1235/2010

Säädöstä oikaistu.

Annettu 21 päivänä joulukuuta 2010

Valtioneuvoston asetus maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemisesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty maa- ja metsätalousministeriön esittelystä,

muutetaan maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemisesta annetun valtioneuvoston asetuksen (26/2007) 2 ja 3 §, 6 §:n 1 momentti, 9 ja 10 § sekä 12 §:n 1 momentti ja

lisätään asetukseen uusi 2 a, 8 a ja 13 a § seuraavasti:

2 §
Maataloustuotteiden tuotantotoiminta

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen liitteessä I tarkoitettujen maataloustuotteiden tuotantotoimintana pidetään myös sienten kasvatusta. Ensimmäisen jalostusasteen toimintana pidetään sellaista toimintaa, jossa jalostettu tuote on markkinoille saatettaessa edelleen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen liitteessä I tarkoitettu maataloustuote ja ainakin osa tuotteisiin käytettävistä raaka-aineista on tuotettu luopujan taikka sitoumuksen antaneen luovutuksensaajan tai yhtiön maatilalla.

Maatalouden harjoittamisena ei pidetä palvelun tuottamista välittömästi tai välillisesti elävän eläimen avulla.

2 a §
Ensimmäisen jalostusasteen toiminta maatilalla

Luopumistukilakia sovellettaessa 2 §:n 1 momentissa tarkoitetuksi maatalouden harjoittamiseksi katsotaan myös alkutuotannon yhteydessä luopumisen kohteena olevalla tilalla harjoitettu ensimmäisen jalostusasteen toiminta, joka koskee:

1) maataloustuotteen puhdistusta, vastaavaa muuta kauppakunnostusta, pakastusta, kuivaamista ja pakkaamista;

2) lihan ja viljellyn kalan paloittelua, kuivaamista, savustamista, palvaamista sekä muiden eläimestä saatavien syötävien osien vastaavaa käsittelyä;

3) perunoiden, juuresten ja vihannesten paloittelua;

4) marjojen, hedelmien ja vihannesten sellaista säilömistä, jossa säilöttävä aines ei muuta luonnettaan eikä säilöntään käytetä lisättyjä aineita.;

5) viljan käsittelyä jauhoksi, maltaiksi tai tärkkelykseksi;

6) kerman, piimän, maustamattoman jogurtin ja voin valmistusta maidosta;

7) lämpöenergian tuottamiseen tarkoitettujen tuotteiden valmistamista energiantuotantoon viljellyistä muista kasveista kuin puista;

Maatalouden harjoittamisena 1 momentissa tarkoitettua toimintaa pidetään vain, jos sen tarkoituksena on ensimyynti jälleenmyyjille tai jatkojalostajille alkutuottajan toimesta tai tuotteen valmistamista tällaista ensimyyntiä varten. Alkutuottajan suorittamaa tuotteen myyntiä loppukäyttäjälle ei pidetä maatalouden harjoittamisena, jos se tapahtuu erillisissä, kyseiseen tarkoitukseen varatuissa tiloissa.

3 §
Maatilaa koskevat edellytykset

Luopumistuen saamisen estävänä luopumistukilain 11 §:n 2 momentissa tarkoitettuna luovutuksena ei pidetä:

1) luovutusta, jonka luopuja osoittaa johtuneen pakottavista taloudellisista vaikeuksista ja jota ilman luopujan mahdollisuus jatkaa maatalouden harjoittamista olisi selvästi vaarantunut;

2) luovutusta luopumistukilain 15 §:ssä tarkoitetulle luovutuksensaajalle tai 18―21 §:ssä tarkoitetulle yhtiölle, jos luopuminen toteutetaan luovuttamalla loput maatilan peltomaasta samalle luovutuksensaajalle tai yhtiölle;

3) luovutusta, joka on parantanut alueen muiden maatalousyrittäjien mahdollisuuksia harjoittaa maataloutta ja jonka perusteella luopumistuen saaminen luovutuksen tapahtuessa olisi ollut mahdollista luovutuksensaajan maatilan ja luovutetun alueen välisen etäisyyden osalta;

4) luovutusta kunnalle tai valtiolle muuhun tarkoitukseen kuin tonttimaaksi silloin, kun kunnalla tai valtiolla olisi etuosto-oikeuslain (608/1977), luonnonsuojelulain (1096/1996), maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) tai maantielain (503/2005) nojalla ollut oikeus lunastaa luovutettu alue;

