1100/2010

Annettu Helsingissä 2 päivänä joulukuuta 2010

Valtioneuvoston asetus traktoreiden, niiden perävaunujen ja traktoreilla vedettävien vaihdettavissa olevien laitteiden EY-tyyppihyväksynnästä

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sosiaali- ja terveysministeriön esittelystä, säädetään eräiden teknisten laitteiden vaatimustenmukaisuudesta annetun lain (1016/2004) 5 §:n 2 momentin sekä ajoneuvolain (1090/2002) 38 §:n 2 momentin ja 40 §:n 1 momentin nojalla, sellaisena kuin niistä ajoneuvolain 40 §:n 1 momentti on laissa 226/2009:

1 §
Soveltamisala

Tätä asetusta sovelletaan yhdessä tai useammassa vaiheessa valmistettujen maa- ja metsätaloudessa käytettäväksi tarkoitettujen traktoreiden, perävaunujen tai vedettävien vaihdettavissa olevien laitteiden EY-tyyppihyväksyntään, jos niiden suurin rakenteellinen nopeus on vähintään kuusi kilometriä tunnissa. Lisäksi asetusta sovelletaan edellä mainittuihin ajoneuvoihin tarkoitettujen järjestelmien, osien ja erillisten teknisten yksiköiden EY-tyyppihyväksyntään.

Tätä asetusta sovelletaan myös keskeneräisten ja valmistuneiden ajoneuvojen monivaiheiseen EY-tyyppihyväksyntään.

Asetusta ei kuitenkaan sovelleta vaihdettavissa oleviin laitteisiin, jotka ovat täysin irti maasta tiekuljetuksen aikana eikä sellaisiin ajoneuvolain (1090/2002) 14 §:n 3 momentin 4 kohdassa tarkoitettuihin liikennetraktoreihin, jotka ovat kansallisesti tyyppihyväksyttäviä.

2 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) tyyppihyväksyntädirektiivillä maatalous- tai metsätraktoreiden, niiden perävaunujen ja vedettävien vaihdettavissa olevien koneiden ja näihin ajoneuvoihin tarkoitettujen järjestelmien, osien ja erillisten teknisten yksiköiden tyyppihyväksynnästä sekä direktiivin 74/150/ETY kumoamisesta annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä 2003/37/EY;

2) erityisdirektiivillä tämän asetuksen liitteessä mainittua direktiiviä;

3) EY-tyyppihyväksynnällä menettelyä, jossa jokin Euroopan talousalueeseen kuuluva valtio (ETA-valtio) varmentaa, että ajoneuvotyyppi täyttää tyyppihyväksyntädirektiivin mukaiset tekniset vaatimukset taikka järjestelmä, osa tai erillinen tekninen yksikkö täyttää erityisdirektiivin mukaiset tekniset vaatimukset;

4) monivaiheisella EY-tyyppihyväksynnällä menettelyä, jolla yksi tai useampi ETA-valtio varmentaa, että valmistusvaiheesta riippuen keskeneräinen tai valmistunut ajoneuvotyyppi täyttää tyyppihyväksyntädirektiivin mukaiset tekniset vaatimukset;

5) ajoneuvolla maa- ja metsätaloudessa käytettäväksi tarkoitettua valmista, keskeneräistä tai valmistunutta traktoria, perävaunua tai vedettävää vaihdettavissa olevaa laitetta;

6) ajoneuvoluokalla sellaisten ajoneuvojen ryhmää, johon kuuluvilla ajoneuvoilla on samat suunnitteluominaisuudet;

7) ajoneuvotyypillä samaan ajoneuvoluokkaan kuuluvia ajoneuvoja, joiden tyyppihyväksyntädirektiivin liitteen II A luvussa tarkoitetut olennaiset tekijät ovat samanlaisia; ajoneuvotyyppiin voi sisältyä erilaisia liitteen II A luvussa lueteltuja vaihtoehtoja ja muunnoksia;

8) traktorilla ajoneuvolain 14 §:ssä tarkoitettua ajoneuvoa;

9) perävaunulla maa- ja metsätalouskäyttöön tarkoitettua hinattavaa ajoneuvoa, joka on pääasiallisesti tarkoitettu kuormien kuljettamiseen ja suunniteltu traktorilla vedettäväksi maa- ja metsätalouden harjoittamisen yhteydessä;

