tunnuslukujen eräistä raja-arvoista
204/2011
Eduskunnan päätös suostumukseksi myöntää valtiontakaus valtion sähkönhankinnan hintasuojauksen toteuttamiseksi
203/2011
Vuoden 2011 lisätalousarvio
202/2011
Valtiovarainministeriön asetus verovuoden 2010 jäännösveron ja metsänhoitomaksun eräpäivistä sekä ennakonpalautusten maksamisesta ja vuoden 2011 kiinteistöveron eräpäivistä
201/2011
Laki metsän hyönteis- ja sienituhojen torjunnasta annetun lain muuttamisesta
200/2011
Laki valtion rajat ja lentotiedotusalueiden rajat ylittävästä toiminnasta Ruotsin kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
199/2011
Laki vakuutusoikeuslain 21 §:n muuttamisesta
198/2011
Laki sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 17 §:n muuttamisesta
197/2011
Laki työsopimuslain muuttamisesta
196/2011
Laki ympäristönsuojelulain muuttamisesta
195/2011
Laki ulkomaalaislain muuttamisesta
194/2011
Laki Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta
193/2011
Laki autoverolain muuttamisesta
192/2011
Laki kansainvälisestä oikeusavusta rikosasioissa annetun lain 15 §:n muuttamisesta
191/2011
Laki rikoslain 32 luvun 6 ja 14 §:n muuttamisesta
190/2011
Laki rikoslain 28 luvun 7 §:n muuttamisesta
189/2011
Laki talousneuvostosta
188/2011
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Elintarviketurvallisuusviraston maksullisista suoritteista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 3 §:n ja liitteen muuttamisesta
187/2011
Tasavallan presidentin asetus Vanuatun kanssa veroasioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
186/2011
Valtioneuvoston asetus saaristokunnista ja muiden kuntien saaristo-osista, joihin sovelletaan saaristokuntaa koskevia säännöksiä, annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta
185/2011
Valtioneuvoston asetus turvavarastointiohjelmasta vuonna 2011
184/2011
Valtioneuvoston asetus maatalouden investointituesta ja nuoren viljelijän aloitustuesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
183/2011
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2010 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
182/2011
Valtioneuvoston asetus tullilaitoksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 11 §:n muuttamisesta
181/2011
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus sosiaali- ja terveysministeriön työjärjestyksen muuttamisesta
180/2011
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus eräiden oppilailta ja opiskelijoilta perittävien maksujen perusteista annetun opetusministeriön asetuksen 5 §:n muuttamisesta
179/2011
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetussa laissa tarkoitetusta tutkintorakenteesta
178/2011
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta sikojen MRSA-bakteerin seurannasta
177/2011
Oikeusministeriön asetus henkivakuutuksesta annettavista tiedoista
176/2011
Valtiovarainministeriön asetus Hella Wuolijoki ja tasa-arvo -juhlarahasta
175/2011
Valtioneuvoston asetus tilatukijärjestelmän kansallisen varannon käytöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 6 ja 9 a §:n muuttamisesta
174/2011
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Suomen riistakeskuksen ja riistanhoitoyhdistysten julkisten hallintotehtävien maksuista
173/2011
Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta ja tilapäisestä säilytyksestä satama-alueella annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
172/2011
Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta kappaletavarana aluksessa annetun asetuksen muuttamisesta
171/2011
Valtioneuvoston asetus riistahallinnosta
170/2011
Valtioneuvoston asetus metsästysasetuksen muuttamisesta
169/2011
Valtioneuvoston asetus metsästyslaissa säädetyistä poikkeusluvista
168/2011
Valtioneuvoston asetus Geologian tutkimuskeskuksesta
167/2011
Laki Geologian tutkimuskeskuksesta
166/2011
