1206/2010

Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2010

Valtioneuvoston asetus moottoribensiinin, dieselöljyn ja eräiden muiden nestemäisten polttoaineiden laatuvaatimuksista

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty ympäristöministeriön esittelystä, säädetään ympäristönsuojelulain (86/2000) 15 §:n ja 95 §:n 2 momentin nojalla, sellaisena kuin niistä on 15 § osaksi laeissa 252/2002 ja 681/2008 sekä 95 §:n 2 momentti laissa 252/2005:

1 §
Soveltamisala

Tätä asetusta sovelletaan Suomessa markkinoille luovutettavaan, moottorikäyttöisissä ajoneuvoissa käytettävään moottoribensiiniin ja dieselöljyyn sekä liikkuvissa työkoneissa, maa- ja metsätaloustraktoreissa, sisävesialuksissa ja huviveneissä käytettävään dieselöljyyn ja muihin nestemäisiin polttoaineisiin.

Tätä asetusta ei kuitenkaan sovelleta sisävesialuksissa eikä huviveneissä käytettäviin polttoaineisiin silloin, kun ne ovat merellä, eikä ajoneuvolaissa (1090/2002) tarkoitetuissa sotilasajoneuvoissa käytettäviin polttoaineisiin, jos se on välttämätöntä niiden rakenteen, toiminnan tai toimintaympäristön erikoisluonteen vuoksi.

Kevyen polttoöljyn käytöstä ajoneuvojen, työkoneiden ja vesikulkuneuvojen polttoaineena säädetään polttoainemaksusta annetussa laissa (1280/2003) sekä yksityisestä huvialuksesta suoritettavasta polttoainemaksusta annetussa laissa (1307/2007).

2 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) moottoribensiinillä nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetussa laissa (1472/1994) tarkoitettua tullitariffin nimikkeeseen 2710 kuuluvaa bensiiniä, joka on tarkoitettu ottomoottorilla varustettujen moottorikäyttöisten ajoneuvojen polttoaineeksi;

2) dieselöljyllä nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetussa laissa tarkoitettua tullitariffin nimikkeeseen 2710 kuuluvaa dieselöljyä, joka on tarkoitettu dieselmoottorilla varustettujen moottorikäyttöisten ajoneuvojen polttoaineeksi;

3) kevyellä polttoöljyllä nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetussa laissa tarkoitettua tullitariffin nimikkeeseen 2710 kuuluvaa dieselöljyä ja kaasuöljyä, joka soveltuu käytettäväksi dieselmoottorilla varustetuissa liikkuvissa työkoneissa, maa- ja metsätaloustraktoreissa, sisävesialuksissa sekä huviveneissä, ja joka on tehty tunnistettaviksi siten kuin siitä säädetään nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetussa asetuksessa (1547/1994);

4) moottorikäyttöisellä ajoneuvolla ajoneuvolaissa tarkoitettua M- ja N-luokan ajoneuvoa (auto) ja L-luokan ajoneuvoa (moottoripyörä, mopo tai vastaava);

5) liikkuvalla työkoneella polttomoottoreiden pakokaasu- ja hiukkaspäästöjen rajoittamisesta annetussa valtioneuvoston asetuksessa (844/2004) tarkoitettua liikkuvaa työkonetta ja asetuksen soveltamisalaan kuuluvaa veturia sekä ajoneuvolaissa tarkoitettua traktoria, liikennetraktoria ja moottorityökonetta;

6) sisävesialuksella polttomoottoreiden pakokaasu- ja hiukkaspäästöjen rajoittamisesta annetussa valtioneuvoston asetuksessa tarkoitettua sisävesialusta;

7) huviveneellä huviveneiden turvallisuudesta ja päästövaatimuksista annetussa laissa (621/2005) tarkoitettua huvivenettä.

3 §
Lyijyllisen moottoribensiinin markkinoille luovuttamisen kielto

Lyijyllisen moottoribensiinin markkinoille luovuttaminen on kielletty.

4 §
Lyijyttömän moottoribensiinin laatuvaatimukset

Markkinoille luovutettavan lyijyttömän moottoribensiinin tulee täyttää liitteen taulukon I mukaiset laatuvaatimukset.

5 §
Dieselöljyn laatuvaatimukset

Markkinoille luovutettavan dieselöljyn tulee täyttää liitteen taulukon II mukaiset laatuvaatimukset.

6 §
Muiden nestemäisten polttoaineiden rikkipitoisuusvaatimus

Markkinoille luovutettavan, liikkuvissa työkoneissa, maa- ja metsätaloustraktoreissa, sisävesialuksissa sekä huviveneissä käytettävän kevyen polttoöljyn rikkipitoisuus saa olla enintään 10 milligrammaa kilogrammassa öljyä.

Suoraan loppukäyttäjälle toimitettavan, 1 momentissa tarkoitetun kevyen polttoöljyn rikkipitoisuus saa olla kuitenkin enintään 20 milligrammaa kilogrammassa öljyä.