10) vedettävällä vaihdettavissa olevalla laitteella maa- ja metsätalouskäyttöön tarkoitettua hinattavaa ajoneuvoa, joka on suunniteltu traktorilla vedettäväksi ja joka muuttaa traktorin tehtävän tai lisää siihen uuden toiminnon;

11) perusajoneuvolla keskeneräistä ajoneuvoa, jonka tunnusnumero säilyy samana monivaiheisen EY-tyyppihyväksyntämenettelyn kaikissa vaiheissa;

12) keskeneräisellä ajoneuvolla ajoneuvoa, jonka valmistuksessa tarvitaan vielä vähintään yksi vaihe, jotta ajoneuvo täyttäisi tyyppihyväksyntädirektiivissä säädetyt vaatimukset;

13) valmistuneella ajoneuvolla ajoneuvoa, joka on hyväksytty monivaiheisella EY-tyyppihyväksyntämenettelyllä ja joka täyttää tyyppihyväksyntädirektiivin vaatimukset;

14) järjestelmällä laitteistoa, joka on olennainen osa ajoneuvoa ja joka ei ole yleensä irrotettavissa erilliseksi osaksi;

15) osalla ajoneuvon osaksi tarkoitettua laitetta, joka voidaan irrottaa ajoneuvosta tai asentaa siihen ja joka voidaan tyyppihyväksyä erikseen;

16) erillisellä teknisellä yksiköllä ajoneuvon osaksi tarkoitettua laitetta, joka liittyy tiettyyn ajoneuvotyyppiin ja joka voidaan tyyppihyväksyä erikseen tai osana kyseistä ajoneuvotyyppiä;

17) vaatimustenmukaisuustodistuksella tyyppihyväksyntädirektiivin liitteen III mukaista asiakirjaa, jonka valmistaja antaa todistaakseen, että tämän asetuksen mukaisesti hyväksytty ajoneuvo on tuotantohetkellä kaikkien sovellettavien säännösten mukainen, ja jossa todetaan, että ajoneuvo voidaan rekisteröidä tai ottaa käyttöön kaikissa jäsenvaltioissa ilman lisätarkastuksia;

18) valmistajalla sitä, joka vastaa tyyppihyväksyntäviranomaisille kaikista tyyppihyväksyntämenettelyn tekijöistä sekä tuotannon vaatimustenmukaisuudesta; valmistajan ei tarvitse osallistua ajoneuvon, järjestelmän, osan tai erillisen teknisen yksikön kaikkiin valmistusvaiheisiin;

Edellä 1 momentin 3 ja 4 kohdassa tarkoitettuun järjestelmien, osien ja erillisten teknisten yksiköiden EY-tyyppihyväksyntään rinnastetaan moottoriajoneuvojen varusteiden ja osien hyväksymisehtojen yhdenmukaistamista ja hyväksymisten vastavuoroista tunnustamista koskevan sopimuksen (SopS 70/1976) mukaisten E-sääntöjen sekä Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) standardoitujen testiohjeiden nojalla suoritetut tyyppihyväksynnät siten kuin tyyppihyväksyntädirektiivissä säädetään.

3 §
EY-tyyppihyväksynnän hakeminen ajoneuvoille

Valmistajan on toimitettava EY-tyyppihyväksyntähakemus jonkin ETA-valtion tyyppihyväksyntäviranomaiselle. Suomessa hakemus toimitetaan Liikenteen turvallisuusvirastolle. Hakemukseen on liitettävä valmistusasiakirjat, jotka sisältävät tyyppihyväksyntädirektiivin liitteessä I vaaditut tiedot. Asiakirjat on annettava tyyppihyväksyntäviranomaisen käyttöön EY-tyyppihyväksynnän myöntämis- tai epäämispäivään asti. Samaa ajoneuvoa koskevaa hakemusta ei saa toimittaa useamman kuin yhden ETA-valtion tyyppihyväksyntäviranomaiselle.

4 §
Hyväksyttävät ajoneuvotyypit

Liikenteen turvallisuusviraston on myönnettävä, jollei 10 §:n 1 momentista muuta johdu, EY-tyyppihyväksyntä ajoneuvolle, jos se:

1) on tyyppihyväksyntädirektiivin liitteen I A mallin mukaisella ilmoituslomakkeella annettujen tietojen mukainen; ja

2) täyttää erityisdirektiiveissä säädetyt tekniset vaatimukset.

Erityisdirektiiveissä säädetyt tekniset vaatimukset tarkastetaan ajoneuvolain 47 §:n mukaisesti nimetyssä tutkimuslaitoksessa.

