1084/2010

Säädöstä oikaistu.

Annettu Helsingissä 8 päivänä joulukuuta 2010

Maa- ja metsätalousministeriön asetus kiinteistötoimitusmaksusta

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään kiinteistötoimitusmaksusta annetun lain (558/1995) 4 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 1434/2001:

1 §
Soveltamisala ja määritelmät

Tätä asetusta sovelletaan kiinteistötoimitusmaksusta annetun lain (558/1995) 1 §:ssä tarkoitetuista toimituksista, toimenpiteistä ja tehtävistä perittäviin työkorvauksiin ja toimituskorvauksiin sekä kiinteistötoimitusmaksun määräämisperusteisiin.

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) kiinteähintaisella toimituksella toimitusta tai toimenpidettä, josta kiinteistötoimitusmaksu määrätään toimituskorvauksena;

2) aikaveloitteisella toimituksella toimitusta tai toimenpidettä, josta kiinteistötoimitusmaksu määrätään työkorvauksena.

2 §
Työkorvauksen tuntihinta kiinteistötoimituksessa

Työkorvaus kiinteistötoimituksesta määrätään osatehtävittäin eri osatehtäviin käytettyjen työaikojen perusteella käyttämällä 77 euron tuntihintaa. Työkorvauksen perusteena oleva työaika määrätään puolen tunnin tarkkuudella pyöristäen seuraavaan täyteen tai puoleen tuntiin. Osatehtävät ovat:

1) toimituksen valmistelu ja asiakirjojen valmistaminen,

2) toimituskokous,

3) toimituksen maastotyöt,

4) jaon suunnittelu,

5) arviointi- ja korvauskäsittely.

Toimituksen yhteydessä suoritetun aikaveloitteisen toimituksen työkorvauksen määräämisessä käytetään tuntihintana 77 euroa liitteenä olevaa maksutaulukkoa 1 ja 1 momentissa olevaa pyöristyssääntöä soveltaen.

3 §
Kiinteistötoimitusmaksu lohkomisesta

Lohkomisesta määrätään kiinteistötoimitusmaksu toimituskorvauksena, joka muodostuu perusmaksusta ja kiinteistönmuodostusmaksusta. Perusmaksu on 400 euroa toimitukselta. Lisäksi määrätään kultakin lohkokiinteistöltä ja saajakiinteistöltä kiinteistönmuodostusmaksu liitteenä olevien maksutaulukoiden 2―4 mukaisesti. Muun toimituksen yhteydessä suoritetusta lohkomisesta ei kuitenkaan määrätä perusmaksua.

Lohkomisen yhteydessä suoritetusta 4― 10 §:ssä tarkoitetusta toimituksesta tai toimenpiteestä määrätään kiinteistötoimitusmaksu mainittujen säännösten ja 11 §:n mukaisesti. Muista toimituksista ja toimenpiteistä määrätään maksu 2 §:n 2 momentin mukaisesti työkorvauksena, ellei kysymyksessä ole 3 momentissa tarkoitettu toimenpide, jonka kiinteistötoimitusmaksu sisältyy lohkomisesta määrättävään toimituskorvaukseen.

Jos lohko- tai kantakiinteistön hyväksi perustetaan emäkiinteistön alueelle yksityisistä teistä annetun lain (358/1962) mukainen oikeus tai muu kuin kiinteistönmuodostamislain (554/1995) 154 a §:ssä tarkoitettu rasite taikka lohkokiinteistölle annetaan osuus emäkiinteistön osuudesta yhteiseen alueeseen, toimenpiteen kiinteistötoimitusmaksu sisältyy lohkomisesta määrättävään toimituskorvaukseen. Sama koskee toimituskustannuksia koskevien korvausten määrittämis- ja tilitehtäviä. Mitä tässä momentissa säädetään lohkokiinteistöstä, koskee myös määräalasta ja saajakiinteistöstä muodostettua kiinteistöä. Mitä tässä momentissa säädetään emäkiinteistöstä, koskee soveltuvilta osin tontin tai yleisen alueen muodostajakiinteistöä.

Jos asianosaiset tekevät halkomisessa sopimuksen halottavan kiinteistön yhteisomistussuhteen purkamisesta sen jälkeen, kun alkukokous tai siinä tämän sopimuksen tekemiselle annettu määräaika on päättynyt, lohkomiseksi muutetusta toimituksesta määrätään kiinteistötoimitusmaksu kuten halkomisesta.

