1354/2010

Annettu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2010

Valtioneuvoston asetus rajavartiolaitoksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sisäasiainministeriön esittelystä,

kumotaan rajavartiolaitoksesta annetun valtioneuvoston asetuksen (651/2005) 1 §:n 4 kohta ja 35 § sekä

muutetaan 8 §, 10 §:n 3 momentti, 19 §:n 2 momentti, 23 §, 36 §:n 3 momentti ja 53 §,

sellaisina kuin niistä ovat 8 §, 19 §:n 2 momentti ja 23 § asetuksessa 1128/2009 ja 35 § asetuksessa 259/2006, seuraavasti:

8 §
Asiavaltuus ja valtuutus

Rajavartiolaitoksen esikunnan henkilöstöosaston ja oikeudellisen osaston virkamiehellä, joka on suorittanut oikeustieteen ylemmän korkeakoulututkinnon, on oikeus rajavartiolaitokselle kuuluvissa asioissa valvoa valtion etua ja oikeutta tuomioistuimissa, muissa viranomaisissa ja toimituksissa sekä käyttää niissä puhevaltaa. Laillisuusvalvontaan kuuluvissa asioissa tämä oikeus on rajavartiolaitoksen esikunnan oikeudellisen osaston virkamiehellä, joka on suorittanut oikeustieteen ylemmän korkeakoulututkinnon. Markkinaoikeudessa käsiteltävissä asioissa tämä oikeus on myös rajavartiolaitoksen esikunnan hankintapäälliköllä. Hankintapäälliköllä on lisäksi oikeus hyväksyä rajavartiolaitoksen hankintoihin liittyvät loppukäyttäjätodistukset.

Rajavartiolaitoksen esikunnan teknillisen osaston osastopäälliköllä ja kiinteistöpäälliköllä on oikeus rajavartiolaitokselle kuuluvissa kiinteistönpitoon liittyvissä asioissa ja toimituksissa valvoa valtion etua ja oikeutta sekä käyttää niissä puhevaltaa. Teknillisen osaston osastopäälliköllä ja kiinteistöpäälliköllä on lisäksi oikeus käyttää puhevaltaa rajavartiolaitoksen kiinteistönpitoon liittyvissä hankinnoissa.

Rajavartiolaitoksen esikunta voi enintään vuodeksi valtuuttaa muun hallintoyksikön päällikön taikka tämän määräämän rajavartiolaitokselle kuuluvissa:

1) yksinkertaisissa tai vähäisissä asioissa valvomaan valtion etua ja oikeutta tuomioistuimissa sekä käyttämään niissä puhevaltaa,

2) yksinkertaisissa ja selvissä kiinteistötoimituksissa, kiinteistönpidon hankinnoissa ja huoneenvuokra-asioissa valvomaan valtion etua ja oikeutta sekä käyttämään niissä puhevaltaa

Rajavartiolaitoksen esikunnan oikeudellisen osaston päällikkö tai apulaisosastopäällikkö voi valtuuttaa määräämänsä henkilön käyttämään valtion puhevaltaa rajavartiolaitokselle kuuluvassa yksittäisessä asiassa tuomioistuimissa, muissa viranomaisissa ja toimituksissa. Tekniseen toimialaan kuuluvissa asioissa tämä oikeus on myös rajavartiolaitoksen esikunnan teknillisen osaston osastopäälliköllä ja apulaisosastopäälliköllä.

10 §
Vartioston, raja- ja merivartiokoulun sekä vartiolentolaivueen kokoonpano

Vartioston, raja- ja merivartiokoulun sekä vartiolentolaivueen esikunnassa on henkilöstötoimisto, lentoteknillinen tai teknillinen toimisto sekä hallintoyksikön laadun mukaan merivartiostossa meritoimisto, rajavartiostossa rajatoimisto ja vartiolentolaivueessa lentotoimisto. Hallintoyksikössä voi lisäksi olla paikallisia ja toiminnallisia yksiköitä. Hallintoyksikön johtosuhteista sekä sen yksiköiden tehtävistä määrätään tarkemmin hallintoyksikön työjärjestyksessä.

19 §
Virkojen perustaminen, lakkauttaminen, nimen muuttaminen, siirtäminen ja sijoittaminen hallintoyksiköihin

Rajavartiolaitoksen päällikkö päättää muun kuin erittelyviran perustamisesta, lakkauttamisesta, siirtämisestä, nimen muuttamisesta sekä sijoittamisesta hallintoyksiköihin.


23 §
Tehtävän perustaminen, lakkauttaminen, siirtäminen ja tehtävään määrääminen

Rajavartiolaitoksen päällikkö päättää tehtävän perustamisesta, lakkauttamisesta ja siirtämisestä sekä tehtävänimikkeistä, jollei toisin säädetä.

Hallintoyksikön päällikkö määrää rajavartiolaitoksen virkamiehen tehtävään. Komentajan, koulun johtajan, apulaiskomentajan, koulun apulaisjohtajan, rajavartiolaitoksen esikunnan osastopäällikön ja apulaisosastopäällikön, erillisen yksikön päällikön, everstin, kommodorin ja rajavartioylitarkastajan määrää tehtävään kuitenkin rajavartiolaitoksen päällikkö. Valtioneuvoston nimittämän virkamiehen määrää tehtävään valtioneuvosto.

36 §
Kurinpitoesimiehet

Asevelvollisuutta tai vapaaehtoista asepalvelusta suorittavalle alaiselleen voi kurinpitoesimiehenä lisäksi määrätä:

1) poistumisrangaistuksen, varoituksen ja kurinpito-ojennuksen vartioston tai vartiolentolaivueen apulaiskomentaja tai koulun apulaisjohtaja sekä osaston tai lentueen päällikkö;

2) varoituksen ja kurinpito-ojennuksen rajajääkärikomppanian tai erikoisrajajääkärikomppanian päällikkö;

3) muistutuksen ja enintään kolme kertaa ylimääräistä palvelusta kurinpitotehtäviin määrätty rajavartioaseman, merivartioaseman, osaston, lentueen, rajajääkärikomppanian tai erikoisrajajääkärikomppanian rajavartiomies.

53 §
Operatiivisen kenttätoiminnan johtamisjärjestelmä

Vartiostossa tulee olla yleisjohtajaksi määrätty rajavartiomies, joka vastaa kenttätoiminnan operatiivisesta johtamisesta työvuoronsa aikana. Yleisjohtajan toimialue voi käsittää yhden taikka useamman hallintoyksikön muodostaman alueen.

Vartiostossa tulee olla vähintään yksi kenttäjohtaja, joka johtaa operatiivista kenttätoimintaa yleisjohtajan alaisuudessa.

Rajavartiolaitoksen toiminnallisista tai tilapäisistä johtosuhteista voidaan määrätä lisäksi erikseen.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2011.

Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2010

Maahanmuutto- ja eurooppaministeri
Astrid Thors

Lainsäädäntöneuvos
Jaana Heikkinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.