5) luovutusta elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle tai maanmittauslaitokselle uusjaon tultua kiinteistönmuodostamislain (554/1995) 68 §:ssä tarkoitetuin tavoin vireille;

6) sellaisia vähäisiä luovutuksia muihin tarkoituksiin, jotka käsittävät enintään kymmenen prosenttia luopujan maatilan peltomaasta ennen luovutusta tai, jos tämä on vähemmän kuin kaksi hehtaaria, enintään kaksi hehtaaria peltomaata.

6 §
Yritystoiminnan tulo

Maatilan yritystoiminnan tulolla tarkoitetaan maataloustuloa, luovutuksensaajan harjoittamasta maatilan liitännäistoiminnasta saatavaa yrittäjätuloa sekä metsätaloustuloa, jonka perusteena käytetään metsän kestävää hakkuumäärää vastaavaa tuloa. Maataloustulo lasketaan vähentämällä maataloudesta saatavista tuotoista maatalouteen kohdistuvat muuttuvat ja kiinteät kulut, poistot sekä velkojen korot. Maatilan liitännäistoiminnasta saatava yrittäjätulo lasketaan maataloustuloa vastaavalla tavalla. Maatalouteen kohdistuvien poistojen määräksi katsotaan kuitenkin aina vähintään 3 400 euroa vuodessa riippumatta luovutuksensaajien lukumäärästä, jos maatila luovutetaan yhdessä viljeltäväksi.


8 a §
Lisäalueen etäisyys

Luovutettavan lisäalueen etäisyys luovutuksensaajan talouskeskuksesta ei saa ylittää 20 kilometriä. Luovutettavan lisäalueen etäisyys voi kuitenkin olla enintään 30 kilometriä, jos:

1) lisäalue rajoittuu luovutuksensaajan maatilan peltoalueeseen; tai

2) luovutuksensaajan maatilan pelloista olennainen osa on enintään kolmen kilometrin etäisyydellä lisäalueesta.

Vuokrattavan lisäalueen etäisyys vuokraajan talouskeskuksesta ei saa ylittää viittä kilometriä.

Etäisyys talouskeskuksesta tai peltoalueelta luovutettavalle tai vuokrattavalle lisäalueelle lasketaan maatalouskoneella kulkukelpoista tietä pitkin.

9 §
Yritystoiminnan tulo maatilaa jaettaessa tai luovutettaessa maatila erikseen viljeltäväksi

Jaettaessa maatila, jolta saatava yritystoiminnan tulo ylittää 50 000 euroa, jaettavan maatilan yritystoiminnan tuloa laskettaessa katsotaan maatalouteen kohdistuvien poistojen määräksi aina vähintään 10 000 euroa vuodessa ja sellaisten muodostuvien maatilojen vastaavaa tuloa laskettaessa 5 000 euroa vuodessa 25 000 euron yritystoiminnan tuloa kohden, joilla toteutetaan tai on tarkoitus toteuttaa luopuminen luopumistuen avulla.

Toteutettaessa maatilalla sukupolvenvaihdos siten, että maatila luovutetaan yhtä useammalle luovutuksensaajalle erikseen viljeltäväksi, luopumistukilain 24 §:n 1 momentin 2 kohdan tarkoitettu yritystulon vähimmäismäärä kunkin erikseen luovutettavan maatilan osalta lasketaan muutoin siten kuin 6 §:ssä säädetään, mutta maatalouteen kohdistuvien poistojen määräksi katsotaan aina vähintään 5 000 euroa vuodessa.

10 §
Peltoalueen pidätys

Luopumisen kohteena olevasta maatilasta voidaan pidättää kahta hehtaaria suurempi peltoalue, jos alue on alle kolme hehtaaria ja

1) luopumisen kohteena olevaan kiinteistörekisteriyksikköön kuuluu erillinen palsta, jonka luovuttaminen luovutuksensaajalle sen sijainnin, muodon tai viljelyominaisuuksien vuoksi ei ole tarkoituksenmukaista;

2) pidätettävällä alueella on luontaiset rajat;

3) pidätettävä alue on osa perinnemaisemaa eikä luovutuksensaajan hallinnassa lisäisi olennaisesti luovutuksensaajan maatilan elinkelpoisuutta;

4) pidätettävä alue ei sovellu luovutuksensaajan harjoittamaan tuotantoon alueen sijainnin, muodon tai viljelyominaisuuksien vuoksi; tai

5) pidätettävän alueen käyttötarkoitukseksi on vahvistetussa yleiskaavassa osoitettu muu kuin maatalous.