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus talous- ja velkaneuvontapalvelujen tuottajalle vuonna 2011 maksettavan korvauksen perusteista
165/2011
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus työ- ja elinkeinoministeriön työjärjestyksen muuttamisesta
164/2011
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus ydinlaitosten ympäristövaikutusten arviointimenettelyyn kuuluvista työ- ja elinkeinoministeriön maksullisista suoritteista
163/2011
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus ydinenergian käytön valvontaan kuuluvista työ- ja elinkeinoministeriön maksullisista suoritteista
162/2011
Laki Tekes — teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskuksesta annetun lain muuttamisesta
161/2011
Laki maaseutuelinkeinojen valituslautakunnasta annetun lain 1 §:n muuttamisesta
160/2011
Laki riistanhoitomaksusta ja pyyntilupamaksusta annetun lain muuttamisesta
159/2011
Laki metsästyslain muuttamisesta
158/2011
Riistahallintolaki
157/2011
Laki riistavahinkolain 17 §:n 2 momentin kumoamisesta
156/2011
Laki SSDR-ohjelmistoradioteknologiaa koskevasta tutkimus- ja kehitystiedon vaihdosta Suomen, Ranskan, Italian, Puolan, Espanjan, Ruotsin ja Amerikan yhdysvaltojen välillä tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta
155/2011
Tasavallan presidentin asetus Palestiinalaishallinnon kanssa Suomen tuesta opetussektoriohjelmalle tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
154/2011
Laki vammaisetuuksista annetun lain 9 §:n muuttamisesta
153/2011
Laki eläkkeensaajan asumistuesta annetun lain 8 §:n muuttamisesta
152/2011
Laki kansaneläkelain 6 §:n muuttamisesta
151/2011
Laki kansanedustajain perhe-eläkelain muuttamisesta
150/2011
Laki kansanedustajain eläkelain muuttamisesta
149/2011
Laki Liechtensteinin kanssa veroasioita koskevasta tiedonvaihdosta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
148/2011
Laki Montserratin kanssa veroasioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
147/2011
Verohallinnon päätös ilmoittamisvelvollisuudesta ja muistiinpanoista annetun päätöksen muuttamisesta
146/2011
Tasavallan presidentin asetus hengenpelastusmitalista
145/2011
Tasavallan presidentin asetus vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelua koskevien hallintotehtävien hoitamisesta Ahvenanmaan maakunnassa
144/2011
Laki työttömyysturvalain 11 luvun muuttamisesta
143/2011
Maa- ja metsätalousministeriön asetus silakan kohdennetusta kalastuksesta Itämeren pääaltaalla
142/2011
Valtioneuvoston asetus huumausaineina pidettävistä aineista, valmisteista ja kasveista annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen III muuttamisesta
141/2011
Valtioneuvoston asetus työturvallisuuslain soveltamisesta torjunta-aineen käsittelyyn ja levitykseen metsätöissä annetun valtioneuvoston päätöksen kumoamisesta
140/2011
Valtioneuvoston asetus velvollisuudesta antaa tietoja työpaikan terveysvaaroista annetun valtioneuvoston päätöksen kumoamisesta
139/2011
Valtioneuvoston asetus ei-tuotannollisten investointien tuesta vuosina 2008—2013 annetun valtioneuvoston asetuksen 14 §:n ja liitteen muuttamisesta
138/2011
Valtioneuvoston asetus eläinten hyvinvoinnin tuesta vuosina 2008—2013 annetun valtioneuvoston asetuksen 16 ja 19 §:n muuttamisesta
137/2011
Valtioneuvoston asetus luonnonhaittakorvauksista ja maatalouden ympäristötuista vuosina 2007—2013 annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
136/2011
Ulkoasiainministeriön ilmoitus rangaistussäännöksistä, joita sovelletaan rikottaessa neuvoston asetusta (EU) N:o 101/2011 Tunisian tilanteen johdosta tiettyihin henkilöihin, yhteisöihin ja elimiin kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä
135/2011
Laki Suomen Tasavallan ja Intian välillä tehdyn kauppasopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain kumoamisesta
134/2011
Laki maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta
133/2011
