1194/2010

Annettu Helsingissä 15 päivänä joulukuuta 2010

Valtiovarainministeriön asetus tullilaitoksen suoritteiden maksullisuudesta

Valtiovarainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n, sellaisena kuin se on laissa 348/1994, ja eräiden ennakkopäätösten maksuperusteista annetun lain (1209/2006) 5 §:n nojalla:

Maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet
1 §

Valtion maksuperustelain (150/1992) 6 §:ssä tarkoitettuja tullilaitoksen maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita liitteenä olevan maksutaulukon mukaisesti ovat:

1) tullitoimenpiteet, jotka koskevat kulkuneuvoselvitystä, luovutusta vapaaseen liikkeeseen sekä muut maksutaulukossa mainitut tullitoimenpiteet;

2) tullihallituksen ja tullipiirien päätökset;

3) tullilaboratorion tutkimukset tulliviranomaisen aloitteesta;

4) asianosaiselle annettavat otteet ja jäljennökset päätöksistä ja muista asiakirjoista, tulli- ja muut todistukset sekä lähettäminen;

5) muut maksutaulukossa mainitut suoritteet.

2 §

Maksullisen valvontasuoritteen edellyttämästä tullilaitoksen ajoneuvon käytöstä peritään erillinen korvaus liitteenä olevan maksutaulukon mukaisesti.

Kulkuneuvoselvityksen maksu kohdistetaan maahan saapuvaan tai maasta lähtevään alukseen ja ilma-alukseen vain kerran, vaikka selvitykseen kuuluisi useita eri toimenpiteitä. Samoin maksu kannetaan vain kerran, jos alus tai ilma-alus saapuu maahan ja lähtee maasta tunnin kuluessa.

Ennakkoratkaisut
3 §

Eräiden ennakkopäätösten maksuperusteista annetussa laissa (1209/2006) tarkoitettuja tullilaitoksen maksullisia suoritteita ovat tullihallituksen valmisteverotusta ja muuta verotusta koskeva ennakkoratkaisu sekä päätös olla antamatta ennakkoratkaisua. Näistä peritään liitteenä olevassa maksutaulukossa määrätty käsittely- tai päätösmaksu.

Muut suoritteet
4 §

Valtion maksuperustelain 7 §:ssä tarkoitettuja tullilaitoksen liiketaloudellisin perustein hinnoiteltavia suoritteita ovat:

1) asiakkaan tai toisen viranomaisen tilauksesta tehtävät laboratoriotutkimukset;

2) tullilaitoksen ulkopuolisille järjestettävä koulutus;

3) tietojen luovutukset atk-rekistereistä ja tietokannoista, arkisto- ja tilastotutkimukset sekä muut tietopalvelut ulkopuolisesta tilauksesta, jollei suoritetta muualla säädetä maksuttomaksi;

4) julkaisut;

5) käteisasiakkaan muu kuin tavanomainen avustaminen tullausilmoituksen täyttämisessä sekä tulliselvityksen suunnittelua koskeva asiantuntija-apu ja yrityspalvelu;

6) tullilaitoksen tilojen, kaluston ja välineiden käyttö;

7) muulle kuin asianosaiselle annettavat otteet ja jäljennökset päätöksistä ja muista asiakirjoista, tulli- ja muut todistukset sekä lähettäminen;

8) lomakkeet.

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 34 §:n 2 momentissa tarkoitetusta tiedon esille hakemisesta sekä 3 momentissa tarkoitetusta tiedon antamisesta jäljennöksenä tai tulosteena perittävistä maksuista päättää tullihallitus noudattaen, mitä mainitussa pykälässä säädetään.

Viisumit
5 §

Viisumeista peritään Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) 810/2009 mukainen maksu.

Euroopan unionin ja kolmannen maan välisen viisumihelpotussopimuksen perusteella kyseisen sopimuspuolen kansalaiselta peritään liitteen mukainen alennettu viisumimaksu.