5 §
Monivaiheinen tyyppihyväksyntä

Valmistajan on ensimmäisessä hyväksyntävaiheessa toimitettava EY-tyyppihyväksyntähakemus jonkin ETA-valtion tyyppihyväksyntäviranomaiselle. Suomessa hakemus toimitetaan Liikenteen turvallisuusvirastolle. Hakemuksen liitteenä on toimitettava ne valmistusasiakirjojen osat ja EY-tyyppihyväksyntätodistukset, jotka vastaavat ajoneuvon valmistusvaihetta hakemushetkellä.

Valmistajan on toisessa tai sitä seuraavissa hyväksyntävaiheissa toimitettava ne valmistusasiakirjojen osat ja EY-tyyppihyväksyntätodistukset, jotka vastaavat ajoneuvon valmistusvaihetta hakemushetkellä, sekä yksi kappale edellisessä valmistusvaiheessa myönnetystä keskeneräisen ajoneuvon EY-tyyppihyväksyntätodistuksesta. Lisäksi valmistajan on toimitettava yksityiskohtainen luettelo keskeneräiseen ajoneuvoon tehdyistä muutoksista ja lisäyksistä.

6 §
Monivaiheisesti hyväksyttävät ajoneuvot

Liikenteen turvallisuusviraston on myönnettävä, jollei 10 §:n 1 momentista muuta johdu, EY-tyyppihyväksyntä valmistusasiakirjoissa annettujen tietojen mukaisille ajoneuvoille, jos ne täyttävät erityisdirektiivien mukaiset tekniset vaatimukset.

7 §
EY-tyyppihyväksynnän hakeminen järjestelmälle, osalle ja erilliselle tekniselle yksikölle

Valmistajan on toimitettava järjestelmän, osan tai erillisen teknisen yksikön EY-tyyppihyväksyntää koskeva hakemus jonkin ETA-valtion tyyppihyväksyntäviranomaiselle. Suomessa hakemus toimitetaan Liikenteen turvallisuusvirastolle. Jokaisesta hyväksyttävästä tyypistä on toimitettava erillinen hakemus. Hakemukseen on liitettävä sovellettavan erityisdirektiivin mukaiset valmistusasiakirjat. Asiakirjat on annettava tyyppihyväksyntäviranomaisen käyttöön EY-tyyppihyväksynnän myöntämis- tai epäämispäivään asti.

Edellä 1 momentissa tarkoitettu tyyppihyväksyntä suoritetaan erityisdirektiivien säännösten mukaisesti.

8 §
Hyväksyttävät järjestelmät, osat ja erilliset tekniset yksiköt

Liikenteen turvallisuusviraston on myönnettävä, jollei 10 §:n 1 momentista muuta johdu, EY-tyyppihyväksyntä valmistusasiakirjoissa annettujen tietojen mukaisille järjestelmille, osille tai erillisille teknisille yksiköille, jos ne täyttävät tyyppihyväksyntädirektiivin liitteen II B luvussa mainittujen tapaukseen sovellettavien erityisdirektiivien mukaiset tekniset vaatimukset.

9 §
Vaatimustenmukaisuustodistus ja EY-tyyppihyväksyntämerkki

Vaatimuksenmukaisuustodistuksesta ja EY-tyyppihyväksyntämerkin käytöstä säädetään ajoneuvolain 41 §:ssä.

Jos EY-tyyppihyväksyntätodistuksessa on asetettu käyttörajoituksia, valmistajan on toimitettava yksityiskohtaiset tiedot rajoituksista hyväksytyn järjestelmän, osan tai erillisen teknisen yksikön mukana.

10 §
Ilmoitukset komissiolle ja muille ETA-valtioille

Jos Liikenteen turvallisuusvirasto hylkää 3, 5 tai 7 §:ssä tarkoitetun hakemuksen ajoneuvolain 37 §:n perusteella, sen on viipymättä ilmoitettava päätöksestä ja sen perusteluista komissiolle ja muiden ETA-valtioiden tyyppihyväksyntäviranomaisille.

Liikenteen turvallisuusviraston on kuukauden kuluessa päätöksentekopäivästä toimitettava muiden ETA-valtioiden tyyppihyväksyntäviranomaisille jäljennös jokaisesta antamastaan EY-tyyppihyväksyntätodistuksesta, joka koskee ajoneuvotyypin hyväksymistä, hylkäämistä tai hyväksymisen peruuttamista.