Valtiovarainministeriön asetus verontilityslain 5 §:ssä tarkoitettujen verovuodelta 2011 ennen verotuksen päättymistä maksettujen verojen tilityksissä sovellettavista jako-osuuksista ja työnantajasuoritusten vähimmäismäärästä
132/2011
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta kasvinsuojeluaineen hyväksymisen hakemisesta ja hyväksymisestä sekä niihin liittyvistä menettelyistä annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
131/2011
Laki kansainvälisen uusiutuvan energian viraston (IRENA) perussäännön lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
130/2011
Laki Liberian kanssa veroasioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
129/2011
Laki CARIFORUM-valtioiden sekä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden välillä tehdyn talouskumppanuussopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
128/2011
Laki kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden vastaisen Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimuksen ampuma-aseiden, niiden osien ja komponenttien sekä ampumatarvikkeiden laittoman valmistuksen ja kaupan torjumista koskevan lisäpöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
127/2011
Laki asevelvollisuuslain muuttamisesta
126/2011
Laki poliisilain 35 ja 36 §:n muuttamisesta
125/2011
Laki rikoslain 41 luvun 1 §:n muuttamisesta
124/2011
Laki ampuma-aselain muuttamisesta
123/2011
Laki holhoustoimen edunvalvontapalveluiden järjestämisestä annetun lain 5 §:n muuttamisesta
122/2011
Laki holhoustoimesta annetun lain muuttamisesta
121/2011
Laki vapaaehtoisesta osallistumisesta ympäristöasioiden hallinta- ja auditointijärjestelmään
120/2011
Laki rakennuksen ilmastointijärjestelmän kylmälaitteiden energiatehokkuuden tarkastamisesta annetun lain 1 ja 5 §:n muuttamisesta
119/2011
Laki rakennuksen energiatodistuksesta annetun lain muuttamisesta
118/2011
Laki kirkkolain muuttamisesta
117/2011
Laki sähköntuotannon ja -kulutuksen välistä tasapainoa varmistavasta tehoreservistä
116/2011
Valtioneuvoston asetus rajanylityspaikoista sekä rajatarkastustehtävien jakamisesta niillä annetun valtioneuvoston asetuksen 5 §:n muuttamisesta
115/2011
Valtioneuvoston asetus eräistä kansainvälisluontoisista perheoikeudellisista suhteista annetun lain III osan kumoamisesta annetun lain voimaantulosta
114/2011
Valtioneuvoston asetus edunvalvontavaltuutuksesta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosta
113/2011
Valtioneuvoston asetus holhoustoimesta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosta
112/2011
Valtioneuvoston asetus lastensuojelulain 17 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosta
111/2011
Valtioneuvoston asetus lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosta
110/2011
Maa- ja metsätalousministeriön asetus elintarvikelisäaineiden puhtausvaatimuksista ja eräistä määritysmenetelmistä
109/2011
Maa- ja metsätalousministeriön asetus elintarvikkeissa ja alkoholijuomissa käytettävistä muista aineista kuin makeutusaineista ja väreistä annetun kauppa- ja teollisuusministeriön asetuksen muuttamisesta
108/2011
Valtioneuvoston asetus Saamelaisalueen koulutuskeskuksesta
107/2011
Valtiovarainministeriön asetus maakuntien juhlarahoista
106/2011
Maa- ja metsätalousministeriön asetus elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvista muovisista tarvikkeista
105/2011
Tasavallan presidentin asetus Andorran kanssa veroasioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
104/2011
Laki Saimaan kanavan Venäjälle kuuluvan osan ja siihen liittyvän alueen vuokraamisesta Suomen tasavallalle sekä Saimaan kanavan kautta tapahtuvasta alusliikenteestä Venäjän kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta
103/2011
Laki Kosovon kanssa yhteistyöstä ja keskinäisestä avunannosta tulliasioissa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja soveltamisesta
102/2011