4 §
Toimituskorvaus yhteisalueosuuden siirtämisestä kiinteistöön tai muodostamisesta tilaksi

Jos kiinteistöstä luovutettu osuus tai määräosa osuudesta yhteiseen alueeseen siirretään toiseen kiinteistöön tai muodostetaan tilaksi kiinteistötoimituksessa, siitä määrätään kiinteistötoimitusmaksu toimituskorvauksena, joka muodostuu perusmaksusta ja siirtomaksusta. Perusmaksu on 200 euroa toimitukselta. Jos edellä tässä pykälässä tarkoitetun toimituksen yhteydessä suoritetaan 3, 5 tai 6 §:ssä tarkoitettu toimitus, josta maksu määrätään toimituskorvauksena, perusmaksu on kuitenkin 400 euroa toimitukselta. Lisäksi määrätään kustakin osuuden siirtämisestä ja tilaksi muodostamisesta siirtomaksuna 110 euroa. Jos kiinteistöön siirretään samasta kiinteistöstä useamman kuin yhden yhteisen alueen osuuksia tai samasta kiinteistöstä luovutetut eri yhteisten alueiden osuudet muodostetaan yhdeksi tilaksi, tällaisesta siirtämisestä tai tilaksi muodostamisesta määrätään vain yksi siirtomaksu. Muun toimituksen yhteydessä suoritetusta yhteisalueosuuden siirrosta tai tilaksi muodostamisesta ei kuitenkaan määrätä perusmaksua.

5 §
Toimituskorvaus sopimukseen perustuvasta tilusvaihdosta

Kiinteistönmuodostamislain 58 §:ssä tarkoitetusta kiinteistöjen omistajien sopimukseen perustuvasta tilusvaihdosta määrätään kiinteistötoimitusmaksu toimituskorvauksena, joka muodostuu perusmaksusta ja tilusvaihtomaksusta. Perusmaksu on 400 euroa toimitukselta. Lisäksi määrätään kustakin tilusvaihdosta tilusvaihtomaksu liitteenä olevien maksutaulukoiden 2―4 mukaisesti. Maksu määrätään vaihdettujen alueiden yhteenlasketun pinta-alan perusteella sekä kiinteistönmuodostamislain 56 §:n 2 momentin mukaisessa tapauksessa vaihdetun alueen pinta-alan perusteella. Muun toimituksen yhteydessä suoritetusta sopimukseen perustuvasta tilusvaihdosta ei kuitenkaan määrätä perusmaksua.

6 §
Toimituskorvaus vesijätön ja yhteisen alueen lunastamisesta

Vesijätön ja yhteisen alueen lunastamisesta määrätään kiinteistötoimitusmaksu toimituskorvauksena, joka muodostuu perusmaksusta ja lunastusmaksusta. Perusmaksu on 400 euroa toimitukselta. Lisäksi määrätään kultakin lunastuksen perusteella kiinteistöön tai muuhun rekisteriyksikköön siirretyltä alueelta tai siirretyiltä alueilta lunastusmaksu liitteenä olevan maksutaulukon 5 mukaisesti. Muun toimituksen yhteydessä suoritetusta vesijätön tai yhteisen alueen lunastamisesta ei kuitenkaan määrätä perusmaksua.

7 §
Kiinteistötoimitusmaksu rajankäynnistä

Kiinteistönmuodostamislain mukaisesta rekisteriyksikön rajankäynnistä, joka suoritetaan erikseen tai kiinteähintaisen toimituksen yhteydessä, määrätään kiinteistötoimitusmaksu toimituskorvauksena. Toimituskorvaus muodostuu perusmaksusta ja rajankäyntimaksusta. Kiinteähintaisen toimituksen yhteydessä suoritetusta rajankäynnistä ei kuitenkaan määrätä perusmaksua. Perusmaksu on 200 euroa toimitukselta. Jos rajankäynnin yhteydessä suoritetaan 3, 5 tai 6 §:ssä tarkoitettu toimitus, josta maksu määrätään toimituskorvauksena, perusmaksu on kuitenkin 400 euroa toimitukselta.

Rajankäyntimaksuksi määrätään, ellei 3 momentissa säädetä toisin, 60 euroa käytyä rajaa määräävää kutakin rajapistettä sekä rajaviittaa kohti, 80 euroa kutakin rajankäyntiin osallista rekisteriyksikköä kohti sekä lisäksi 0,80 euroa kutakin alkavaa maa-alueella käytyä rajametriä kohti.

