1213/2010

Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2010

Laki tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/1993) 3 §:n 1 ja 2 momentti, sellaisina kuin ne ovat laissa 1024/2002, ja

lisätään lakiin uusi 3 a § seuraavasti:

3 §
Oikeudenkäyntimaksu

Riita-, rikos-, alistus- ja muutoksenhakuasian, ylimääräistä muutoksenhakua koskevan asian sekä hallinto-oikeudessa myös muun lainkäyttöasian käsittelystä peritään oikeudenkäyntimaksua seuraavasti:

Tuomioistuin euroa
korkein oikeus
― rikosasia 113
― muu asia 226
korkein hallinto-oikeus 226
hovioikeus
― rikosasia 90
― muu asia 182
hallinto-oikeus 90
käräjäoikeus
― rikosasia ja ulosottokaaren mukainen muutoksenhakuasia 80
― yksipuolisella tuomiolla ratkaistu oikeudenkäymiskaaren 5 luvun 3 §:n mukainen riita-asia, jota koskevat tiedot on toimitettu suoraan käräjäoikeuden tietojärjestelmään 60
― maaoikeusasia ja muu riita-asia, jonka käsittely päättyy
― kirjallisessa valmistelussa 80
― suullisessa valmistelussa 113
― yhden tuomarin kokoonpanossa toimitetussa pääkäsittelyssä 147
― täysilukuisessa kokoonpanossa toimitetussa pääkäsittelyssä 182
markkinaoikeus 226
työtuomioistuin 226

Kun ylimääräinen muutoksenhakemus hylätään, kun korkein oikeus tai korkein hallinto-oikeus valituslupa-asiassa ei myönnä valituslupaa taikka kun markkinaoikeus ei julkisista hankinnoista annetussa laissa (348/2007) tarkoitetussa käsittelylupa-asiassa myönnä käsittelylupaa, peritään vain puolet 1 momentissa säädetystä maksusta.


3 a §
Oikeudenkäyntimaksun poikkeukset hankinta-asioissa

Edellä 3 §:n 3 momentista poiketen julkisista hankinnoista annetun lain sekä vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalveluiden alalla toimivien yksiköiden hankinnoista annetun lain (349/2007) soveltamisalaan kuuluvassa muutoksenhakuasiassa peritään markkinaoikeudessa ja korkeimmassa hallinto-oikeudessa 3 §:n 1 momentin mukainen oikeudenkäyntimaksu, jos muutoksenhakuasia poistetaan käsittelystä antamatta pääasiasta ratkaisua tai muutoksenhakuasia jää tutkimatta.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2011.

Tämän lain voimaan tullessa vireillä olevan asian käsittelystä peritään lain voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukainen oikeudenkäyntimaksu.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

HE 143/2010
LaVM 24/2010
EV 208/2010

Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2010

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Oikeusministeri
Tuija Brax

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.