Muita kuin 3 tai 4 §:ssä taikka 1 momentissa tarkoitettuja nestemäisiä polttoaineita saa käyttää sisävesialuksissa ja huviveneissä ainoastaan, jos kyseisten polttoaineiden rikkipitoisuus on enintään 10 milligrammaa kilogrammassa polttoainetta.

7 §
Metalliset lisäaineet

Markkinoille luovutettavan polttoaineen metyylisyklopentadienyyli-mangaanitrikarbonyylin (MMT) pitoisuus mangaanina ilmaistuna saa olla enintään 2 milligrammaa litrassa polttoainetta.

8 §
Polttoaineiden jakelupisteiden merkitseminen ja tietojen antaminen kuluttajille

Liitteen taulukoissa I ja II tarkoitetun moottoribensiinin ja dieselöljyn jakelupisteet on merkittävä. Merkinnässä tulee antaa kuluttajille tiedot:

1) etanolin enimmäispitoisuudesta moottoribensiinissä;

2) tarpeen mukaan muiden biopolttoaineiden pitoisuudesta polttoaineessa;

3) metallisten lisäaineiden esiintymisestä polttoaineessa.

Merkinnät on kiinnitettävä selvästi näkyvään paikkaan. Merkinnän koon ja kirjasinlajin on oltava selvästi nähtävissä ja helposti luettavissa. Metallisia lisäaineita sisältävän polttoaineen merkinnässä on oltava teksti: "Sisältää metallisia lisäaineita".

Eri bensiinilaatujen ja dieselöljylaatujen asianmukaisesta käytöstä tulee antaa kuluttajille riittävästi tietoa.

9 §
Poikkeuksen myöntäminen

Ympäristöministeriö voi myöntää ympäristönsuojelulain 17 §:n nojalla polttoaineen valmistajalle tai maahantuojalle taikka muulle polttoaineen markkinoille luovuttajalle poikkeuksen 4―6 §:n mukaisista laatuvaatimuksista.

Poikkeus voidaan myöntää enintään kuudeksi kuukaudeksi kerrallaan, jos:

1) raakaöljyn tai öljytuotteiden toimituksessa tapahtuu poikkeuksellisia ja äkillisiä muutoksia, joiden vuoksi vaatimusten täyttäminen jalostamoilla ei ole mahdollista; ja

2) Euroopan komissio on hyväksynyt poikkeuksen.

10 §
Poikkeuksen hakeminen

Poikkeusta 4―6 §:n mukaisista laatuvaatimuksista haetaan ympäristöministeriöltä.

11 §
Määritysmenetelmät

Moottoribensiinin ja dieselöljyn vaatimustenmukaisuus määritetään standardien EN 228:2008 ja EN 590:2009 mukaisia analyysimenetelmiä käyttäen.

Muita kuin 1 momentissa tarkoitettujen standardien mukaisia analyysimenetelmiä voidaan käyttää, jos niiden voidaan osoittaa olevan vähintään yhtä tarkkoja ja luotettavia kuin korvatut analyysimenetelmät.

12 §
Valvonta

Tullilaitos valvoo tämän asetuksen noudattamista ottamalla edustavan määrän näytteitä polttoaineiden varastoilta ja jakeluasemilta sekä analysoimalla näytteet. Tullilaitos raportoi tuloksista ympäristöministeriölle.

13 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2011.

Tällä asetuksella kumotaan dieselöljyn ja moottoribensiinin laatuvaatimuksista annettu valtioneuvoston asetus (1271/2000).

14 §
Siirtymäsäännökset

Polttoaineen markkinoille luovuttajan tulee yksin tai yhdessä muiden polttoaineen markkinoille luovuttajien kanssa varmistaa, että 4 §:ssä tarkoitetun lyijyttömän moottoribensiinin ohella markkinoilla on saatavilla 1 päivään tammikuuta 2013 saakka maantieteellisesti riittävän kattavasti ja kysyntää vastaavassa laajuudessa moottoribensiiniä, jonka happipitoisuus on enintään 2,7 painoprosenttia ja etanolipitoisuus enintään 5 tilavuusprosenttia ja joka muuten täyttää liitteen taulukon I mukaiset laatuvaatimukset.

Edellä 7 §:ssä tarkoitetun markkinoille luovutettavan polttoaineen metyylisyklopentadienyyli-mangaanitrikarbonyylin (MMT) pitoisuus mangaanina ilmaistuna saa olla enintään 6 milligrammaa litrassa polttoainetta 1 päivään tammikuuta 2014 saakka.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/30/EY EYVL (32009L0030); EUVL N:o L 140, 5.6.2009, s. 88

Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2010

Ympäristöministeri
Paula Lehtomäki

Lainsäädäntöneuvos
Tuomas Aarnio

Liite

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.