Jos kysymyksessä on kiinteistönmuodostamislain 108 §:ssä tarkoitettu rajankäynti, rajankäyntimaksuksi määrätään 50 euroa kutakin rakennettua, siirrettyä tai korjattua rajamerkkiä kohti ja 50 euroa kutakin rajankäyntiin osallista rekisteriyksikköä kohti.

Muusta kuin 1 momentissa tarkoitetusta rajankäynnistä määrätään kiinteistötoimitusmaksu työkorvauksena 2 §:n 1 momentin mukaisesti. Aikaveloitteisen toimituksen yhteydessä suoritetusta rajankäynnistä määrätään kiinteistötoimitusmaksu työkorvauksena 2 §:n 2 momentin mukaisesti.

8 §
Kiinteistötoimitusmaksu oikeuden tai rasitteen lakkauttamisesta taikka käyttömääräyksen muuttamisesta

Jos asianosaiset ovat sopineet yksityisistä teistä annetun lain mukaisen tien tai oikeuden lakkauttamisesta taikka tien tai oikeuden käyttämistä koskevien määräysten muuttamisesta, sopimukseen perustuvasta toimenpiteestä määrätään kiinteistötoimitusmaksu toimituskorvauksena, jos sopimus on toimitettu toimitusinsinöörille kirjallisena taikka tehdään toimituksen alkukokouksessa ennen asian varsinaista käsittelyä. Sama koskee kiinteistönmuodostamislain mukaisen rasitteen poistamista tai sen käyttämistä koskevien määräysten muuttamista.

Toimituskorvaus muodostuu perusmaksusta ja rasitemaksusta. Perusmaksu on 200 euroa toimitukselta. Jos toimituksen yhteydessä suoritetaan 3, 5 tai 6 §:ssä tarkoitettu toimitus, josta maksu määrätään toimituskorvauksena, perusmaksu on kuitenkin 400 euroa toimitukselta. Muun toimituksen yhteydessä suoritetusta toimenpiteestä ei määrätä perusmaksua. Rasitemaksuksi määrätään 70 euroa kutakin osallista rekisteriyksikköä kohti.

Jollei 1 momentissa tarkoitettu toimenpide erillisenä toimenpiteenä suoritettuna perustu 1 momentin mukaisesti asianosaisten sopimukseen, siitä määrätään kiinteistötoimitusmaksu työkorvauksena. Työkorvausta ei kuitenkaan saa määrätä vastaavasta sopimukseen perustuvasta toimenpiteestä määrättävää toimituskorvausta pienemmäksi. Työkorvauksen määräämisessä käytetään tuntihintana 77 euroa ja sovelletaan 2 §:n 1 momentissa olevaa pyöristyssääntöä.

9 §
Kiinteistötoimitusmaksu rasitteen tai tieoikeuden perustamisesta taikka siirtämisestä lohkomisen yhteydessä

Jos asianosaiset ovat sopineet, että lohkomisen yhteydessä perustetaan siinä muodostetun kiinteistön hyväksi lohkomisen ulkopuoliseen rekisteriyksikköön kohdistuva kiinteistönmuodostamislain 154 §:n 1 momentissa tarkoitettu rasite taikka yksityisistä teistä annetussa laissa tarkoitettu tieoikeus tai muu kulkuyhteyttä varten tarpeellinen oikeus, sopimukseen perustuvasta toimenpiteestä määrätään kiinteistötoimitusmaksu toimituskorvauksena, jos sopimus on toimitettu toimitusinsinöörille kirjallisena taikka tehdään toimituksen alkukokouksessa ennen asian varsinaista käsittelyä. Sama koskee lohkomisessa muodostettua kiinteistöä palvelevan aikaisemmin perustetun rasitteen tai oikeuden siirtämistä lohkomisen ulkopuolisen rekisteriyksikön alueella toiseen paikkaan.

Edellä 1 momentissa tarkoitettu toimituskorvaus muodostuu rasitemaksusta, joka on 90 euroa jokaista sellaista rekisteriyksikköä kohti, jonka alueelle rasitteita tai oikeuksia perustetaan taikka jonka aluetta rasitteen tai oikeuden siirto koskee.