12 §
Ennakoiden vahvistaminen ja suorittaminen

Maa- ja metsätalousministeriö vahvistaa vuosina 2007―2014 tapahtuneista luopumisista eläkelaitokselle aiheutuvien kustannusten ennakon seuraavaa kalenterivuotta varten viimeistään kunkin vuoden marraskuun 25 päivänä eläkelaitoksen esittämien toteutuneiden kustannusten ja seuraavaa vuotta koskevan menoarvion perusteella. Ennakon vahvistamista seuraavana vuonna viimeistään kesäkuun 25 päivänä ministeriö vahvistaa luopumistukilain 67 §:n 1 momentissa tarkoitetun luopumistuesta aiheutuneiden kustannusten lopullisen määrän edelliseltä kalenterivuodelta ja samalla tarkistaa jälkimmäistä vuosipuoliskoa koskevien ennakkoerien määrät. Lisäksi ministeriö tarkistaa joulukuulta suoritettavan ennakkoerän määrän viimeistään kunkin vuoden marraskuun 25 päivänä.


13 a §
Korvattavat hoitokulut

Maatalousyrittäjien eläkelaitokselle korvataan seuraavat luopumistukijärjestelmän toimeenpanosta aiheutuvat kohtuulliset kustannukset:

1) henkilöstökustannukset siltä osin kuin kysymys on luopumistukien hakemiseen, myöntämiseen, maksamiseen, seurantaan ja takaisinperintään tai pääoma-arvon maksamiseen liittyvistä tehtävistä;

2) luopumistukijärjestelmän hoitamisessa tarpeellisten tietojärjestelmien luomisesta, ylläpitämisestä ja käyttämisestä aiheutuvat henkilöstö- ja hankintakustannukset;

3) kiinteistön hallintaan ja käyttöön liittyvät kustannukset siltä osin, kuin kiinteistöä käytetään 1 kohdassa tarkoitetun henkilöstön työtiloina tai tilan käyttö muuten liittyy olennaisesti luopumistukijärjestelmän toimeenpanoon; ja

4) materiaali-, matka-, koulutus- ja vastaavat kustannukset, jotka välittömästi tai muutoin olennaisesti johtuvat luopumistukijärjestelmän toimeenpanosta.

Korvattavien hoitokulujen määrä voi vuosittain vaihdella, mutta hoitokulujen kohtuullisuus on tarvittaessa osoitettava kululajeittain, jos kulut vuosittain vaihtelevat merkittävästi.

Hoitokulujen kohtuullisuutta arvioitaessa voidaan kustannuksia verrata maatalousyrittäjien eläkelaitoksen muista vastaavanlaisista tehtävistä aiheutuviin kuluihin sekä tarvittaessa muiden vakuutuslaitosten kuluihin tehtävistä, jotka voidaan rinnastaa luopumistukijärjestelmän toimeenpanosta aiheutuviin tehtäviin.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2011.

Tämän asetuksen voimaan tullessa vireillä oleviin hakemuksiin sovelletaan tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä, jos luopuminen on toteutettu viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2010.

Jos ehdollinen päätös on annettu viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2010 ja luopuminen tapahtuu viimeistään 28 päivänä helmikuuta 2011, luopumiseen sovelletaan maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemisesta annetun valtioneuvoston asetuksen (26/2007) 3, 6, 9 ja 10 §:ää sellaisina kuin ne olivat tämän asetuksen voimaan tullessa sen estämättä, että ehdollisen päätöksen mukaan luopumisen olisi tullut tapahtua viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2010.

Asetuksen 12 §:n 1 momentissa tarkoitetun ennakon määrä vuodelle 2011 vahvistetaan viimeistään 15 päivänä tammikuuta 2011.

Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2010

Maa- ja metsätalousministeri
Sirkka-Liisa Anttila

Lainsäädäntöneuvos
Katriina Pessa

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.