1394/2010

Annettu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2010

Valtioneuvoston asetus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten sekä työ- ja elinkeinotoimistojen maksullisista suoritteista vuonna 2011

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty työ- ja elinkeinoministeriön esittelystä, säädetään 21 päivänä helmikuuta 1992 annetun valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista 20 päivänä marraskuuta 2009 annetun lain (897/2009) 25 §:n nojalla, sellaisena kuin niistä edellinen on laissa 348/1994:

1 §
Soveltamisala

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten ja työ- ja elinkeinotoimistojen suoritteista peritään maksuja valtiolle tämän asetuksen mukaisesti, jollei niistä ole toisin säädetty tai määrätty.

2 §
Maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet

Valtion maksuperustelain 6 §:ssä tarkoitetuista maksullisista julkisoikeudellisista suoritteista peritään maksut oheisen maksutaulukon mukaisesti.

3 §
Omakustannusarvoa alempana perittävät maksut

Valtion maksuperustelain (150/1992) 6 § 3 momentissa tarkoitettuja maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita, joista elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus perii omakustannusarvoa alemman maksun ovat:

1) seuraavat ympäristösuojelulain (86/2000) mukaiset suoritteet:

a) tilapäistä melua tai tärinää aiheuttavasta toiminnasta tehtävän ilmoituksen käsittely;

b) poikkeuksellisesta tilanteesta tehtävän ilmoituksen käsittely;

c) pilaantuneen maaperän puhdistamisesta tehtävän ilmoituksen käsittely;

d) tarkkailusuunnitelman hyväksyminen;

e) muun kuin viranomaisen tai haittaa kärsivän asianosaisen aloitteesta vireille pantu ympäristösuojelulain 105 §:n mukainen hallintopakkoasia, jos vireillepanoa on pidettävä ilmeisen perusteettomana;

2) seuraavat luonnonsuojelulain (1096/1996) mukaiset päätökset:

a) poikkeus luonnonsuojeluohjelman toimenpiderajoituksesta;

b) poikkeus luontotyypin muuttamiskiellosta;

c) poikkeus erityisesti suojeltavan lajin esiintymispaikan hävittämis- ja heikentämiskiellosta;

d) poikkeus eliölajien rauhoitussäännöksistä;

e) lupa rauhoitetun lajin maahantuontiin, maastavientiin, myymiseen, vaihtamiseen taikka myytäväksi tai vaihdettavaksi tarjoamiseen;

f) muu luonnonsuojelulain nojalla annettu lupa;

luonnonsuojelua edistäviin tutkimuksiin myönnettävät poikkeukset ja luvat ovat maksuttomia.

3) seuraavat muut ympäristöpäätökset:

a) jätetiedostoon tehtävän ilmoituksen käsittely;

b) tuottajatiedostoon tehtävien ilmoitusten käsittely;

c) vesilain (264/1961) mukaiseen lupaan liittyvän tarkkailusuunnitelman hyväksyminen;

d) padon turvallisuustarkkailuohjelman hyväksyminen, jollei padon omistajana ole valtio;

e) maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) mukainen poikkeamispäätös;

f) yleiskaavan laatimiseksi tai muuttamiseksi määrätyn rakennus- ja toimenpidekiellon jatkaminen;

g) maastoliikennelain (1710/1995) 8 §:ssä tarkoitettu kielteinen päätös

h) vesiliikennelain (463/1996) 15 ja 16 §:ssä tarkoitettu kielteinen päätös;

i) tuottajavastuista jätehuoltoa koskevien seurantatietojen käsittely;

j) pakkauksista annetun valtioneuvoston päätöksen (962/1997) 16 §:n 2 momentissa tarkoitettujen seurantatietojen käsittely, jos se kestää vähintään 2 ja enintään 4 tuntia;

k) tiedon merkitseminen ympäristösuojelun tietojärjestelmään.

4) seuraavat liikennesuoritteet:

a) lupa suorittaa maantielain (503/2005) 42 §:n mukaisia töitä tiealueella;

b) lupa asettaa maantielle pysyväisluontoinen liikenteen ohjauslaite;

c) liittymälupa;

d) kielteinen lupapäätös liikennettä koskevassa asiassa.

5) seuraavat muut suoritteet:

kunnan maaseutuelinkeinoviranomaisen päätöksestä tehdyn oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös on maksullinen. Jos päätöstä muutetaan oikaisua vaativan eduksi, maksua ei peritä.

