1301/2010

Annettu Helsingissä 16 päivänä joulukuuta 2010

Valtioneuvoston asetus yleisavustuksesta ulkomaankauppaa, elinkeinopolitiikkaa sekä yritysten kansainvälistymistä edistäville yhteisöille

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty työ- ja elinkeinoministeriön esittelystä, säädetään valtionavustuslain (688/2001) 8 §:n nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tällä asetuksella säädetään valtion talousarvion momentin 32.20.41 perusteella ulkomaankauppaa, elinkeinopolitiikkaa sekä yritysten kansainvälistymistä edistäville järjestöille ja yhteisöille myönnettävän yleisavustuksen myöntämisestä, maksamisesta ja käytöstä.

2 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) valtionapuviranomaisella työ- ja elinkeinoministeriötä; ja

2) yhteisöllä työ- ja elinkeinoministeriön tukemaa järjestöä tai muuta yhteisöä, jonka toiminnan menoihin myönnetään yleisavustusta.

3 §
Avustettavat yhteisöt ja käyttökohteet

Yleisavustusta voidaan myöntää työ- ja elinkeinoministeriön toimintaa tukevien Suomessa rekisteröityjen yhteisöjen toiminnan menoihin. Yhteisöjen toiminta voi kohdistua:

1) pienten ja keskisuurten yritysten kehittämispalveluiden tuottamiseen sekä kansainvälistymistä edistävien asiantuntija-, tieto- ja neuvontapalveluiden tarjoamiseen pk-yrityksille;

2) asiantuntija- ja neuvontapalveluiden tuottamiseen luovilla aloilla toimiville yrityksille;

3) Finpro ry:n niin kotimaassa kuin ulkomailla tarjoamiin asiantuntija- ja neuvontapalveluihin;

4) ulkomaisten investointien edistämistoimintaan.

Yleisavustusta voidaan erityisistä syistä myöntää myös ulkomailla toimiville yhteisöille.

4 §
Yleisavustuksen hyväksyttävät kustannukset

Yleisavustuksen käyttökohteina voivat olla:

1) yhteisön henkilöstön palkat lakisääteisine ja pakollisine sivukuluineen;

2) yhteisön toimitilojen kustannukset sekä muut toiminnan kannalta välttämättömät kustannukset;

3) yhteisön markkinointiin, mainontaan, neuvontaan, tutkimus-, tiedotus- tai julkaisutoimintaan liittyvät kustannukset;

4) muut yhteisön toiminnan kannalta tarpeelliset ja välttämättömät menot.

5 §
Yleisavustuksen tavoitteet ja myöntäminen

Ulkomaankauppaa, elinkeinopolitiikkaa ja yritysten kansainvälistymistä edistäville yhteisöille voidaan myöntää yleisavustusta sellaisten neuvonta-, tieto-, tutkimus-, asiantuntija- ja muiden palveluiden ylläpitämiseen, joilla edistetään erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten valmiuksia kansainvälistyä tai joilla kehitetään pienten- ja keskisuurten yritysten toimintaedellytyksiä niin Suomessa kuin ulkomailla. Yleisavustusta voidaan myöntää myös asiantuntija- ja neuvontapalveluiden tuottamiseen luovilla aloilla toimiville yrityksille.

Finpro ry:lle voidaan myöntää yleisavustusta vientikeskusverkoston ylläpitämiseen ja muihin yritysten kansainvälistymistä ja vientiä edistävien palvelujen tuottamiseen, jos tulossopimuksessa, yleisavustusta koskevissa ohjeissa ja sitä koskevassa päätöksessä tarkemmin määrätyt edellytykset täyttyvät. Finpro ry:n edellä mainittuja palveluja pidetään Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 106 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuina yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyvänä palveluna.

Invest in Finland-säätiölle voidaan myöntää yleisavustusta ulkomaisten investointien edistämistoimintaan ja säätiön sääntöjen mukaisen tarkoituksen toteuttamiseen.

6 §
Yleisavustuksen määrä

Yleisavustuksen enimmäismäärä on pääsääntöisesti yhteensä enintään 75 prosenttia avustettavaksi hyväksyttävistä kustannuksista siten kuin yleisavustusta koskevassa päätöksessä tai yleisavustuksen käyttöä koskevissa erillisissä ohjeissa määrätään.

Avustus voi olla myös 50 prosenttia tai erityisestä syystä 100 prosenttia, jos järjestön tai yhteisön toiminnan toteuttamiseksi ei ole saatavilla muuta rahoitusta tai jos tuettava toiminta on tavanomaista riskialttiimpi.

7 §
Yleisavustuksen hakeminen

Yleisavustusta haetaan ennen sen toimintavuoden alkua, jonka avustus kattaa. Hakemuksessa on esitettävä:

1) hakijan yhteystiedot ja y-tunnus;

2) toimintasuunnitelma ja vahvistettu talousarvio sille vuodelle, jolle yleisavustusta haetaan;

3) selvitys tavoitteiden toteutumisen seurannasta ja arvioinnista toimintavuoden aikana;

4) viimeksi päättyneen tilikauden tilinpäätös ja tilintarkastajain kertomus sekä toimintakertomus.

8 §
Yleisavustuksen maksaminen

Yleisavustus voidaan toimintavuoden aikana maksaa saajalle täysimääräisesti ennakoina erillisen maksuaikataulun mukaisesti, jos avustettavan toiminnan tarkoituksenmukainen toteuttaminen sitä edellyttää.

9 §
Selvitys yleisavustuksen käytöstä

Yleisavustuksen käytöstä tulee antaa valtionapuviranomaiselle selvitys.

Jos ulkomaankauppaa, elinkeino- ja innovaatiopolitiikkaa sekä yritysten kansainvälistymistä edistävän yhteisön saama yleisavustus ylittää 30 prosenttia saajan toiminnan kokonaiskustannuksista, valtionapuviranomainen asettaa tuetulle toiminnalle vuosittain yksilöidyt tulostavoitteet ja solmii yhteisön kanssa tarvittaessa erillisen tulossopimuksen.

10 §
Tulot ja ylijäämä

Yleisavustuksen kattamasta toiminnasta saadut tulot otetaan huomioon yleisavustusta myönnettäessä. Jos yleisavustus kattaa enemmän kuin puolet toiminnan kokonaiskustannuksista, toiminnasta syntyvästä ylijäämästä on palautettava valtionapuviranomaiselle myönnettyä yleisavustusta vastaava osuus. Palautettavasta määrästä voidaan kuitenkin hakemuksesta jättää saajan käyttöön toiminnan kehittämiseen tai muuhun erityiseen tarkoitukseen enintään puolet.

11 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2011 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 2015.

Ennen tämän asetuksen voimaan tuloa myönnettyihin yleisavustuksiin sovelletaan tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

Helsingissä 16 päivänä joulukuuta 2010

Elinkeinoministeri
Mauri Pekkarinen

Neuvotteleva virkamies
Raila Kehälinna

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.