1158/2010

Annettu Helsingissä 15 päivänä joulukuuta 2010

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Liikenneviraston maksullisista suoritteista

Liikenne- ja viestintäministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 21 päivänä helmikuuta 1992 annetun valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n ja viranomaisten toiminnan julkisuudesta 21 päivänä toukokuuta 1999 annetun lain (621/1999) 34 §:n nojalla, sellaisina kuin ne ovat, edellinen laissa 348/1994 ja jälkimmäinen laissa 495/2005:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään Liikenneviraston julkisoikeudellisista suoritteista ja niiden maksuperusteista sekä muista maksullisista suoritteista perittävistä maksuista.

2 §
Kiinteämaksuiset julkisoikeudelliset suoritteet

Valtion maksuperustelain (150/1992) 6 §:n 2 momentissa tarkoitettuja maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita, joista Liikennevirasto perii liitteenä olevan maksutaulukon mukaiset kiinteät maksut, ovat seuraavat suoritteet:

1) rautatielaissa (555/2006) tarkoitettu lupa yksityisraideliityntää varten;

2 ratalaissa (110/2007) tarkoitettu lupa tasoristeyksen rakentamista varten;

3) meriliikenteessä käytettävien alusten kilpailukyvyn parantamisesta annetussa laissa (1277/2007) tarkoitetut suoritteet;

4) vesiliikennelaissa (463/1996) tarkoitettu kielto tai rajoitus;

5) alusten jääluokista ja jäänmurtaja-avustuksesta annetussa laissa (1121/2005) tarkoitettu erivapaus.

3 §
Omakustannusarvon mukaiset julkisoikeudelliset suoritteet

Maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita, joista Liikennevirasto perii valtion maksuperustelain 6 §:n 1 momentissa tarkoitetun omakustannusarvon mukaisen maksun, ovat seuraavat suoritteet:

1) liikenteenohjaus yksityisraiteella tai sen osalla;

2) liikenteenohjaus rautateiden vaihtotyöliikenteessä;

3) vaihtotyöliikenteessä tarvittavan viestintäverkon käyttö;

4) väylänpidon tarpeita palveleva koulutustoiminta;

5) ratalaissa (110/2007) tarkoitettujen yleissuunnitelmien sekä muiden ratasuunnitelmien kuin rautatien lakkauttamista koskevat ratasuunnitelmat, kun suorite peritään yksityisraiteen haltijalta.

Edellä 1 momentissa tarkoitetuista suoritteista perittävä maksu määräytyy suoritteen tuottamiseen käytetyn ajan ja kiinteähintaisen tuntiveloituksen perusteella. Omakustannusarvon mukainen tuntiveloitus on 90 euroa tunnilta. Lisäksi veloitetaan suoritteen tuottamiseen mahdollisesti liittyvät ulkopuolisen palveluntarjoajan perimät kustannukset ja valtion matkustussäännön mukaiset korvaukset. Väylänpidon tarpeita palvelevasta koulutuspalvelusta voidaan periä omakustannusarvon mukaista hintaa alhaisempi hinta, jos se on tarpeen koulutuksen järjestämiseen liittyvästä perustellusta syystä.

4 §
Maksut tie- ja katuverkon tietojärjestelmästä luovutetuista suoritteista ja tietopalveluista

Tie- ja katuverkon tietojärjestelmästä annetussa laissa (991/2003) tarkoitetuista tie- ja katuverkon tietojärjestelmästä luovutetuista suoritteista ja tietopalveluista peritään luovutusmaksuna 70 euroa tunnilta. Lisäksi peritään 20 euroa jokaiselta siirtotiedostolta ja 10 euroa kultakin tiedoston irrottamiskerralta.