Laki sairausvakuutuslain 2 luvun 3 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
101/2011
Laki pienpuun energiatuesta
100/2011
Laki kestävän metsätalouden rahoituslain muuttamisesta
99/2011
Laki ulosottokaaren muuttamisesta
98/2011
Laki perintökaaren 12 luvun 6 §:n muuttamisesta
97/2011
Laki avioliittolain 66 §:n muuttamisesta
96/2011
Laki maakaaren muuttamisesta 
95/2011
Laki rikosvahinkolain muuttamisesta
94/2011
Valtioneuvoston asetus ulkomaille maksettavasta rintamalisästä annetun asetuksen muuttamisesta
93/2011
Valtioneuvoston asetus rintamasotilaseläkeasetuksen 8 §:n muuttamisesta
92/2011
Valtioneuvoston asetus valtion osuuden maksamisesta eläkkeensaajan asumistuen perusteella
91/2011
Valtioneuvoston asetus vammaisetuuksista annetun lain mukaisten etuuksien ja valtion osuuden maksamisesta
90/2011
Valtioneuvoston asetus valtion osuuden maksamisesta takuueläkkeen perusteella
89/2011
Valtioneuvoston asetus valtiontukien ilmoittamisessa komissiolle noudatettavista menettelyistä
88/2011
Valtioneuvoston asetus puoluelain 9 a §:ssä tarkoitetussa tilityksessä annettavista tiedoista
87/2011
Valtioneuvoston asetus kirjastoasetuksen 4 §:n muuttamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen voimaantulosäännöksen muuttamisesta
86/2011
Laki EU-ympäristömerkin myöntämisjärjestelmästä
85/2011
Tasavallan presidentin asetus Suomen tasavallan hallituksen ja Vaarallisten ja muiden jätteiden ympäristöllisesti kestävän käsittelyn Afrikka-instituutin välisen yhteistyöstä alueellisessa Basel keskuksen tukiohjelmassa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
84/2011
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta juurikkaiden siemenkaupasta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 9 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
83/2011
Sisäasiainministeriön asetus poliisin virkapuvusta annetun sisäasiainministeriön asetuksen muuttamisesta
82/2011
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus tutkittavalle suoritettavista korvauksista
81/2011
Maa- ja metsätalousministeriön asetus varotoimenpiteistä lintuinfluenssan leviämisen ehkäisemiseksi luonnonvaraisten lintujen ja siipikarjan välillä annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
80/2011
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kasvihuonetuotannon tuesta vuonna 2011
79/2011
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maa- ja puutarhatalouden kansallisten tukien hakemusten toimittamisesta sekä kotieläinten laskentapäivistä ja -ajankohdista vuonna 2011
78/2011
Valtioneuvoston asetus ympäristöterveydenhuollon valtakunnallisista valvontaohjelmista
77/2011
Valtioneuvoston asetus tuesta tilaneuvontaan vuonna 2011
76/2011
Valtioneuvoston asetus virka- ja itsehallintoalueiden kielellisestä jaotuksesta vuosina 2003—2012 annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta
75/2011
Maa- ja metsätalousministeriön asetus erikoistuista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen eräiden säännösten kumoamisesta
74/2011
Valtioneuvoston asetus alusryhmäkohtaisten rekisteritilojen enimmäiskoosta
73/2011
Valtioneuvoston asetus biosidivalmisteista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
72/2011
Ympäristöministeriön työjärjestys
71/2011
Eduskunnan päätös eduskunnan työjärjestyksen muuttamisesta
70/2011
Valtioneuvoston asetus sosiaali- ja terveysalan asiantuntijalaitosten yhteenliittymästä
69/2011
Valtioneuvoston asetus lääkeasetuksen muuttamisesta
68/2011
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Suomen turskakiintiöiden käyttämisestä vuonna 2011
67/2011
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus lääkäri- ja hammaslääkärikoulutuksen sekä yliopistotasoisen terveystieteellisen tutkimustoiminnan korvauksen perusteista vuonna 2011
66/2011
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kilohailin ja silakan kalastuksesta Itämeren pääaltaalla