Erillisestä lomakkeesta, johon kiinnitetään viisumi niille henkilöille, joiden matkustusasiakirjaa Suomi ei tunnusta, peritään liitteen mukainen maksu. Maksua ei kuitenkaan peritä, mikäli kyseiseltä henkilöltä ei peritä viisumimaksua.

6 §

Tariffi- ja alkuperätiedon sekä muun tullilainsäädännön soveltamista koskevan tiedon antamisesta peritään yhteisön tullikoodeksista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92 11 artiklassa tarkoitetut erityiskustannukset, jos ne ovat tavanomaisesti aiheutuvia merkittävästi suuremmat.

Erinäiset säännökset
7 §

Ulkomaan rahayksikön hyväksymisestä maksuvälineeksi ja rahan vaihtamisesta euroiksi peritään aiheutuvat kustannukset.

Voimaantulo
8 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2011 ja on voimassa vuoden 2012 loppuun.

Asetuksen mukaisia suoritemaksuja sovelletaan asioihin, jotka ovat tulleet vireille asetuksen voimaantulopäivänä tai sen jälkeen.

Helsingissä 15 päivänä joulukuuta 2010

Hallinto- ja kuntaministeri
Tapani Tölli

Ylitarkastaja
Pirjo Lahti

Liite

MAKSUTAULUKKO

tullilaitoksen maksullisista julkisoikeudellisista suoritteista

I TULLITOIMENPITEET
1. Kulkuneuvoselvitys
Lentoliikenne
Kaupallisessa ulkomaanliikenteessä olevan ilma-aluksen selvitys kaikkina viikon päivinä:
1.1. Helsinki-Vantaan, Tampere-Pirkkalan ja Turun lentoasemilla klo 23.00–07.00 45 euroa
1.2. Helsinki-Malmin, Ivalon, Joensuun, Jyväskylän, Kajaanin, Kemi-Tornion, Kittilän, Kruunupyyn, Kuopion, Lappeenrannan, Maarianhaminan, Oulun, Porin, Rovaniemen ja Vaasan lentoasemilla sekä Hernesaaren (Helsinki) helikopterikentällä klo 17.00–07.00 . 92 euroa
1.3. Muualla vuorokaudenajasta riippumatta 100 euroa
Muussa kuin kaupallisessa ulkomaanliikenteessä olevan ilma-aluksen selvitys paikan päällä kaikkina viikon päivinä:
1.4. Edellä mainituilla lentoasemilla klo 17.00–07.00 53 euroa
1.5. Muualla vuorokaudenajasta riippumatta 89 euroa
Alusliikenne
Kaupallisessa ulkomaanliikenteessä olevan aluksen selvitys yleisissä satamissa kaikkina viikon päivinä lukuun ottamatta sähköisesti hoidettua alusselvitystä:
1.6. klo 16.00–07.00 36 euroa
Edellä mainitun aluksen selvitys paikan päällä muissa satamissa:
1.7. Maanantaista perjantaihin klo 07.00–16.00 94 euroa/tunti
1.8. Muuna aikana 120 euroa/tunti
2. Luovutus vapaaseen liikkeeseen muutoin kuin kotitullausmenettelyssä lukuun ottamatta sähköisesti annettua luovutuspäätöstä
2.1. Maanantaista perjantaihin muuna kuin yleisenä virka-aikana 25 euroa
2.2. Lauantaina ja pyhäpäivinä 30 euroa
3. Muut tullitoimenpiteet
3.1. Tavaranhaltijan ja varastonpitäjän syystä johtuva tarkastuskäynti tai muu tullitoimenpide vapaa-alueella, tullivarastossa tai tullilaitoksen hyväksymässä muussa varastossa ja väliaikaisessa varastossa 94 euroa/tunti
3.2. Tullitoimipaikan antama purkauslupa muuna kuin yleisenä virka-aikana 11 euroa