Liikenteen turvallisuusviraston on toimitettava kuukausittain muiden ETA-valtioiden tyyppihyväksyntäviranomaisille luettelo, joka sisältää kaikki tyyppihyväksyntädirektiivin liitteessä IV vaaditut tiedot kyseisen kuukauden aikana myönnetyistä, evätyistä tai peruutetuista järjestelmien, osien tai erillisten teknisten yksiköiden EY-tyyppihyväksynnöistä.

Liikenteen turvallisuusviraston on toimitettava komissiolle ja muille ETA-valtioille vuosittain luettelo 14―16 §:ssä tarkoitetuille ajoneuvotyypeille myöntämistään oikeuksista poiketa yhden tai useamman erityisdirektiivin yhden tai useamman säännöksen soveltamisesta.

11 §
EY-tyyppihyväksyntäviranomaisista ja tutkimuslaitoksista ilmoittaminen

Sosiaali- ja terveysministeriön on ilmoitettava komissiolle ja toisille ETA-valtioille Suomen EY-tyyppihyväksyntäviranomainen sekä tämän osoite ja vastuualueet.

Liikenteen turvallisuusviraston on ilmoitettava komissiolle ja muille ETA-valtioille nimeämiensä tutkimuslaitosten yhteystiedot sekä testausmenettelyt, joiden tekemiseen kukin näistä laitoksista on hyväksytty.

Tutkimuslaitoksille asetettavista vaatimuksista säädetään ajoneuvolain 47 §:ssä.

12 §
Tyyppihyväksynnän muutokset

Jos tyyppihyväksyntää muutetaan sen vuoksi, että ajoneuvo, järjestelmä, osa tai tekninen yksikkö on muuttunut, Liikenteen turvallisuusvirasto saattaa tyyppiä koskevan tietopaketin ja sen hakemiston ajan tasalle saatuaan näistä muutoksista tiedot valmistajalta.

Jos alkuperäistä tyyppihyväksyntää laajennetaan, viranomaisen on annettava todistukselle laajennusnumero, josta käy ilmi laajennuksen peruste ja uudelleenjulkaisun ajankohta.

Muutokset tietopakettiin ja sen hakemistoon tehdään sekä laajennusnumero annetaan vain, jos suoritettujen testien ja tarkastusten tulokset osoittavat, että tyyppihyväksynnän vaatimukset täyttyvät.

13 §
Tuotannon vaatimustenmukaisuuteen liittyvät toimenpiteet ja tyypin vaatimustenvastaisuus

Jos Liikenteen turvallisuusvirasto on myöntänyt tyyppihyväksynnän, sen on tarpeen mukaan ja tarvittaessa yhteistyössä muiden ETA-valtioiden tyyppihyväksyntäviranomaisten kanssa varmistettava, että tuotannossa olevat ajoneuvot, osat, järjestelmät tai erilliset tekniset yksiköt ovat hyväksytyn tyypin mukaisia siten kuin ajoneuvolain 45 §:ssä säädetään.

Jos jonkin muun ETA-valtion tyyppihyväksyntäviranomainen ilmoittaa Liikenteen turvallisuusvirastolle, että Liikenteen turvallisuusviraston hyväksymä ajoneuvo, osa, järjestelmä tai tekninen yksikkö ei ole EY-tyyppihyväksynnän mukainen, Liikenteen turvallisuusviraston on toimittava 1 momentin mukaisesti mahdollisimman nopeasti, kuitenkin viimeistään kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun se sai tiedon ilmoituksesta.

Toimenpiteistä, joihin Liikenteen turvallisuusviraston on ryhdyttävä tyypin vaatimustenvastaisuuden varalta, säädetään ajoneuvolain 42―44, 44a ja 44b §:ssä.

14 §
Tilapäinen EY-tyyppihyväksyntä ajoneuvo- tyypeille, järjestelmille, osille tai erillisille teknisille yksiköille

Liikenteen turvallisuusvirasto voi myöntää valmistajan pyynnöstä sellaisen tilapäisen EY-tyyppihyväksynnän ajoneuvotyypille, järjestelmälle, osalle tai erilliselle tekniselle yksikölle, joka poikkeaa erityisdirektiivin vaatimuksista.

Liikenteen turvallisuusviraston on toimitettava komissiolle ja muille ETA-valtioille 1 momentissa tarkoitettu tilapäinen EY-tyyppihyväksyntää koskeva tyyppihyväksyntätodistus liitteineen sekä asiakirja-aineisto, josta päätöksen perustelut ilmenevät, kuukauden kuluessa hakemuksen saatuaan. Komission käsiteltyä hakemuksen Liikenteen turvallisuusvirasto tekee hakemusta koskevan lopullisen päätöksen.