65/2011
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus näkemäalueista
64/2011
Ulkoasiainministeriön asetus ulkoasiainministeriön työjärjestyksen muuttamisesta
63/2011
Tasavallan presidentin asetus lasten oikeuksien käyttöä koskevan eurooppalaisen yleissopimuksen voimaansaattamisesta sekä yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
62/2011
Tasavallan presidentin asetus aikuisten kansainvälisestä suojelusta tehdyn yleissopimuksen voimaansaattamisesta ja yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta annetun lain voimaantulosta
61/2011
Tasavallan presidentin asetus toimivallasta, sovellettavasta laista, toimenpiteiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta sekä yhteistyöstä vanhempainvastuuseen ja lasten suojeluun liittyvissä asioissa tehdyn yleissopimuksen voimaansaattamisesta ja yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta annetun lain voimaantulosta
60/2011
Tasavallan presidentin asetus Pohjoisen ulottuvuuden liikenne- ja logistiikkakumppanuuden sihteeristöstä tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta sekä sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
59/2011
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä maa- ja metsätalousministeriön asetuksista
58/2011
Laki luonnonsuojelulain muuttamisesta
57/2011
Laki ulkomaalaislain 48 §:n muuttamisesta
56/2011
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta kalojen bakteeriperäisen munuaistaudin vastustamisesta
55/2011
Valtioneuvoston asetus aluehallintovirastoista annetun valtioneuvoston asetuksen 9 §:n muuttamisesta
54/2011
Tasavallan presidentin asetus Nepalin kanssa sijoitusten edistämisestä ja suojaamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
53/2011
Laki lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain muuttamisesta
52/2011
Laki opintotukilain muuttamisesta
51/2011
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2011 maksettavasta luonnonhaittakorvauksen kansallisesta lisäosasta
50/2011
Valtioneuvoston asetus tukioikeuksien arvon muuttamisesta ja eräiden tuotantosidonnaisten suorien tukien siirtämisestä tilatukijärjestelmään vuosina 2011—2012
49/2011
Valtioneuvoston asetus tilatukijärjestelmästä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
48/2011
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2011 maksettavista lypsylehmä- ja nautapalkkioista, teuraskaritsan laatupalkkiosta sekä valkuais- ja öljykasvipalkkiosta
47/2011
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2011 maksettavasta mehiläistalouden kansallisesta pesäkohtaisesta tuesta
46/2011
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2011 maksettavasta sokerijuurikkaan kansallisesta tuesta
45/2011
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2011 maksettavasta perunantuotannon kansallisesta tuesta
44/2011
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2011 maksettavasta pohjoisesta tuesta
43/2011
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2011 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta
42/2011
Tasavallan presidentin asetus Valko-Venäjän kanssa yhteistyöstä ja keskinäisestä avunannosta tulliasioissa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta sekä sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
41/2011
Puolustusministeriön asetus asevelvollisuuslaissa ja terveydenhuollon järjestämisestä puolustusvoimissa annetussa laissa tarkoitetuista etuuksista annetun puolustusministeriön asetuksen muuttamisesta
40/2011
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maa- ja metsätalousministeriön työjärjestyksen muuttamisesta
39/2011
Maa- ja metsätalousministeriön asetus alkuvuoden 2010 tulvavahinkokorvausten maksamisesta
38/2011
Valtioneuvoston asetus ilmanlaadusta
37/2011
Valtioneuvoston asetus maa- ja metsätalousministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta
