1135/2010

Annettu Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 2010

Laki taiteilijaprofessorin viroista ja valtion taiteilija-apurahoista annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan taiteilijaprofessorin viroista ja valtion taiteilija-apurahoista annetun lain (734/1969) 1 §, sellaisena kuin se on laissa 196/2005, sekä

muutetaan lain nimike ja lain 3 §, sellaisena kuin niistä on 3 § laissa 991/2008, seuraavasti:

Laki

valtion taiteilija-apurahoista

3 §

Valtion talousarvioon otetaan vuosittain määräraha, josta jaetaan taiteenharjoittajien työskentelyn ja opintojen tukemiseksi eri taiteen aloilla 545 apurahavuotta vastaava määrä valtion taiteilija-apurahoina. Apurahakausi voi olla vähintään kuusi kuukautta ja enintään viisi vuotta.

Lisäksi valtion talousarvioon otetaan määräraha, josta jaetaan erittäin ansioituneille taiteenharjoittajille 22 apurahavuotta vastaava määrä valtion taiteilija-apurahoina (erittäin ansioituneen taiteilijan apuraha). Apurahakausi on enintään kymmenen vuotta ja apurahan saajalla on oikeus apurahakauden ajan käyttää taiteilijaprofessorin nimikettä.

Taiteilija-apurahoja myönnettäessä on huolehdittava siitä, että myös kielelliset ja alueelliset näkökohdat otetaan huomioon.

Opetus- ja kulttuuriministeriö päättää valtion taiteilija-apurahan suuruudesta.

Valtioneuvoston asetuksella voidaan säätää, että taiteilija-apuraha voidaan erityisestä syystä myöntää muullekin henkilölle kuin 1 momentissa tarkoitetulle taiteenharjoittajalle.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2011. Lain 3 §:n 2 momentti tulee kuitenkin voimaan 1 päivänä tammikuuta 2012.

Taiteilijaprofessorin virat muutetaan tämän lain 3 §:n 2 momentissa tarkoitetuiksi taiteilija-apurahoiksi sitä mukaa kuin määräaikaiset virkasuhteet päättyvät, kuitenkin viimeistään 1 päivänä syyskuuta 2014. Tämän lain voimaan tullessa määräajaksi täytettyinä oleviin taiteilijaprofessorin virkoihin sovelletaan edelleen kumotun 1 §:n säännöksiä.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

HE 189/2010
SiVM 9/2010
EV 213/2010

Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 2010

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Opetusministeri
Henna Virkkunen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.