1308/2010

Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2010

Maa- ja metsätalousministeriön asetus metsänkäyttö- ja taimikon perustamisilmoituksesta

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään metsälain (1093/1996) 14 §:n 4 momentin ja 14 a §:n 3 momentin nojalla, sellaisina kuin ne ovat laissa 822/2010:

1 §
Metsänkäyttöilmoitus

Metsälain 14 §:ssä tarkoitetussa metsänkäyttöilmoituksessa on annettava seuraavat tiedot:

1) maanomistajan, hallintaoikeuden tai muun erityisen oikeuden haltijan nimi sekä heidän yhteystietonsa;

2) metsänhakkuuoikeuden haltijan nimi ja yhteystiedot, jos hakkuuoikeus on luovutettu ennen ilmoituksen tekemistä;

3) kiinteistön nimi ja rekisterinumero tai kiinteistötunnus sekä kiinteistön sijaintikunta ja -kylä;

4) toimenpidealueen sijainti riittävällä tarkkuudella kartalla tai koordinaatteina ilmaistuna sekä pinta-alat metsiköittäin;

5) hakkuun metsälain 5 tai 5 a §:n taikka 6 §:n 1 momentin mukainen tarkoitus metsiköittäin, ja jos kysymyksessä on lain 6 §:n 1 momentin mukainen hakkuu, selvitys kohteen erityisluonteesta ja sen edellyttämästä hakkuutavasta;

6) uudistushakkuussa metsiköittäin kasvupaikan laatu, puuston keskiläpimitta, ikä tai kehitysluokka, selvitys siitä, onko uudistamistapa luontainen uudistaminen, kylvö vai istutus, uudistamisen pääasiallinen puulaji sekä maanpinnan käsittelymenetelmä;

7) jos metsätalousmaata otetaan metsälain 3 §:ssä tarkoitettuun muuhun käyttöön tieto uudesta käyttötarkoituksesta ja siitä, onko käyttömuodon muutokselle myönnetty viranomaisen lupa;

8) onko kysymyksessä metsälain 12 §:ssä tarkoitettu suojametsäalue tai lain 13 §:ssä tarkoitettu suoja-alue;

9) jos metsän käsittely koskee metsälain 10 §:n 2 ja 3 momentissa tarkoitettuja elinympäristöjä, millaisista elinympäristöistä on kysymys, luettelo suunnitelluista metsätaloudellisista toimenpiteistä, kuten hakkuista, ojituksesta, metsätien rakentamisesta, maanpinnan käsittelystä ja lannoituksesta sekä selvitys siitä, miten suunnitelluissa toimenpiteissä otetaan huomioon elinympäristöjen ominaispiirteiden säilyttäminen;

10) metsänkäyttöilmoituksen laatijan nimi ja yhteystiedot.

Metsänkäyttöilmoitukseen voidaan lisäksi sisällyttää tietoja siitä, miten suunnitellussa toimenpiteessä on tarkoitus turvata yleiset edellytykset metsän biologiselle monimuotoisuudelle ominaisten elinympäristöjen säilymiselle myös muualla kuin metsälain 10 §:n 2 ja 3 momentissa tarkoitetuilla alueilla.

2 §
Taimikon perustamisilmoitus

Metsälain 14 a §:n 1 momentissa tarkoitetussa taimikon perustamisilmoituksessa on annettava seuraavat tiedot:

1) maanomistajan, hallintaoikeuden tai muun erityisen oikeuden haltijan nimi sekä heidän yhteystietonsa;

2) kiinteistön nimi ja rekisterinumero tai kiinteistötunnus sekä kiinteistön sijaintikunta ja -kylä;

3) toimenpidealueen sijainti riittävällä tarkkuudella kartalla tai koordinaatteina ilmaistuna sekä pinta-alat metsiköittäin;

4) jokaisen kuvion osalta toimenpidealueen pinta-ala sekä onko uudistamistapa ollut luontainen uudistaminen, kylvö vai istutus, uudistamisen puulaji sekä toteutettu maanpinnan käsittelymenetelmä;

5) taimikon perustamisilmoituksen laatijan nimi ja yhteystiedot.

Siltä osin kuin 1 momentissa edellytetyt toteutuneen toimenpiteen tiedot ilmenevät metsäkeskukseen tehdystä metsänkäyttöilmoituksesta, taimikon perustamisilmoituksessa voidaan viitata tehtyyn metsänkäyttöilmoitukseen.

3 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2011.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2010

Maa- ja metsätalousministeri
Sirkka-Liisa Anttila

Metsäneuvos
Marja Hilska-Aaltonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.