Tilapäisen EY-tyyppihyväksynnän on oltava voimassa vähintään kolme vuotta. Tätä tyyppihyväksyntää voidaan jäsenvaltion pyynnöstä jatkaa komission päätöksellä.

Liikenteen turvallisuusviraston on muutettava tässä pykälässä tarkoitettu tilapäinen EY-tyyppihyväksyntä pysyväksi, kun asiasta on annettu uusi erityisdirektiivi ja se on tullut voimaan.

15 §
Piensarjatyyppihyväksyntä ja sarjan viimeisille ajoneuvoille myönnettävät poikkeukset

Liikenteen turvallisuusvirasto voi myöntää valmistajan pyynnöstä erityisestä syystä pieninä sarjoina valmistettaville ajoneuvoille poikkeuksen tämän asetuksen liitteenä olevien erityisdirektiivien mukaisista vaatimuksista, jos poikkeus ei vaaranna työturvallisuutta.

Suomessa rekisteröityjen, myytyjen tai käyttöönotettujen pieninä sarjoina valmistettavien samaan tyyppiin kuuluvien ajoneuvojen vuosittainen määrä saa olla enintään tyyppihyväksyntädirektiivin liitteen V A kohdan taulukon mukainen.

Liikenteen turvallisuusviraston on ilmoitettava pieninä sarjoina valmistettavien ajoneuvojen tyyppihyväksynnöistä komissiolle sekä valmistajan ilmoittamille ETA-valtioille. Jos Liikenteen turvallisuusvirasto saa tällaisen ilmoituksen toisesta ETA-valtiosta, sen on kolmen kuukauden kuluessa päätettävä, hyväksyykö se tällaisen ajoneuvon rekisteröinnin. Jos Liikenteen turvallisuusvirasto hyväksyy rekisteröinnin, sen on samalla päätettävä, kuinka monelle samaan tyyppiin kuuluvalle ajoneuvolle EY-tyyppihyväksyntä sallitaan.

Sarjan viimeisille ajoneuvoille myönnettävistä poikkeuksista säädetään ajoneuvolain 69 §:ssä.

16 §
Erikoiskäyttöön tarkoitetut ajoneuvot

Liikenteen turvallisuusvirasto voi valmistajan pyynnöstä myöntää poikkeuksen yhden tai useamman erityisdirektiivin yhden tai useamman säännöksen soveltamisesta, jos kyse on ajoneuvosta, joka on tarkoitettu käytettäviksi puolustusvoimissa, väestönsuojelu- ja palontorjuntayksiköissä tai järjestyksenpidosta vastaavissa yksiköissä edellyttäen, ettei työturvallisuus vaarannu.

17 §
Rekisteröintiä, myyntiä ja käyttöönottoa koskevat poikkeusmenettelyt

Liikenteen turvallisuusviraston oikeudesta kieltää ajoneuvotyypin rekisteröinti liikenne- tai työturvallisuuteen kohdistuvan vakavan turvallisuusriskin perusteella säädetään ajoneuvolain 80 ja 81 §:ssä.

Sosiaali- ja terveysministeriön oikeudesta 1 momentissa tarkoitetuista syistä kieltää ajoneuvotyypin myynti ja käyttöönotto säädetään työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annetussa laissa (44/2006).

Liikenteen turvallisuusvirasto voi kieltää 5 §:ssä tarkoitettujen keskeneräisten ajoneuvojen pysyvän rekisteröinnin, kunnes ajoneuvot valmistuvat, vaikka tällaisten ajoneuvojen myynti on sallittu.

18 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2011.

Tällä asetuksella kumotaan traktoreiden, niiden perävaunujen ja traktoreilla vedettävien vaihdettavissa olevien koneiden EY-tyyppihyväksynnästä annettu valtioneuvoston asetus (356/2005).