Jollei 1 momentissa tarkoitettu toimenpide perustu 1 momentin mukaisesti asianosaisten sopimukseen, siitä määrätään kiinteistötoimitusmaksu työkorvauksena. Työkorvausta ei kuitenkaan saa määrätä vastaavasta sopimukseen perustuvasta toimenpiteestä määrättävää toimituskorvausta pienemmäksi. Työkorvauksen määräämisessä käytetään tuntihintana 77 euroa ja sovelletaan 2 §:n 1 momentissa olevaa pyöristyssääntöä.

10 §
Toimituskorvaus kiinnityksestä tai kirjatusta eläkeoikeudesta vapauttamista koskevassa asiassa

Jos toimituksen yhteydessä tehdään ratkaisu asiassa, joka koskee muodostettavan rekisteriyksikön taikka rekisteriyksikköön siirrettävien alueiden tai yhteisalueosuuksien vapauttamista kiinnityksestä tai kirjatusta eläkeoikeudesta, toimenpiteen kiinteistötoimitusmaksuksi määrätään toimituskorvaus, joka vastaa kiinteistöjen kirjaamisasioiden maksuista sekä kaupanvahvistuksesta perittävistä maksuista ja korvauksista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 3 §:n 1 momentin 4 kohdassa tarkoitettua kiinnitysten ja erityisten oikeuksien käsittelyä koskevaa maksua.

11 §
Kiinteistötoimitusmaksu toimituksen tai toimenpiteen jäädessä sikseen, peruuntuessa tai rauetessa

Jos kiinteähintainen toimitus jätetään sikseen, peruutetaan tai raukeaa, siitä määrätään kiinteistötoimitusmaksu työkorvauksena. Työkorvausta ei kuitenkaan saa määrätä vastaavasta suoritetusta toimituksesta tai toimenpiteestä perittävää toimituskorvausta suuremmaksi. Työkorvauksen määräämisessä käytetään tuntihintana 77 euroa ja sovelletaan 2 §:n 1 momentissa olevaa pyöristyssääntöä.

12 §
Toimituksen yhteydessä tehty muu toimitus tai toimenpide

Jos 4―8 §:ssä tarkoitetun toimituksen yhteydessä tehdään muu toimitus tai toimenpide, sen osalta määrätään erillinen toimituskorvaus tai työkorvaus sen mukaisesti, kuin asianomaisesta toimituksesta tai toimenpiteestä tässä asetuksessa säädetään.

13 §
Toimituskorvaus kiinteistöjen yhdistämisestä

Hakemuksesta suoritettavasta kiinteistöjen yhdistämisestä määrätään kiinteistötoimitusmaksu toimituskorvauksena. Toimituskorvaus on kiinteistönmuodostamislain 214 §:n 1 momentin mukaisesta yhdistämisestä 138 euroa kahdesta kiinteistöstä ja 45 euroa jokaisesta muusta yhdistettävästä kiinteistöstä. Toimituskorvaus on kiinteistönmuodostamislain 214 §:n 2 momentin 1 ja 2 kohdan mukaisesta yhdistämisestä 280 euroa kahdesta kiinteistöstä ja 45 euroa jokaisesta muusta yhdistettävästä kiinteistöstä.

Mitä 1 momentissa säädetään, sovelletaan myös yhteismetsälain (109/2003) 39 §:n 2 momentissa tarkoitettuun kiinteistön yhdistämiseen yhteismetsään.

14 §
Veloitushinnan määräytymisen ajankohta

Toimitusten, toimenpiteiden ja tehtävien työkorvauksen määräämisessä käytetään kunkin työn suorittamisen ajankohtana voimassa olleita tuntihintoja, jollei jäljempänä säädetä toisin.

Toimituskorvaus kiinteähintaisesta toimituksesta määrätään loppukokouksen ajankohtana voimassa olevan toimituskorvauksen mukaisena. Jos tällaisesta toimituksesta tai toimenpiteestä on määrättävä kiinteistötoimitusmaksu työkorvauksena 11 §:n mukaan, sen määräämisessä käytetään loppukokouksen tai peruuttamis- taikka raukeamispäätöksen ajankohtana voimassa olleita tuntihintoja.

Kiinteähintaisen toimituksen yhteydessä suoritetun toimituksen, toimenpiteen tai tehtävän työkorvauksen määräämisessä käytetään loppukokouksen tai peruuttamis- taikka raukeamispäätöksen ajankohtana voimassa olleita tuntihintoja.

