1277/2010

Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2010

Laki konttilain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan konttilain (762/1998) 7 §, 8 §:n 1 momentti, 9 §:n 1 momentin johdantokappale ja 2 kohta, 12 §, 15 §:n 2 momentti ja 18 § seuraavasti:

7 §
Turvallisuus- ja kemikaaliviraston ja tarkastuslaitosten tehtävät ja oikeudet

Turvallisuus- ja kemikaaliviraston hyväksymä tarkastuslaitos hyväksyy konttityypin tai yksittäisen kontin ja valvoo konteille suoritettavia kokeita sekä hyväksyy kontille kontin omistajan esityksestä tarkastusohjelman siten kuin asetuksella tarkemmin säädetään.

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto valvoo tarkastuslaitoksen toimintaa.

Turvallisuus- ja kemikaalivirastolla ja tarkastuslaitoksella on oikeus saada tässä laissa ja sen nojalla annetuissa säännöksissä tarkoitettuja tehtäviään varten tarpeelliset tiedot kontin valmistajalta, omistajalta, vuokraajalta tai muulta haltijalta taikka tämän edustajalta. Tiedonsaantioikeus koskee myös sellaisia tehtävien hoitamista varten tarpeellisia tietoja ja asiakirjoja, jotka yksityistä liike- tai ammattitoimintaa taikka yksityisen taloudellista asemaa koskevina muutoin olisivat salassapidettävät.

Turvallisuus- ja kemikaalivirastolla ja tarkastuslaitoksella on oikeus 19 §:ssä säädetyn salassapitovelvollisuuden estämättä saada tehtäviensä hoitamiseksi tarpeelliset tiedot valvontaviranomaiselta.

8 §
Tarkastuslaitoksen hyväksymisen edellytykset

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto voi hyväksyä tarkastuslaitokseksi hakijan, joka on luotettava, asiantunteva ja riippumaton. Hakijan on myös kyettävä varmistamaan toiminnan riittävän korkea laatu ja asiakkaiden yhdenvertainen kohtelu sekä huolehtimaan asianmukaisesta tietosuojasta. Hakija ei saa harjoittaa konttien suunnittelua, valmistusta tai korjausta eikä myöskään saa omistaa kontteja eikä harjoittaa konttiliikennettä.


9 §
Tarkastuslaitoksen hyväksymisen peruuttaminen

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto voi peruuttaa tarkastuslaitokselle antamansa hyväksynnän, jos:


2) tarkastuslaitos ei enää täytä hyväksymiselle säädettyjä yleisiä edellytyksiä tai Turvallisuus- ja kemikaaliviraston antamassa hyväksymispäätöksessä asetettuja ehtoja eikä se ole asetetussa määräajassa korjannut niissä olevaa puutetta;


12 §
Oikaisun hakeminen tarkastuslaitoksen päätökseen

Tarkastuslaitoksen kontin käyttöönottohyväksymistä ja tarkastusohjelman hyväksymistä koskevassa asiassa tekemään hylkäävään päätökseen ja kontin hyväksymisen peruuttamista koskevaan päätökseen saa vaatia oikaisua Turvallisuus- ja kemikaalivirastolta. Oikaisuvaatimus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Päätökseen on liitettävä oikaisuvaatimusosoitus.

15 §
Ilmeistä vaaraa turvallisuudelle aiheuttava kontti

Tutkimusten suorittamista varten valvontaviranomainen voi ilmoittaa asiasta Turvallisuus- ja kemikaaliviraston hyväksymälle tarkastuslaitokselle, joka arvioi kontin rakenteen ja kunnon sekä suorituttaa tarvittaessa tutkimuksia. Kontin valmistajalla, omistajalla, vuokraajalla tai muulla haltijalla ei ole oikeutta saada korvausta sille näistä toimenpiteistä aiheutuvista kustannuksista.


18 §
Muutoksenhaku

Muutoksenhausta valvontaviranomaisen tämän lain nojalla antamasta päätöksestä, Turvallisuus- ja kemikaaliviraston antamasta hyväksymispäätöksestä ja hyväksymisen peruuttamista koskevasta päätöksestä sekä 12 §:n mukaisessa oikaisumenettelyssä annetusta päätöksestä säädetään hallintolainkäyttölaissa (586/1996).


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2011.

HE 173/2010
TaVM 27/2010
EV 200/2010

Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2010

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Elinkeinoministeri
Mauri Pekkarinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.