neuvoston direktiivi 76/115/ETY (31976L0115); EYVL N:o L 024, 30.1.1976, s. 6
neuvoston direktiivi 76/432/ETY (31976L0432); EYVL N:o L 122, 8.5.1976, s. 1
neuvoston direktiivi 76/763/ETY (31976L0763); EYVL N:o L 262, 27.9.1976, s. 135
neuvoston direktiivi 78/764/ETY (31978L0764); EYVL N:o L 255, 18.9.1978, s. 1
komission direktiivi 79/1073/ETY (31979L1073); EYVL N:o L 331, 27.12.1979, s. 20
neuvoston direktiivi 80/720/ETY (31980L0720); EYVL N:o L 194, 28.7.1980, s. 1
neuvoston direktiivi 81/575/ETY (31981L0575); EYVL N:o L 209, 29.7.1981, s. 30
komission direktiivi 82/318/ETY (31982L0318); EYVL N:o L 139, 19.5.1982, s. 9
neuvoston direktiivi 82/890/ETY (31982L0890); EYVL N:o L 378, 31.12.1982, s. 45
komission direktiivi 82/953/ETY (31982L0953); EYVL N:o L 386, 31.12.1982, s. 31
komission direktiivi 83/190/ETY (31983L0190); EYVL N:o L 109, 26.4.1983, s. 13
neuvoston direktiivi 86/297/ETY (31986L0297); EYVL N:o L 186, 8.7.1986, s. 19
neuvoston direktiivi 86/298/ETY (31986L0298); EYVL N:o L 186, 8.7.1986, s. 26
neuvoston direktiivi 86/415/ETY (31986L0415); EYVL N:o L 240, 26.8.1986, s. 1
neuvoston direktiivi 87/354/ETY (31987L0354); EYVL N:o L 192, 11.7.1987, s. 43
neuvoston direktiivi 87/402/ETY (31987L0402); EYVL N:o L 220, 8.8.1987, s. 1
komission direktiivi 88/410/ETY (31988L0410); EYVL N:o L 200, 26.7.1988, s. 27
komission direktiivi 88/411/ETY (31988L0411); EYVL N:o L 200, 26.7.1988, s. 30
komission direktiivi 88/412/ETY (31988L0412); EYVL N:o L 200, 26.7.1988, s. 31
komission direktiivi 88/413/ETY (31988L0413); EYVL N:o L 200, 26.7.1988, s. 32
komission direktiivi 88/414/ETY (31988L0414); EYVL N:o L 200, 26.7.1988, s. 34
komission direktiivi 88/465/ETY (31988L0465); EYVL N:o L 228, 17.8.1988, s. 31
neuvoston direktiivi 89/173/ETY I, II 1-2, III, IV, V, VI (31989L0173); EYVL N:o L 067, 10.3.1989, s.1
neuvoston direktiivi 89/680/ETY (31989L0680); EYVL N:o L 398, 30.12.1989, s. 26
neuvoston direktiivi 89/681/ETY (31989L0681); EYVL N:o L 398, 30.12.1989, s. 27
neuvoston direktiivi 89/682/ETY (31989L0682); EYVL N:o L 398, 30.12.1989, s. 29
komission direktiivi 90/629/ETY (31990L0629); EYVL N:o L 341, 6.12.1990, s. 14
komission direktiivi 96/38/EY (31996L0038); EYVL N:o L 187, 26.7.1996, s. 95
komission direktiivi 96/63/EY (31996L0063); EYVL N:o L 253, 10.5.1996, s. 13
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 97/54/EY (31997L0054); EYVL N:o L 277, 10.10.1997, s. 24
komission direktiivi 98/38/EY (31998L0038); EYVL N:o L 170, 16.6.1998, s. 13
komission direktiivi 98/39/EY (31998L0039); EYVL N:o L 170, 16.6.1998, s. 15
komission direktiivi 98/40/EY (31998L0040); EYVL N:o L 171, 17.6.1998, s. 28
komission direktiivi 98/89/EY (31998L0089); EYVL N:o L 322, 1.12.1998, s. 40
komission direktiivi 1999/40/EY (31999L0040); EYVL N:o L 124, 18.5.1999, s. 11
komission direktiivi 1999/55/EY (31999L0055); EYVL N:o L 146, 11.6.1999, s. 28
komission direktiivi 1999/56/EY (31999L0056); EYVL N:o L 146, 11.6.1999, s. 31
komission direktiivi 1999/57/EY (31999L0057); EYVL N:o L 148, 15.6.1999, s. 35
komission direktiivi 1999/58/EY (31999L0058); EYVL N:o L 148, 15.6.1999, s. 37
neuvoston direktiivi 1999/86/EY (31999L0086); EYVL N:o L 297, 18.11.1999, s. 22
komission direktiivi 2000/1/EY (32000L0001); EYVL N:o L 021, 26.1.2000, s. 16
komission direktiivi 2000/2/EY (32000L0002); EYVL N:o L 021, 26.1.2000, s. 23
komission direktiivi 2000/19/EY (32000L0019); EYVL N:o L 094, 14.4.2000, s. 31
komission direktiivi 2000/22/EY (32000L0022); EYVL N:o L 107, 4.5.2000, s. 26
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/25/EY (32000L0025); EYVL N:o L 173, 12.7.2000, s. 1
komission päätös 2000/63/EY (32000D0063); EYVL N:o L 022, 27.1.2000, s. 66
komission direktiivi 2001/3/EY (32001L0003); EYVL N:o L 028, 30.1.2001, s. 1
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/37/EY (32003L0037); EYVL N:o L 171, 9.7.2003, s. 1
neuvoston direktiivi 2004/66/EY (32004L0066); EYVL N:o L 168, 1.5.2004, s. 35
komission direktiivi 2005/13/EY (32005L0013); EYVL N:o L 055, 1.3.2005, s. 35
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2005/41/EY (32005L0041); EUVL N:o L 255, 30.9.2005, s.149
komission direktiivi 2005/67/EY (32005L0067); EYVL N:o L 273, 19.10.2005, s. 17
komission direktiivi 2006/26/EY (32006L0026); EUVL N:o L 65, 7.3.2006, s. 22
neuvoston direktiivi 2006/96/EY (32006L0096); EUVL N:o L 363, 20.12.2006, s.81
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/2/EY (32008L0002); EUVL N:o L 24, 29.1.2008, s. 30
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/57/EY (32009L0057); EUVL 261, 3.10.2009, s. 1
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/58/EY (32009L0058); EUVL 198, 30.7.2009, s. 4
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/59/EY (32009L0059); EUVL 198, 30.7.2009, s. 9
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/60/EY (32009L0060); EUVL 198, 30.7.2009, s. 15
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/61/EY (32009L0061); EUVL 203, 5.8.2009, s. 19
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/63/EY (32009L0063); EUVL 214, 19.8.2009, s. 23
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/64/EY (32009L0064); EUVL 216, 20.8.2009, s. 1
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/66/EY (32009L0066); EUVL 201, 1.8.2009, s. 11
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/68/EY (32009L0068); EUVL 203, 5.8.2009, s. 52
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/75/EY (32009L0075); EUVL 261, 3.10.2009, s. 40
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/76/EY (32009L0076); EUVL 201, 1.8.2009, s. 18
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/144/EY (32009L0144); EUVL 27, 30.1.2010, s. 33
komission direktiivi 2010/22/EU (32010L0022); EUVL 91, 10.4.2010, s. 1
komission direktiivi 2010/52/EU (32010L0052); EUVL213, 13.8.2010, s. 37