36/2011
Sisäasiainministeriön asetus kriisinhallintaan osallistuvan siviilihenkilöstön palvelussuhteen ehdoista annetun sisäasiainministeriön asetuksen muuttamisesta
35/2011
Verohallinnon päätös yleisestä tiedonantovelvollisuudesta
34/2011
Laki rehulain muuttamisesta
33/2011
Verohallinnon päätös ennakonpidätyksen toimittamistavoista ja määrästä
32/2011
Laki holhoustoimesta annetun lain 34 §:n muuttamisesta
31/2011
Laki maistraattien eräistä henkilörekistereistä annetun lain muuttamisesta
30/2011
Laki takaisinsaannista konkurssipesään annetun lain muuttamisesta
29/2011
Laki oikeudenkäymiskaaren 10 luvun muuttamisesta
28/2011
Laki perintö- ja lahjaverolain 11 §:n muuttamisesta
27/2011
Laki perintökaaren 8 luvun 2 ja 8 §:n muuttamisesta
26/2011
Laki avopuolisoiden yhteistalouden purkamisesta
25/2011
Laki vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen soveltamisesta menetetyksi tuomitsemista koskeviin päätöksiin tehdyn puitepäätöksen lainsäädännön alaan kuuluvien säännösten kansallisesta täytäntöönpanosta ja puitepäätöksen soveltamisesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta
24/2011
Laki vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen soveltamisesta taloudellisiin seuraamuksiin tehdyn puitepäätöksen lainsäädännön alaan kuuluvien säännösten kansallisesta täytäntöönpanosta ja puitepäätöksen soveltamisesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta
23/2011
Laki rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä annetun lain muuttamisesta
22/2011
Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 §:n muuttamisesta
21/2011
Laki eläintenpitokieltorekisteristä
20/2011
Laki maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain 16 §:n muuttamisesta
19/2011
Laki luonnonhaittakorvauksesta, maatalouden ympäristötuesta sekä eräistä muista ympäristön ja maaseudun tilan parantamiseen liittyvistä tuista annetun lain 18 §:n muuttamisesta
18/2011
Laki koe-eläintoiminnasta annetun lain 38 §:n muuttamisesta
17/2011
Laki eläinten kuljetuksesta annetun lain 40 §:n muuttamisesta
16/2011
Laki sakon täytäntöönpanosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta
15/2011
Laki eläinsuojelulain muuttamisesta
14/2011
Laki rikoslain 17 luvun muuttamisesta
13/2011
Laki ympäristönsuojelulain muuttamisesta
12/2011
Valtioneuvoston asetus televisio- ja radiotoimintaan sekä toimiluvanvaraiseen teletoimintaan määrättyjen taajuusalueiden käyttösuunnitelmasta Ahvenanmaan maakunnassa annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta
11/2011
Valtioneuvoston asetus vuonna 2011 toimitettavissa eduskuntavaaleissa ennakkoäänestyspaikkoina olevista Suomen edustustoista ja niiden toimipaikoista
10/2011
Valtiovarainministeriön asetus Pehr Kalm -juhlarahasta
9/2011
Valtiovarainministeriön asetus Kaj Franck ja taideteollisuus -juhlarahasta
8/2011
Valtioneuvoston asetus  ympäristöministeriöstä annetun asetuksen 3 §:n muuttamisesta
7/2011
Valtioneuvoston asetus polttomoottoreiden pakokaasupäästöjen rajoittamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
6/2011
Valtioneuvoston asetus orgaanisten liuottimien käytöstä eräissä maaleissa ja lakoissa sekä ajoneuvojen korjausmaalaustuotteissa aiheutuvien haihtuvien orgaanisten yhdisteiden päästöjen rajoittamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
5/2011
Valtioneuvoston asetus ehdollisen vankeuden valvonnasta
4/2011
Valtioneuvoston asetus yhdyskuntapalvelusta
3/2011
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus ammatillisista perustutkinnoista annetun opetusministeriön asetuksen liitteen muuttamisesta
2/2011
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kilohailin ja silakan kalastuksen keskeyttämisestä Itämeren pääaltaalla
1/2011
Verohallinnon päätös vuonna 2011 sovellettavien ennakonpidätysperusteiden voimaantulosta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.