5 §
Maksulliset muut suoritteet

Valtion maksuperustelain 7 §:ssä tarkoitettuja suoritteita, jotka Liikennevirasto hinnoittelee liiketaloudellisin perustein, ovat:

1) risteämälupa;

2) mittauspyöräkertojen vuokraaminen sekä radantarkastuspalvelut;

3) rautateiden liikkuvan kaluston koeajoradan käyttö;

4) rautatielaissa (555/2006) tarkoitetut rataverkon käyttömahdollisuuksiin kuuluvat palvelut, rataverkon käytön lisäpalvelut ja oheispalvelut;

5) huoneistojen, rakennusten, rakennelmien, maa-alueiden ja rakennettujen kiinteistöjen käyttöoikeuden vuokraaminen ja luovuttaminen;

6) maaomaisuuteen myönnettävät käyttö-, rasite- ja muut vastaavat oikeudet sekä kiven, soran ja muiden näihin verrattavien ainesten luovuttaminen ja puun sekä väylänpitoon liittyvän irtaimen omaisuuden myynti;

7) Liikennevirastossa tuotettujen menetelmien, tietojärjestelmien, ohjelmien, audiovisuaalisten tuotteiden, painotuotteiden ja muun tietoaineiston myynti ja käyttöoikeuden luovuttaminen sekä käyttö- ja tukipalvelut ulkopuolisille;

8) Liikenneviraston henkilöstön käyttö ulkopuolisissa koulutus-, konsultointi- ja muissa asiantuntijatehtävissä sekä koulutuspalvelut;

9) toimeksiantoon perustuvat tutkimus- ja tilastopalvelut;

10) valokopiot, telekopiot, sähköiset tallenteet ja muut jäljennökset sekä niiden lähettäminen, lukuun ottamatta 2 momentissa tarkoitettuja kopioita ja tulosteita;

11) toimeksiantoon perustuvat muut Liikenneviraston suoritteet.

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 34 §:n 2 momentissa tarkoitetusta tiedon esille hakemisesta sekä saman lain 34 §:n 3 momentissa tarkoitettujen kopioiden ja tulosteiden antamisesta perittävistä maksuista päättää Liikennevirasto ottaen huomioon, mitä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 34 §:ssä säädetään.

6 §
Eräitä julkisoikeudellisen suoritteen maksun perintää koskevia säännöksiä

Peruutetusta tai täydentämättä jätetystä hakemuksesta peritään tehtyä työmäärää vastaava osuus liitteen mukaisesta maksusta, jollei toisin säädetä.

Myönteisestä ja kielteisestä päätöksestä peritään samansuuruinen maksu, jollei toisin säädetä.

Tuomioistuimen muutoksenhaun johdosta uudelleen käsiteltäväksi palauttaman asian käsittelymaksusta vähennetään, mitä samassa asiassa aikaisemmin annetusta päätöksestä on peritty.

7 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2011 ja on voimassa vuoden 2011 loppuun.

Suoritteista, joita koskeva asia on tullut vireille ennen tämän asetuksen voimaantuloa, peritään maksu asian vireille tulohetkellä voimassa olleiden säännösten mukaisesti.

Helsingissä 15 päivänä joulukuuta 2010

Liikenneministeri
Anu Vehviläinen

Liikenneneuvos
Riitta Virén

Liite

Maksutaulukko

KIINTEÄMAKSUISET JULKISOIKEUDELLISET SUORITTEET

maksu
1 Rautatielain (555/2006) 56 §:ssä tarkoitettu yksityisraideliityntälupa 360 euroa
2 Ratalain (110/2007) 17 §:ssä tarkoitettu lupa tasoristeyksen rakentamista varten 360 euroa
3 Meriliikenteessä käytettävien alusten kilpailukyvyn parantamisesta annetun lain (1277/2007) 26 §:ssä tarkoitetut suoritteet
3.1 Aluksen merkitseminen kauppa-alusluetteloon 150 euroa
3.2 Aluksen poistaminen kauppa-alusluettelosta 150 euroa
3.3 Tukihakemuksen johdosta tehtävä päätös, aluskohtainen
3.3.1 Kuuden kalenterikuukauden tukijaksolta 200 euroa
3.3.2 Yhden kalenterikuukauden tukijaksolta 200 euroa
3.4 Ennakkoratkaisu, aluskohtainen 400 euroa
Aluksen poistaminen kauppa-alusluettelosta on maksuton toimenpide, jos poistaminen johtuu aluksen poistumisesta Suomen alusrekisteristä.
4 Vesiliikennelain (463/1996) 15 ja 16 §:ssä tarkoitettu kielto tai rajoitus
4.1 Myönteinen päätös 490 euroa
4.2 Kielteinen päätös 240 euroa
5 Alusten jääluokista ja jäänmurtaja-avustuksesta annetun lain (1121/2005) 10 §:n 4 momentissa tarkoitettu erivapaus 84 euroa

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.