15 §
Voimaantulo ja siirtymäsäännökset

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2011 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 2012.

Jos ennen 1 päivää tammikuuta 2009 vireille tulleesta 7 §:n 1 momentissa tai 8 §:ssä tarkoitetusta toimituksesta oli aikaisempien säännösten mukaan tullut määrätä kiinteistötoimitusmaksu työkorvauksena ja kiinteistötoimitusmaksusta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (808/2008), jäljempänä vuoden 2009 maksuasetus, mukaan toimituskorvauksena, tällaisen toimituksen kiinteistötoimitusmaksu määrätään myös sanotun asetuksen voimaantulon jälkeen työkorvauksena. Edellä sanottu koskee myös sellaista 8 §:ssä tarkoitettua toimenpidettä, joka tehdään ennen vuoden 2009 maksuasetuksen voimaantuloa vireille tulleen aikaveloitteisen toimituksen yhteydessä.

Vuoden 2009 maksuasetuksen voimaantullessa keskeneräisenä olleen kiinteähintaisen toimituksen yhteydessä tehtävästä toimituksesta tai toimenpiteestä, josta aikaisemmin tuli määrätä kiinteistötoimitusmaksu työkorvauksena ja vuoden 2009 maksuasetuksen mukaan toimituskorvauksena, määrätään kiinteistötoimitusmaksu toimituskorvauksena myös niiden töiden osalta, jotka on tehty ennen sanotun asetuksen voimaantuloa.

Jos ennen 1 päivää kesäkuuta 2007 vireille tulleesta muusta toimituksesta kuin lohkomisesta oli aikaisempien säännösten mukaan tullut määrätä kiinteistötoimitusmaksu työkorvauksena ja kiinteistötoimitusmaksusta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (616/2007), jäljempänä vuoden 2007 maksuasetus, mukaan toimituskorvauksena, tällaisen toimituksen kiinteistötoimitusmaksu määrätään myös sanotun asetuksen voimaantulon jälkeen työkorvauksena. Edellä sanottu koskee myös toimitusta, joka tehdään ennen vuoden 2007 maksuasetuksen voimaantuloa vireille tulleen muun toimituksen kuin lohkomisen yhteydessä.

Vuoden 2007 maksuasetuksen voimaantullessa keskeneräisenä olleesta sellaisesta lohkomisesta tai lohkomisen yhteydessä tehtävästä toimituksesta tai toimenpiteestä, josta aikaisemmin tuli määrätä kiinteistötoimitusmaksu työkorvauksena ja vuoden 2007 maksuasetuksen mukaan toimituskorvauksena, kiinteistötoimitusmaksu määrätään toimituskorvauksena myös niiden töiden osalta, jotka on tehty ennen sanotun asetuksen voimaantuloa.

Jos ennen 1 päivää toukokuuta 2004 aloitettu halkominen on muuttunut tai muuttuu lohkomiseksi, toimituksesta määrätään kiinteistötoimitusmaksu ennen sanottua ajankohtaa voimassa olleiden säännösten mukaisesti.

Jos lohkomisen tai lohkomisen yhteydessä suoritetun muun toimituksen, toimenpiteen tai tehtävän kiinteistötoimitusmaksu taikka kiinteistötoimitusmaksu asiassa, joka koskee kiinnityksestä tai kirjatusta eläkeoikeudesta vapauttamista, tulee määrättäväksi työkorvauksena, kiinteistötoimitusmaksu määrätään ennen kiinteistötoimitusmaksusta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (1561/2001) voimaantuloa tehdyistä töistä työaika- ja yleiskustannuskorvauksena 31 päivänä joulukuuta 2001 voimassa olleiden päiväpalkkojen ja yleiskustannuskorvauksen perusteella ja sanotun ajan jälkeen tehdyistä töistä toimituksen loppukokouksen tai peruuttamis- taikka raukeamispäätöksen ajankohtana voimassa olleen asetuksen mukaisena työkorvauksena.

Edellä 7 momentissa tarkoitettuihin aikaisempiin säännöksiin perustuva markkamääräinen päiväpalkka muutetaan euromääräiseksi jakamalla se luvulla 5,94573 sekä pyöristämällä näin saatu arvo lähimpään senttiin.

Helsingissä 8 päivänä joulukuuta 2010

Maa- ja metsätalousministeri
Sirkka-Liisa Anttila

Vanhempi hallitussihteeri
Elma Solonen

Liite

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.