1405/2010

Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2010

Laki kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain (1704/2009) 1 §:n 1 momentti, 36 §:n 1 momentti ja 55 §:n 1 momentti sekä

lisätään 35 §:ään uusi 3 ja 4 momentti sekä lakiin uusi 63 a ja 63 b § seuraavasti:

1 §
Soveltamisala

Tätä lakia sovelletaan käyttökustannuksiin myönnettävään valtionosuuteen sellaisiin kuntien tehtäviin (valtionosuustehtävä), joista säädetään:

1) perusopetuslaissa (628/1998);

2) lasten päivähoidosta annetussa laissa (36/1973);

3) lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetussa laissa (1128/1996);

4) kansanterveyslaissa (66/1972);

5) erikoissairaanhoitolaissa (1062/1989);

6) terveydenhuoltolaissa (1326/2010);

7) sosiaalihuoltolaissa (710/1982);

8) toimeentulotuesta annetussa laissa (1412/1997);

9) elatustukilaissa (580/2008);

10) lastensuojelulaissa (417/2007);

11) kehitysvammaisten erityishuollosta annetussa laissa (519/1977);

12) vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetussa laissa (380/1987);

13) kuntouttavasta työtoiminnasta annetussa laissa (189/2001);

14) mielenterveyslaissa (1116/1990);

15) päihdehuoltolaissa (41/1986);

16) tartuntatautilaissa (583/1986);

17) terveydensuojelulaissa (763/1994);

18) elintarvikelaissa (23/2006);

19) kuntien ympäristösuojelun hallinnosta annetussa laissa (64/1986);

20) kemikaalilaissa (744/1989);

21) lääkelain (395/1987) 8 luvussa;

22) kulutustavaroiden ja kuluttajapalvelusten turvallisuudesta annetussa laissa (75/2004);

23) sosiaalisesta luototuksesta annetussa laissa (1133/2002);

24) raittiustyölaissa (828/1982);

25) toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi annetussa laissa (693/1976);

26) eläinlääkintähuoltolaissa (765/2009);

27) kirjastolaissa (904/1998);

28) kuntien kulttuuritoiminnasta annetussa laissa (728/1992); ja

29) taiteen perusopetuksesta annetussa laissa (633/1998).


35 §
Veroperustemuutoksien huomioon ottaminen valtionosuudessa

Vuoden 2011 verotuksessa toteutettavista veroperustemuutoksista johtuvat verotulomenetykset korvataan kunnille lisäämällä kuntien valtionosuutta 24,23 euroa asukasta kohden.

Jos 3 momentissa tarkoitetun valtionosuuden lisäyksen jälkeen kunnan verotulojen menetys on suurempi kuin 24,23 euroa asukasta kohden, lisätään kunnan peruspalvelujen valtionosuutta euromäärällä, joka saadaan vähentämällä asukaskohtaisesta verotulojen menetyksestä 24,23 euroa asukasta kohden. Jos kunnan verotulojen menetys on pienempi kuin 24,23 euroa asukasta kohden, vähennetään kunnan valtionosuudesta euromäärä, joka saadaan vähentämällä 24,23 eurosta kunnan verotulojen menetys asukasta kohden. Valtionosuuden yhteenlasketut vuosittaiset lisäykset ja vähennykset ovat koko maan tasolla yhtä suuret. Kunnan peruspalvelujen valtionosuuden muutosta laskettaessa sovelletaan vuoden 2009 verotustietoja sekä vuoden 2010 veroprosenttia ja asukaslukua.

36 §
Määräaikaiset kuntien valtionosuuteen kohdistuvat vähennykset ja lisäykset

Vuosina 2011―2014 kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta vähennetään vuosittain 1,88 euroa asukasta kohden valtion ja kuntien informaatioteknologian kehittämishankkeiden rahoittamiseksi. Vuonna 2011 kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta vähennetään lisäksi 0,23 euroa asukasta kohden Julkisen hallinnon IT-palvelukeskuksen perustamiseen sekä toiminnan rahoittamiseksi.


55 §
Valtionosuusprosentti ja kunnan omarahoitusosuus

Kunnan 12―23 §:ssä tarkoitetut laskennalliset kustannukset ja 24 ja 25 §:ssä tarkoitetut määräytymisperusteet jakautuvat siten, että kuntien valtionosuus on 34,11 prosenttia (valtionosuusprosentti) ja kuntien omarahoitusosuus on 65,89 prosenttia.


11 luku

Erinäisiä säännöksiä

63 a §
Erityisen vaikeassa taloudellisessa asemassa olevan kunnan arviointimenettely

Jos kunnan rahoituksen riittävyyttä tai vakavaraisuutta kuvaavat kunnan talouden tunnusluvut ovat kahtena vuonna peräkkäin alittaneet valtioneuvoston asetuksella säädetyt raja-arvot, kunnan ja valtion tulee yhdessä selvittää kunnan mahdollisuudet turvata asukkailleen lainsäädännön edellyttämät palvelut sekä ryhtyä toimiin palvelujen edellytysten turvaamiseksi.

Selvityksen tekee arviointiryhmä, jonka jäsenistä yhden nimeää valtiovarainministeriö ja yhden kunta. Valtiovarainministeriö nimeää kuntaa kuultuaan ryhmän puheenjohtajaksi kunnasta ja ministeriöstä riippumattoman henkilön. Ryhmä tekee ehdotuksen kunnan asukkaiden palvelujen turvaamiseksi tarvittavista toimenpiteistä. Kunnan valtuuston on käsiteltävä ryhmän toimenpide-ehdotukset ja saatettava niitä koskeva päätös valtiovarainministeriön tietoon mahdollisia jatkotoimenpiteitä varten.

Valtiovarainministeriö tekee ryhmän toimenpide-ehdotusten ja valtuuston päätösten perusteella ratkaisun kuntajakolaissa (1698/2009) tarkoitetun erityisen selvityksen tarpeellisuudesta kuntajaon muuttamiseksi.

63 b §
Uhkasakko

Jos kunta, kuntayhtymä tai opetuksen järjestäjä on valtionosuustehtäviä järjestäessään jättänyt noudattamatta laissa tai lain nojalla säädetyn tai määrätyn velvoitteen, aluehallintovirasto voi, asianomaista ministeriötä kuultuaan, sakon uhalla määrätä kunnan tai kotikuntakorvauksen saajan noudattamaan velvoitetta.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2011.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

HE 160/2010
HaVM 25/2010
EV 235/2010

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2010

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Valtiovarainministeri
Jyrki Katainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.