1181/2010

Annettu Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 2010

Puolustusministeriön asetus puolustusministeriön maksullisista suoritteista

Puolustusministeriön päätöksen mukaisesti säädetään valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 348/1994:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään puolustusministeriön suoritteista perittävistä maksuista.

2 §
Maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet

Valtion maksuperustelain (150/1992) 6 §:n 2 momentissa tarkoitetut maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet ovat puolustustarvikkeiden maastaviennistä ja kauttakuljetuksesta annetun lain (242/1990) 2 §:ssä tarkoitettu puolustusministeriön myöntämä maastavientilupa ja 2 a §:ssä tarkoitettu puolustusministeriön myöntämä välityslupa, joista perittävä omakustannusarvoa vastaava kiinteä maksu on 130 euroa.

3 §
Muut maksulliset suoritteet

Valtion maksuperustelain 7 §:ssä tarkoitettuja liiketaloudellisin perustein hinnoiteltavia suoritteita ovat:

1) valokopioiden ottaminen;

2) tiedon esiin hakeminen;

3) muut tilaukseen tai toimeksiantoon perustuvat suoritteet.

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 34 §:n 2 momentissa tarkoitetusta tiedon esille hakemisesta sekä 3 momentissa tarkoitetusta tiedon antamisesta jäljennöksenä tai tulosteena perittävistä maksuista päättää puolustusministeriö noudattaen, mitä mainitussa pykälässä säädetään.

4 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2011 ja on voimassa vuoden 2013 loppuun.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanoon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 2010

Puolustusministeri
Jyri Häkämies

Talousjohtaja
Timo Norbäck

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.