4 §
Suoritteet

Valtion maksuperustelain 7 §:ssä tarkoitettuja muita suoritteita, jotka hinnoitellaan liiketaloudellisin perustein, ovat:

1) hallinnossa tuotettujen menetelmien, tietojärjestelmien, ohjelmien, audiovisuaalisten tuotteiden, psykologisten testien ja vastaavien myynti ja käyttöoikeuden luovuttaminen sekä käyttö- ja tukipalvelut ulkopuolisille;

2) toimeksiantoon perustuvat hankintapalvelut sekä tutkimus- ja tilastopalvelut;

3) tienkäyttäjien erikoispalvelut;

4) asiakirjojen kopiointi, muu jäljentäminen ja lähettäminen, lukuun ottamatta 3 momentissa tarkoitettuja kopioita ja tulosteita;

5) toimeksiantoon perustuvat neuvonta-, koulutus-, kuntoutus-, konsultointi- ja muut kehittämispalvelut;

6) toimitilojen, kiinteistöjen ja laitteiden käyttö sekä virasto- ja toimistopalvelut ulkopuolisille;

7) julkaisut, lehdet, videonauhoitteet, äänitteet ja muut vastaavat suoritteet, tutkimukset, selvitykset, tilastopalvelut ja kustannuspalvelut lukuun ottamatta tapauksia, jolloin palvelut välittömästi tukevat hallinnon maksutonta toimintaa;

8) henkilöstön käyttö hallinnon ulkopuolisissa koulutus-, konsultointi-, suunnittelu- ja muissa asiantuntijatehtävissä lukuun ottamatta tapauksia, joissa se välittömästi tukee elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen maksutonta toimintaa;

9) kirjasto- ja tietopalvelut;

10) ulkopuolisten ilmoitukset julkaisuissa;

11) käyttöoikeuksien sekä muiden oikeuksien väliaikainen luovuttaminen;

12) muut kuin julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain (1295/2002) 4 luvun 3 §:ssä mainitut henkilöstön rekrytointiin, vähentämiseen sekä henkilöstön ja työyhteisön kehittämiseen liittyvät erityispalvelut;

13) henkilöstövuokraus;

14) tietojärjestelmissä olevien tietojen luovuttaminen ja tietojärjestelmien suorakäyttö lukuun ottamatta maksuttomaan toimintaan liittyviä tietoja;

15) toimeksiantoon perustuva aineiston lähettäminen, jos se ei sisälly aineistosta perittävään hintaan;

16) hydrometriset mittaukset;

17) laitteiden ja tavaroiden valmistus;

18) korjaamo- ja kuljetuspalvelut;

19) suunnittelu- ja rakentamispalvelut;

20) siltojen ja rumpujen aukkojen mitoitukseen liittyvät tai muut asiantuntijalausunnot;

21) pohjavesiselvitykset;

22) tilauksesta tehdyt kiinteistöjen ja kalatalouden arviointitehtävät;

23) tietoaineistot, niihin perustuvat tietotuotteet ja tietopalvelut;

24) muut vastaavat suoritteet.

Tietojen ja julkaisujen kansainvälisestä luovutuksesta sekä tietojen kansallisesta luovutuksesta tutkimus- tai opetustarkoituksiin ei peritä maksua, jos maksuttomuus perustuu vastavuoroisuuteen tai yleiseen kansainväliseen tai kansalliseen käytäntöön ja käyttö on keskuksen määrittelemien käyttöehtojen mukaista.

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 34 §:n 2 momentissa tarkoitetusta tiedon esille hakemisesta sekä saman lain 34 §:n 3 momentissa tarkoitettujen kopioiden ja tulosteiden antamisesta perittävistä maksuista päättää elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus tai työ- ja elinkeinotoimisto ottaen huomioon, mitä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 34 §:ssä säädetään.

5 §
Eräitä julkisoikeudellisen maksun perintää koskevia säännöksiä

Peruutetusta tai täydentämättä jätetystä hakemuksesta peritään tehtyä työmäärää vastaava osuus liitteenä olevan maksutaulukon mukaisesta maksusta.

Myönteisestä ja kielteisestä päätöksestä peritään samansuuruinen maksu, jollei liitteenä olevassa maksutaulukossa toisin säädetä.

Tuomioistuimen muutoksenhaun johdosta uudelleen käsiteltäväksi palauttaman asian käsittelymaksusta vähennetään, mitä samassa asiassa aikaisemmin annetusta päätöksestä on peritty.

6 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2011 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 2011.

Tämän asetuksen voimaan tullessa vireillä olevassa asiassa suoritteesta peritään maksu tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukaisesti.

Ennen asetuksen voimaatuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.


Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2010

Ministeri
Sirkka-Liisa Anttila

Neuvotteleva virkamies
Elina Isoksela

Maksutaulukko

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.