3.3. Tullivalvonnassa hävittäminen, näyte-erien käsittely myyntikelvottomaksi, kuljetuksen saattovalvonta ja muut näihin verrattavat asiakkaasta johtuvat tullitoimenpiteet 94 euroa/tunti
3.4. Valvontasuoritteen tuottamisen edellyttämä tullilaitoksen kulkuneuvon käyttö, jos matka toimipisteestä yhteen suuntaan on ollut yli 10 kilometriä 36 senttiä/km
3.5. Jos tilattua toimenpidettä ei voida aloittaa sovittuna aikana muusta kuin tulliviranomaisesta johtuvasta syystä, peritään odotusajalta 94 euroa/tunti
3.6. Tulliviranomaisen asettaman tai hyväksymän sinetin tai muun vastaavan tunnistusmerkinnän puuttumisen aiheuttama tavaran tai kuorman laskenta, punnitseminen, läpivalaiseminen tai muu tarkastaminen 94 euroa/tunti
4. Kasvisten (hedelmät, marjat ja vihannekset) vaatimustenmukaisuuden ja terveyden valvonta
4.1. Vaatimustenmukaisuustarkastus yhteisöön tuoduille kasviksille:
4.1.1. ensimmäisestä tavaraerästä 85 euroa/ tavaraerä
4.1.2. seuraavista tarkastettavista tavaraeristä 24 euroa/ tavaraerä
4.2. Terveystarkastus yhteisöön tuoduille kasviksille:
4.2.1. ensimmäisestä tavaraerästä 86 euroa/ tavaraerä
4.2.2. ensimmäisestä alle 50 kg:n tavaraerästä 43 euroa/ tavaraerä
4.2.3 seuraavista tarkastettavista tavaraeristä 27 euroa/ tavaraerä
4.2.4 seuraavista alle 50 kg:n tavaraeristä 13 euroa/ tavaraerä
4.3. Vaatimustenmukaisuustarkastus sekä terveystarkastus yhteisöön tuoduille kasviksille:
4.3.1. ensimmäisestä tavaraerästä 109 euroa/ tavaraerä
4.3.2. seuraavista tarkastettavista tavaraeristä 46 euroa/ tavaraerä
4.4. Tarkempi tarkastus yhteisöön tuoduille kasviksille, kun tuontitarkastuksessa on havaittu puutteita 228 euroa/ tavaraerä
alle 50 kg erät, tai erät joissa vain pakkausmerkintäpuutteita 110 euroa/ tavaraerä
4.5. Uusintatarkastus kunnostustoimenpiteiden jälkeen sekä yhteisöstä että muualta tuoduille kasviksille 85 euroa/ tavaraerä
alle 50 kg erät, tai erät joissa vain pakkausmerkintäpuutteita 43 euroa/ tavaraerä
4.6. Venäjän Federaatiosta tuotavien havupuutavaraerien terveystodistustarkastus 1,80 euroa/ todistus
II TULLIHALLITUKSEN PÄÄTÖKSET
1. Ennakkoratkaisut
1.1. Valmisteverotusta koskeva ennakkoratkaisu:
1.1.1. Joka on vaatinut tullilaboratorion tutkimuksen 450 euroa/ tavara
1.1.2. Joka ei ole vaatinut tullilaboratorion tutkimusta 350 euroa/ tavara
1.2. Muu verotusta koskeva ennakkoratkaisu:
1.2.1. Kun kysymys on kaupallisesta toiminnasta 500 euroa
1.2.2. Kun hakijana on yksityishenkilö eikä kysymys ole kaupallisesta toiminnasta 150 euroa
1.3. Päätös olla antamatta ennakkoratkaisua 30 euroa
2. Rekisteröintiä ja verotusta koskevat päätökset
2.1. Tullilaitoksen rekisteröidyksi asiakkaaksi hyväksymistä koskevat päätökset:
2.1.1. Tavanomainen asiakkaan rekisteröintipäätös 500 euroa
2.1.2. Päätös, jossa vakuusluokka on F ja tullipiiri on määrännyt vakuuden 300 euroa
2.1.3. Päätös, jossa vakuusluokka on F eikä vakuutta ole määrätty 120 euroa
