1243/2010

Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2010

Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen rekisteröinnistä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty liikenne- ja viestintäministeriön esittelystä,

muutetaan ajoneuvojen rekisteröinnistä annetun valtioneuvoston asetuksen (893/2007) 2 §:n 1 momentin 4, 9 ja 18 kohta, 6 §:n 2 momentti, 11 §:n 2 momentti ja 18 §:n 1 momentti,

sellaisina kuin niistä ovat 2 §:n 1 momentin 4, 9 ja 18 kohta, 11 §:n 2 momentti ja 18 §:n 1 momentti asetuksessa 421/2010 sekä

lisätään 2 §:n 1 momenttiin, sellaisena kuin se on asetuksessa 421/2010, uusi 19 kohta, 3 §:ään uusi 3 momentti ja 4 a §:ään, sellaisena kuin se on asetuksessa 421/2010, uusi 2 momentti seuraavasti:

2 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:


4) ensirekisteröinnillä ajoneuvon yksilöintitietojen sekä ajoneuvon omistajuutta, haltijuutta, käyttövastaavaa, liikennevakuutusta ja käyttötarkoitusta koskevien tietojen merkitsemistä ensimmäistä kertaa Suomessa rekisteriin;


9) muutosrekisteröinnillä ajoneuvon omistajuutta, haltijuutta, käyttövastaavaa, liikennevakuutusta ja käyttötarkoitusta koskevissa tiedoissa tapahtuneiden muutosten merkitsemistä rekisteriin;


18) haltijalla muuta luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä kuin omistajaa, jolle ajoneuvon pääasiallinen käyttö on siirtynyt tai jonka käyttöön ajoneuvo on yli 30 päivän ajaksi luovutettu sopimuksen perusteella;

19) käyttövastaavalla täysi-ikäistä, Suomessa asuvaa luonnollista henkilöä, joka olematta auton omistaja tai haltija on auton pääasiallinen kuljettaja tai, jollei autolla ole pääasiallista kuljettajaa, jolla on tiedot auton kuljettajista; käyttövastaavalla tulee olla vähintään B-luokan ajo-oikeus.


3 §
Rekisteri-ilmoituksen tekijä

Käyttövastaava saa tehdä käyttövastaavaa koskevan tiedon lisäämistä, vaihtumista ja poistoa koskevan rekisteri-ilmoituksen.

4 a §
Rekisteri-ilmoitus sähköisessä palvelussa

Ajoneuvon käyttövastaavaa koskevan tiedon lisäämistä, vaihtumista ja poistoa koskeva rekisteri-ilmoitus voidaan tehdä myös Liikenteen turvallisuusviraston tarjoamassa sähköisessä palvelussa.

6 §
Rekisteri-ilmoituksen tekeminen

Rekisteri-ilmoitus on sen tekijän allekirjoitettava tai 4 a §:ssä tarkoitetuissa tapauksissa ilmoituksen tekijä on tunnistettava vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä allekirjoituksista annetun lain (617/2009) 1 §:n 1 kohdassa tarkoitetulla vahvalla sähköisellä tunnistamisella. Ajoneuvon luovuttajan ja luovutuksensaajan on allekirjoitettava ajoneuvon omistusoikeuden siirtymistä koskeva ilmoitus.


11 §
Ajoneuvon käyttö ennen uuden rekisteröintitodistuksen saapumista tai rekisteröintipäätöksen tekemistä

Ajoneuvoliikennerekisteriin talletettu merkintä 4 a §:n 1 momentissa tarkoitetusta sähköisestä rekisteri-ilmoituksesta oikeuttaa ajoneuvon käyttöön Suomessa enintään 1 momentissa tarkoitetun ajan ilman 1 momentissa tarkoitettua merkintää viimeksi voimassa olleeseen rekisteröintitodistuksen I osaan.


18 §
Rekisteröintitodistuksen antaminen

Ensirekisteröinnistä, muutosrekisteröinnistä, liikennekäytöstä poistosta ja liikennekäyttöön otosta annetaan ajoneuvon omistajalle tai haltijalle rekisteröintitodistuksen I osa ja ajoneuvon omistajalle rekisteröintitodistuksen II osa. Rekisteröintitodistuksia ei kuitenkaan anneta 3 §:n 3 momentissa tarkoitetuista käyttövastaavaa koskevista rekisteri-ilmoituksista. Jos rekisteri-ilmoitus on tehty Liikenteen turvallisuusviraston sähköisessä palvelussa, rekisteröintitodistuksen I ja II osa lähetetään mainituille henkilöille postitse.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2011.

Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2010

Liikenneministeri
Anu Vehviläinen

Hallitussihteeri
Janne Mänttäri

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.