Helsingissä 2 päivänä joulukuuta 2010

Peruspalveluministeri
Paula Risikko

Hallitussihteeri
Tuula Andersin

Liite

TRAKTORIN EY-TYYPPIHYVÄKSYNTÄVAATIMUKSET

Traktorin EY-tyyppihyväksyntä suoritetaan seuraavien direktiivien vaatimusten mukaisesti:

neuvoston direktiivi 76/115/ETY moottoriajoneuvojen turvavöiden kiinnityspisteitä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä, sellaisena kuin se on muutettuna neuvoston direktiivillä 81/575/ETY, komission direktiiveillä 82/318/ETY, 90/629/ETY ja 96/38/EY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2005/41/EY;

neuvoston direktiivi 76/432/ETY pyörillä varustettujen maatalous- ja metsätraktoreiden jarrulaitteita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä, sellaisena kuin se on muutettuna neuvoston direktiivillä 82/890/ETY, komission direktiivillä 96/63/EY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 97/54/EY;

neuvoston direktiivi 76/763/ETY pyörillä varustettujen maatalous- ja metsätraktoreiden matkustajan istuimia koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä, sellaisena kuin se on muutettuna neuvoston direktiivillä 82/890/ETY, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 97/54/EY ja komission direktiivillä 2010/52/EU;

neuvoston direktiivi 78/764/ETY pyörillä varustettujen maatalous- ja metsätraktoreiden kuljettajan istuinta koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä, sellaisena kuin se on muutettuna neuvoston direktiivillä 82/890/ETY, komission direktiiveillä 83/190/ETY, 87/354/ETY ja 88/465/ETY, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 97/54/ETY, komission direktiivillä 1999/57/EY ja neuvoston direktiivillä 2006/96/EY;