2.1.4. Päätöstyypin muuttaminen kohtien 2.1.1.―2.1.3. ryhmien välillä: Muutos halvemmasta päätöksestä kalliimpaan päätökseen; maksu on päätösten hintojen erotus. Muutos kalliimmasta päätöksestä halvempaan päätökseen; ei maksua.
2.1.5. Edellä mainittujen päätösten vähäinen muuttaminen 80 euroa, kuitenkin enintään päätöksestä kannettava maksu
2.1.6. Edellä tarkoitettuja rekisteröintihakemuksia koskeva hylkäävä päätös 100 euroa, kuitenkin enintään päätöksestä kannettava maksu
2.2. Rekisteröidyksi autoverovelvolliseksi hyväksymistä koskevat päätökset:
2.2.1. Rekisteröidyksi autoverovelvolliseksi hyväksymistä koskevapäätös 1 600 euroa
2.2.2. Edellä mainitun päätöksen voimassaoloajan pidentäminen tai vähäinen muuttaminen 300 euroa
2.2.3. Edellä mainittua rekisteröintihakemusta koskeva hylkäävä päätös 200 euroa
2.3. Valmisteverotuslaissa tarkoitettua valtuutettua varastonpitäjää koskevat luvat:
2.3.1. Yhdenmukaistettuja valmisteveroja koskeva lupa 830 euroa
2.3.1.1. Lisäksi kustakin erillisestä varastosta, 230 euroa
2.3.1.2. kuitenkin yhteensä enintään 1 000 euroa
2.3.2. Vain kansallisia valmisteveroja koskeva lupa 550 euroa
2.3.2.1. Lisäksi kustakin erillisestä varastosta, 200 euroa
2.3.2.2. kuitenkin yhteensä enintään 900 euroa
2.3.3. Valmistajaa, jolla on vain kotimaan toimituksia, koskeva lupa 100 euroa
2.4. Valmisteverotuslaissa tarkoitettua veroedustajaa koskevat luvat:
2.4.1. Yhdenmukaistettuja valmisteveroja koskeva lupa 600 euroa
2.4.2. Vain kansallisia valmisteveroja koskeva lupa 460 euroa
2.5. Valmisteverotuslaissa tarkoitettua rekisteröityä vastaanottajaa koskevat luvat:
2.5.1 Yhdenmukaistettuja valmisteveroja koskeva lupa 630 euroa
2.5.2 Vain kansallisia valmisteveroja koskeva lupa 500 euroa
2.6. Valmisteverotuslaissa tarkoitettua rekisteröityä lähettäjää koskeva lupa 400 euroa
2.7 Valmisteverotuksen keskittämistä, veroilmoituksen antamista ja saateasiakirjan allekirjoittamatta jättämistä koskevat luvat 350 euroa
2.8. Edellä mainittujen valmisteverotusta koskevien päätösten voimassaoloajan pidentäminen tai vähäinen muuttaminen 320 euroa, kuitenkin enintään luvasta kannettava maksu
2.9 Edellä 2.3.1 – 2.7 kohtia koskevaan hakemukseen annettava hylkäävä päätös 150 euroa, kuitenkin enintään luvasta kannettava maksu
3. Tullivarastointia ja tullimenettelyä koskevat päätökset
3.1. Vapaa-alueen ja vapaavaraston perustaminen 600 euroa
3.2. Taloudellisesti vaikuttavia tullimenettelyjä koskeva päätös 105 euroa
3.3. Keskitetyn tullauksen lupa 370 euroa
3.4. Edellä mainittujen päätösten tai lupien voimassaoloajan pidentäminen tai vähäinen muuttaminen 180 euroa, kuitenkin enintään luvasta kannettava maksu
III TULLIPIIRIEN PÄÄTÖKSET
1. Tullivarastointia ja tullimenettelyjä koskevat luvat
1.1. Tullivaraston ja väliaikaisen varaston perustamislupa 310 euroa
1.2. Jaksotullauslupa 56 euroa
