1175/2010

Annettu Helsingissä 10 päivänä joulukuuta 2010

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus liikenneopettajaoppilaiden opetusharjoittelusta

Liikenne- ja viestintäministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 3 päivänä huhtikuuta 1981 annetun tieliikennelain (267/1981) 66 §:n 4 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa 367/2002:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään liikenneopettajia kouluttavan laitoksen opiskelijan opetusharjoittelusta autokoulussa. Liikenneopettajia kouluttavalla laitoksella tarkoitetaan ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain (631/1998) 4 §:n mukaisen luvan omaavaa koulutuksen järjestäjää, joka antaa liikenneopettajan erikoisammattitutkintoon valmistavaa koulutusta.

2 §
Opetusharjoittelu

Liikenneopettajia kouluttavan laitoksen opiskelija saa osana liikenneopettajan erikoisammattitutkintoon valmistavaa koulutusta toimia opettajana opetusharjoittelukouluksi hyväksytyssä autokoulussa ilman liikenneopettajalupaa. Opetusharjoitteluun voi valvotun opetusharjoittelun lisäksi sisältyä myös muuta opetuksen antamista.

3 §
Opetusharjoittelun aloittamisen edellytykset

Opetusharjoittelun aloittamisen edellytyksenä on, että opiskelija on suorittanut liikenneopettajan erikoisammattitutkinnon perusteiden autokoulussa toimimista koskevan osan ja hänellä on opetusharjoittelulupa.

4 §
Opetusharjoittelulupa

Opetusharjoitteluluvan myöntää liikenneopettajia kouluttava laitos, jonka 1 §:ssä tarkoitettuun järjestämislupaan sisältyy liikenneopettajakoulutusta koskeva erityistehtävä. Luvan antamisen edellytyksenä on, että:

1) harjoittelija on täyttänyt 21 vuotta ja suorittanut tämän asetuksen 3 §:ssä tarkoitetun tutkinnon osan;

2) harjoittelijalla on ajokorttiasetuksen (845/1990) 45 §:n 1 momentin 2 kohdassa säädetty ABC-luokan ajokortti tai hänellä on B-luokan ajokortti ja hän täyttää ABC-luokan ajokortin terveysvaatimukset;

3) harjoittelija täyttää ajokorttiasetuksen 45 §:n 1 momentin 3 kohdan vaatimuksen.

Harjoittelun edellytyksenä A1- ja A-luokassa on, että harjoittelijalla on A-luokan ajokortti, joka on ollut hänellä vähintään kolme vuotta ja oikeuttaa moottoripyörien kuljettamiseen ilman tehorajoituksia. Harjoittelun edellytyksenä muissa luokissa on, että harjoittelijalla on kysymyksessä olevaa luokkaa vastaava ajokortti, joka on ollut hänellä vähintään kolme vuotta.

Luvasta on käytävä ilmi:

1) oppilaan nimi;

2) kouluttavan laitoksen nimi;

3) sen autokoulun nimi, jossa opetusharjoittelu suoritetaan tai, jos opetusharjoittelu suoritetaan useammassa autokoulussa, niiden nimet;

4) opetusharjoittelua ohjaavien liikenneopettajien nimet;

5) luokat, joiden harjoitteluun todistus oikeuttaa;

6) luvan voimassaoloaika.

Lupa annetaan kuudeksi kuukaudeksi ja sen voimassaoloa saadaan jatkaa enintään kuusi kuukautta kerrallaan, kuitenkin enintään kahdeksi vuodeksi. Luvan voimassaolo lakkaa kun tutkinto suoritetaan ja se on silloin luovutettava luvan antajalle. Voimassaoloajan jatkamisen edellytyksenä on, että opinnot etenevät asianmukaisesti niin, että tutkinto on määräajassa suoritettavissa ja muut luvan antamisen edellytykset täyttyvät. Voimassaolon jatkamisesta tehdään merkintä opetusharjoittelulupaan.