neuvoston direktiivi 80/720/ETY pyörillä varustettujen maatalous- ja metsätraktoreiden ohjaustilaa, pääsyä ohjauspaikalle sekä ovia ja ikkunoita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä, sellaisena kuin se on muutettuna neuvoston direktiivillä 82/890/ETY, komission direktiivillä 88/414/ETY, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 97/54/EY ja komission direktiivillä 2010/22/EU;

neuvoston direktiivi 86/297/ETY pyörillä varustettujen maatalous- ja metsätraktoreiden voimanottolaitteita ja niiden suojausta koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä sellaisena kuin se on muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 97/54/EY;

neuvoston direktiivi 86/298/ETY kapearaiteisten pyörillä varustettujen maatalous- ja metsätraktoreiden takaosaan kaatumisen varalta asennetuista suojarakenteista, sellaisena kuin se on muutettuna neuvoston direktiivillä 89/682/ETY, komission direktiiveillä 2000/19/EY ja 2005/67/EY ja neuvoston direktiivillä 2006/96/EY sekä komission direktiivillä 2010/22/EU;

neuvoston direktiivi 86/415/ETY pyörillä varustettujen maatalous- ja metsätraktoreiden hallintalaitteiden asentamisesta, sijainnista, toiminnasta ja merkitsemisestä sellaisena kuin se on muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 97/54/EY sekä komission direktiivillä 2010/22/EU;

neuvoston direktiivi 87/402/ETY kapearaiteisiin pyörillä varustettuihin maatalous- ja metsätraktoreihin kuljettajan istuimen eteen kaatumisen varalta asennetuista suojarakenteista, sellaisena kuin se on muutettuna neuvoston direktiivillä 89/681/ETY, komission direktiiveillä 2000/22/EY ja 2005/67/EY ja neuvoston direktiivillä 2006/96/EY sekä komission direktiivillä 2010/22/EU;

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/25/EY maatalous- ja metsätraktoreiden käyttövoimaksi tarkoitettujen moottoreiden kaasu- ja hiukkaspäästöjen vähentämiseksi toteutettavista toimenpiteistä ja neuvoston direktiivin 74/150/ETY muuttamisesta sellaisena kuin se on muutettuna komission direktiivillä 2005/13/EY ja neuvoston direktiivillä 2006/96/EY sekä komission direktiivillä 2010/22/EU;

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/2/EY pyörillä varustettujen maatalous- ja metsätraktoreiden näkyvyysalueista ja tuulilasinpyyhkimistä;

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/57/EY pyörillä varustettuihin maatalous- tai metsätraktoreihin kaatumisen varalta asennetuista suojarakenteista;

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/58/EY pyörillä varustettujen maatalous- ja metsätraktoreiden kytkentälaitteista ja peruutuksesta;

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/59/EY pyörillä varustettujen maatalous- ja metsätraktoreiden taustapeileistä;

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/60/EY pyörillä varustettujen maatalous- ja metsätraktoreiden suurimmasta rakenteellisesta nopeudesta ja kuormalavoista;

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/61/EY pyörillä varustettujen maatalous- ja metsätraktoreiden valaisimien ja merkkivalolaitteiden asennuksesta;

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/63/EY pyörillä varustettujen maatalous- ja metsätraktoreiden tietyistä osista ja ominaisuuksista:

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/64/EY maatalous- ja metsätraktoreiden aiheuttamien radiohäiriöiden poistamisesta (sähkömagneettinen yhteensopivuus);

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/66/EY pyörillä varustettujen maatalous- ja metsätraktoreiden ohjauslaitteista;

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/68/EY pyörillä varustettujen maatalous- ja metsätraktoreiden valaisimien ja merkkivalolaitteiden osan tyyppihyväksynnästä;

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/75/EY pyörillä varustettuihin maatalous- tai metsätraktoreihin kaatumisen varalta asennetuista suojarakenteista (staattiset testit);

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/76/EY pyörillä varustettujen maatalous- ja metsätraktoreiden kuljettajalle kantautuvan äänen tasosta; sekä

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/144/EY pyörillä varustettujen maatalous- ja metsätraktoreiden tietyistä osista ja ominaisuuksista sellaisena kuin se on muutettuna komission direktiivillä 2010/52/EU.

Vuoden 1994 liittymisasiakirjan 29 artiklan ja liitteen I mukaan tyyppihyväksyntänumeroissa Suomea tarkoittaa numero 17.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.