1.3. Edellä mainittujen päätösten voimassaoloajan pidentäminen tai vähäinen muuttaminen taikka hylkäävä päätös 130 euroa, kuitenkin enintään luvasta kannettava maksu
1.4. Vapaa-alueen rajojen muuttamista koskeva päätös 136 euroa
2. Muut luvat ja päätökset
2.1. Lupa valmistuksessa käytettävien raaka-aineiden kirjanpidolliseen erotteluun 200 euroa
2.2. Muulle kuin yksityishenkilölle myönnetty tullitietä ja yleistä liikennepaikkaa koskeva poikkeuslupa 40 euroa
2.3. Tulliselvitysajan pidennys ja muu kuin yksinkertaistettua menettelyä koskeva tulliselvitysvelvollisuuden poikkeuslupa 48 euroa
2.4. Tullivarastotavaran käsittelylupa 50 euroa
2.5. Valmisteverolainsäädäntöön perustuvat luvat 130 euroa
2.6. Edellä mainittujen päätösten voimassaoloajan pidentäminen tai vähäinen muuttaminen 71 euroa, kuitenkin enintään luvasta kannettava maksu
2.7. Tullittomuuden ja verottomuuden määräaikojen pidentäminen 35 euroa
2.8. Moottoriajoneuvoverosta vapautus 41 euroa
2.9. Väylämaksun vapautustodistus 28 euroa
2.10. Tullauskirja 25 euroa
2.11. Yksityishenkilölle annettu päätös siitä, missä valtiossa henkilön vakinaisen asuinpaikan on autoverolain kannalta katsottava sijaitsevan 22 euroa
3. Viisumit
3.1. Viisumi 60 euroa
3.2. Lentokentän kauttakulkuviisumi 60 euroa
3.3. Viisumi 6-12 -vuotiaalle lapselle 35 euroa
3.4. Alennettu viisumimaksu 35 euroa
3.5 Erillinen viisumilomake 10 euroa
IV TULLILABORATORION SUORITTEET
1. Laboratoriotutkimukset tulliviranomaisen aloitteesta, koskien elintarvikelain (23/2006) sekä kulutustavaroiden turvallisuudesta annetun lain (75/2004) mukaista valvontaa
1.1. Elintarvikelain säädännön soveltamisalaan kuuluvat tavarat 1-3 näytettä 500 euroa
― kun tutkittavia näytteitä on 4 tai enemmän 600 euroa
― kun tuontierän arvon on enintään 1 500 euroa 250 euroa/ tavaraerä
1.2. Siipikarjanlihan vesipitoisuusvalvonta 1-3 näytettä 500 euroa
― kun tutkittavia näytteitä on 4 tai enemmän 600 euroa
― kun tuontierän arvo on enintään 1 500 euroa 250 euroa/ tavaraerä
1.3. Muut tavarat 1-3 näytettä 400 euroa
― kun tutkittavia näytteitä on 4 tai enemmän 480 euroa
― kun tuontierän arvo on enintään 1 500 euroa 200 euroa/ tavaraerä
V MUUT PALVELUT
1. Asianosaisille annettavat
1.1. Otteet ja jäljennökset päätöksistä ja muista asiakirjoista:
1.1.1. ensimmäinen sivu 9,30 euroa/sivu
1.1.2. seuraavat sivut 80 senttiä/sivu
1.2. Edellä mainitut oikeaksi todistettuina:
1.2.1. ensimmäinen sivu 10,20 euroa/sivu
1.2.2. seuraavat sivut 1,20 euroa/sivu
1.3. Tulli- ja muut todistukset 27 euroa/todistus
1.4. Lähettäminen:
1.4.1. Kirjelähetys 4,10 euroa + postimaksu
1.4.2. Pakettilähetys 6,50 euroa + postimaksu
1.4.3. Toimitusmaksu peritään postiennakolla/saantitodistuksella lähettämisestä 6,90 euroa + postimaksut
1.5. Telefax-lähetys:
1.5.1. ensimmäinen sivu 12 euroa/sivu
1.5.2. seuraavat sivut 1,50 euroa/sivu

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.