5 §
Opetusharjoittelukoulun hyväksymisen edellytykset

Autokoulu voidaan hyväksyä opetusharjoittelukouluksi, jos:

1) koulun keskimääräinen oppilasmäärä on riittävän suuri, jotta opetusharjoittelija voi käydä läpi kaikki opetussuunnitelman mukaiset teoriatunnit ja ajo-opetuskerrat;

2) harjoittelukoulun sijaintipaikkakunnan liikenneympäristö on oppimisen ja opettamisen kannalta riittävän monipuolinen ja vaativa;

3) koulun opetustoimintaa hoidetaan asianmukaisesti, opetuksen taso on opetusharjoitteluun soveltuva ja koulun toiminnassa ei ole havaittu vakavaa puutetta tai laiminlyöntiä;

4) koulun liikenneopettajista vähintään yhdellä on työpaikkaohjaajan koulutus.

6 §
Opetusharjoittelukoulun hyväksyminen

Liikenteen turvallisuusvirasto hyväksyy autokoulun hakemuksesta opetusharjoittelukouluksi. Hakemukseen on liitettävä autokoulua valvovan tutkinnon vastaanottajan lausunto.

Hyväksyminen on voimassa enintään autokoululuvan voimassaoloajan. Jos hyväksymisedellytykset eivät enää täyty tai harjoittelua koskevia säännöksiä ei noudateta, autokoululle voidaan antaa varoitus tai asettaa määräaika puutteen tai laiminlyönnin korjaamiseksi. Hyväksyminen peruutetaan, jos puute tai laiminlyönti on olennainen tai se jatkuu toistuvasti varoituksesta huolimatta tai sitä ei korjata asetetussa määräajassa.

Hyväksymispäätös voidaan rajata koskemaan yhtä tai useampaa tutkinnon osaa tai autokoululuvan haltijan toimipistettä, jos 5 §:n 1 momentin 1 tai 2 kohdassa tarkoitetut vaatimukset eivät kaikilla toimipisteillä täyty.

7 §
Opetusharjoittelun toteuttaminen

Kouluttava laitos antaa harjoittelijalle harjoittelukirjan ja valvoo harjoittelua. Harjoittelijan on pidettävä kirjaa harjoittelusta ja antamastaan muusta opetuksesta. Harjoittelukirja on vaadittaessa esitettävä opetusharjoittelukoulua valvovalle tutkinnon vastaanottajalle.

Opetusharjoittelukoulua voi vaihtaa kesken opetusharjoittelun ainoastaan kouluttavan laitoksen luvalla. Vaihtamisesta on ilmoitettava viipymättä autokoulua valvovalle tutkinnon vastaanottajalle.

8 §
Opetusharjoittelun ohjaus

Opetusharjoittelun ohjaajana voi toimia henkilö, joka on toiminut päätoimisesti liikenneopettajana vähintään kolme vuotta ja antanut tänä aikana sekä teoria- että ajo-opetusta.

Jos ohjaajia on useampia kuin yksi, joku heistä on nimettävä vastaavaksi ohjaajaksi. Opetusharjoittelukouluksi hyväksytyn autokoulun on ennen harjoittelun alkamista toimitettava harjoitteluohjelma autokoulua valvovalle tutkinnon vastaanottajalle. Ohjelmasta on ilmettävä kunkin harjoittelijan viikoittainen valvottu ajo-opetustuntimäärä.

9 §
Opetusharjoittelukoulun valvonta

Opetusharjoittelukoulun valvontaan sovelletaan autokoulun valvontaa koskevia säännöksiä. Tutkinnon vastaanottaja valvoo autokoulun toiminnan valvonnan yhteydessä harjoittelijoiden antamaa kuljettajaopetusta.

10 §
Voimaantulo ja siirtymäsäännökset

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2011.

Tällä asetuksella kumotaan liikenneopettajakokelaiden opetusharjoittelua koskeva liikenneministeriön päätös 1096/70/1994 siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Opiskelijat, jotka ovat ennen tämän asetuksen voimaantuloa aloittaneet opiskelun liikenneopettajakoulutuksessa liikenne- ja viestintäministeriön säännösten mukaisen liikenneopettajantutkinnon suorittamiseksi, saavat viedä koulutukseen sisältyvän opetusharjoittelun päätökseen vuoden 2011 loppuun mennessä 2 momentissa tarkoitetun päätöksen mukaisesti.

Helsingissä 10 päivänä joulukuuta 2010

Liikenneministeri
Anu Vehviläinen

Hallitusneuvos
Eija Maunu

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.